Xem mẫu

  1. Con ch & con kh Th y nhi u ngư i hóa ch, tôi nghĩ không bi t mình có nên hóa kh ? Hãy nh l i câu chuy n ng ngôn “con ch b lu c”. N u cho con ch vào n i nư c sôi, ch c ch n nó s i náo tìm m i cách thoát ra. Nhưng n u b chúng vào n i nư c m, con ch s r t s ng khoái, gi ng như ta “phê” khi xu ng h nư c m. Sau ó, cho tăng d n nhi t n i nư c sôi. Con ngư i s không th ch u n i n u h nư c quá nóng, nhưng con ch thì không: nó v n mê ly trong n i nư c cho n khi b lu c chín mà không h bi t. Nhi u nhà khoa h c còn g i hi n tư ng này m t cách châm ch c là thú au thương c a ch. Chuy n c a ch Nh ng ngày cu i tháng 11.2009, tôi g p l i ngư i b n t ng là “ i gia” trong ngành b t ng s n. Tôi không mu n nh c l i chuy n kinh doanh b t thành c a ch trong năm 2008, khi tài s n c a ch , nhà c a, xe hơi, t ai i nón ra i, nhưng vì chuy n vàng tăng, vàng gi m trong nh ng tháng cu i năm 2009 c ám nh nên xin m o mu i chia s . Ch ph t lên trong cơn s t t 2007, ư c 1 mua 2, ư c 2 mua 10, v y là giàu. Th y mi ng t nào có giá là ch không b qua, th m chí vay ngân hàng mua, b t ch p nh ng c nh báo u tiên t cơn kh ng ho ng nhà t M . Và khi th trư ng b t ng s n tu t không phanh ch trong m t th i gian ng n, ch có khác chi con ch b lu c chín. Thì ra, âu ch có con ch b lu c chín trong lúc ang “phê”.
  2. Dù t u năm ã t ng vi t bài phân tích, d báo u tư vàng s có tri n v ng t t trong năm 2009, nhưng tôi v n không th hình dung s có m t cơn s t vàng vào cu i năm. Tháng 10.2009, nghe ông Minh Phú, Phó Ch t ch Hi p h i Kinh doanh Vàng Vi t Nam, nh n nh, th trư ng trong tình tr ng mua quá nhi u, không s m thì mu n s x y ra hành ng c t l ho c ch t l i, th t là chí lý. V y mà i n âu, cũng nghe nhi u ngư i, ngay c b n bè c a tôi v n bi t r t ít v u tư, cũng bàn n chuy n mua vàng (dù có lúc giá tăng n chóng m t). Và h mua th t! Ngoài cơn s t vàng, r i s còn nh ng cơn s t tài chính khác, có khác chi câu chuy n b t ng s n c a nh ng năm 2007, 2008. Tôi không c ý vơ ũa c n m nhưng ã th y b n bè, nhà u tư nư ng ti n vào cơn s t t, ê mê cùng nó r i b lu c lúc nào ch ng hay. L i nghĩ n chuy n s có bao nhiêu “con ch” trong cái n i mang tên “ u tư vàng” có m t k t c c tương t ? R i tôi nghĩ v mình... Chuy n c a kh Xin ư c b t u câu chuy n nghĩ v mình c a tôi b ng m t hi n tư ng khác: thói quen ng hóa c a kh , ư c giáo sư F.Vermeulen, trư ng kinh doanh London Business School, nghiên c u. Câu chuy n con kh ư c mô t qua m t thí nghi m, v i nh ng công c ơn gi n, g m m t phòng khóa kín ư c g n thi t b phà nư c l nh, m t chi c bánh, m t qu chu i, m t cái thang và 5 con kh trong. Trong phòng, cái bánh ư c ch r t d l y, còn qu chu i treo trên nóc, phía dư i có cái thang leo lên. Chúng ta u bi t, chu i là món khoái kh u c a kh , như v y, bánh ch là s ch n l a th y u. Th là, con kh u tiên b t u leo lên thang l y chu i.
  3. Nhưng tr trêu thay, qu chu i ư c k t n i v i thi t b phà nư c l nh nên ch c n ng vào chu i, c phòng s b ng p trong nư c. Con kh u tiên s hãi leo xu ng, không hái ư c chu i. M y con kh ti p theo cũng th nhưng không con nào hái ư c chu i và chúng nh n ra m t quy lu t: hái chu i s b l nh cóng. Sau ó, nhà khoa h c ưa m t con kh m i vào. R t t nhiên, thành viên m i cũng leo lên thang hái chu i. Th là, căn phòng l nh cóng, b n kh cũ xúm l i p con kh m i m t tr n nên thân. T ó, con kh m i không dám mon men n g n qu chu i. Nhà khoa h c ti p t c l y kh cũ ra, ưa kh m i vào thì s vi c cũng di n ra gi ng như lúc ban u. Nh ng con kh t ng b ps p l i nh ng con kh m i vào có hành ng tương t . Th là, không có con kh nào hái ư c chu i mà ch ăn bánh. Hành ng ng hóa c a kh khi n tôi nghĩ v mình, và có l không ch tôi, v vi c có nên nh y vào nh ng cu c u tư theo b y àn. Chuyên gia tài chính, lĩnh v c này hay lĩnh v c khác, v n thư ng c nh báo chuy n này. Nhưng nhi u ngư i v n b t ch p. H ng hóa l n nhau, theo dây chuy n, có chung m t ý ni m: không lao vào cu c u tư thì không th làm giàu, gi ng như chuy n hái chu i s b l nh cóng và b p c a b y kh . M i liên k t ch - kh M t anh b n thuy t ph c tôi chơi vàng lúc giá vàng ang d u sôi l a b ng b ng cách ưa tôi n c a hàng giao d ch vàng c a anh. Tôi ã làm m t thí nghi m trong 2 ngày. C a hàng khá ông khách, m i ngư i khách ư c tôi t câu h i v lý do u tư vàng, cũng như ánh giá v ngư i có ti n nhưng không mua vàng. Vi c ph ng v n hơn 150 nhà u tư n c a hàng này ã
  4. cho ra nh ng k t qu thú v . G n 80% cho bi t, h mua vàng vì th y nhi u ngư i mua và nghĩ r ng giá s lên; 20% còn l i u tư c u may. Trong ó, 60% cho r ng, ngư i có ti n mà không mua vàng th i i m nóng là d i; 20% không tr l i tr c ti p nhưng ưa ra nh ng phân tích c a h v tình hình các kênh u tư và cho r ng, vàng là s 1; còn l i 20% không có ý ki n. Như th , n u b n mu n gia nh p c ng ng u tư vàng ( ư c khoanh vùng trong hơn 150 ngư i tôi kh o sát), mà v n còn cân nh c nên hay không thì có n g n 80% ngư i trong h i này cho là b n d i. Còn tôi, dù cũng mu n tr thành con kh làm theo b y àn, nhưng l i lo b lu c chín như con ch. Câu chuy n ch - kh dư ng như có m t m i liên k t khi n nhà u tư mu n u tư trong nh ng lúc nào ó ( c bi t là th i i m nóng) ch ng th có s ch n l a. Chút suy ng m t c nh báo mình trong cu c toan tính làm giàu mà v n tham v ng ng có r i ro.
nguon tai.lieu . vn