Xem mẫu

  1. 1.1 Đọc file Excel với ADO.NET Bạn muốn thu lấy hay chèn dữ liệu vào một tài liệu Microsoft Excel bằng ADO.NET. Sử dụng ODBC .NET provider kết hợp với Microsoft Excel ODBC Driver. Không có OLE DB provider hay provider được-quản-lý nào cho Excel. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng Microsoft Excel ODBC Driver (được cài đặt mặc định cùng với Excel) kết hợp với ODBC .NET provider (đi kèm với .NET Framework 1.1 và Visual Studio .NET 2003). Trong chuỗi kết nối, bạn cần chỉ định driver mà bạn đang sử dụng và tên file Excel. Ví dụ dưới đây chỉ đến file test.xls trong thư mục startup của ứng dụng: private string ConnectionString = "Driver={Microsoft Excel Driver (*.xls)};DriverId=790;Dbq=" + Application.StartupPath + "\\test.xls;"; Sau khi kết nối, bạn có thể thực hiện hai kiểu thao tác: SELECT hay INSERT. Thay vì sử dụng bảng, bạn chọn hay chèn dựa vào tên sheet. Tên sheet phải kết thúc bằng dấu đô la ($) và được đặt trong dấu ngoặc vuông (nếu không, sẽ sinh ra lỗi cú pháp). Định dạng bị bỏ qua, và hàng đầu tiên tự động được sử dụng làm các tên cột. Ví dụ dưới đây trích và hiển thị tất cả các hàng trong Sheet1. Hình 10.2 là file Excel gốc. Hình 10.3 là dữ liệu được trình bày trên form. private void ExcelView_Load (System.Object sender, System.EventArgs e) { OdbcConnection Con = new OdbcConnection(ConnectionString); OdbcDataAdapter Adapter = new OdbcDataAdapter("SELECT * FROM [Sheet1$]", Con); DataSet Ds = new DataSet(); try { Con.Open(); Adapter.Fill(Ds, "Sheet1"); } catch (Exception Err) { MessageBox.Show(Err.ToString()); } finally
  2. { Con.Close(); } grid.DataSource = Ds.Tables["Sheet1"]; } The image part with relationship ID rId5 was not found in the file. The image part with relationship ID rId6 was not found in the file. Hình 10.2 File Excel gốc Hình 10.3 Dữ liệu Excel trong ứng dụng .NET Một cách tiếp cận khác là sử dụng Automation để vận hành Excel thông qua các giao diện COM do nó cung cấp. Cách này đòi hỏi bạn sử dụng COM Interop và các đối tượng của Excel, và chỉ làm việc khi Excel đã được cài đặt trên máy tính. Tuy vậy, nó cung cấp rất nhiều chức năng cho việc tương tác với dữ liệu bảng tính. 1.2 Sử dụng Data Form Wizard Bạn muốn xây dựng một ứng dụng cơ sở dữ liệu với đầy đủ chức năng nhưng không phải viết bất cứ dòng mã nào. Sử dụng Data Form Wizard. Để sử dụng Data Form Wizard, bạn hãy thực hiện các bước dưới đây: 1. Tạo một dự án mới, chọn mẫu Empty Project. Đặt tên dự án là DataFormWiz. Nhắp OK. 1. Từ thanh trình đơn chính của IDE, chọn Project | Add New Item để hiển thị hộp thoại Add New Item (xem hình 10.4).
  3. The image part with relationship ID rId7 was not found in the file. Hình 10.4 Hộp thoại Add New Item 2. Chọn Data Form Wizard, và giữ nguyên tên mặc định DataForm1.cs. Nhắp Open để thêm Data Form Wizard vào dự án. Ngay khi bạn nhắp Open, Data Form Wizard sẽ khởi chạy. Nhắp Next. 3. Đặt tên cho tập dữ liệu mới là dsDataWizard (xem hình 10.5). Nhắp Next. The image part with relationship ID rId8 was not found in the file. Hình 10.5 Tạo một tập dữ liệu mới với tên là dsDataWizard 4. Tạo một kết nối mới bằng cách nhắp nút New Connection (xem hình 10.6).
  4. The image part with relationship ID rId9 was not found in the file. Hình 10.6 Nhắp nút New Connection để tạo kết nối mới 5. Kết nối đến cơ sở dữ liệu Northwind của SQL Server trong hộp thoại Data Link Properties (xem hình 10.7). Nhắp OK. The image part with relationship ID rId10 was not found in the file. The image part with relationship ID rId11 was not found in the file. Hình 10.7 Hộp thoại Data Link Properties
  5. 6. Chọn kết nối vừa tạo (xem hình 10.8). Nhắp Next. The image part with relationship ID rId12 was not found in the file. Hình 10.8 Chọn kết nối Northwind vừa mới tạo 7. Thêm bảng Categories và Products vào danh sách Selected Item(s) (xem hình 10.9). Nhắp Next. The image part with relationship ID rId13 was not found in the file. Hình 10.9 Thêm bảng Categories và Products
  6. 8. Chúng ta cần đặt tên cho quan hệ giữa các bảng. Gõ CategoriesProducts vào hộp Name. Categories là bảng cha với khóa chính là CategoryID. Products là bảng con với khóa ngoại là CategoryID (xem hình 10.10). Nhắp nút > để thêm quan hệ này vào hộp Relations bên phải. Nhắp Next. The image part with relationship ID rId14 was not found in the file. Hình 10.10 Tạo quan hệ [ 9. Trong cửa sổ kế, chúng ta chọn các bảng và các trường dữ liệu cần hiển thị. Giữ nguyên tất cả các trường dữ liệu trừ trường Picture thuộc bảng Categories (xem hình 10.11). Nhắp Next. The image part with relationship ID rId15 was not found in the file. Hình 10.11 Chọn các bảng và các trường dữ liệu cần hiển thị
  7. 10. Chúng ta muốn hiển thị tất cả các bản ghi trong một khung lưới, cho nên giữ nguyên các thiết lập mặc định (xem hình 10.12). Nhắp Finish để kết thúc trình thuật sĩ. Sau vài giây, DataForm mới sẽ được kết sinh và hiển thị (xem hình 10.13). The image part with relationship ID rId16 was not found in the file. Hình 10.12 Giữ nguyên các thiết lập hiển thị mặc định The image part with relationship ID rId17 was not found in the file. Hình 10.13 DataForm1.vb 11. Cuối cùng, bạn phải báo cho ứng dụng biết form Data Form Wizard sẽ là đối tượng startup. Nhắp phải vào dự án trong Solution Explorer, và chọn Properties. Chọn DataFormWiz.DataForm1 từ danh sách Startup object. Nhắp OK.
  8. The image part with relationship ID rId18 was not found in the file. Hình 10.14 Chọn DataFormWiz.DataForm1 từ danh sách Startup object Nhấn F5 để chạy chương trình. Nhắp nút Load để thiết lập kết nối cơ sở dữ liệu và thu lấy dữ liệu (xem hình 10.15). Cuộn bảng Categories, và chọn một một bản ghi. Để ý rằng bảng Products bên dưới thay đổi theo quan hệ mà chúng ta đã xây dựng. Bạn có thể thay đổi bất cứ trường dữ liệu nào trong bất kỳ bản ghi nào. Nếu nút Update được nhắp vào, tất cả những thay đổi được thực hiện trong các khung lưới dữ liệu sẽ được truyền về nguồn dữ liệu Northwind. Và bạn không phải viết bất kỳ dòng mã nào!
nguon tai.lieu . vn