Xem mẫu

 1. Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược được qui định tại điều 17 Mục 1 chương III luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005
 2. Thành phần của hội đồng thẩm định đối với các dự án có quy mô quốc gia, liên tỉnh bao gồm  Đại diện của cơ quan phê duyệt dự án  Đại diện của bộ, cơ quan ngang bộ  Cơ quan thuộc Chính phủ  Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan đến dự án  Các chuyên gia có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn phù hợp với nội dung, tính chất của dự án  Đại diện của tổ chức, cá nhân khác do cơ quan có thẩm quyền thành lập hội đồng thẩm định quyết định
 3. Thành phần của hội đồng thẩm định đối với các dự án của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bao gồm  Đại diện của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh  Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường và  Các ban, ngành cấp tỉnh có liên quan  Các chuyên gia có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn phù hợp với nội dung, tính chất của dự án  Đại diện của tổ chức, cá nhân khác do cơ quan có thẩm quyền thành lập hội đồng thẩm định quyết định
 4. Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được qui định tại điều 21 mục 2 chương III luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005
 5. Thành phần hội đồng thẩm định đối với các dự án do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định, phê duyệt; dự án liên ngành, liên tỉnh quy định bao gồm  Đại diện của cơ quan phê duyệt dự án  Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường của cơ quan phê duyệt dự án  Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh nơi thực hiện dự án  Các chuyên gia có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn phù hợp với nội dung, tính chất của dự án  Đại diện của tổ chức, cá nhân khác do cơ quan có thẩm quyền thành lập hội đồng thẩm định quyết định
 6. Thành phần của hội đồng thẩm định đối với các dự án trên địa bàn quản lý thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và của Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định bao gồm  Đại diện Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh  Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường  Các sở, ban chuyên môn cấp tỉnh có liên quan  các chuyên gia có kinh nghiệm  Trình độ chuyên môn phù hợp với nội dung, tính chất của dự án; đại diện của tổ chức, cá nhân khác do cơ quan có thẩm quyền thành lập hội đồng thẩm định quyết định
 7. Trách nhiệm thực hiện và kiểm tra việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường được qui định tại điều 27 mục 3 chương III luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005
 8. Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các nội dung đã ghi trong bản cam kết bảo vệ môi trường
 9.  Luật bảo vệ môi trường 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005  Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường  Nghị định số 140/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Chính phủ quy định về việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển
 10.  Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường  Thông tư 05/2008/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về việc đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.  Quyết định 19/2007/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và môi trường về việc ban hành quy định về điều kiện và hoạt động dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.
 11.  Quyết định 13/2006/QĐ-BTNMT của Bô Tài nguyên và Môi trường về việc Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.  Nghị định của Chính phủ số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/2/2008 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/08/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường  Quy chế về tổ chức và hoạt động của hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và cấp giấy phép môi trường. (Ban hành theo Quyết định 1806-QĐ/ MTg ngày 31-12-1994 của Bộ trưởng Bộ Khoa học,