Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com TÀI: CÔ BÉ QUÀNG KHĂN L a tu i 3-4 tu i Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích: - Tr hi u n i dung và nh ư c nh ng chi ti t chính c a câu truy n. - Rèn luy n kĩ năng tô màu cô bé quàng khăn . - Giáo d c tr bi t vâng l i ng ơi l n. II. N i dung tích h p: - Âm nh c:hát và v n ng theo nh c bài “M yêu không nào”. - Th ch t: v n ng bò zích z c - Môi trư ng xung quanh: các thành viên trong gia ình. - T o hình: làm bánh t ng bà. III. Chu n b : -R i,powerpoint câu truy n cô bé quàng khăn . -Nh c bài hát “ M yêu không nào”. -B t cho tr làm bánh. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com IV. N i dung: 1. Ho t ng 1: Cho tr hát và V n ng theo nh c bài: “M yêu không nào” àm tho i v i tr v n i dung bài hát: -Bài hát nói v ai? -Trong bài hát, trư c khi i chơi b n cò có xin phép m không? -Như v y chuy n gì ã x y ra v i b n cò? -Các con th y b n cò như v y ã ngoan chưa? -V y thì khi i ra ngoài các con ph i làm gì? -Khi i ra ngoài các con ph i xin phép ba m .và khi ba m d n dò thì minh ph i nghe l i ba m , úng không nào. -Hôm nay,cô s k cho các con nghe câu chuy n v m t cô bé không bi t vâng l i m xem chuy n gì s x y ra v i cô bé nha. 2. Ho t ng 2: K l n 1: cô dùng powerpoint trình chi u cho tr xem. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Chú ý: khi trình chi u có th d ng l i t các câu h i cho tr d oán. K l n 2: dùng r i Có th cho tr lên di n r i,cô d n truy n n nhân v t nào thì tr nh c l i l i tho i c a nhân v t ó. N u tr không nh thì nh các b n khác giúp hơ c cô s nh c cho tr . 3.Ho t ng 3: Câu h i àm tho i: -Câu truy n có nh ng nhân v t nào? -M b o cô bé quàng khăn làm gì? -M d n cô bé nh ng gì? -Cô bé có nghe l i m không? -Ai ã nh c nh cô bé? - Khi vào r ng cô bé g p ai? -N u con là cô bé thì khi g p sói con s làm gì? Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  5. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com -Th sói có ăn th t cô bé ngay không? -T i sao? -Sau ó sói ã làm gì? -Ai có th nh c l i nh ng câu mà cô bé ã h i bà ngo i? -Ai ã c u cô bé? -Ai có th t tên cho câu truy n. 4.Ho t ng 4: Tr làm bánh bi u bà -cho tr xem m u m t s lo i bánh làm b ng b t. -cung c p b t và các lo i u cho tr làm và tranh trí bánh. Tr mang bánh i bi u bà, v a i v a v n ông theo nh c bài “ cháu yêu bà”. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn