Xem mẫu

  1. Basic html Cơ bản html html tables - Bảng May 28, 2009, 04:11:29 PM by nvcnvn Các bảng trong HTML được định nghĩa như sau: Định nghĩa 1 bảng bởi cặp thẻ Trong 1 bảng (table) được chia làm nhiều dòng , mỗi dòng giới hạn bởi 1 cặp thẻ . Trong mỗi dòng lại có các ô , giới hạn bởi cặp thẻ Chẳng hạn để định nghĩa 1 bảng gồm có 1 dòng và 3 ô, ta làm như sau: Ô thứ nhất Ô thứ 2 Ô thứ 3 Hoặc để định nghĩa một bảng gồm 2 dòng, mỗi dòng 3 ô: Ô thứ nhất dòng 1 Ô thứ 2 dòng 1 Ô thứ 3 dòng 1 Ô thứ nhất dòng 2 Ô thứ 2 dòng 2 Ô thứ 3 dòng 2 Chú ý: Số lượng các ô trong các dòng phải bằng nhau, nếu 1 dòng nào đó có số ô khác với dòng khác, bảng sẽ bị "vỡ kế hoạch". Để khắc phục điều này, ta phải tính trước trong 1 bảng, số lượng tối đa các ô của 1 dòng sẽ là bao nhiêu, sau đó có thể dùng thuộc tính colspan của thẻ để gộp các ô trống trong cùng 1 hàng lại với nhau. Thuộc tính colspan sẽ chỉ định số lượng các ô được gộp vào nhau trên một hàng. Chẳng hạn: Chập ô thứ nhất và ô thứ 2 của dòng 1 Ô thứ 3 dòng 1
  2. Basic html Ô thứ nhất dòng 2 Ô thứ 2 dòng 2 Ô thứ 3 dòng 2 Một số thuộc tính có liên quan: Thẻ Table: - border: Xác định độ dày của khung bao quanh bảng - bordercolor: Màu của khung bao quanh, viết dưới dạng dấu # và 6 chữ số HEX tiếp theo. - cellspacing: Xác định khoảng cách giữa các ô trong bảng. - width: Xác định độ rộng của bảng - background: Xác định hình ảnh sẽ được sử dụng để làm nền cho toàn bảng - bgcolor: Xác định màu nền của bảng, viết theo kiểu #XXXXXX (số HEX). Thẻ (dòng),(cột), thẻ thì ít dùng, mọi người thường làm theo kiều, trong bảng có dòng, trong dòng có ô, nhìn nó đỡ rối hơn Thẻ (ô) - width: Độ rộng của ô - height: Chiều cao của ô - colspan: Xác định bao nhiêu ô tính từ ô đó sẽ được chập vào làm 1 (trên cùng 1 dòng) - rowspan: Xác định bao nhiêu ô tính từ ô đó sẽ được chập vào làm 1 (trên cùng 1 cột). - background: Xác định hình ảnh sẽ được sử dụng để làm nền cho ô - bgcolor: Xác định màu nền ô, viết theo kiểu #XXXXXX (số HEX). Ví dụ: Code: [Select] Cột 1 Cột 2 Cột 3 Dòng 1 Ô 1 Dòng 1 Ô 2Dòng 1 Ô 3 Dòng 2 Ô 2Dòng 2 Ô 3 Dòng 3 Ô 1 Kết quả Cột 1 Cột 2 Cột 3 Dòng 1 Ô 2 Dòng 1 Ô 3 Dòng 1 Ô 1 Dòng 2 Ô 2 Dòng 2 Ô 3 Dòng 3 Ô 1
  3. Basic html bảng trên thuộc loại hơi rắc rối, một cấu trúc đơn giản hơn nhiều: Code: [Select] Ô 1 Ô 2 Ô 3 Ô 4 Kết quả: Ô1Ô2 Ô3Ô4 Hảy tự làm vài ví dụ cho mình đi ha html frames - iframe/ khung - khung nội dòng trong html Khung à ....frame thường được dùng để à...ờ. Ví dụ, bạn làm một website, có phần đầu chứ banner, bên trái là dãy menu còn bên phải là nội dung: Down về và giải nén ra để xem ví dụ http://sites.google.com/site/hocvuinetsite/frame/frame.zip Sau khi down về nếu bạn nào không biết giải nén thì nhấp chuột phải vào chọn Extract here Bắt đầu vào phân tích cái frame này. Code: [Select] Đây là một trang frame đơn giản nhất, nó là một trang gộp lại bởi hai trang menu.htm và main.htm. trang frame không có tag frameset: tag này chứa thông tin định dạng cho trang frame và các frame nhỏ bên trong
  4. Basic html cols: thuộc tính này sẽ quyết định chiều rộng của hai cột, như ví dụ trên là 20%,*, 20% sẻ là chiều rộng của cột đầu tiên, còn lại là của cột thứ 2. : tag này mới chính thức là tag dẫn tới trang mà bạn chỉ định, với thuộc tính src là đường dẫn tới trang bạn muốn! Còn ở ví dụ, mọi chuyện hơi khác, ở đó bạn thấy có 3 khung tất cả, một khung nằm ngang và hai khung bình thường. Đó là frame chứa frame có hai khung nhỏ. Code: [Select] trang frame như là đả nói từ trước, thường người ta dùng frame để tạo một menu, mà để khi click vào frame này mà frame kia thay đỗi, ta cần thuộc tính name và thuộc tính target. _trong frame menu thêm thuộc tính target với giá trị là tên frame ta muốn chuyễn hướng khi click chuột _trong trang tương ứng với frame menu, trên phần ta thêm tag với thuộc tính target giá trị cũng là tên frame muốn chuyễn hướng Chú ý: ta vẫn có thể dơn giản là dùng thuộc tính target giá trị cũng là tên frame muốn chuyễn hướng trong tag (xem lại phần html Link) Dàn frame Nói chung và khộng chính xác frame có hai cách dàng đó là hàng và cột! Để dàng một cái frame nằm ngang(chiều dài hơn rộng) trong tag thuộc tính rows với giá trị là chiều cao của frame thí nhất( tính từ trên xuống) VD: Để dàng một cái frame đứng(chiều dài bé hơn rộng) trong tag thuộc tính cols với giá trị là chiều cao của frame thí nhất( tính từ trên xuống) VD: Phân tích khĩ hơn các file ví dụ
  5. Basic html Mình cũng đả giai thích sơ qua cho mọi người hiểu ở trên, bây giờ đi sâu vào luôn mình nói là đó là một cái frame lớn, frmae này là frame chia trang ra thành 2 phần ngang Code: [Select] Và một cái frame nhõ hơn Code: [Select] và cả cái trang này được hợp thành bởi cả hai cái này, cái nhỏ hơn chèn bên trong cái lớn hơn Code: [Select] Ở đây ta hiểu là, frame nhỏ hơn, đả thế vào chỗ vị trí frame ngang thứ hai. Còn như ta muốn tạo m65t trang frame, có một cột đứng bên phải, và cột bên trái chia ra làm hai nữa nằm ngang thì code lúc này sẽ là: Code: [Select] Inlineframe - frame nội dòng Đây là một hình thức frame dễ xử dụng hơn rất nhiều, ta có thể chèn frame này vào bất cứ đâu trên trang web html bình thường, giống như một phần tử. để làm được điều đó, bạn dùng tag với các thông số sau: name: cái này không bắt buộc, VD:name="framename" width:chiều rộng, giá trị % màn hình hay px, VD:width="398" height:tương tự như trên, VD:height="227" src:link dẫn tới trang web, có thể là link tuyệ/tương đối(xem lại bài html link), VD:src="http://hocvui.net" bên trong cặp thẻ iframe bạn có thể chèn một dòng chữ thông báo lỗi hiễn thị frame cũng được ví dụ: Code: [Select] Nếu bạn nìn thấy dòng chữ này, tức là trình duyệt của bạn không hỗ trợ inlineframe.
  6. Basic html kết quả Nếu bạn nìn thấy dòng chữ này, tức là trình duyệt của bạn không hỗ trợ inlineframe. Định dạng cho Frame Định dãng cho frameset framespacing,border,frameborder Để 3 thuộc tính này ở tag frameset giá tri này là 0 để không hiện viền khung, trường hợp bạn muốn không cho mọi người nhìn thấy cách bố trí của mình scrolling thuộc tính quyết định có hiễn thị thanh cuộn khi mà nội dung trang chứa trải dài hơn màn hình hay không, có 3 giá trị: no,auto,yes  no:không bao giờ hiện  auto:tuỳ,cần thì hiện  yes: lúc nào cũng hiện thuộc tính này đặt trong tag Với iframe tất cả đều tương tự, nhưng đỡ một điều là toàn bộ các thuộc tính đều ở tag