Xem mẫu

  1. Basic html Cơ bản html Mã màu RGB – html color code- color names Màu để hiện thị trong html có hai loại, một loại là mấy màu cơ bản, thì cứ viết tên rtong English của nó ra, lọi còn lại đậm nhạt tự ta pha thì là màu RGB (lát nữa cái giải thích cái tên bạn sẻ hiểu) Trong đây mình có tên của 16 màu cơ bản theo English: RGB - Red, Green, Blue - Đò, Xanh lá, Xanh biển Ý là lấy ba con số, tƣợng trƣng cho 3 màu này, mức độ đậm nhạc khác nhau mà pha ra tất cả các màu còn lại, mỗi màu nhạt nhất giá trị là 0, đậm nhất là 255. tạo một trang web với thẻ body mở (đen thùi) hoặc (cái này sẻ thấy trắng bóc) để hiểu đƣợc. Nhƣng mà tời gì cũng ít ai viết mã màu kiểu này, ngƣời ta thƣờng viết mã màu RGB theo hệ thập lục phân(thập lục = 16) Hệ thập lục phân (HexadecimaL) bao gồm 10 con số từ 0-1 và mấy chữ cái A,B,C,D,E,F nÓ CŨNG TƢƠNG TỰ NHƢ HỆ CƠ SỐ ĐẾM THẬP PHÂN MÀ TA ĐANG XÀI 5FF... FF là con số 2 chữ số lớn nhất trong hệ TLP cũng nhƣ 99 là con số có hai chữ số rong hệ thập phân. Cuung4 không cần quan tâm vấn đề này nhiều. Ở phần trƣớc ta có giá trị nhỏ nhất là 0 lớn nhất là 255 thì tới đây, giá trị nhỏ nhất mỗi màu là 00 còn lớn nhất là FF. mình không thích toán học, còn bạn nào thích thì chắc chắn sẽ hiểu tại sao
  2. Basic html (15 * 16) + (15) = 255 Và lúc này, để đặt màu nền trang web là màu đen, ta lại có thêm một cách: Lƣu ý là có thêm dấu # nữa nha Nói thêm về cách tính màu Ta có thể nhớ đƣợc một số màu đơn giản (ít nhất là 5 màu) đó là đen, trắng, đỏ, xanh lá, xanh biển Đen: chả có màu gì, cả 6 con số đều =0 Trắng: # màu thật đậm, cả 3 6 con số đều =F Đỏ: 2 con số tƣợng trƣng cho sắc đỏ đậm nhất, hai màu kia đều = 0 (FF0000) Xanh lá và xanh biển tƣơng tự! html - font Thẻ cũng là thẻ đƣợc dùng khá nhiều trong html, thẻ font thƣờng đƣợc dùng dể ẩn đĩnh kích thƣớc, màu sắc và dĩ nhiên là font chữ trên trang web bằng cách thêm một số thuộc tính vào trong thẻ: color: định màu, màu có thể là tên, RGB... Font:tên font chữ. VD:Times New Roman size: số từ 1-7, 1 nhỏ nhất, 7 lớn nhất, cái này hình nhƣ mặc định là 3. html - Hyperlink - liên kết trên trang web Đây là một ví dụ thực tế mà bạn thƣờng ay gặp, bất cứ lúc nào lƣớt web, bạn nhấp vào đâu đó, và thế là đƣợc chuyễn hƣớng sang trang khác. Để làm đƣợc việc này, ta bọc đối tƣợng( đối tƣợng có thể là chữ, hình ảnh) với tag và dĩ nhiên câu hỏi đặt ra là làm sao định hƣớng đƣợc đi tới đâu, câu trả lời: _Trong tag ta cần có thêm thuộc tính href (hypertext reference). Giá trị của thuộc tính này là đƣờng dẫn tới trang mà ta muốn nó đến, ví dụ bạn có một link và muốn nó dẫn tới trang chủ của học vui thì code cần viết đơn giản là: Code: [Select] Link dẫn tới hocvui Kết quả: Link dẫn tới hocvui Link hình ảnh Đơn gản nhƣ link tƣờng thôi:
  3. Basic html Mọi việc có thể là rất bình thƣờng, cho tới khi.....mình nói là không phải nhƣ thế! giá trị của thuộc tính href cũng có 3 loại: Internal - Links dẫn tới địa điểm cùng trang Local - Links dẫn tới một trang tuộc tên miền của bạn (ví dụ nhƣ http://hocvui.net/index.html và http://hocvui.net/4rum là cùng tên miền) Global - Link dẫn tới trang khác tên miền ( ví dụ http://google.com) tuy cái này vẫn có thể dẫn tới trang của bạn, đừng hiểu nhầm nhé! Ví dụ thực tế cho từng loại: link internal thƣờng dùng để làm những link "Trở về đầu trang" Bằng cách nhƣ thế này: ờ nơi bạn muốn "nhảy" tới khi click vào link, bạn đặt một thẻ với giá trị của thuộc tính href là cái gì cũng đƣợc, miễn sao cho bạn dễ nhớ, ở đây nói trở về đầu trang thì mình đặt giá trị là top cho dễ nhớ. Nơi mà bạn muốn hiện cái dòng chử Trở về đầu trang, bạn đặt một thẻ Trở về đầu trang. Nhớ là để ví dụ này có hiệu quả, thì trang phải dài và hiện thanh cuộn trên cửa sổ trình duyệt mới thấy đƣợc ha! Click thử xem :Trở về đầu trang Link Global thì khỏi giải thích nhiều, chèn nguyên cái đƣờng dẫn (cái trên thanh dịa chỉ của trình duyệt ớ) và giá trị của href là xong. Link Local đây là một ví dụ thứ vị, mà chắc sẽ không ít ngƣời bị nhầm vẫn sau này! Code: [Select] aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa Cái này mình chỉ nói qua, các bạn thử tự ví dụ tại nhà ha! hảy tạo trên Destop một thƣ mục, save file HTML này tại đó, mở ra bằng trình duyệt và xem thử từng link sẽ dẫn bạn tới đâu. Chú ý: Chắc chắn là bạn sẽ thấy một trang báo lỗi không tìm thấy hiện ra, nhƣng không sao, ta chỉ quan tâm đến đƣờng dẫn hiện ra trên tình duyệt để phân tích. Có 3 dòng 1,2,3 cứ thế ma nói. 1: Nếu bạn đặt file này trong bất cứ thƣ mục nào của ổ đĩa(ví dụ là C ha) link dẫn sẻ là: file:///C:/index.htm Dấu "/" phía trƣớc sẽ tạo ra đƣờng dẫn là tên miền (trƣờng hợp này là ổ đĩa) và tên file ngay sao đó.
  4. Basic html 2: Còn cái link thứ 2 sẽ đƣa ra liên kết đúng tho vị trí mà file html đang nằm + tên file 3: Cái link này đƣa ra đƣờng dẫn tới thƣ mục chứa thƣ mục chứa file html + tên file Nói thì khó hiểu nhƣng các bạn cứ thử đi là sẻ hểu thôi! link targets - Mục tiêu khó dịch quá. Nói chung là với mỗi link bạn có quyền chỉ địn khi nhấp vào là mở trang web trong địa chỉ ở cửa sổ mới hay là trong chính trang này, hoặc là trong frame nào bạn muốn, (frame ta sẽ tìm hiểu sau!) bằng thuộc tính target, có các giá trị nhƣ sau: _blank: mở cửa sổ mới _self: mở trang mới ở cửa sổ đang mở hay frame chứa nó (cái này mặc định) _parent: mở trang ở frame cha (thí dụ frame chứ frame thì cái frame lớn chính là frame cha) _top: mở ở cửa sổ hiện tại luôn, nhƣng mà nếu tran có chứa frame nếu không đặt thuộc tính taeget có giá trị này, trang mới chỉ load trong frame, còn khi đặt giá trị này thì cả trang nhiều frame nhƣ một, cái này cũng khá khó để ví dụ, từ từ qua phần frame rồi tính. Email tag còn để làm link gửi mail, co nghĩa là khi click vào địa chỉ mail thì trình soạn thào mail mặc định của bạn se mở ra ớ! Gửi thƣ cho mình nhé Kết quả: Gửi thƣ cho mình nhé Với cách này ta còn có thể đặt trƣớc tựa và một phần nội dung thƣ nhứ sau Gửi thƣ cho mình nhé Sau địa chỉ mail có thêm dấu "?" và 2 phần subject=tiêu đề bạn muốn, body=Nội dung thƣ bạn muốn, có thể chỉ đặt 1 trong 2 phần này, nhƣng khi muốn đặt cả hai cùng lúc thì cần có dấu "&" nhƣ trên ví dụ. Lúc nhấn vào ngƣời ta sẽ thấy phần tiêu dề và nội dung thƣ đã điền sẵn một số thông tin! (Đƣơng nhiên là ngƣời ta vẫn xoá đi đƣợc). HTML Scripts Script là một loại code (mã) nói chung là...ờ à....một loại ngôn ngữ lập trình thật sự. Web có trỡ nên linh động hay không thì thật sự là do các script này. Cùng lúc soạn thảo tài liệu hƣớng dẫn HTML này mình cũng đang soạn thảo một số Script đơn giản khác. Có hai loại script thƣờng đƣợc dùng trên web đó là javascript và vbscript. (xem thêm về javascript)
  5. Basic html Nội dung các ngôn ngữ đó đƣợc đặt trong thẻ , để xác định đƣợc ngôn ngữ bạn đang dùng, ta có 2 cách. Ví dụ: ở đây mình dùng javascript để ví dụ: Code: [Select] Hoặc là: Code: [Select] Nội dung các script đƣợc đặt bên trong!
nguon tai.lieu . vn