Xem mẫu

  1. Basic html Cơ bản html html lists - danh sách Có ba loại list: - unordered list; bullets - ordered list; numbers - definition list; dictionary Nhưng mà chỉ dùng đa số là và , cái nói thiệt chả thấy gì khác biệt cho lắm! Nhưng tag thì có tính tuỳ biến cao nhất! bên trong danh sách luôn có những à...ờ....nói chung là danh sách. Xem ví dụ sẻ rỏ: list Code: [Select] Nguyễn Văn Tí Trần Văn Trội Quách yên Quẩy Kết quả:  Nguyễn Văn Tí  Trần Văn Trội  Quách yên Quẩy list Code: [Select] Nguyễn Văn Tí Trần Văn Trội Quách yên Quẩy Kết quả: 1. Nguyễn Văn Tí 2. Trần Văn Trội 3. Quách yên Quẩy
  2. Basic html list Code: [Select] Nguyễn Văn Tí Trần Văn Trội Quách yên Quẩy Kết quả:  Nguyễn Văn Tí  Trần Văn Trội  Quách yên Quẩy Qua ví dụ bạn sẽ thấy và không có gì khác nhau! Nhưng đó là bởi vì ta chưa hề thêm sự tuỳ biến vào. Tuỳ chỉnh thêm cho list Phần này đa số ta xoáy vào list Bạn thấy với ví dụ trên của list, list đó bắt đầu với 1, rồi tới 2,3...... Ta có thể để list này bắt đầu với một số tuỳ chọn, trong ví dụ này mình bắt đầu với 4 Code: [Select] Nguyễn Văn Tí Trần Văn Trội Quách yên Quẩy Kết quả: 4. Nguyễn Văn Tí 5. Trần Văn Trội 6. Quách yên Quẩy Trong list không những có thể đánh số thứ tự bằng số, mà còn có thể đánh số thứ tự với chữ cái hoặc số La Mã bằng cách thêm thuộc tính type với giá trị theo sau: a,A,i,I a,A sẽ đánh thứ tự theo chữ cái, nhưng khác nhau là a in thường, A in hoa. Tương tự như thế với i và I Ví dụ:
  3. Basic html Code: [Select] Mỹ Nhật Pháp Đức Anh kết quả: a. Mỹ b. Nhật c. Pháp d. Đức e. Anh Những cái khác các bạn có thể tự hiểu mà không cần ví dụ rồi ha! Còn với list, ta lại có một số giá trị của thuộc tính type giúp định dạng cái dấu, các giá trị đó là: type="square",type="disc",type="circle" Ví dụ thử cái square Code: [Select] Mỹ Nhật Pháp Đức Anh Kết quả  Mỹ  Nhật  Pháp  Đức  Anh Trong list bạn còn có thể thụt ra thụt vô bằng cách dùng các thẻ và Code: [Select]
  4. Basic html Mỹ Nhật Pháp Đức Anh Hàn Quấc Trung Quấc Kết quả:  Mỹ  Nhật  Pháp  Đức  Anh Hàn Quấc Trung Quấc Và dĩ nhiên bạn cũng có thể lồng list vào list Code: [Select] Châu Mỹ Mỹ Brazil Châu Âu Anh Pháp Châu Á Trung Quấc Nhật Bản Kết quả: 1. Châu Mỹ a. Mỹ
  5. Basic html b. Brazil 2. Châu Âu o Anh o Pháp 3. Châu Á  Trung Quấc  Nhật Bản bấy nhiêu đây cũng đả dủ để kết thúc phần html list rồi ha!
nguon tai.lieu . vn