Xem mẫu

  1. Basic html Cơ bản html html form - textarea element textarea là một phần tử tương tự chư input loại text, nhưng text thì chỉ có một dòng còn text area thì là một cái hộp to. Code: [Select] ta có thể đặt sẵn giá rị cho textare bằng cách chèn sẵn giá trị muồn có ở giữa 2 tag Code: [Select] Gái tr?chèn Gái trị chèn textarea có khá nhiều thuộc tính, lúc viết bài này thì tối rồi, mình lám biếng quá, xem ví dụ ha: Code: [Select] Text Area! Text Area! Text Area! cols,rows chỉ kích thướng số hàng số cột của textarea, mỗi hàng cột tính bằng một kí tự 012345678 Text Area! 12 thuộc tính wrap warp có nghĩa là cách xuống hàng khi viết viết liên tục, không nhấn Enter tới lề của textarea, có ba giá trị: soft: khi viết tới lề vẫn xuống hàng, nhưng sẽ không có khí tự xuống hàng khi form được chuyễn đi hard: tự động xuống hàng, thêm khí tự ngắt dòng vào nội dung được chuyễn đi off: viết thoả thích chả có xuống hàng ví dụ Code: [Select] soft: khi viết tới lề vẫn xuống hàng, nhưng sẽ không có khí tự xuống hàng khi form được chuyễn đi,hard: tự động xuống hàng, thêm khí tự ngắt dòng vào nội
  2. Basic html dung được chuyễn đi,off: viết thoả thích chả có xuống hàng soft: khi vi?t t?i l? v?n xu?ng h àng, nhung s? không có khí t? xu?ng hàng khi form đu?c chuy?n đi,hard: t? đ?ng xu?ng hàng, thêm khí t? ng?t d òng vào n?i dung đu?c chuy?n đi,off: vi?t tho? thích ch? có xu?ng hàng Code: [Select] soft: khi viết tới lề vẫn xuống hàng, nhưng sẽ không có khí tự xuống hàng khi form được chuyễn đi,hard: tự động xuống hàng, thêm khí tự ngắt dòng vào nội dung được chuyễn đi,off: viết thoả thích chả có xuống hàng soft: khi vi?t t?i l? v?n xu?ng h àng, nhung s? không có khí t? xu?ng hàng khi form đu?c chuy?n đi,hard: t? đ?ng xu?ng hàng, thêm khí t? ng?t d òng vào n?i dung đu?c chuy?n đi,off: vi?t tho? thích ch? có xu?ng hàng Code: [Select] soft: khi viết tới lề vẫn xuống hàng, nhưng sẽ không có khí tự xuống hàng khi form được chuyễn đi,hard: tự động xuống hàng, thêm khí tự ngắt dòng vào nội dung được chuyễn đi,off: viết thoả thích chả có xuống hàng soft: khi vi?t t?i l? v?n xu?ng h àng, nhung s? không có khí t? xu?ng hàng khi form đu?c chuy?n đi,hard: t? đ?ng xu?ng hàng, thêm khí t? ng?t d òng vào n?i dung đu?c chuy?n đi,off: vi?t tho? thích ch? có xu?ng hàng html - Event Sự kiện bạn có một số Script, và bạn muốn rằng khi ngừi dùng có một số hành động nhất định, các script này sẽ được kích hoạt. Thuộc tính sự kiện/Event là giải pháp. SAu đây là một số sự kiện: and Events TCó hai thuộc tính sự kiện trên hai tag này Attribute Value Description
  3. Basic html onload script Script chạy khi trang đang được tại onunload script Script chạy khi tắt trang Form Events The attributes below can be used in form elements: Attribute Value Description onblur script Script chạy khi phần tử bị mất chú ý(hok hiểu) onchange script Script chạy khi phần tử thay đổi(VD: viết thêm chữ..) onfocus script Script chạy khi phần tử nhận sự chú ý(hok hiểu) onreset script Script chạy khi form được reset onselect script Script chạy khi phần tử được chọn onsubmit script Script chạy khi a form được submit Image Events thuộc tính dùng với img element: Attribute Value Description onabort script Script chạy khi Ảnh tải bị trục trặc
  4. Basic html Keyboard Events mấy cái này có thể đặt trong frame, frameset, head, html, iframe, meta, param, script, style,title, form(text, textarea). Attribute Value Description onkeydown script Script chạy khi nhấn phím onkeypress script Script chạy khi nhấn + thả onkeyup script Script chạy khi phím được nhả Mouse Events Dùng được gần như cho tất cả các phần tử bdo, br, frame, frameset, head, html, iframe, meta, param, script, style, img........... Attribute Value Description onclick script Script chạy khi click vào element chứa thuộc tín ondblclick script Script chạy khi click kép(2 lần liên tục ớ) onmousedown script Script chạy khi nút trên chuột được nhấn onmousemove script Script chạy khi di chuyễn chuột onmouseout script Script chạy khi rê chuột ra ngoài phần tử onmouseover script Script chạy khi rê chuột lên trên phần tử onmouseup script Script chạy ngược với onmousedown
  5. Basic html Một số ví dụ Có lẽ các bạn sẽ thắc mắc giá trị của những thuộc tính này là gì, chúng hoạt động ra sao, nhưng đừng bận tâm, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở các bài viết nói về javascript onmouseover, onmouseout Code: [Select] Thử rê chuột ra vào ảnh xem! onkeypress Code: [Select] gỏ bất cứ cái gì vào onclick Code: [Select] Click thử vào đâyClick thử vào đây trên đây chỉ là một số ví dụ, các bạn hãy tự ví dụ thêm cho mình với các giá trị của thuộc tính đều tương tự như trong ví dụ là alert('Chào các bạn');(nhớ đặt trong cặp dấu "" đó!)
  6. Basic html