CNC cho máy phay

Kỹ Thuật - Công Nghệ,Tự động hoá
  Đánh giá    Viết đánh giá
 9      43      0
Mã tài liệu qhcqtq Danh mục Kỹ Thuật - Công Nghệ,Tự động hoá Tác giả Kha Ngoc Loại file PDF Số trang 113 Dung lượng Lần tải 9 Lần xem 43
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Tài liệu CNC cho máy phay gồm các nội dung chính sau: Chuẩn bị lập trình, mã lệnh G, mã lệnh M, mã lệnh T,S và M, mã lệnh D và H, chương trình ví dụ. Cùng tham khảo nhé.

 1. Pragramming manual for CNC in Mill N i dung A) Chu n b l p trình. B) Mã l nh G. C) Mã l nh M. D) Mã l nh T,S và M. E) Mã l nh D và H. F) Chương trình ví d . Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 1
 2. Pragramming manual for CNC in Mill Chương A Chu n b l p trình 1. Chương trình là gì ? B n nghĩ gì khi b n nghe th y thu t ng g i là “l p trình “. B n nghĩ chương trình là m t sù ki n th thao, m t bài t p mang tính giáo d c,hay m t thao tác máy tính ?.Nói chung chương trình là m t t p h p các kh i l nh ch d n ch a ñ ng n i dung k ho ch ho c là ñư c vi t ra nh m th c hi n m t công vi c, tuân theo m t s quy lu t nh t ñ nh. ð ñi u khi n máy NC c n ph i có m t O0001 chương trình t t. T t các ho t ñ ng c a G91 G28 Z0 T9001 máy g m có :chuy n ñ ng quay c a tr c M06 chính, chuy n ñ ng c a d ng c , ñi u khi n ch t làm ngu i ñ u có th ñư c ñi u khi n b ng chương trình. N1 Chương trình ñư c l p b ng các ký t và G90 G00 G54 X90.0 Y105.0; ch s . Hình nh bên trái minh ho m t ño n chương trình. G43 Z30.0 H01 S440 T5002; N i dung ñư c ñưa ra sau ñây trình bày M03; nh ng bư c c n thi t ñ vi t m t chương G01 Z0 F2000; trình. Xin hãy ñ c c n th n trư c khi ti n hành l p chương trình. 2. Nh ng yêu c u ñ i v i ngư i l p chương trình. Ngư i l p chương trình ph i có ki n th c v gia công ñ vi t chương trình trên cơ s nh ng ki n th c này và nên ñ c k nh ng ñi u sau ñây ñ ñ m b o các ho t ñ ng chính xác, hiÖu qu và an toàn. Ngư i l p chương trình ph i: 1. Có hi u bi t v lý thuy t c t g t. 2. Có ki n th c v ñ gá, phôi ñ quy t ñ nh ñư c phương pháp gia công và ñ m b o ñư c quá trình ho t ñ ng an toàn và chính Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 2
 3. Pragramming manual for CNC in Mill xác. 3. Ch n ñư c d ng c t thích h p trên cơ s phân tích các ñi u ki n gia công :”hình dáng, v t li u phôi, t c ñ quay, lư ng chay dao, chi u sâu c t, chi u r ng c t”ñ tránh các s c có th phát sinh trong quá trình gia công. 4. Hi u rõ kh năng gia công c a máy ñang s d ng. 5. Bi t các thi t b an toàn và ch c năng khoá liên ñ ng c a máy ñang s d ng. 6. Hi u các ch c năng c a máy liên quan t i vi c l p trình. 3. L p chương trình là gì? Nh ng ho t ñ ng c n thi t khi l p m t chương trình ? 1. Ki m tra b n v ñ xác ñ nh yêu c u gia công. B n v ph i ñư c ki m tra k ñ hi u ñư c các yêu c u c n thi t. 2. Phân tích các ph n gia công, xác ñ nh ñ gá và d ng c c n thi t. M t s ngư i t o chương trình ngay Bư c Miêu t Mã d ng khi v a ñ c xong b n v . S nóng c v i này có th gây sai h ng và nguy hi m cho các ho t ñ ng c a máy. 1 Phay m t 02 ñ u 3. Xác ñ nh các bư c gia công trên cơ s thông tin và kích 2 Khoan 03 thư c ghi trên b n v . Trình t gia công: trư c h t là nguyên công phay m t ñ u, th hai là khoan các l . Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 3
 4. Pragramming manual for CNC in Mill O0001 4. ð l p m t chương trình, ñ u tiên G91 G28 T9001; hãy vi t ra gi y. Chương trình bao M06; g m các ch s và ký t . N1; 5. 5.Sau khi hoàn thành, c n th n G90 G00 G54 X90.0 Y105.0 ki m tra l i n i dung chương trình. ................ 4. Nh p chương trình vào máy. Sau khi vi t chương trình, s d ng bàn phím trên b ng ñi u khi n ñ nh p chương trình vào b nh NC. N i dung c a chương trình ñã nh p vào có th ñư c ki m tra trên màn hình.Th c hi n chương trình, máy s ho t ñ ng theo theo các kh i l nh c a chương trình. Có nh ng trư ng h p, d u ch m th p phân không ñư c nh p ñ y ñ . ð tránh nh ng trư ng h p ñó, ngư i l p trình nên vi t các giá tr s theo cách dư i ñây: Ví d : (1) Z.5  Z0.5 (2) X200. X200.0 Sau khi nh p chương trình vào ,c n ki m tra l i chương trình m t cách c n th n xem có nh p sai hay thi u d li u hay không. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 4
 5. Pragramming manual for CNC in Mill N u chương trình ñư c ñưa vào b nh không ph i do ngư i l p trình mà do ngư i ñi u khi n máy, hãy vi t th t rõ ràng và chính xác ñ b t kỳ ai cũng có th ñ c d dàng. N u ngư i ñi u khi n máy ñ c sai và nh p d li u sai, d ng c c t và ñài dao có th va vào ñ gá trong quá trình gia công, gây ra các s c nghiêm tr ng, nguy hi m cho ngư i và máy móc. 5. Quá trình cho ñ n khi hoàn thành s n ph m. 5.1 Trình t làm vi c. Ph n này s miêu t trình t th c hi n gia công s n ph m hoàn ch nh, bao g m c vi c l p chương trình. Hi u và ti n hành theo các bư c sau, công vi c s ñư c ti n hành m t cách hi u qu . 1.Nghiên c u b n v ñ xác ñ nh yêu c u gia công L p k ho ch s n xu t và l p trình 2.Xác ñ nh d ng c s d ng 3.Phân tích phương pháp ñ nh v và k p 4.L p chương trình 5.B t ngu n cho máy công c 6.Nh p chương trình vào máy 7.Lưu chương trình vào b nh 8.L p d ng c và phôi lên máy Thi t l p 9.ðo và nh p vào giá tr bù chi u cao và bán kính 10. Rà gá phôi trên bàn máy ñ xác ñ nh ñi m O 11.ð t ñi m O 12.Ki m tra chương trình b ng cách ch y không c t Bïi Quý TuÊn 13.Ki m tra ñi Hanoi University ofti n hành c t th 5. (s a u ki n gia công b ng cách Industry chương trình n u th y c n thi t, ch nh s a giá tr bù dao n u c n thi t)
 6. Pragramming manual for CNC in Mill S n xu t hàng lo t a. Các m c c n ki m tra. Các m c c n ki m tra trư c khi gia công ñư c tóm t t theo b ng sau. Ki m tra nh ng m c này ñ ñ m b o quá trình gia công ch ính xác và an toàn Các m c ki m tra 1 Dung sai trên b n v ? 2 Hi u ñư c các ký hi u th hi n ñ chính xác chưa ? 3 Bi t rõ v t li u và hình dáng phôi chưa? 4 Hi u rõ các quá trình th c hi n trư c và sau trên trung tâm gia công chưa? 5 Hi u ñư c m u ch t khi gia công chưa? ð cb n 6 Xác ñ nh chính xác g c phôi chưa? v 7 Hi u rõ v phôi chưa? 8 ð c k t t c các kích thư c và ghi chú trên b n v chưa? 9 Có gi s ch s b n v và ch c ch n r ng không còn thông tin nào không hi u. Các m c ki m tra 1 Các ñi u ki n gia công phù h p v i hình dáng và v t li u phôi không.? 2 Phương pháp ñ nh v ñã chu n chưa ? Các ñi u 3 L a ch n ñúng d ng c c t chưa? ki n gia 4 Th t các bư c gia công có phù h p v i hình dáng và công v t li u phôi không ? 5 Li u có kh năng va ñ p trong quá trình gia công? 6 Chu n b phi u công ngh chưa Các m c ki m tra 1 Li u chương trình ñang ñư c vi t có phù h p v i hình dáng và v t li u phôi không? Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 6
 7. Pragramming manual for CNC in Mill 2 Chương trình có ñư c l p theo các bư c gia công hay không 3 D u ch m th p phân có ñư c nh p ñ y ñ vào các giá tr s hay không? 4 D u (+,-) ñư c nh p trư c các giá tr s ñúng chưa? 5 Ch ñ ch y dao s d ng (ch y dao nhanh, ch y dao gia công) s d ng ñ ng chưa? 6 Lư ng ch y dao ti p c n và lư ng ch y dao c t ñã xác ñ nh chưa? 7 ðã ki m tra t t c d li u nh p vào chính xác chưa? 8 Li u có nh ng l i ng u nhiên trong chương trình do m t Nh p t p trung hay không? chương trình Các m c ki m tra 1 ðài dao và ph n chuôi dao ñư c làm s ch trư c khi k p chưa? 2 D ng c có th b mòn ho c m không ? K p d ng 3 Hình dáng và v t li u d ng c phù h p v i phôi không? c 4 D ng c ñã ñư c k p lên ñài dao ñúng chưa? (Mouting 5 Chi u dài d ng c có phù h p không? Tool) 6 Khi k p tr c dao khoét lên tr c chính, ñ u d ng c có hư ng ngư c v i hư ng di chuy n c a d ng c không? 7 T t c d ng c ñã ñư c ñăng ký chưa? 8 Mã d ng c có ñư c nh p chính xác không? Mã s d ng c ñư c phân ph i phù h p v i kích thư c 9 d ng c không? 10 ðã lưu ý ñ n kho ng cách li n k v i d ng c có ñư ng kính l n chưa? 11 Trong kho dao có b trí h p lý các kho ng tr ng gi a l ñ t dao to và dao nh chưa? Các m c ki m tra Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 7
 8. Pragramming manual for CNC in Mill 1 Công t c Door Interlock ñ ñư c ñ t v trí Nomal chưa? 2 C a ñã ñóng chưa? 3 Trong quá trình thao tác bù dao, c n cân nh c xem có th gây va ñ p d ng c hay không? 4 T c ñ d ng c b t to ñ ñã ñúng chưa? 5 Giá tr h t a ñ phôi ñã ñư c ñ t ñúng chưa ? Bù dao 6 G c phôi ñã ñư c tính toán tr ( ho c c ng) v i bán kính (Tool d ng c b t to ñ chưa ? Offset) 7 Khi ti n hành ño d li u bù chi u dài d ng c , giá tr Z c a h t a ñ s d ng ñã ñ t v không chưa? 8 Hư ng bù dao ñã ñ ng chưa ? 9 Ki m tra mã s d ng c ñ oc bù chưa? 10 Ki m tra d li u bù hình h c, bù mòn và h to ñ h th ng ñư c s d ng cho vi c bù dao chưa ? 11 Ki m tra d li u bù bán kính và chi u cao d ng c ñã ñúng chưa? Các m c ki m tra 1 Khoá DOOR INTERLOCK ñã ñư c ñ t vào v trí Nomal chưa ? 2 C a ñã ñóng chưa? 3 ðã b t ch ñ ch y t ng kh i l nh hay chưa? 4 Bư c ti n dao và t c ñ c t ñã phù h p chưa? 5 Ch ñ ch y dao( ch y dao nhanh hay ch y c t g t) ñã Ch y th ñúng chưa? không c t 6 Hư ng rút dao sau khi c t ñã chính xác chưa? (Dry run) 7 Chuy n ñ ng c a d ng c trong vùng ñã tính toán không ñ m b o không va ñ p chưa? 8 Ki m tra kh năng va ñ p c a d ng c v i phôi và ñ gá chưa? 9 Có th d ng kh n c p trong quá trình gia công hay không? 10 Sau khi k t thúc ch y th không c t g t (Dry run), ñã chuy n l i công t c, trên b ng ñi u khi n(Dry run, Feedrate…) v v trí ñúng chưa ? Các m c ki m tra 1 Khoá DOOR INTERLOCK ñã ñư c ñ t vào v trí Nomal chưa? Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 8
 9. Pragramming manual for CNC in Mill 2 C a ñã ñóng chưa? 3 Ch c năng ch y chương trình theo kh i l nh ñơn ñư c b t chưa? 4 ði u ki n gia công ( chi u sâu c t, chi u r ng c t, lư ng ch y dao, t c ñ tr c chính) ñã h p lý chưa ? 5 Trình t nguyên công và bư c gia công có phù h p v i hình dáng và v t li u phôi hay không? 6 L a ch n d ng c c t ñã h p lý chưa? Ch y c t 7 L a ch n ñ gá phù h p không? th (Test 8 Phương pháp k p phôi ñúng ñúng chưa? cutting) 9 Quá trình c t có th ñư c quan sát không ? 10 Lưu lư ng và hư ng phun dung d ch làm ngu i có ñúng không? 11 D ng c c t có th va ñ p v i phôi và ñ gá không? 12 Kích thư c có ñư c ño sau c t thô chưa ? 13 Công t c Override trên b ng ñi u khi n có ñư c ñ t t i % phù h p v i lư ng ch y dao nhanh và ch y dao c t g t không? 14 Có th d ng máy kh n c p trong quá trình gia công không? Các m c ki m tra 1 ð chính xác d ng c ño có phù h p không? 2 L a ch n d ng c ño ñúng không? 3 Trình t ño ñúng không? 4 Phương pháp ño phù h p chưa? 5 Vùng ñư c ño có ñư c xác ñ nh rõ ràng không? ðo lư ng 6 Vùng ñư c ño có th b l n phoi và dung dich làm mát (Measuring không? ) 7 Kích thư c có ñư c ño sau quá trình c t thô hay không? 8 Khi ño, phôi có ñư c làm mát không ? Các m c ki m tra 1 Khoá DOOR INTERLOCK ñã ñư c ñ t vào v trí Nomal chưa? 2 C a ñã ñóng chưa? 3 T t c các ch c năng NC như SingleBlock ñ ki m tra chương trình ñã ñư c t t chưa? s n xu t 4 M c tiêu th i gian gia công cho m t phôi là bao nhiêu? hàng lo t 5 ð mòn dao có ñư c ki m soát không ? Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 9
 10. Pragramming manual for CNC in Mill (Mass 6 Kích thư c có ñư c ño sau quá trình c t thô hay không? production) 6. Các thu t ng trong l p trình. Trong ph n này s trình bày m t s thu t ng cơ b n ñư c dùng khi l p m t chương trình. 6.1. S chương trình (Program number). Có th lưu tr nhi u chương trình trong trong b nh NC. S chương trình dùng ñ lưu tr nhi u chương trình, ñ phân bi t v i các chương trình khác trong b nh và ñư c x p x p theo m t tr t t nh t ñ nh. S chương trình (d ng s ) ph i ñư c ñ t t i dòng ñ u tiên c a chương trình. S chương trình ñư c xác ñ nh b ng b n ch s ho c ít hơn, sau ký t Alphabet “O”, t 1 to 9999. O0001;----------------------------------------- S chương trình G91G28Z0T9001; M06; N1; G90G00G54X90.0Y105.0; : M01; M06; N2; G90G00G54X0Y0; ........ M30; N u s chương trình ñưa vào ñã có trong b nh , chương trình chó ý không th ñư c nh p vào. ð nh p chương trình, ph i ñ i l i tên chương trình. S chương trình có th có ít hơn 4 ch s . Ví d n u b n nh p tên chương trình lµ O1, màn hình s t ñ ng hi n th O0001. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 10
 11. Pragramming manual for CNC in Mill 6.2. S th t (Sequence number). S th t s d ng ñ tìm ki m ho c g i t i v trí m t dòng l nh ñang s d ng, ho c ñ tìm m t v trí mà b n mu n s a ch a chương trình d dàng. S th t ñư c th hi n b ng m t s g m 5 ch s theo sau ký t “N”. Thông thư ng, s t t dùng ñ ch ñ nh m t ph n chương trình, s d ng cho m t d ng c c t xác ñ nh theo th t . O0001 G91G28Z0T9001 M06; N1;------------------------------------------------ S th t G90G00G54X90.0Y105.0; G91G28Z0M05; M01; M06; N2;------------------------------------------------ S th t G90G00G54X0Y0; M30; 1. N u m t s th t có s ch s l n hơn 5, thì 5 ch s t v trí có giá tr nh nh t ñư c nh n là s th t 2. Không nh t thi t ph i s d ng s th t . N u m t dung lư ng chương trình quá dài và vư t quá s c ch a c a b nh thì ñ t s th t vào v trí b t ñ u c a m i nguyên công (hay bư c), ho c không s d ng s th t , ñi u này s giúp ti t ki m b nh . 6.3. ðo n chương trình (Part Program). ðo n chương trình ch a các thông tin c n thi t cho vi c th c hi n t ng nguyên công (hay bư c) ñư c ti n hành b i m t d ng c . O0001; G91G28Z0T9001; M06; N1; G90G00G54X90.0Y105.0; (Ph n chương trình dành cho G43Z30.0H1S440T502; d ng c s 9001) M01; M06; Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 11
 12. Pragramming manual for CNC in Mill N2; G90G00G54X0Y0; (Ph n chương trình dành cho G43Z30.0H2S800T5002; d ng c s 5002) G91G28Z0M05; M01; M06 6.4. ð a ch (Address). S d ng ch cái trong b ng Alphabet ñ ñ nh nghĩa m t ñ a ch . G01 Z0 F2000 ð a ch 6.5. D li u (Data). Nh ng s (bao g m kí hi u và d u ch m th p phân) theo sau ñ a ch ñư c g i là “D li u”. G01 Z0 F2000 D li u. chó ý Ngoài ra, các thông tin khác ñưa vào h th ng NC cho vi c gia công phôi cũng ñư c g i là d li u. Xác ñ nh rõ ki u c a d li u t vi c gi i thích kh i l nh 6.6. T l nh (Word). T l nh là ñơn v nh nh t ñ g i m t ch c năng xác ñ nh. M t t bao g m có ñ a ch và d li u. G01 Z0 F2000 T 6.7. Kh i l nh (Block). Kh i l nh là ñơn v l nh nh nh t c n thi t ñ ñi u khi n máy, ñ ng th i cũng là ñơn v nh nh t t o nên chương trình. M t kh i l nh bao g m nhi u t l nh. Trong chương trình, m i dòng l nh tương ng v i m t kh i l nh. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 12
 13. Pragramming manual for CNC in Mill O0001;..................................................... Kh i th nh t. G91G28Z0T9001;......................................Kh i th hai. M06;...........................................................K i th ba. chó ý Kh i l nh ñư c k t thúc b ng ký t [;]. 6.8. Tóm t t. M t chương trình bao g m các t l nh, s kêt h p c a ñ a ch và d li u, m t kh i l nh bao g m nhi u t l nh, như ñư c minh ho sau ñây: O0001;---------------------------------------s chương trình. G91G28Z0T9001;-------------------------kh i l nh N1;--------------------------------------------s th t G90G00G54X90.0Y105.0; ðo n G91G28Z0M05;---------------------------kh i l nh. chương M01; Chương trình M06; trình N2;------------------------------------------- s th t . ðo n G90G00G54X0Y0;----------------------- kh i l nh chương : trình G91G28Z0M05; M30;----------------------------------------- kh i l nh 7. ði u khi n và ñ nh hư ng các tr c. Trong ph n này s miêu t chuy n ñ ng theo các tr c ñư c ñi u khi n và quan h c a chúng trong chương trình. Hi u k v phương chi u các tr c ñi u khi n là r t c n thi t khi l p trình. 7.1. Di chuy n theo các tr c ñi u khi n. Trong ph n này s ñ nh nghĩa các tr c và cách xác ñ nh các tr c trong chương trình. 7.1.1. Lo t máy MV,SV,SVD. Các tr c ñi u khi n và hư ng c a chúng ñư c xác ñ nh như sau: Tr c B ph n chi u dương(+) và âm(-) X Bànmáy chi u + Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 13
 14. Pragramming manual for CNC in Mill v bên trái, n u quan sát t m t trư c máy t i phôi Y Bàn máy chi u + hư ng ra m t ph ng trư c c a máy. (Hư ng quan sát t thân máy ñ n phôi) Z ð u tr c chi u + chính ñi lên ,quan sát máy t m t trư c (hư ng lên, quan sát theo chi u t phôi lên tr c quay c a d ng c ). 7.2. Di n t chuy n ñ ng các tr c trong chương trình. V i lo t máy MV,SV,SVD, các ký hi u(+),(-) ñ ñ xác ñ nh hư ng các tr c chuy n ñ ng. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 14
 15. Pragramming manual for CNC in Mill Tr c ñư c ñi u khi n. Chuy n ñ ng th c. Chuy n ñ ng gi ñ nh khi l p trình X Trư ng h p l nh N u d ng c ñư c gi “X+__”, ñ nh là di chuy n trong bàn máy di chuy n sang khi bàn máy không trái ,khi quan sát máy t chuy n ñ ng, có nghĩa m t ph ng trư c là d ng c di chuy n sang ph i Y V i l nh “Y+__” thì N u d ng c ñư c gi bàn máy ch y v phía ñ nh là di chuy n trong ngư i ñi u khi n. khi bàn máy không chuy n ñ ng, có nghĩa là d ng c di chuy n sang t v trí ngư i ñi u khi n t i thân máy Z V i l nh “Z+__” thì Cùng h-íng v i chuy n bàn máy ñi lên, theo ñ ng th c hư ng nhín t m t trư c N u gi thi t d ng c di chuy n, trong khi bàn máy ñ ng yên, thì phương, chi u các tr c ñư c ñ nh nghĩa như dư i ñây: 8. ði m g c phôi. Khi ñưa ra l nh ”di chuy n d ng c c t t i ñi m A”, ví d , n u không có ñi m tham chi u, máy s không th tìm ñư c to ñ ñi m A. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 15
 16. Pragramming manual for CNC in Mill ði m tham chi u ñư c thi t l p cho chương trình ñư c g i là ñi m g c phôi, ñi m (X0,Y0,Z0). Trong chương trình, giá tr to ñ (X,Y,Z) ñư c tham chi u v i ñi m g c phôi. Theo ñó, g c phôi ph i ñư c xác ñ nh rõ ràng. ði m g c phôi nên ñư c xác ñ nh t i ñi m mà có th xác ñ nh m t cách thu n ti n. Vi c xác ñ nh g c phôi làm cho cho vi c l p trình tr lên d dàng cũng như là ñ m b o ñ chính xác. Trên b n v , g c phôi ñư c ký hi u như sau: 1).Ví d v ñ t g c phôi t i tâm ñ d dàng tính toán to ñ tâm l , ho c các h c tròn. (pocket) 2).Khi d ng hình h c c a chi ti t gia công có tính ñ i x ng, ch n g c phôi như hình v ñ tính toán to ñ d dàng. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 16
 17. Pragramming manual for CNC in Mill 9. To ñ l p trình. ð xác ñ nh chuy n ñ ng c a d ng c c t t ñi m hi n t i t i ñi m ti p theo (ñi m ñích ), s d ng 2 ki u l nh sau ñây : 1. L nh tuy t ñ i . 2. L nh gia s . Khi vi t chương trình, ph i hi u rõ b n ch t c a t ng lo i to ñ này, ñ s d ng h p lý. 9.1. L nh tuy t ñ i. L nh tuy t ñ i ñ nh nghĩa t a ñ m t ñi m b ng kho ng cách, có d u (+) ,(-) xác ñ nh, t ñi m g c phôi (X0,Y0,Z0). Ch ñ l nh tuy t ñ i ñư c xác ñ nh v i l nh G90. L nh v i h t a ñ tuy t ñ i(1) To ñ c a ñi m (1) và (2) vi t trong h to ñ tuy t ñ i G90 X100 Y10.0;...................(1). X-20.0Y20;.....................(2). 1. D u dương có th b nhưng d u âm thì ph i ñư c vi t ñ y ñ . X+10.0 X10.0 Y-10.0 Y-10.0 2. Giá tr ñư c vi t trong (O,O) trong hình bên trái là giá trí to ñ c a (X,Y). Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 17
 18. Pragramming manual for CNC in Mill L nh v i h t a ñ tuy t ñ i (2) Di n t các ñi m (1),(2), (3) vµ (4) theo h to ñ tuy t ñ i trên m t ph ng X-Y-Z. G90 X-175.0 Y-100 Z50.0;.........(1). (G90)X175.0(Y-100) Z50.0;........(2). (G90)(X175.0)Y100(Z50.0);........(3). (G90)X-175.0 (Y100.0) (Z50.0);..(4) Các t l nh trong (...), tương t các kh i l nh trư c ñó, có th ñư c b qua. 9.2 L nh gia s . L nh gia s ñ nh nghĩa to ñ m t ñi m b ng cách ch ra kho ng cách di chuy n t ñi m hi n t i. Chi u dương ch ra r ng ñi m ñó n m theo hư ng dương so v i ñi m hi n t i. Ch ñ l nh gia s ñư c xác ñ nh v i l nh G91 Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 18
 19. Pragramming manual for CNC in Mill Di n t l nh gia s (1). S d ng l nh gia s ñ di chuy n d ng c t ñi m (1) t i ñi m (2). G90X10.0Y10.0;...................................(1). G91X-30.0Y10.0;..................................(2). 1). V i to ñ d u dương có th b nhưng d u âm thì không ñư c b . X+30.0 X30.0. Y-10.0 Y-10.0. 2). Giá tr ñư c vi t trong (O,O) trong hình bên là giá tr to ñ c a (X,Y) Di n t l nh gia s (2). S d ng l nh gia s di chuy n qua các ñi m (1),(2),(3) và (4). Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 19

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

CNC cho máy phay

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
qhcqtq
Danh mục
Kỹ Thuật - Công Nghệ,Tự động hoá
Thể loại
CNC cho máy phay, Máy phay CNC, Lập trình CNC, Mã lệnh lập trình, Kỹ thuật cơ khí, Điều khiển máy CNC tự động
Loại file
PDF
Số trang
113
Dung lượng
Lần xem
43
Lần tải
9
 
LINK DOWNLOAD

CNC-cho-may-phay.PDF[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN
nguyenson140417 Trả lời Thích   0 9/16/2018 3:43:01 PM
Nhìn chung còn nhiều tài liệu chưa đáp ứng

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT