Clinical, histological characteristics and SFRP2, RNF180 methylation status in gastric carcinoma patients experienced surgical resection at 103 military hospital

  • 1 month ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

To characterize clinical, histological properties and SFRP2 methylation status in patients diagnosed with gastric carcinoma who underwent surgical resection at 103 Military Hospital.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.09 M, số trang : 7 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ