Xem mẫu

  1. Chuyển nơi hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp Thông tin Lĩnh vực thống kê:Bảo hiểm thất nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện Cách thức thực hiện:Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện Thời hạn giải quyết:20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy giới thiệu
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Người lao động khi thất nghiệp đang hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp có nhu cầu chuyển đến tỉnh, thành phố khác làm đơn gửi 1. Bước 1 Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện nơi đang đóng bảo hiểm thất nghiệp Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện nơi đang 2. Bước 2 đóng bảo hiểm thất nghiệp giới thiệu hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo đề nghị của người lao động (Mẫu số 10) Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện tiếp nhận 3. Bước 3 chuyển đến để hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (Mẫu số 9) Số bộ hồ sơ: 01
  3. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất Thông tư số 04/2009/TT- 1. nghiệp BLĐTBX... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
  4. Mẫu số 9: Ban hành kèm theo Thông tư số /2008/TT-BLĐTBXH ngày / / của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội --------------------------------------------------------------------------------------------------- Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ......................, ngày ...... tháng .... năm ....... Đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp Kính gửi: Phòng lao động- Thương binh và Xã hội……. tỉnh, thành phố…………. Tên tôi là: ..................................... sinh ngày .... tháng .. năm …... Số CMND ........ …….. do .................... cấp ngày ....... tháng ........ năm ...... Số điện thoại liên lạc (nếu có):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hiện cư trú tại: ………………………………………… Số sổ Bảo hiểm xã hội: .................... Hiện nay, Tôi thuộc đối tượng được hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định, nhưng vì lý do.............................. ..........................................tôi xin đề
  5. nghị quý Phòng chuyển để hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho tôi về Phòng lao động- Thương binh và Xã hội huyện................tỉnh, thành phố…………… Tôi xin chân thành cám ơn./. ............., ngày ....... tháng ..... năm ..... Người khai (Ký, ghi rõ họ tên)
nguon tai.lieu . vn