Xem mẫu

 1. Chuy n giao nh t th nh vào máy tính Chuy n giao nh t th nh vào máy tính. Sau khi ch p nh thì b n có nhi u cách làm “copy” nh t th nh vào máy tính hay ghi lên ía CD-ROM, DVD-ROM…Cách ph bi n nh t là dùng ngay chi c máy nh c a b n v i dây cáp kèm theo và ph n m m chuyên d ng c a máy. Ưu i m c a phương pháp này là b n không c n u tư thêm thi t b và giao di n cũng r t d s d ng. Tuy nhiên như c i m c a nó l i n m t c chuy n giao thông tin, a ph n các máy dCam, BCam và m t s dSLR hi n t i ch có giao di n USB 1.1 v i t c 12 Mb/giây trên lý thuy t. N u b n có m t chi c th 512 Mb y nh thì th i gian chuy n giao nh s khá lâu y. Gi i pháp th 2 là mua m t chi c “8 in 1 Card Reader” (hay th nh tho ng v n th y là “9 in 1” nhưng th t ra cũng u là lo i u c ư c nhi u lo i th mà thôi) v i ư ng truy n USB 2.0. ây NTL mu n nh n m nh t i y u t k thu t USB 2.0 vì nhi u lo i “Card Reader” cũ ch có USB 1.1 mà thôi. T c chuy n giao thông tin c a USB 2.0 là 480 Mb/giây! K t qu thì b n ã có th t rút ra ư c r i.
 2. N u b n dùng máy tính xách tay và không mu n ph i mang theo m i th dây cáp n i thì b n hoàn toàn có th mua m t chi c “PCMCIA 6-in-1 PC Card Adapter”. S d ng úng cách và b o qu n NTL ã nghe khá nhi u thông tin i lo i như không nên dùng th nh trên nhi u máy nh khác nhau vì s b …h ng. i u này là không chính xác. N u b n tháo l p th nh úng cách thì c u trúc c a nó không h b thay i cho dù nó ư c dùng v i nhi u lo i máy nh khác nhau. Khi l p th nh vào máy nh b n lưu ý cho các khe trư t c a th CF kh p v i các g c a máy nh nhé và sau ó nh nhàng n th nh vào trong. Tương t cho lúc tháo th nh ra kh i máy nh, b n c n b m nút y th nh ra m t cách d t khoát và nh nhàng. B n c n lưu ý v i các lo i u c th c a T u nhé, giá r nhưng thi t k không chính xác s làm h ng các chân th (pins) y. N u b n không s d ng máy nh lâu ngày thì nên tháo th nh ra kh i máy, c t vào trong h p nh a c a th và nơi khô ráo. Th nh tuy t i ph i ư c tránh b i và m cao.
 3. V i m t vài hi u bi t và kinh nghi m cá nhân, NTL hy v ng ã gi i áp ư c ph n nào nh ng th c m c c a các b n v dùng th nh khi ch p nh. Thân, (Hình nh minh ho c a hãng Sandisk) Cùng v i vi c phát tri n r m r c a k thu t s và các phương pháp lưu tr khác nhau thì có m t v n m i cũng ã n y sinh, ó chính là v n b o m t cho các d li u thông tin trên th nh . Có l i v i ngư i s d ng máy nh s nghi p dư thì nó l i không th t quan tr ng nhưng i v i các PRO thì nó l i vô cùng c n thi t nh t là khi các h p ng ư c ký dư i s b o tr c a pháp lu t và b o hi m. Hãng Lexar v a cho ra m t lo i th nh nhà ngh có kh năng b o m t cao là "Professional Series Memory Cards" cùng v i k thu t mã hoá "Encryption Technology" áp ng như c u này. M t ph n m m ơn gi n và d s d ng cho phép b n cài tm c b o m t trên th nh và máy nh. Như th các hình nh lưu trũ trên th nh ch có th c ư c b ng m t chi c máy nh có cài tb o m t tương ương hay c b ng máy tính v i tên ngư i s d ng và mã khoá. Cho
 4. n th i i m này thì ây là h thông b o m t duy nh t cho th nh trên th gi i. Chi c dSLR u tiên áp d ng công ngh này là chi c Nikon D2X. K thu t b o m t m i c a Lexar này có k thu t mã hoá 160 bit (m t trong nh ng k thu t b o m t hi u qu nh t và ư c ng d ng r ng rãi hi n hành) cùng v i SHA-1 (Secure Hash Algorithm), m t chu n ã ư c NIST (National Institute of Standards and Technology) thông qua. K thu t s bây gi thay i như chong chóng, ch c n vài tháng là các thông s k thu t ã thay i. b sung cho bài vi t "Th nh : không còn bí n" NTL xin ư c cung c p thêm cho các b n nh ng thông tin m i nh t t h i ch trang thi t b nhi p nh Photokina ang di n ra t i Cologne - c. SanDisk Extreme ™ III là lo i th nh nhanh nh t trên TG hi n t i v i t c c và ghi (hai thao tác này ư c ti n hành song song nh vào k thu t m i ESP-Enhanced Super-Parallel Processing) là 20Mb/s! v i th CF và 18 Mb/s v i MS. V i m c tiêu nh m vào các nhi p nh gia PRO và nghi p dư nhi u kinh nghi m, gam th nh SanDisk Extreme ™ III có dung lư ng t 1Gb n 4Gb. Môi trư ng ho t ng c a nó t -25°C n 85°C. Lo i th m i này có b o hành 10 năm t i châu Âu, Trung ông và châu Phi, các vùng còn l i th i gian s ng n hơn. M i chi c th nh này s có kèm theo ph n m m RescuePRO ™ giúp b n khôi ph c l i d li u nh trong trư ng h p b n ã xoá nh m nh. Giá c theo như thông báo là: CF 1Gb 139,99$; CF 4Gb 559,99$; SD 1Gb 139,99$; MS 1Gb 279,99$; MS 2Gb 559,99$. Lo i th SanDisk Ultra II không có thay i trong t c c và ghi (10Mb/s và 9Mb/s) nhưng nó t t i dung lư ng 8Gb v i th CF, 4Gb v i MS và 2Gb v i SD. Báo giá: Ultra II CF 256MB - 2GB $49.99 - $249.99 €44.00 - €245.00 (giá hi n t i)
 5. 4GB $479.99 €465.00 (vào tháng 10) 8GB $959.99 €930.00 (vào tháng 11) Ultra II MS PRO 256MB – 1GB $74.99 - $249.99 €73.00 – €259.00 (giá hi n t i) 2GB – 4GB $479.99 - $959.99 €495.00 - €990.00 (vào tháng 11) Ultra II SD 256MB – 512MB $64.99 - $89.99 €45.00 - €72.00 (giá hi n t i) 1GB – 2GB $119.99 - $239.99 €119.00 - €239.00 (vào tháng 11) S khác bi t gi a máy nh s và máy nh cơ Có l m t trong nh ng câu h i hay ư c nhi u ngư i t ra trư c khi quy t nh t giã cách ch p nh b ng phim truy n th ng bư c vào th gi i c a k thu t s là: máy nh k thu t s (DSLR) khác máy nh Cơ (SLR) ch nào? Có l cũng kh i c n ph i nói t i nh ng ti n d ng và nh ng kh năng kỳ di u c a k thu t s ang mang l i cho cu c s ng c a chúng ta hàng ngày n a. Riêng trong lĩnh v c nhi p nh thì bư c t phá này cũng r t ngo n m c. Nhìn thoáng qua t m hình trên ây ch c b n cũng ã nh n ngay ra s khác bi t c a k thu t s r i nh . Thay vào v trí quen thu c c a phim âm b n hay dương b n là m t m ch i n t c m quang nom r t... ơn gi n. Ta cũng không c n ph i m n p máy phía sau ra l p phim n a mà m t m nh nh a nh v i nh ng m ch i n t ly ti ã kh khàng lách vào bên sư n máy nh thay cho nh ng cu n phim c ng k nh làm nhi m v lưu gi nh. Còn m t b ph n c c kỳ quan tr ng n a mà chúng ta không nhìn th y ây, m t y u t mang tính quy t nh cho s khác bi t gi a các i gia máy nh v ch t lư ng, ó là ph n m m x lý nh - như m t b x lý nh c a máy tính - n m ngay trong thân máy nh.
 6. Trên ây là hình nh c a m ch i n t c m quang hi n i nh t do hãng Nikon phát minh và ch t o. Chính nó ã t o nên i u kỳ di u mà không m t chi c máy nh nào khác có th sánh n i v i chi c Nikon D2H. Trư c khi quay l i v i c u trúc c a các lo i m ch i n t c m quang thì có l chúng mình cũng nên c p m t chút t i cái mà g n như ai cũng bi t, ó là PIXEL. Nó là ch vi t t t nh m th hi n PIcture ELement - y u t c u thành c a nh k thu t s . Ta hãy g i nôm na là i m nh. M i m t b c nh ư c t o nên b i vô s i m nh. M i Pixel mang m t s th t riêng t 0 t i 255 (gi ng như ph màu căn b n c a AutoCAD v y) Tuỳ thu c vào hơn 16 tri u cách k t h p khác nhau gi a các pixel c a 3 kênh m u Red - Green - Blue ( - Xanh lá cây - Xanh da tr i) mà s t o nên vô s màu khác nhau. N u nói theo ngôn ng c a tin h c thì m i m t m u tương ương v i 8 Bit (Byte) và m u c a m i m t pixel ư c t o nên b i 3 m u k t h p RGB. Ta v n hay nghe nói t i các t m nh k thu t s có " sâu" khác nhau như 16 bit (8 bit x2), 24 bit (8 bit x3), 36 bit (12 bit x3), 48 bit (16 bit x3). Hi u rõ k thu t t o hình nh c a máy k thu t s có l là cách hay nh t nh n ra s khác bi t v i máy nh cơ. Như ta ã nói trên v c u t o, khi ánh sáng i qua ng kính máy nh s g p m t m ch i n t c m quang v i h th ng l c m u ánh sáng, chuy n thành tín hi u i n t . Hi n tư ng này tương ương v i ph n ng hoá h c c a phim âm b n
 7. hay dương b n. Ti p theo ó máy nh s x lý nh ng tín hi u i n t này tái t o l i m u s c trung th c c a hình nh (quá trình này tương ương v i vi c làm trong phòng r a nh c i n) và b n có th lưu tr hình nh nguyên g c hay ư c nén g n l i trên các thi t b lưu tr (ta v n g i là Memory Card). Trên th trư ng hi n t i t n t i hai lo i m ch i n t c m quang là: CCD (Charge-Coupled Devices) và CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor). Hãng Nikon m i nghiên c u thành công m t lo i th 3 k t h p ư c nh ng ưu i m c a c hai lo i trên là LBCAST (Lateral Burried Change Accumulator and Sensing Transitor Array). So v i CCD và CMOS thì LBCAST dùng t n ít năng lư ng hơn, ít l i h t nh hơn, ng th i nó góp ph n làm tăng t c x lý nh, làm tăng nh y, tương ph n và tái t o màu s c trung th c hơn. Nhưng cũng chính t i thi t b c bi t này mà ta th y rõ ràng s khác bi t gi a phim c i n và k thu t s . Lo i phim mà chúng ta v n hay dùng (thư ng ư c g i là phim 35mm hay 135) có kích thư c chi u r ng 36mm x chi u cao 24mm, t l hai c nh thư ng ư c quy g n thành 3:2. a ph n thì các máy nh cơ k thu t s có cùng t l này nhưng các máy Digital Compact Camera thư ng hay có t l 4:3 gi ng như t l c a màn hình máy tính. i u này gây ra s khó ch u nh khi b n mu n in nh k thu t s ư c ch p v i t l 4:3 ra gi y vì n u gi úng t l t m nh c a b n s là 115mm x 150mm, còn n u b n mu n gi nguyên chi u cao 100mm thì chi u r ng c a nh s b ng n l i. V i h th ng máy Digital Compact b n thư ng hay g p các Sensor v i kích thư c nh như: 1/2.7" hay 1/1.8". i v i lo i máy dSLR thì kích thư c c a Sensor l n hơn, ví d như Nikon D2H là 23,1mm x 15,5mm, so v i phim 24mm x 36mm thì t l chênh l ch là 1,5.
 8. n ây ta có th d dàng hi u ngay t i sao trên các máy Digital Compact ng kính zoom thư ng có các ti u c r t nh (ví d như máy Minolta Z1 có zoom x10: 5,8mm - 58mm tương ương 38 - 380mm v i phim 35mm) quy i sang tiêu c tương ương 24x36 ta ph i nhân tiêu c g c c a máy nh k thu t s v i t l ch nh l nh. Ch ng h n như ây t l chênh l ch c a môt CCD 1/2.7" là 38/5,8 = 6,55 l n. S khác bi t khá quan tr ng này khi n cho các ng kính v n ư c coi là góc r ng c a phim 35mm b ng tr thành....télé! Ta l y ví d c a máy Nikon D2H, t l chênh l ch là 1,5 thì tiêu c 28mm x 1,5 = 42mm, nghĩa là g n b ng ng kính tiêu chu n ( ng kính mà ta v n hay "g i" là 50mm th c ra ch có 45mm mà thôi) T ó phát sinh ra nhu c u dùng các ng kính góc siêu r ng, th m chí ng kính m t cá ch p v i thân máy nh k thu t s . Ch ng h n m t lo i ng kính m i c a Nikon: AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2.8G IF-ED (3.2x) khi dùng v i Nikon D2H s tr thành 25,5 - 82,5mm. N u như v i các phim ph thông ta hay nói v nhi t m u thì tương ương trong k thu t s ta có khái ni m Cân b ng tr ng (White Balance). Thư ng thì trong các máy nh k thu t s Cân b ng tr ng ư c ch nh t ng tuỳ theo ánh
 9. sáng môi trư ng tt i trung th c cao nh t c a màu s c nhưng b n v n hoàn toàn có th l a ch n các ch ánh sáng theo ý c a mình như ánh sáng ban ngày, ánh sáng èn dây tóc vàng, ánh sáng èn nê-ông.... Khác v i phim âm b n hay dương b n, v i k thu t s b n có th l a ch n c u trúc c a nh lưu tr . Có r t nhi u hình th c khác nhau: RAW, TIFF, JPEG... hai lo i u tiên thì hình nh ư c lưu tr nguyên th , không b nén ho c ư c nén v i t l th p m b o tính trung th c và ch t lư ng hình nh ( x lý sau này trên máy tính), còn d ng JPEG thì nh có th s ư c nén g n l i t i 40 l n, ti n l i cho vi c g i qua internet. Cu i cùng là các lo i Memory Card ph bi n và thông d ng hi n hành: CF, MS, SD, MMD, XD,....ưu i m c a chúng là sau khi ch p xong nh và lưu tr thì b n có th ung dung xoá h t nh i và ch p l i t u. Còn ký hi u t c X12 ch ng h n thì có nghĩa là 12 x 150 kb/s = 1800 kb/s. Hy v ng bài vi t ng n g n trên ây ã giúp b n hi u rõ hơn ph n nào v s khác bi t gi a dSLR và SLR. Xsync, Hsync, Exposure time, Flash photography Khi mua m t cái camera body, chúng ta thư ng quan tâm n nhi u th như các tính năng v o sáng, l y nét, t c ch p, bracketting, k t c u... mà ít ai ý n thông s X-sync, m t thông s quan tr ng ánh giá ng c p c a body. c p n thông s này, trư c h t ph i quay l i v i c u t o và nguyên lý v n hành c a màn tr p trong máy (D)SLR. 1. V trí & vai trò c a màn tr p
 10. Phía trư c c a film frame (ho c sensor) là v trí c a màn tr p. Nhi m v c a nó ta u bi t là i u ti t th i gian phơi sáng (exposure time) c a b c hình. Bình thư ng, màn tr p óng kín film k0 b phơi sáng, khi ch p màn tr p m ra ánh sáng ti p xúc v i b n film. Màn tr p m càng lâu, ánh sáng vào càng nhi u và ngư c l i . N u chúng ta ch hình dung màn tr p như 1 (m t) cái rèm c a s kéo ra kéo vào, thì s th y r ng th i gian phơi sáng c a các i m có v trí khác nhau trong khung c a s , s khác nhau. i m nào ư c hé ra trư c, s b che l i sau và có th i gian phơi sáng lâu hơn. i u này k0 th ch p nh n ư c, và th c t cũng k0 ph i như v y. Màn tr p (shutter curtain) trong máy (D)SLR có 2 cái màn ! 2. Nguyên lý ho t ng c a màn tr p (shutter curtain) Hai màn tr p này l n lư t g i là Front Curtain (ho c First Curtain) và Rear Curtain (Second Curtain).
 11. Front Curtain (FC): có nhi m v kéo ra cho film l sáng Rear Curtain (RC): có nhi m v óng l i i u ti t th i gian phơi sáng c a film. C hai màn tr p này u cùng ch y v i 1 t c như nhau Gi s ây là c nh chúng ta mu n ch p, và là cái chúng ta nhìn th y qua viewfinder (a) (a) Lúc này film chưa h b phơi sáng, ta chưa b m ch p, FC v n ang che kín film frame (b) (b)
 12. Khi chúng ta b m ch p, gương s l t lên, sau ó FC s kéo t dư i lên trên, film l sáng t dư i lên trên (c) (c) Sau khi FC kéo lên h t, film hoàn toàn l sáng, lúc này nh hoàn toàn ư c in lên b n film (d) (d) Ti p theo, RC s kéo lên óng l i, film b che l i t dư i lên trên (e)
 13. (e) Sau khi RC óng l i toàn b , pose nh ã ch p xong (f) (f) gương h xu ng, FC và RC tr l i v trí ban u (b) Theo nguyên lý trên, ta th y r ng vì c hai màn tr p u ch y v i cùng m t t c , theo cùng m t hư ng cho nên, m i i m trên b n film u có th i gian phơi sáng như nhau.
nguon tai.lieu . vn