Xem mẫu

  1. Chuyển đổi doanh nghiệp trong trường hợp có cam kết chuyển giao không bồi hoàn (Cấp UBND)* Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND cấp tỉnh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch Đầu tư Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:30 ngày làm việc Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Doanh nghiệp lập hồ sơ chuyển đổi 2. Nộp hồ sơ cho UBND cấp tỉnh 3. UBND cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ 4. UBND cấp tỉnh cấp lại Giấy chứng nhận đầu tư Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Văn bản đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp 2. Dự thảo Điều lệ Công ty TNHH một thành viên
  3. Thành phần hồ sơ 3. Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp của chủ doanh nghiệp Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Văn bản đề nghị đăng ký lại doanh Quyết định số 1088/2006/QĐ- 1. nghiệp BK... Nghị định số 101/2006/NĐ- 2. Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp sửa đổi CP... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Không thay đổi nội dung cám kết về chuyển Nghị định số
  4. Nội dung Văn bản qui định giao không bồi hoàn đối với dự án đã được 101/2006/NĐ-CP... cấp Giấy phép đầu tư (Đối với trường hợp nhà đầu tư có cam kết chuyển giao không bồi hoàn tài sản đã đầu tư sau khi kết thúc thời hạn hoạt động) Kế thừa và tiếp tục thực hiện dự án đầu tư liên quan đến tài sản đã cam kết chuyển giao không bồi hoàn Nghị định số 2. (Đối với trường hợp nhà đầu tư có cam kết 101/2006/NĐ-CP... chuyển giao không bồi hoàn tài sản đã đầu tư sau khi kết thúc thời hạn hoạt động) Trường hợp thay đổi các nội dung liên quan đến việc chuyển giao không bồi hoàn thì phải được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận Nghị định số 3. (Đối với trường hợp nhà đầu tư có cam kết 101/2006/NĐ-CP... chuyển giao không bồi hoàn tài sản đã đầu tư sau khi kết thúc thời hạn hoạt động)
nguon tai.lieu . vn