Xem mẫu

  1. Chuyển đổi doanh nghiệp trong trường hợp có cam kết chuyển giao không bồi hoàn (Cấp BQL)** Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:30 ngày làm việc Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Doanh nghiệp lập hồ sơ chuyển đổi Nộp hồ sơ cho Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế 2. xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công 3. nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận hồ sơ Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công 4. nghệ cao, khu kinh tế cấp lại Giấy chứng nhận đầu tư Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Văn bản đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp
  3. Thành phần hồ sơ 2. Dự thảo Điều lệ Công ty TNHH một thành viên 3. Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp của chủ doanh nghiệp Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Văn bản đề nghị đăng ký lại doanh Quyết định số 1088/2006/QĐ- 1. nghiệp BK... Nghị định số 101/2006/NĐ- 2. Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp sửa đổi CP...
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Không thay đổi nội dung cám kết về chuyển giao không bồi hoàn đối với dự án đã được cấp Giấy phép đầu tư Nghị định số 1. (Đối với trường hợp nhà đầu tư có cam kết 101/2006/NĐ-CP... chuyển giao không bồi hoàn tài sản đã đầu tư sau khi kết thúc thời hạn hoạt động) Kế thừa và tiếp tục thực hiện dự án đầu tư liên quan đến tài sản đã cam kết chuyển giao không bồi hoàn Nghị định số 2. (Đối với trường hợp nhà đầu tư có cam kết 101/2006/NĐ-CP... chuyển giao không bồi hoàn tài sản đã đầu tư sau khi kết thúc thời hạn hoạt động) Trường hợp thay đổi các nội dung liên quan Nghị định số 3. đến việc chuyển giao không bồi hoàn thì phải 101/2006/NĐ-CP... được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận (Đối với trường hợp nhà đầu tư có cam kết
  5. Nội dung Văn bản qui định chuyển giao không bồi hoàn tài sản đã đầu tư sau khi kết thúc thời hạn hoạt động)
nguon tai.lieu . vn