Xem mẫu

  1. Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.* Thông tin Lĩnh vực thống kê:Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế địa phương Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
  2. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Theo quy định của từng địa phương, Thông tư 97/2006/TT- 1. thông thường trong khoảng từ BTC ngày... 100.000 đến 200.000 đồng. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước - Công ty cổ phần được chuyển đổi thành công ty trách 1. nhiệm hữu hạn một thành viên.
  3. Tên bước Mô tả bước - Trong thời hạn 15 ngày làm việc, công ty gửi hoặc nộp hồ sơ chuyển đổi tại cơ quan ĐKKD - Sau khi nhận được hồ sơ chuyển đổi, cơ quan ĐKKD cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD đối với công ty được chuyển đổi Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Giấy đề nghị chuyển đổi - Điều lệ công ty chuyển đổi. 1. - Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư bằng cổ phần. Số bộ hồ sơ: 1
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Giấy đề nghị chuyển đổi công ty cổ phần Thông tư 01/2009/TT- 1. thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành BKH của B... viên. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không