Xem mẫu

  1. Chuyển đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng từ hạng 3 trở xuống Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đường thủy nội địa Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Giao thông vận tải Cơ quan phối hợp (nếu có): không có Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 50.000 Thông tư số 47/2005/TT- 1. Lệ phí chuyển đổi bằng đồng BTC ng...
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Phí sát hạch lấy bằng thuyền 170.000 2. trưởng hạng 3 đồng Kết quả của việc thực hiện TTHC:Bằng Chứng chỉ Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị chuyển đổi bằng thuyền 1. sơ trưởng, máy trưởng tại Sở Giao thông vận tải địa phương Sở Giao thông vận tải xem xét tính hợp lệ của hồ sơ theo quy Giải 2. định làm căn cứ để chuyển đổi lại bằng thuyền trưởng, máy quyết trưởng
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị chuyển đổi bằng 2. 03 ảnh màu cỡ 3 x 4 3. Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ của Trung tâm y tế hoặc bệnh viện đa khoa 4. cấp huyện trở lên cấp 5. Bản sao có công chứng bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn 6. Bản dịch có công chứng sang tiếng Việt ( đối với bằng nước ngoài) Số bộ hồ sơ: 01
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị chuyển đổi bằng, chứng chỉ chuyên Công văn số 1712/ CĐS 1. môn phương tiện thuỷ nội địa - TCCB... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Phải dự sát hạch môn pháp luật giao thông đường Quyết định số 1. thuỷ nội địa đối với người chuyển đổi bằng thuyền 19/2008/QĐ-BGT... trưởng Người có bằng thuyền trưởng, bằng máy trưởng do các Bộ, Ngành của Việt Nam cấp, người nước ngoài hoặc người Việt Nam cư trú ở nước ngoài có bằng 2. thuyền trưởng, bằng máy trưởng hoặc chứng chỉ khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng do nước nước ngoài cấp nếu có nhu cầu làm việc trên phương tiện thuỷ nội địa phải làm hồ sơ theo quy định gửi đến cơ quan có thẩm quyền để được được chuyển đổi sang
  5. Nội dung Văn bản qui định bằng thuyền trưởng, bằng máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn tương ứng
  6. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ Đổi, cấp lại bằng, CCCM Ảnh phương tiện thuỷ nội địa 3x4 cm Kính gửi: ……………………………………………………... Tên tôi là:…………………………; Quốc tịch……………….; Nam (Nữ) Sinh ngày…….tháng…….năm…………………………………………. Nơi cư trú:………………………………………………………………. Số CMND (hoặc Hộ chiếu):………………...do……………………... cấp ngày…….tháng……..năm…………………………………………………. Tôi đã được cấp băng, CCCM số:………, ngày….…tháng…...năm…… theo Quyết định số:………., ngày…….tháng …...năm…....của………………. Đề nghị…………cho tôi được đổi, cấp lại:……………….để hành nghề. Tôi xin cam đoan những điều khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. ………, ngày……..tháng…..năm…. Người đề nghị (Ký, ghi rõ họ và tên)
nguon tai.lieu . vn