Xem mẫu

 1. Chuyên Đề Tốt Nghiệp "Kế toán quá trình tiêu thụ hàng hóa – xác định kết quả kinh doanh"
 2. MỤC LỤC 1.1.2/ Ý nghĩa ................................................................................................................. 5 1.1.3/ Nhiệm vụ của kế toán .......................................................................................... 5 1.1.4/ Kế toán doanh thu bán hàng ............................................................................... 5 1.1.4.2/ Nguyên tắc hoạch toán...................................................................................... 6 1.1.4.3/ Tài khoản sử dụng ............................................................................................ 7 Bên nợ ............................................................................................................................ 7 Bên có............................................................................................................................. 7 Tường hợp bán hàng bình thường................................................................................ 8 Trường hợp bán có phát sinh bị thiếu .......................................................................... 8 Nợ TK 131 – Phải thu khách hàng ................................................................................. 10 Có TK – 3331 – Thuế GTGT phải nộp .......................................................................... 10 Khái niệm: ................................................................................................................... 10 Bên nợ .......................................................................................................................... 10 Bên có........................................................................................................................... 11 Tài khoản 512 – doanh thu bán hàng nội bộ có 3 tài khoản cấp 2............................. 11 1.1.5.1/ Chiết khấu thương mại ................................................................................... 12 Bên nợ .......................................................................................................................... 12 Bên có........................................................................................................................... 12 Tài khoản 531 “Hàng bán bị trả lại” .............................................................................. 13 Bên nợ .......................................................................................................................... 14 Bên có........................................................................................................................... 14 Tài khoản 531 “ giảm giá hàng bán” .............................................................................. 15 Bên nợ .......................................................................................................................... 15 Bên có........................................................................................................................... 15 1.1.6.1/ Phương pháp kế toán hàng tồn kho ............................................................... 16  Phương pháp đánh giá hàng tồn kho ..................................................................... 16 1.1.6.2/ Tài khoản sử dụng .......................................................................................... 17 Bên nợ: ......................................................................................................................... 17 Bên có: ......................................................................................................................... 18 Tài khoản 632 không có số dư cuối kỳ........................................................................... 18 Bên nợ: ......................................................................................................................... 18 Bên có: ......................................................................................................................... 18 Bên nợ: ......................................................................................................................... 18 Bên có: ......................................................................................................................... 19 Tài khoản 632 không có số dư cuối kỳ........................................................................... 19 1.2.1/ Kế toán chi phái bán hàng................................................................................. 21 1.2.1.2/ Tài khoản sử dụng .......................................................................................... 22 Tài khoản 641- chi phí bán hàng có 7 tài khoản cấp 2 .................................................... 22 1.2.2.1/ Khái niệm ........................................................................................................ 23 1.2.2.2/ Tài khoản sử dụng .......................................................................................... 24 Tài khoản 642 khồn có số dư cuối kỳ ............................................................................ 24 1.2.3.1/ Khái niệm ........................................................................................................ 26 Bên nợ .......................................................................................................................... 27 Bên có........................................................................................................................... 27
 3. Tài khoản 515 không có số dư cuối kỳ ........................................................................ 27 1.2.4.1/ Khái niệm ........................................................................................................ 28 1.2.4.2/ Tài khoản sử dụng .......................................................................................... 28 Bên nợ .......................................................................................................................... 28 Bên có........................................................................................................................... 28 Tài khoản 635 không có số dư cuối kỳ ........................................................................ 29 1.2.5.1/ Khái niệm ........................................................................................................ 29 Bên nợ: ......................................................................................................................... 30 Bên có: ......................................................................................................................... 30 Các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ .................................................................. 30 1.2.6.1/ Khái niệm ........................................................................................................ 30 Bên nợ: ......................................................................................................................... 31 Các khoản chi phí khác phát sinh................................................................................... 31 Bên có: ......................................................................................................................... 31 Tài khoản 811 không có số dư cuối kỳ........................................................................... 31 1.2.7.1/ Khái niệm ........................................................................................................ 31 1.2.7.2/ Tài khoản sử dụng .......................................................................................... 32 Tài khoản 8211 không có số dư cuối kỳ......................................................................... 32 Bên nợ: ......................................................................................................................... 32 Bên có: ......................................................................................................................... 33 1.2.8.1/ Khái niệm ........................................................................................................ 34 Tài khoản 911- xác định kết quả kinh doanh .................................................................. 35 Bên nợ: ......................................................................................................................... 35 Bên có: ......................................................................................................................... 36 1.2.8.3/ Sơ đồ kế toán tổng hợp ................................................................................... 36 2.1/ Tìm hiểu chung về Công Ty Sơn Thắng ............................................................. 37 2.1.2/ Chức năng, nhiệm vụ của công ty ..................................................................... 37 2.1.6.1/Tổ chức công tác kế toán ................................................................................... 37 2.2.1/ Đặc điểm ............................................................................................................ 38 2.2.3/ Kế toán doanh thu bán hàng ............................................................................. 38 2.2.3.2/ Chứng từ quy trình luân chuyển chứng từ ......................................................... 38 2.2.4/ Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu ............................................................ 38 2.3.1/ Kế toán chi phí bán hàng................................................................................... 38 2.3.1.2/ Chứng từ quy trình luân chuyển chứng từ ......................................................... 38 2.3.2/ Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp .............................................................. 38 2.3.2.2/ Chứng từ quy trình luân chuyển chứng từ ......................................................... 38 2.3.3/ Kế toán doanh thu của hoạt động tài chính ...................................................... 38 2.3.3.2/ Chứng từ quy trình luân chuyển chứng từ ......................................................... 38 2.3.4/ Kế toán chi phí hoạt động tài chính .................................................................. 38 2.3.4.2/ Chứng từ quy trình luân chuyển chứng từ ......................................................... 39 2.3.5.1/ Tài khoản sử dụng ............................................................................................ 39 2.3.5.3/ Trình tự kế toán ................................................................................................ 39 2.3.6.1/ Tài khoản sử dụng ............................................................................................ 39 2.3.6.3/ Trình tự kế toán ................................................................................................ 39 2.3.7.1/ Tài khoản sử dụng ............................................................................................ 39 2.3.7.3/ Trình tự kế toán ................................................................................................ 39
 4. 2.3.8.1/ Tài khoản sử dụng ............................................................................................ 39 Chương 3: Nhận xét, kiến nghị ................................................................................... 39
 5. Chương 1: Cơ Sở Lý Luận về kế toán quá trình tiêu thụ hàng hóa – xác định kết quả kinh doanh 1.1 / Kế toán về tiêu thụ hàng hóa 1.1.1/ Khái niệm Tiêu thụ là quá trình đưa các loại sản phẩm, hàng hóa đi vào lĩnh vực lưu thông để thực hiện giá trị của nó thông qua phương thức bán hàng. Qua đây, quá trình tiêu thụ là quá trình chuyển sản phẩm, hàng hóa từ hình thái hiện vật sang hình thái tiền tệ và kết thúc vòng chu chuyển vốn của doanh nghiệp. 1.1.2/ Ý nghĩa Thức chất của quá trình tiêu thụ sản phẩm là quá trình tìm kiếm doanh thu dể bù đắp chi phí và tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp. Nó góp phần thực hiện tái sản xuất của doanh nghiệpvà đẩy mạnh vòng quay vốn lưu động để thực hiện tiết kiệm vốn. Thông qua giá trị thặng dư của quá trình tiêu thụ, góp phần phát triển sản xuất, tăng cường lượng vốn cho sản xuất, bổ xung vốn khen thưởng và phúc lợi của doanh nghiệp. 1.1.3/ Nhiệm vụ của kế toán + Thực hiện ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu về tình hình xuất kho thành phẩm, hàng hóa và tính giá vốn của hàng bán ra. + Hướng dẫn, kiểm tra các phân xưởng, kho và các đơn vị phụ thuộc thực hiện chứng từ ghi chép ban đầu về xuất kho thành phẩm, hàng hóa theo đúng chế độ. + xác định kết quả kinh doanh trong kỳ một cách chính xác theo đúng quy định của nhà nước 1.1.4/ Kế toán doanh thu bán hàng 1.1.4.1/ Khái niệm Doanh thu là tổng giá trị của các lợi ích kinh tế doanh nghiệp đã thu dược hoặc sẽ thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phân làm tăng vốn chủ sở hữu. Các khoản thu hộ bên thứ ba không phải là nguồn lợi kinh tế, không làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp sẽ không được coi là doanh thu.
 6. 1.1.4.2/ Nguyên tắc hoạch toán - Việc xác định và ghi nhận doanh thu phải tuân thủ các quy định trong chuẩn mực kế toán số 4 “Doanh thu và thu nhập khác” và các chuẩn mực kế toán khác có liên quan - Chỉ ghi nhận doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa khi đông thời thỏa mãn 5 điều kiện sau +Doanh nghiệp đã trao phần lớn rủi ro và lợi ích gắng liền với chuyển quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua. + Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc sản phẩm cho người mua. + Doanh thu được xác đinh tương đối chắc chắn + DN đã thu và sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng + Xác định chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng - Doanh thu của giao dịch về cung cấp dịch vụ dược ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách tin cậy. trường hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả công việc đã hoàn thành vao ngày lập bảng cân đối kế tóa của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định thỏa mãn đông thờ 4 điều kiện sau: + Doanh thu đựoc xác định tương đối chắc chắn. + Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó. + Xác định phần công việc đã hoàng thành vào ngày lập bảng cân đối kế toán + Xác định được chi phí cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó. - Khi hàng hóa hoặc dịch vụ được trao đổi để lấy hàng hóa hoặc dịch vụ tương tự về bảng chất và giá trị thì trao đổi đó không được coi là giao dich tạo ra doanh thu và không được ghi nhận là doanh thu.
 7. - Doanh thu phải được theo dõi riêng biệt theo từng loại doanh thu: doanh thu bán hàng doanh thu cung cấp dịch vụ, doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia. - Về nguyên tắc, cuối kỳ kế toán, doanh nghiệo phải xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Toàn bộ doanh thu thuần thực hiện trong kỳ kế toán được kết chuyển vào tài khoản 911- Xác định kết quả kinh doanh. Các tài khoản thuộc loại tài khoản doanh thu không có số dư đầu kỳ. 1.1.4.3/ Tài khoản sử dụng  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ * Khái niêm: - Doanh thu bán hàng là số tiền bán sản phẩm, hàng hóa, tiền cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm cả phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán (nếu có) - Doanh thu bán hàng thuần là doanh thu còn lại sau khi trừ các khoản sau : giảm giá hàng đã bán cho kháh hàng đã bán bị trả lại, thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc thuế xuất khẩu được tính trên doanh thu bán hàng thực tế * Tài khoản sử dụng Tài khoản 511 “DTBH & CCDV” Bên nợ - Số thuế thụ đặc biệt hoặc thuế xuất nhập khẩu phải nộp tính trên doanh thu bán hàng thực tế của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng và được xác định là đã bán trong kỳ kế toán. - Số thuế GTGT phải nộp của doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp. - Doanh thu hàng bán bị trả lại kết chuyển cuối kỳ. - Khoản giảm giá hàng bán bị trả lại kết chuyển cuối kỳ. - Khoản hiết khấu thương mại kết chuyển cuối kỳ. - Kết chuyển doanh thu thuần vào tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh” Bên có - Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp thực hiện trong kỳ kế toán. Tài khoản 511 không có số dư đầu kỳ.
 8. * Sơ đồ kế toán tổng hợp Tường hợp bán hàng bình thường Trường hợp bán có phát sinh bị thiếu
 9. Trường hợp bán hàng có phát sinh thừa Ngoài ra trong việc bán hàng còn có một số trường hợp sau: - Đối với sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư,dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tinha theo phương pháp trực tiếp, kế toán phản ánh doanh thu bán hàngvà cung cấp dịch vụtheo giá thanh toán, kế toán ghi: Nợ các TK 111,112,131,… (tổng giá thanh toán)
 10. Có TK – doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (tổng thanh toán) (5111,5112,5113,5117) - Trường hợp, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ phát sinh bằng ngoại tệ, thì ngoài việc ghi sổ kế toán chi tiết số ngoại tệ phải thu hoặc đã thu, kế toán phải căn cứ vào tỷ giá giao dịch thực tế hoặc tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ lien ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước VN công bố tại thời diểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế để quy đổi ra Đồng VN hoặc đơn vị tiền tệ chính thức sử dụng trong kỳ kế toán để hoạch toán vào tài khoản 511 “doanh thu bán hàng và cung cấp dịc vụ” - Khi bán hàng hóa theo phương thức trả chậm, phải góp đối với sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng theo giá trả tiền ngay chưa có thuế GTGT, ghi: Nợ TK 131 – Phải thu khách hàng Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5111,5112,5117) (Giá bán trả tiền ngay chưa có thuế GTGT) Có TK – 3331 – Thuế GTGT phải nộp Có TK – Doanh thu chưa thực hiện (chênh lệch giữa tổng số tiền theo giá bán trả chậm với giá bán trả tiền ngay chưa có thuế) * Doanh thu bán bàng nội bộ Khái niệm: Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu của số sản phẩm , hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ nội bộ doanh nhgiệp. doanh thu tiêu thụ nội bộ là lợi ích kinh tế thu được từ việc bán hàng hóa, sản phẩm, cung cấp dịch vụ nội bộ giữa các đơn vị trong cùng một công ty, tổng công ty tính theo giá bán nội bộ. * Tài khoản sử dụng Tài khoản 512 ‘Doanh thu bán hàng nội bộ” Bên nợ
 11. - Trị giá hàng bán bị trả lại, khoản giảm giá hàng bán đã chấp nhận trên khới lượng sản phẩm, hàng hóa đã bán nội bộ kết chuyển cuối kỳ kế toán. - Số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp của số sản phẩm, hàng hóa dịch vụ đã bán nội bộ. - Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp của số sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ nội bộ. - Kết chuyển doanh thu bán hàng thuần vào tài khoản 911 “xác định kết quả kinh doanh” Bên có Tổng số doanh thu bán hàng nội bộ của đơn vị thực hiện trong kỳ kế toán. Tài khoản 512 không có số dư đầu kỳ. Tài khoản 512 – doanh thu bán hàng nội bộ có 3 tài khoản cấp 2 - Tài khoản 5121 – Doanh thu bán hàng hóa : phản anh doanh thu của khối lượng hàng hóa đã được xác định là đã bán toàn bộ trong kỳ kế toán. - Tàoi khoản này chủ yếu dùng cho các doanh nghiệp thương mại như: doanh nghiệp cung ứng vật tư, lương thực, … - Tài khoản 5122 – Doanh thu bán các sản phẩm: phản ánh doanh thu của khối lượng sản phẩm cung cấp giữa các đơn vị trong cùng công ty hay tổng công ty. - Tài khoản này dùng chủ yếu trong doanh nghiệp sản xuất như: công nghiệp, nông nghiệp, xây lắp… - Tài khoản 5123 – doanh thu cung cấp dịch vụ: phản ánh doanh thu của khối lượng dịch vụ cung cấp giữa các đơn vị trong cùng công ty, tổng công ty. Tài khoản này chủ yếu dùng cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ như: giao thông vận tải, du lịch, bưu điện… * Sơ đồ kế toán tổng hợp Kế toán doanh thu bán hàng nội bộ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
 12. 1.1.5/ Kế toán chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bị trả lại 1.1.5.1/ Chiết khấu thương mại * Khái niệm: Chiếc khấu thương mại là khoản tiền mà doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng khi khách hàng mua hàng (sản phẩm, hàng hóa), dịch vụ với khối lượng lớn và theo thỏa thuận bên bán sẽ dành cho bên mua một khoản chiết khấu thương mại (đã ghi trên hợp đồng kinh tế mua bán hoặc cam kết mua bán hàng) * Tài khoản sử dụng: Tài khoản 521 “Chiết khấu thương mại” Bên nợ Số chiết khấu thương mại đã chấp nhận thanh toán cho khách hàng. Bên có Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ số chiết khấu thương mại tài khoản 511 “Doanh thu nán hàng và cung cấp dịch vụ” để xác định doanh thu thuần của kỳ báo cáo. Tài khoản 521 có số dư cuối kỳ. * Sơ đồ kế toán tổng hợp Kế toán chiết khấu thương mại ( doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu trừ)
 13. 1.1.5.2/ Hàng bán bị trả lại * Khái niệm: Hàng bán bị trả lại là số snr phẩm đã xác định tiêu thụ nhưng bị khách hàng trả lại do các nguyên nhân: vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị kém, mất phẩm chất, không đúng chủng loại, quy cách. * Tài khoản sử dụng Tài khoản 531 “Hàng bán bị trả lại” Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá của số sản phẩm, hàng hóa bị klhách hàng trả lại. giá trị của hàng bán bị trả lại phản ánh trên tài khoản này sẽ điều chỉnh doanh thu bán hàng thực tế thực hiện trong kỳ kinh doanh để tính doanh thu thuần của khối lượng sản phẩm, hàng hóa đã bán ra trong kỳ kế toán. Tài khoản chỉ phản ánh giá trị của số hàng đã bán bị trả lại (tính theo đúng đơn giá ghi trong hóa đơn). Các chi phí khác phát sinh liên quan đến việc hàng bán bị trả lại mà doanh nghiệp phải chi được phản ánh vào tài khoản 641 “chi phí bán hàng” Trong kỳ, giá trị của sản phẩm, hàng hóa đã bán bị trả lại được phản ánh bên nợ tài khoản 531 “ hàng bán bị trả lại”. cuối kỳ tổng giá trị hàng bán bị trả lại được lết chuyển sang tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hoặc tài khoản
 14. doanh thu bán hàng nội bộ để xác định doanh thu thuần cuối kỳ báo cáo. Hàng bán bị trả lại phải nhập kho thành phẩm, hàng hóa. Bên nợ Doanh thu bán hàng bị trả lại, đã trả tiền cho người mua hoặc tính vào khoản phải thu khách hàng về số sản phẩm, hàng hóa đã bán. Bên có Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ số chiết khấu thương mại sang tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” để xác định doanh thu thuần của kỳ báo cáo. Tài khoản 531 không có số dư cuối kỳ. * Sơ đồ tổng hợp Kết chuyển chiết khấu thương mại (doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu trừ)
 15. 1.1.5.3/ Giảm giá hàng bán * Khái niệm: Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho người mua do sản phẩm, hàng hóa kém, mất phẩm chất hay không đúng quy cách theo qui định trong hợp đồng kinh tế. * Tài khoản sử dụng: Tài khoản 531 “ giảm giá hàng bán” Tài khoản này dùng để phản ánh khoản giảm giá hnàg bán thực tế phát sinh và việc sử lý khoản giảm giá hàng bán trong kỳ kế toán. Chỉ phản ánh vào tài khoản này các khoản giảm trừ do việc chấp thuận giảm giá sau khi đã bán hàng và phát hành hóa đơn (giảm giá ngoài hóa đơn) do hàng bán kém, mất phẩm chất,… Trong kỳ kế toán, khoản giảm giá hàng bán phát dinh thực tế được phản ánh vào bên nợ của tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ’ hoặc tài khản 512 “doanh thu bán hàng nội bộ” để xác đinh doanh thu thuần của kỳ báo cáo. Bên nợ Các khoản giảm giá hàng bán đã chấp thuận cho người mua hàng do hàng kém, mất phẩm chất hoặc sai qui cách theo quy định trong hợp đồng kinh tế. Bên có Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ số tiền giảm giá hàng bán sang tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” hoặc tai khoản 512 “doanh thu bán hàng nội bộ” để xác định doanh thu thuần của kỳ báo cáo. Tài khoản 532 không có số dư cuối kỳ . * Sơ đồ kế toán tổng hợp Kế toán giảm giá hàng bán (doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu trừ)
 16. 1.1.6/ Kế toán giá vốn hàng bán 1.1.6.1/ Phương pháp kế toán hàng tồn kho Tùy theo đặc diểm của hàng tồn kho và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp kế toán có thể chọn một trong hai hệ thống hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên hoặc kiểm kê định kỳ. - Phương pháp kê khai thường xuyên : Ưu: Cung cấp thông tin kịp thời và quản lý chặt chẽ tình hình biến động của vật tư hàng hóa Nhược: Khối công việc kế toán nhiều,số liệu kế toán không chính xác kịp thời. Không phù hợp với doanh nghiệp có danh mục và khối lượng vật tư, hàng hóa lớn,số làn nhập xuất nhiều, giá trị nhập xuất nhỏ. - Phương pháp kiểm kê định kỳ: Ưu: Phù hợp với doanh nghiệp có danh mục hàng hóa đa dạng. khối lượng hàng hóa lớn,số lượng nhập xuất nhiều,giá trị nhập xuất nhỏ. Nhược: Không cung cấp thông tin kịp thời,không quản lý chặt chẽ tình hình vật hàng hóa của doanh nghiệp.  Phương pháp đánh giá hàng tồn kho Tùy theo cách hạch toán của doanh nghiệp, doanh nghiepj có thể sử dụng các phương pháp đánh giá hàng tồn kho như sau: - Phương pháp thực tế đích danh
 17. - Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO) - Phương pháp nhập sau, xuất trước (LIFO) - Phương pháp bình quân gia quyền - Phương pháp hệ số 1.1.6.2/ Tài khoản sử dụng Tài khoản 632 “giá vốn hàng bán” Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá vốn của sản phẩm,hàng hóa, dịch vụ,bất động sản đầu tư, giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp (đối với doanh nghiệp xây lắp) bán trong kỳ.  Trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Bên nợ: - Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh phản ánh + Trị giá vốn của sản phảm, hàng hóa, dịch vụ bán trong kỳ + Chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công vượt trên mức bình thường và chi phí sản xuất chung cố định không phâm bổ được tính vào giá vốn hàng bán trong kỳ. + Các khoản hao hụt, mất mát của hàng tồn kho sau khi trừ đi phần bồi thường do trách nhiệm cá nhân gây ra. + Chi phí xây dựng, tự chế TSCĐ vượt trên mức bình thường không được tính vào nguyên giá TSCĐ hữu hinh tự xây dựng,tự chế hoàn thành. +Số trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho (chênh lệch giữa số dự phồng giảm giá hàng tồn kho phải lập năm nay lớn hơn số dự phòng đã lập năm trước chưa sử dụng hết) - Đối với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đầu tư, phản ánh + Số khấu hao bất động sản đầu tư trích trong kỳ + Chi phí sửa chữa, nâng cấp,cải tạo bất động sản đầu tư không đủ điều kiện tính vào bất đống sản đầu tư. + Chi phí phát sinh từ nghiệp vụ cho thuê bất động sản đầu tư trong kỳ.
 18. + Chi phí còn lại của bất động sản đầu tư bán, thanh lý trong kỳ. + Chi phí nghiệp vụ bán, thanh lý bất động sản đầu tư trong kỳ. Bên có: - Kết chuyển giá vốn của sản phẩm, hàng hóa dịch vụ đã bán ra trong kỳ sang tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh” -Kết chuyển toàn bộ chi phí kinh doanh bất động sản phát sinh trong kỳ để xác định kết quả kinh doanh. - Khoản hòa nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối năm tài chính (chênh lệch giữa số dự phòng phái lập năm nay nhỏ hơn số đã lập năm trước) - Trị giá hàng bán bị trả lại nhập kho Tài khoản 632 không có số dư cuối kỳ  Trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ. - Đối với doanh nghiệp kinh doanh thương mại Bên nợ: + Trị giá hàng hóa đã xuất bán trong kỳ. + Số trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho( chênh lệch số dự phòng phải lập năm nay nhỏ hơn số dự phòng đã lập năm trước chưa sử dụng hết) Bên có: +Kết chuyền giá vốn hàng hóa đã gửi đi bán nhưng chưa xác định là tiêu thụ. + Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối năm tái chính (chênh lệch giữa số dự phòng năm nay nhỏ hơn số đã lập năm trước) +Kết chuyển giá vốn của sản phẩm, hang hóa, dịch vụ đã bán ra trong kỳ sang tài khoản 911 “Xác định kết quả hoạt động kinh doanh” - Đối với sản xuất và kinh doanh dịch vụ Bên nợ: + Trị giá vốn thành phẩm tồn kho đầu kỳ
 19. + Số trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho (chênh lệch giữa số dự phòng phải lập năm nay phải lớn hơn số đã lập năm trước chưa sử dụng hết) +Trị giá vốn của thành phấm sản xuất xong nhập kho và dịch vụ hoàn thành. Bên có: +Kết chuyển giá vốn của thành phẩm tồn kho đầu kỳ vào bên nợ tài khoản 155 “thanh phẩm” + Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối năm tài chính (chênh lệch giữa số đã lập năm nay nhỏ hơn số đã lập năm trước) + Kết chuyển giá vốn của thành phẩm đã xuất bán,dịch vụ hoàn thành được xác định là bán ra trong kỳ sang tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh” Tài khoản 632 không có số dư cuối kỳ 1.1.6.3/ Sơ đồ kế toán tổng hợp * Theo phương pháp thường xuyên