Xem mẫu

 1. Gi¶i bµi kú tr−íc Bµi 1. a) Gi¶i ph−¬ng tr×nh x4=3x2+10x+4 b) x3=6x2+1 Gi¶i a) ViÕt l¹i ph−¬ng tr×nh ®· cho d−íi d¹ng: x 4 + 2α x 2 + α 2 = 3x 2 + 10 x + 4 + 2α x 2 + α 2 ⇔ ( x 2 + α )2 = (3 + 2α ) x 2 + 10 x + 4 + α 2 Chän α ®Ó vÕ ph¶i lµ mét h»ng ®¼ng thøc, tøc lµ ∆ ' = 25 − (3 + 2α )(4 + α 2 ) = 0 ⇔ 2α 3 + 3α 2 + 8α − 13 = 0 ThÊy α =1 tho¶ m·n ( Chó ý chØ cÇn chän mét nghiÖm α ) VËy ta cã: ( x 2 + 1)2 = 5 x 2 + 10 x + 5 ⇔ ( x 2 + 1)2 = [ 5( x + 1)]2  x 2 + 1 = 5( x + 1) ⇔  x 2 + 1 = − 5( x + 1)  §©y lµ hai ph−¬ng tr×nh bËc hai , tõ ®ã gi¶i ®−îc nghiÖm  5 + 1+ 4 5 x =  2  x = 5 − 1 + 4 5   2 b) x3=6x2+1⇔ x3-6x2-1=0 (xem d¹ng 6- ph−¬ng tr×nh bËc 3) a −6 §Æt x = y − = y − = y+2 3 3 Khi ®ã ph−¬ng tr×nh ®· cho t−¬ng ®−¬ng víi ph−¬ng tr×nh sau: ( y + 2)3 − 6( y + 2)2 − 1 = 0 ⇔ y 3 − 15 = 0 ⇔ y = 3 15 Tõ ®ã nghiÖm cña ph−¬ng tr×nh lµ x = 2 + 3 15 Bµi 2. Gi¶i ph−¬ng tr×nh a(ax2+bx+c)2+b(ax2+bx+c)+c=x §Æt ax 2 + bx + c = y Ta cã hÖ ph−¬ng tr×nh sau:  ax 2 + bx + c = y   2  ay + by + c = x  §©y lµ hÖ ph−¬ng tr×nh ®èi xøng lo¹i I ®· biÕt c¸ch gi¶i. Chó ý: Tæng qu¸t h¬n khi gÆp ph−¬ng tr×nh d¹ng:f(f(x)=x, trong ®ã f(x) lµ mét hµm sè nµo ®ã th× ®Æt f(x)=y, ta sÏ cã hÖ ®èi xøng lo¹i I:  f (x) = y   f ( y) = x Bµi 3. (§H Ngo¹i th−¬ng-2000). Gi¶i ph−¬ng tr×nh (x2+3x-4)2+3(x2+3x-4)=x+4 ViÕt l¹i ph−¬ng tr×nh d−íi d¹ng:
 2. (x2+3x-4)2+3(x2+3x-4)-4=x §©y lµ d¹ng cô thÓ cña bµi 2. §Æt x2+3x-4=y, ta cã hÖ:  x 2 + 3x − 4 = y   2  y + 3y − 4 = x  Tõ hai ph−¬ng tr×nh cho nhau, gi¶i ra ta ®−îc x = 0; x = −4; x = −1 ± 5 Bµi 4.Gi¶i hÖ ph−¬ng tr×nh  x3 = 2 y − 2 a)  3   y = 2x − 2   x3 = 3 y − 3 b)  3   y = 3x − 3   x + y + z = 0  c)  xy + yz + zx = − 3   4  1  xyz = 8  Gi¶i  x = 2 y − 2 (1) 3 a)  3   y = 2 x − 2 (2)  §©y lµ ph−¬ng tr×nh ®èi xøng lo¹i II. Trõ hai ph−¬ng tr×nh cho nhau ta ®−îc x 3 − y 3 = 2( y − x ) ⇔ ( x − y )( x 2 + xy + y 2 + 2) = 0 ⇔x= y Thay x=y vµo (1) ta ®−îc: x 3 = 2( x − 1) ⇔ x 3 − 2 x = −2 ë ®©y p=2, q=-2. p 2 §Æt x = 2 .t = 2. .t , khi ®ã ta ®−îc ph−¬ng tr×nh t−¬ng ®−¬ng: 3 3 2 2 (2 .t )3 − 2.2 .t = −2 3 3 2 2 2 ⇔ 8. . t 3 − 4. t = −2 3 3 3 2 3 2 ⇔ 8. t − 6 t = −3 3 3 3 3 ⇔ 4t 3 − 3t = − 2 2
 3. 3 3 §Æt m = − ⇒ m > 1 nªn ph−¬ng tr×nh cã nghiÖm duy nhÊt 2 2 1 3 t= ( m + m2 − 1 + 3 m − m2 − 1 ) 2 2 2 1 ⇒ x = 2. t = 2. . ( 3 m + m 2 − 1 + 3 m − m 2 − 1 ) 3 3 2 2 3 ⇔x= .( m + m 2 − 1 + 3 m − m 2 − 1 ) 3 2  3 −3 3 27 −3 3 27  =  + −1 + 3 − −1  3 2 2 8 2 2 8    2  3 −3 3 + 19 3 −3 3 − 19  =  +  3 2 2 2 2    VËy nghiÖm cña hÖ ph−¬ng tr×nh ®· cho lµ:  2  3 −3 3 + 19 3 −3 3 − 19  x =  +   3 2 2 2 2       2  3 −3 3 + 19 3 −3 3 − 19   y=  +   3 2 2 2 2     b) Gi¶i t−¬ng tù nh− a).  x + y + z = 0  c)  xy + yz + zx = − 3   4  1  xyz = 8  ¸p dông c«ng thøc Viet cho ph−¬ng tr×nh bËc ba, khi ®ã x,y,z lµ nghiÖm cña ph−¬ng tr×nh bËc ba sau ®©y: 3 1 t3 − t − = 0 4 8 1 ⇔ 4t 3 − 3t = 2 1 π V× = cos nªn nghiÖm cña ph−¬ng tr×nh lµ (xem ph−¬ng ph¸p gi¶i) 2 3 π ± 2π π t = cos ; t = cos 3 9 3 Tãm l¹i ph−¬ng tr×nh cã ba nghiÖm lµ: π 7π 5π t1 = cos ; t2 = cos ; t3 = cos 9 9 9
 4. π 7π 5π Tõ ®ã nghiÖm cña hÖ ph−¬ng tr×nh lµ: (cos ;cos ;cos ) cïng c¸c ho¸n vÞ cña bé 9 9 9 ba sè nµy. Bµi 5. Gi¶i c¸c ph−¬ng tr×nh 1 a) 4x 3 -3x= 2 1 b) 4 x 3 + 3x = 4 c)x4=4x+1 Gi¶i a),b) Xem c¸ch gi¶i trong phÇn ph−¬ng tr×nh bËc ba. c)ViÕt l¹i ph−¬ng tr×nh ®· cho d−íi d¹ng: x 4 + 2α x 2 + α 2 = 2α x 2 + 4 x + 1 + α 2 Chän α ®Ó vÕ ph¶i lµ h»ng ®¼ng thøc tøc lµ : ∆ ' = 4 − 2α (1 + α 2 ) = 0 NhËn thÊy α =1 tho¶ m·n. ViÕt l¹i ph−¬ng tr×nh d−íi d¹ng: x4 + 2 x2 + 1 = 2 x2 + 4 x + 2 ⇔ ( x 2 + 1) 2 = [ 2( x + 1) 2 ]  x 2 + 1 = 2( x + 1) ⇔  x + 1 = − 2( x + 1) 2  §©y lµ c¸c ph−¬ng tr×nh bËc hai nªn cã thÓ gi¶i dÔ dµng. Bµi 7 DÊu cña tam thøc bËc hai A. Tãm t¾t lý thuyÕt Chó ý ban ®Çu: Tr−íc khi xÐt mét tam thøc khi hÖ sè a chøa tham sè, cÇn xÐt riªng tr−êng hîp a=0. ChØ khi a ≠ 0 c¸c ®iÒu sau ®©y míi ®−îc thùc hiÖn. 1.§Þnh lý thuËn vÒ dÊu cña tam thøc bËc hai Cho tam thøc f(x)=ax2+bx+c; trong ®ã a ≠ 0. +) NÕu ∆ 0 ; ∀ x ∈ R, tøc lµ f(x) lu«n cïng dÊu víi hÖ sè a. b +)NÕu ∆ =0 th× a.f(x) ≥ 0 ∀ x ∈ R, f(x) =0 ⇔ x = − , tøc lµ f(x) lu«n cïng dÊu víi 2a b hÖ sè a víi mäi x ≠ − 2a +) NÕu ∆ >0 th× f(x) =0 cã hai nghiÖm ph©n biÖt x1,x2 ( gi¶ sö x1
 5. 2.2. So s¸nh nghiÖm cña ph−¬ng tr×nh bËc hai víi mét sè cho tr−íc. Cho ph−¬ng tr×nh bËc hai f(x) =ax2+bx+c=0 ( a ≠ 0) cã hai nghiÖm x1,x2 vµ mét sè α . Khi ®ã +) x1 < α < x2 ⇔ a. f (α ) < 0  ∆ > 0 ph−¬ng tr×nh cã hai nghiÖm x1 , x 2   +)  ⇔  a. f (α ) > 0 vµ α < x1 < x 2  S  −α > 0 2  ∆ > 0 ph−¬ng tr×nh cã hai nghiÖm x1 , x 2   +)  ⇔  a. f (α ) > 0 vµ x1 < x 2 < α  S  −α < 0 2 ∆ > 0 +) α ∈ (−∞; x1 ) ∪ ( x 2 ; +∞) ⇔ α ∉ [ x1 ; x2 ] ⇔   a. f (α ) > 0 2.3 So s¸nh nghiÖm cña ph−¬ng tr×nh bËc hai víi hai sè cho tr−íc. Cho ph−¬ng tr×nh f(x) =ax2+bx+c=0 ( a ≠ 0) cã hai nghiÖm x1,x2 vµ hai sè α , β (gi¶ sö α < β ). Khi ®ã a.f(α )0 +) α < x1 ≤ x2 < β (tøc lµ c¶ hai nghiÖm ®Òu n»m trong kho¶ng hai sè) ⇔ a.f(β ) > 0  S  −α > 0 2 S  −β
 6. VÝ dô 1. XÐt dÊu biÓu thøc sau: 1 7 E = ( x 2 − 2 x − )2 − (2 x − ) 2 2 2 Gi¶i ¸p dông h»ng ®¼ng thøc, viÕt l¹i E d−íi d¹ng: 1 7 1 7 E = [x2 − 2 x − + (2 x − )].[ x 2 − 2 x − − (2 x − )] 2 2 2 2 = ( x − 4)( x − 4 x + 3) 2 2 +) x2-4=0 cã hai nghiÖm lµ -2,+2. +)x2-4x+3=0 cã hai nghiÖm lµ: 1;3 ¸p dông quy t¾c xÐt dÊu ®èi víi tam thøc bËc hai ta cã b¶ng sau: x -∞ -2 1 2 3 +∞ 2 x -4 + 0 - - 0 + + 2 x – 4x +3 + + 0 - - 0 + E + 0 - 0 + 0 - 0 + VÝ dô 2. Gi¶i bÊt ph−¬ng tr×nh: x + 5 2x − 1 + >2 2x − 1 x + 5 Gi¶i x + 5 2x −1 + >2 2x − 1 x + 5 x + 5 2x −1 ⇔ + −2>0 2x −1 x + 5 x 2 − 12 x + 36 ⇔ >0 (2 x − 1)( x + 5) Tõ ®ã ta cã b¶ng xÐt dÊu sau: x -∞ -5 1/2 6 +∞ 2 x – 12x + 36 + + + 0 + (2x-1)(x+5) + 0 - 0 + + f(x) + - + 0 + Dùa vµo b¶ng xÐt dÊu ta cã nghiÖm cña bÊt ph−¬ng tr×nh lµ: 1 x6 2 Chó ý: NÕu ®Ò to¸n lµ: x + 5 2x − 1 + ≥2 2x − 1 x + 5 1 th× nghiÖm cña bµi to¸n lµ: x 2 D¹ng 2. Gi¶i vµ biÖn luËn bÊt ph−¬ng tr×nh bËc hai. f(x)=ax2+bx+c>0 ( hay
 7. *) XÐt riªng tr−êng hîp hÖ sè a=0. *) Khi a ≠ 0 +) LËp b¶ng xÐt dÊu cña a vµ biÖt thøc ∆ trªn cïng mét b¶ng.. +)¸p dông ®Ýnh lý vÒ dÊu cña tam thøc bËc hai ®Ó x¸c ®Þnh nghiÖm cña bÊt ph−¬ng tr×nh VÝ dô 3. Gi¶i vµ biÖn luËn bÊt ph−¬ng tr×nh ( m − 1) x 2 − 4( m + 1) x + m + 1 ≤ 0 (1) Gi¶i Ta xÐt c¸c tr−êng hîp: 1 a) a=m-1=0 ⇔ m=1: Ta cã: (1) ⇔ -8x+2≤ 0 ⇔ x ≥ 4 b) m ≠ 1; Khi ®ã (1) lµ mét bÊt ph−¬ng tr×nh bËc hai: +) a=m-1=0 ⇔ m=1 5 +) ∆ '=(3m+5)(m+1)=0 ⇔ m = − ∨ m=-1 3 Ta cã b¶ng xÐt dÊu sau: m -∞ -5/3 -1 1 +∞ a - - - 0 + ∆’ + 0 - 0 + + Tõ b¶ng xÐt dÊu ta cã: 5 +) m < − hoÆc -11: Trong tr−êng hîp nµy a>0, ∆ '> vµ x1
 8. 5 +) − ≤ m ≤ −1 : x ∈ R 3 +) m > 1 : x1 ≤ x ≤ x2 2(m + 1) − (3m + 5)( m + 1) x1 = m −1 Trong ®ã : 2( m + 1) + (3m + 5)( m + 1) x2 = m −1 D¹ng 3. T×m ®iÒu kiÖn ®Ó tam thøc kh«ng ®æi dÊu trªn R. Cho tam thøc bËc hai f(x)=ax2+bx+c; a ≠ 0. Ta cã: a > 0 *) f ( x ) > 0∀x ∈ R ⇔  ∆ < 0 a > 0 *) f ( x ) ≥ 0∀x ∈ R ⇔  ∆ ≤ 0 a < 0 *) f ( x ) < 0∀x ∈ R ⇔  ∆ < 0 a ≤ 0 *) f ( x ) ≤ 0∀x ∈ R ⇔  ∆ < 0 *)Chó ý: NÕu hÖ sè a cã chøa tham sè th× ph¶i xÐt riªng tr−êng hîp a=0. VÝ dô 4. T×m m sao cho: a) f ( x ) = 2 x 2 − 2(m + 1) x + 2m + 1 > 0 ∀ ∈ R b) f ( x ) = (m − 1) x 2 − (m − 1) x + 1 − 2m ≤ 0 ∀x ∈ R Gi¶i a) Ta cã: a = 2 > 0 ⇒ f ( x ) > 0∀x ∈ R ⇔ ∆ ' = m 2 − 2 m − 1 < 0 ⇔1− 2 < m
 9. Gi¶i *) NÕu a=m=0, khi ®ã (1) ⇔ x+10 1 ⇔ ⇔m≥  ∆ =1-8m ≤ 0 8 VÝ dô 6. T×m m ®Ó: x2 + x + 4 ≤ 2 ∀x ∈ R x 2 − mx + 4 Gi¶i V× tam thøc x +x+4 cã ∆ =-150 ∀ x ∈ R 2 2 x2 + x + 4 ®Ó ≤ 2 ∀x ∈ R tho¶ m·n cho mäi x ∈ R tr−íc hÕt hµm ph¶i x¸c ®Þnh t¹i mäi x 2 − mx + 4 x ∈ R, suy ra x2-mx+4=0 ph¶i v« nghiÖm, tøc lµ ∆=m2-160 ∀ x ∈ R x2 + x + 4 x2 + x + 4 ≤ 2 ∀x ∈ R ⇔ 2 ≤ 2∀x ∈ R x 2 − mx + 4 x − mx + 4 Do ®ã ⇔ x 2 + x + 4 ≤ 2( x 2 − mx + 4); ∀x ∈ R ⇔ x 2 − (2m + 1) x + 4 ≥ 0; ∀x ∈ R ⇔ ∆ = (2m + 1) 2 − 16 ≤ 0 VËy ®iÒu kiÖn cña bµi to¸n lµ:  m 2 − 16 < 0  5 3  ⇔− ≤m≤ (2m + 1) − 16 ≤ 0  2 2 2 D¹ng 4.So s¸nh mét sè víi c¸c nghiÖm cña mét tam thøc bËc hai Cho tam thøc bËc hai f(x)=ax2+bx+c vµ mét sè α . cÇn so s¸nh α víi c¸c nghiÖm x1; x2 cña nã. ¸p dông ®Þnh lý ®¶o vÒ dÊu cña tam thøc bËc hai, ta thøc hiÖn c¸c b−íc sau: *)XÐt riªng tr−êng hîp a=0 *)Khi a ≠ 0:TÝnh a.f(α ) +)NÕu a.f(α )0), khi ®ã α n»m gi÷a hai nghiÖm: x1
 10. §Ó biÕt râ α n»m vÒ bªn nµo cña nghiÖm ®ã ta so s¸nh α víi nöa tæng cña hai nghiÖm S b tøc lµ so s¸nh víi =− 2 2a S NÕu − α > 0 : α < x1 ≤ x2 2 S NÕu − α < 0 : x1 ≤ x2 < α 2 *Cô thÓ h¬n xem phÇn A, môc 2.2 VÝ dô 7. T×m m ®Ó c¸c ph−¬ng tr×nh sau ®©y cã hai nghiÖm x1;x2 tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ®−îc nªu: a)mx2+(m-1)x+3-4m=0 víi x1 3  VÝ dô 8. BiÖn luËn theo m vÞ trÝ cña sè 1 ®èi víi c¸c nghiÖm cña ph−¬ng tr×nh: f ( x ) = ( m + 1) x 2 − 4 mx + m = 0 (1) Gi¶i
 11. 1 Tr−êng hîp 1 a=m+1=0 ⇔ m=-1, thay m=-1 vµo f(x) ta cã (1) ⇔ x = 4 Tr−êng hîp 2: m ≠ -1. ∆ ' = 3m 2 − m m = 0 ∆' = 0 ⇔  1 m =  3 a. f (1) = (m + 1)(1 − 2 m)  m = −1 a. f (1) = 0 ⇔  1 m =  2 S m −1 −1 = 2 m +1 S −1 = 0 ⇔ m = 1 2 Tõ ®ã ta cã b¶ng biÖn luËn sau: (H×nh 4) D¹ng 5 . So s¸nh c¸c nghiÖm cña ph−¬ng tr×nh bËc hai víi hai sè cho tr−íc. C¸ch gi¶i: Xem phÇn A, môc 2.3. VÝ dô 9. T×m m ®Ó c¸c ph−¬ng tr×nh sau tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn ®−îc nªu: a) f(x)=(m+1)x2+mx+3=0 víi x1
 12.  −1 < x1 ≤ x 2 < 3  m ≤ 0 hoÆc m ≥ 1   ∆ ' = m − m ≥ 0 2 1  m>-  f ( −1) = 3m + 1 > 0  3   f (3) = 9 − 5m > 0   9  ⇔ m < S  5 2 +1 = m +1 > 0  m > −1  m < 3 S −3 = m −3 < 0  2     1 − 3 < m ≤ 0 ⇔ 1 ≤ m < 9   5 C. Bµi tËp tù gi¶i 1) T×m m ®Ó ph−¬ng tr×nh sau cã hai nghiÖm x1;x2 tho¶ m·n: m f ( x ) = x 2 − 2 x − 3m = 0 víi ≤ x1 < 1 < x 2 2 2) BiÖn luËn theo m vÞ trÝ cña sè 2 ®èi víi nghiÖm cña ph−¬ng tr×nh: ( m − 2) x 2 − 2( m + 1) x + 2m − 6 = 0 3) T×m m ®Ó bÊt ph−¬ng tr×nh sau v« nghiÖm: ( m + 1) x 2 − 2 mx − ( m − 3) < 0 4)Cho f ( x ) = (m + 1) x 2 − 2(m − 1) x + 3m − 3 T×m m ®Ó bÊt ph−¬ng tr×nh f(x)≥ 0 cã nghiÖm 5. Cho bÊt ph−¬ng tr×nh: x 2 + 6x + 7 + m ≤ 0 a) T×m m ®Ó bÊt ph−¬ng tr×nh v« nghiÖm b)T×m m ®Ó bÊt ph−¬ng tr×nh cã ®óng mét nghiÖm c)T×m m ®Ó bÊt ph−¬ng tr×nh cã miÒn nghiÖm lµ mét ®o¹n trªn trôc sè cã ®é dµi b»ng 1.
nguon tai.lieu . vn