Xem mẫu

Gi¸o viªn: Lª Trung Kiªn
THPT NguyÔn Du Thanh Oai Hµ Néi

https://www.facebook.com/letrungkienmath
https://sites.google.com/site/letrungkienmath

PhÇn 1: So¹n bµi thi tr¾c nghiÖm b»ng Mcmix
1. Cµi ®Æt
Tải phần mềm mcmix và cài đặt