Xem mẫu

 1. Tuesday, May 4, 2010 1
 2. I/ ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN ĐẠI CƯƠNG 1/ Vẽ các loại sơ đồ 2/ Điền và hoàn thành các loại sơ đồ, hình vẽ… 3/Bài tập tính toán II/ ĐỊA LÍ KINH TẾ-XÃ HỘI 1/ Vẽ các loại và dạng biểu đồ 2/ Nhận xét và giải thích qua bảng số liệu, lược đồ. 3/ Vẽ lược đồ Việt Nam và điền trên lược đồ III/ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ÁT LÁT Tuesday, May 4, 2010 2
 3. I/ ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN ĐẠI CƯƠNG 1/ VẼ CÁC LOẠI SƠ ĐỒ *Bài tập 1: Vẽ sơ đồ thể hiện 2 chuyển động của Trái đất và hệ qủa của 2 chuyển động đó ? Chuyển động tự quay Chuyển động quay quanh MT Tuesday, May 4, 2010 3
 4. TRAÙI ÑAÁT TÖÏ QUAY QUANH MAËT TRÔØI Töï  H öôùn Vaän  H eát  H öôùng  Tr c  uï quay  g öø  t toác  365  t Taây  öø  nghi eâng  heát1    Taây  giaûm   ngaøy 6  sang  66033’  voøng  sang  daàn  gi / ôø 1  Ñ oâng khoâng  24  Ñ oâng t XÑ   öø  voøng  ñoåi  giôø veà 2  höôùng cöïc N gaøy  Ñieàu  C huyeån  Giôø  Löïc  M uø Ngaøy  C aùc  C heânh  C huyeå ñeâm hoøa  ñoäng  khaù C oâr oâl i ñeâm   ñôùi  leäch  n  cuûa  T  M a  thôøi   ñoäng   keá  nhieä c  í aøm   tl t eân  r daøi  nhi   eät vaø caùc  gian  bi eåu  teáp  i tñoä    nhau  leäch  ngaén  t eân  r Ti t nh uù  Tr   aùi nöõa  ki eán  khoân ngaø t ong  r 1  ôû  höôùng  theo  Tr   aùi naêm   cuûa  g  y  khaé ñaát m uøa  ñaát ngaøy  m uøa  M T  ngöøn ñeâm ñeâm   . p  noùng  gi öõa 2  g m oï  i vaø  chí  nôi l nh aï tuyeán  t ong  r 1  naêm 4 Tuesday, May 4, 2010
 5. I.1/VẼ CÁC LOẠI SƠ ĐỒ *Bài tập 2: Vẽ sơ đồ biểu hiện vòng tuần hoàn của nước ? Tuesday, May 4, 2010 5
 6. Ao hồ Mây Mưa Dòng chảy Mạch ngầm Sinh vật Bốc hơi Rơi Chảy Đại dương Chảy Sông SƠ ĐỒ VÒNG TUẦN HOÀN CỦA NƯỚC Tuesday, May 4, 2010 6
 7. VÒNG TUẦN HOÀN CỦA NƯỚC Tuesday, May 4, 2010 7
 8. I.1/VẼ CÁC LOẠI SƠ ĐỒ *Bài tập 3: Vẽ hình biểu diễn chuyển động biểu kiến của mặt trời trong năm và giải thích ? a/ Vẽ hình b/ Giải thích Tuesday, May 4, 2010 8
 9. I.1/VẼ CÁC LOẠI SƠ ĐỒ b/ Giải thích • Ngày 21/3: MT chiếu thẳng góc XĐ và di chuyển dần lên phía BBC. • Tới ngày 22/6: MT chiếu thẳng góc vào CTB và di chuyển về phía XĐ. • Tới ngày 23/9: MT chiếu thẳng góc vào XĐ lần 2, rồi di chuyển về phía NBC. • Tới ngày 22/12: MT chiếu thẳng góc vào CTN rồi di chuyển về phía XĐ. Và cứ tiếp diễn như thế, chúng ta ở mặt đất có cảm giác như MT di chuyển giữa 2 chí tuyến. Trong 1 năm, tia sáng MT lần lượt chiếu thẳng góc với mặt đất ở các địa điểm trong khu vực giữa 2 chí tuyến, khiến người ta cảm thấy MT như di chuyển giữa 2 chí tuyến. Chuyển động này gọi là chuyển động biểu kiến hàng năm của MT 4 vị trí của Trái đất trên quỹ đạo xung quanh Mặt trời Tuesday, May 4, 2010 9
 10. I.1/VẼ CÁC LOẠI SƠ ĐỒ *Bài tập 4: Vẽ hình mô tả chuyển động lệch hướng của các vật thể do lực Côriôlít ? Tuesday, May 4, 2010 10
 11. Hướng chuyển động ban đầu Hướng lệch do lực Côriôlít 0 o Tuesday, May 4, 2010 11
 12. I.1/VẼ CÁC LOẠI SƠ ĐỒ Lưu ý: Ở BCB vật chuyển động từ phía cực xuống hay từ xích đạo lên đều lệch hướng về bên phải và ngược lại là ở BCN đều lệch hướng về bên trái. Lực làm lệch hướng vật thể có khối lượngm và vận tốc v trên bề mặt trái đất ở vĩ độ cụ thể nào đó có thể tính theo công thức sau: F= 2mΩv.sin 0 Trong đó: Ω là vận tốc quay của Trái đất :Lực F tỉ lệ thuận với khối lượng m và vận tốc Tuesday, May 4, v của vật, sin của vĩ độ 2010 12
 13. I.1/VẼ CÁC LOẠI SƠ ĐỒ *Bài tập 5 : a; “Đêm tháng Năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng Mười chưa cười đã tối”, có phải nơi nào trên trái đất cũng như thế cả không ? b; Bằng hình vẽ ngày hạ chí và ngày đông chí để giải thích rõ thêm hiện tượng trên. Tuesday, May 4, 2010 13
 14. I.1/VẼ CÁC LOẠI SƠ ĐỒ Vị trí trái đất ở 22/6 và 22/12 ( Sự phân chia ánh sáng và nhiệt độ, độ dài Tuesday, May 4, 2010 ngày đêm ở các vĩ độ trên 2 bán cầu khác 14
 15. I.1/VẼ CÁC LOẠI SƠ ĐỒ *Bài tập 6: Vẽ hình biểu hiện sự phân chia các đới (Trình bày sự phân chia các đới và các kiểu khí hậu)? Tuesday, May 4, 2010 15
 16. I.1/VẼ CÁC LOẠI SƠ ĐỒ *Bài tập 7: Vẽ hình và giải thích các hoàn lưu khí quyển? a/ Vẽ hình Tuesday, May 4, 2010 16
 17. Tuesday, May 4, 2010 17
 18. Tuesday, May 4, 2010 18
 19. I.1/VẼ CÁC LOẠI SƠ ĐỒ b/ Giải thích * Do TĐ có dạng hình cầu và do chế độ phân bố bức xạ của MT trong năm, nên vùng XĐ nhận được 1 lượng nhiệt lớn hơn các vùng khác. * Không khí nóng ở XĐ bốc lên cao chuyển đến khoảng 300-350 Bắc và Nam, không khí bị lạnh nên tăng trọng lượng, giáng xuống mặt đất, tạo thành 2 dải áp cao chí tuyến gồm các xoáy nghịch. Các dải áp cao này chuyển động về XĐ thành gió Tín phong, chuyển động về các vĩ tuyến cao thành gió Tây ôn đới . Tuesday, May 4, 2010 19
 20. b/ Giải thích * Ngược lại, không khí lạnh ở cực lại di chuyển về các vùng vĩ độ 600 Bắc và Nam nên nóng dần lên. Giữa 2 dòng không khí từ chí tuyến lên và cực là 2 dải áp thấp ôn đới có không khí bốc lên cao tạo thành các xoáy thuận. Do TĐ tự quay quanh trục, tạo ra hệ quả lực Côriôlít làm các luồng gió đều bị lệch hướng. Gió từ cực thổi về các vĩ độ 600 bị lệch thành gió Đông; gió từ cao áp chí tuyến thổi về XĐ bị lệch thành gió Đông-Bắc ở BCB và gió Đông-Nam ở BCN. Còn gió từ áp cao chí tuyến thổi lên các vĩ độ 600 bị lệch thành gió Tây. Tuesday, May 4, 2010 20
nguon tai.lieu . vn