Xem mẫu

  1. Tuy n ch n bài t p Hóa H c Chuyên ñ : Axit nitric Chuyên ñ . Axit nitric A. Bài t p sách bài t p hóa h c 11: Bài 1.23 ñ n 1.45. B. Bài t p làm thêm: − I. Ph n ng c a NO3 trong môi trư ng axit Câu 1. Cho a gam Cu kim lo i tác d ng v i 120 ml dung d ch A g m HNO3 1M và H2SO4 0,5M thu ñư c V lít khí NO ñi u ki n tiêu chu n. a) Tính V, bi t lư ng ñ ng dư. b) Khi Cu tan không h t ho c v a h t thì lư ng mu i thu ñư c là bao nhiêu ? Câu 2. Cho 7,02 gam h n h p b t kim lo i g m Al, Fe, Cu vào bình A ch a dung d ch HCl dư, còn l i ch t r n B. Lư ng khí thoát ra ñư c d n vào ng ch a CuO nung nóng, th y làm gi m kh i lư ng c a ng ñi 2,72 gam. Thêm vào bình A lư ng dư m t mu i natri, ñun nóng nh , thu ñư c 0,896 lít m t khí không màu, hóa nâu trong không khí. a) Vi t các PTPƯ x y ra d ng ñ y ñ và ion thu g n. Xác ñ nh lư ng mu i natri ñã dùng. b) Tính % kh i lư ng m i kim lo i trong h n h p. c) Tính lư ng mu i natri t i thi u ñ hòa tan h t ch t r n B trong bình A. Câu 3. Cho 19,2 gam Cu vào 500 ml dung d ch NaNO3 1M, sau ñó thêm 500 ml dung d ch HCl 2M. a) Cu có tan h t hay không ? Tính th tích khí NO bay ra (ñktc). b) Tính n ng ñ mol các ion trong dung d ch A thu ñư c sau ph n ng (VddA = 1 lít). c) Ph i thêm bao nhiêu lít dung d ch NaOH 0,2M ñ k t t a h t Cu2+ ch a trong dung d ch A ? Câu 4. M t h n h p X g m CuO và Cu có ph n trăm chung c a Cu (trong c 2 ch t) là 88,89%. a) Xác ñ nh thành ph n ph n trăm theo s mol c a X. b) Hòa tan 144 gam h n h p X trong 2,8 lít HNO3 1M thì thu ñư c V1 lít khí NO, CuO tan h t, còn l i m t ph n Cu chưa tan. Tính V1 và kh i lư ng Cu còn l i. c) Thêm 2 lít dung d ch HCl 1M, có V2 lít NO thoát ra. Tính V2 ; kim lo i Cu có tan h t hay không ? Các ph n ng ñ u hoàn toàn, các th tích ñ u ño ñktc. Câu 5. M t h n h p X g m Al, Fe và Cu cân n ng 68,7 gam. Khi cho X tác d ng v i HNO3 ñ c ngu i thu ñư c 26,88 lít NO2 (ñktc). Khi cho X tác d ng v i V lít H2SO4 0,5M thì thu ñư c 23,52 lít khí (ñktc). a) Xác ñ nh kh i lư ng m i kim lo i trong h n h p X và th tích V c a dung d ch H2SO4 0,5M ñã dùng. b) Tính th tích dung d ch HNO3 0,8M ph i dùng ñ hòa tan h t h n h p 3 kim lo i trên bi t r ng Al cho ra N2, Fe và Cu cho ra NO. II. Ph n ng c a HNO3 t o mu i NH4NO3 Câu 6. Hòa tan hoàn toàn 17,28 gam Mg vào dung d ch HNO3 0,1M thu ñư c dung d ch A và h n h p khí X g m N2 và N2O có V = 1,344 lít khí 00C và 2 atm. Thêm lư ng dư KOH vào dung d ch A, ñun nóng thì có m t khí thoát ra. Khí này tác d ng v a ñ v i 200 ml dung d ch H2SO4 0,1M. a) Tính th tích m i khí trong h n h p X ñktc. b) Tính th tích dung d ch HNO3 ñã tác d ng v i Mg. Câu 7. Hòa tan hoàn toàn 0,368 gam h n h p Al và Zn c n 25 lít dung d ch HNO3 0,001M thì v a ñ . Sau ph n ng thu ñư c m t dung d ch g m 3 mu i. Tính CM c a dung d ch sau ph n ng coi ph n ng không làm thay ñ i th tích dung d ch. Câu 8. M t h n h p g m hai kim lo i Al và Fe cân n ng 41,7 gam ñem hòa tan hoàn toàn vào dung d ch HNO3 dư thu ñư c dung d ch 3 mu i và 6,72 lít khí NO (ñktc). Cho dung d ch 3 mu i tác d ng v i dung d ch NaOH dư thu ñư c 64,2 gam k t t a. Tính kh i lư ng m i kim lo i và kh i lư ng m i mu i. Copyright © 2007 Lê Ph m Thành -1- Giáo viên truongtructuyen.vn Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
  2. Tuy n ch n bài t p Hóa H c Chuyên ñ : Axit nitric Câu 9. Cho 6,45 gam Al và Al2O3 tác d ng v i dung d ch HNO3 loãng dư. Sau ph n ng thu ñư c V lít khí NO (ñktc) và dung d ch B có 32,7 gam mu i, n u cũng cho kh i lư ng h n h p trên tác d ng v i dung d ch HCl cho 20,025 gam mu i. a) Vi t phương trình ph n ng x y ra. b) Tính th tích khí NO t o ra (ñktc). Cho bi t Al tác d ng v i HNO3 loãng có th kh N+5 ñ n N–3. Câu 10. M t h n h p M g m Mg và MgO ñư c chia thành hai ph n b ng nhau. Cho ph n m t tác d ng h t v i dung d ch HCl thì thu ñư c 3,136 lít khí ño ñktc ; cô c n dung d ch và làm khô thì thu ñư c 14,25 gam ch t r n A. Cho ph n hai tác d ng h t v i dung d ch HNO3 thì thu ñư c 0,448 lít khí X nguyên ch t (ñktc) ; cô c n dung d ch và làm khô thì thu ñư c 23 gam ch t r n B. a) Xác ñ nh thành ph n % theo kh i lư ng c a m i ch t trong h n h p M. b) Xác ñ nh công th c phân t c a khí X. III. Ph n ng c a HNO3 t o h n h p khí Câu 11. Hòa tan h t 10,8 gam Al trong dung d ch HNO3 thu ñư c h n h p khí X g m 2 khí NO và NO2 có d X/H 2 = 19. Tính lư ng mu i nhôm thu ñư c và th tích m i khí trong X ñktc. Câu 12. L y V ml dung d ch HNO3 67% (d = 1,4 g/ml) pha loãng b ng nư c thu ñư c dung d ch m i hòa tan v a ñ 4,5 gam Al và gi i phóng h n h p khí NO và N2O có t kh i so v i H2 là 16,75. Tính th tích khí NO, N2O và th tích V. Câu 13. Hòa tan 4,59 gam Al b ng dung d ch HNO3 thu ñư c h n h p khí NO và N2O. H n h p khí này có t kh i so v i H2 là 16,75. a) Vi t và cân b ng phương trình theo phương pháp thăng b ng electron. b) Tính th tích m i khí có trong h n h p. Câu 14. Cho 6,4 gam Cu tan hoàn toàn vào 200 ml dung d ch HNO3 thì gi i phóng m t h n h p khí g m NO và NO2 có t kh i so v i H2 là 18. Xác ñ nh CM c a dung d ch HNO3. Câu 15. Hòa tan h t 4,431 gam h n h p Al và Mg trong dung d ch HNO3 loãng dư ñư c dung d ch A và 1,568 lít khí (ñktc) h n h p hai khí (ñ u không màu) có kh i lư ng 2,59 gam, trong ñó có m t khí b hóa nâu trong không khí. a) Tính % kh i lư ng m i kim lo i trong h n h p. b) Tính s mol HNO3 ñã ph n ng. c) Khi cô c n dung d ch A thu ñư c bao nhiêu gam mu i khan. IV. Xác ñ nh tên kim lo i Câu 16. Tr n CuO v i oxit kim lo i M hóa tr II theo t l s mol tương ng là 1 : 2 ñư c h n h p B. Cho 4,8 gam h n h p B vào m t ng s , nung nóng r i cho m t dòng khí CO ñi qua ñ n khi ph n ng x y ra hoàn toàn thu ñư c ch t r n D. H n h p D tác d ng v a ñ v i 160 ml dung d ch HNO3 1,25M thu ñư c V lít khí NO (ñktc). Tính th tích V. Câu 17. Hòa tan 16,2 gam b t kim lo i hóa tr ba vào 5 lít dung d ch HNO3 0,5M (D = 1,25 g/ml). Sau khi ph n ng k t thúc thu ñư c 5,6 lít h n h p khí NO và N2. Tr n h n h p khí ñó v i O2. Sau ph n ng th y th tích khí ch b ng 5/6 t ng th tích h n h p khí ban ñ u và oxi thêm vào. a) Xác ñ nh tên kim lo i trên. b) Tính C% c a dung d ch HNO3 sau ph n ng. Cho bi t O2 ph n ng v a d v i h n h p khí và th tích các khí ño ñktc. Câu 18. Hòa tan v a ñ m t lư ng h n h p g m kim lo i M và oxit MO (M có hóa tr không ñ i và MO không ph i oxit lư ng tính) trong 750 ml HNO3 0,2M thu ñư c dung d ch A và khí NO. Cho A tác d ng v a ñ v i 240 ml dung d ch NaOH 0,5M thu ñư c k t t a. Nung k t t a ñ n kh i lư ng không ñ i thu ñư c 2,4 gam ch t r n. Tìm M, tính kh i lư ng m i ch t trong h n h p ñ u và th tích khí NO sinh ra 27,30C và 1 atm. Copyright © 2007 Lê Ph m Thành -2- Giáo viên truongtructuyen.vn Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
nguon tai.lieu . vn