Xem mẫu

 1. Ch p pháo hoa Ch p nh pháo hoa b ng dCam thì s có nhi u h n ch y nhưng chung mình s cùng tìm cách kh c ph c nhé. Theo kinh nghi m c a riêng mình thì b n có th ti n hành các thao tác sau ây: 1. L a ch n cân b ng tr ng WB "cloudy". 2. L a ch n ISO 50. 3. N u như b n có ch Av thì ch n f/11 ho c f/8 v i nh ng máy dCam ch có f max. = 8. 4. Ch n ch o sáng trung tâm. 5. Ch n ch ch p nh "Landscape" ho c t nét vào vô c c n u có th . 6. T t èn flash. 7. Ch n ch ch p liên thanh. Các thao tác ch p nh pháo hoa v i máy nh ch p c m tay thì b n nên lưu ý các v n sau: 1. Khuôn hình: b n nên ch n m t v trí thu n l i, không b c n tr trong thao tác ch p nh. Vì là ch p không có ti n c nh và không gian r ng nên b n c n lưu ý t i hình c a nh ng chùm pháo hoa.
 2. 2. B n nên quan sát kho ng 5 phút cách th c b n pháo hoa và th i gian gi a các chùm pháo hoa có th l a ch n ư c th i i m b m máy thích h p. 3. B m máy vào lúc nào? Theo kinh nghi m c a mình thì NTL luôn b m máy vào úng kho nh kh c viên n pháo hoa t cao và b t u phát sáng. B n nên ch n c nh có nhi u chùm pháo hoa cùng b n lên nhé vì dCam không th ch p như dSLR v i chân máy nh ư c. 4. Ch ch p liên thanh s r t h u d ng khi pháo hoa b n lên liên t c. B n c n c g ng gi máy m t v trí n nh là s có hình nh p. Ví d dư i ây là m t trư ng h p tương t . NTL ch p b ng máy dSLR D70 nhưng phương pháp thì không có gì khác bi t. N u b n có th c m c gì thì c t nhiên nhé. 7 l i khuyên cho ch p nh n i th t 1. Vi c u tiên b n c n ph i có m t ng kính t t. Ch t lư ng quang h c ph i tuy t v i và n u có th thì nên dùng tiêu c c nh thay cho zoom. ng kính t t s giúp b n tránh ư c các l i bi n d ng hình nh. B n có th tháo kính UV tránh tuy t i l i b loé sáng trên kính UV. B n ph i m b o ng kính c a mình th t s ch và nên dùng loa che n ng. 2. Thi t b i kèm máy nh s m t là chân máy. M t chân máy nh PRO s giúp b n r t nhi u t vi c tháo l p thân máy nh, ng kính nhanh g n. B n cũng không nên quên giây b m m m hay i u khi n t xa nhé. 3. V i m t s t p chí nhi p nh chuyên nghi p, nh t là trong lĩnh v c trang trí n i th t, thì b n nên s a so n c m t sê-ri nh ch p b ng phim dương b n 100 ISO ơn gi n b i vì ó là...truy n th ng.
 3. 4. có th thích nghi v i tương ph n c a phim dương b n thì chênh sáng trong khuôn hình t i a là 2 kh u sáng. gi i quy t v n này thì b n có th dùng thêm t m ph n x màu tr ng b c hay m t t m v i màu m gà ch n trư c các c a s t o ngu n sáng nhưng không năm trong khuôn hình. N u như b n có m t b èn flash t t thì ó cũng là m t gi i pháp khá ti n l i. Nên nh r ng ch p b ng phim k thu t s thì bù sáng là 0. 5. Ánh sáng p nh t, lý tư ng nh t cho ch p nh n i th t l i chính là ánh sáng t nhiên: ánh sáng ban ngày. Nhưng trong t t c m i trư ng h p nh t thi t ph i tránh hi u qu nh sáng t m t phía. B n có th s d ng èn flash qua ph n x tr n nhà hay m t t m ph n x ch không bao gi dùng flash tr c ti p nhé. 6. M t v n mà b n hay g p ph i trong n i th t ó là trong m t khuuon hình có quá nhi u ngu n sáng khác nhau v i ch t lư ng ánh sáng khác nhau. i n hình là trong b p hay nhà t m. B n có th c m t c a s v i ánh sáng ban ngày 5 500K, èn ha-lô-gien 3 200K, èn nê-ông v i ánh sáng m u không xác nh hay m t chi c eng chùm 2 700K. Gi i pháp u tiên là t t èn nê-ông, còn n u b n có t m v i l c m u h ng thì có th che ngu n sáng này l i. 7. có th ch p t t nh n i th t thì b n nên ch p trong t i thi u 2 ngày có th bi t rõ v ánh sáng nơi mình ch p nh. Chính s thay i c a ánh sáng này s mách cho b n bi t nên b t u ch p nh t phòng khách hay nhà b p? Căn ch nh màn hình máy tính c a b n Như NTL ã nói n trong m t bài vi t v t m quan tr ng c a vi c căn ch nh m u s c cho màn hình máy tính c a b n thì hôm nay b n có th ki m tra l i ch t lư ng màn hình c a mình b ng cách xem băng m u xám dư i ây. N u t t c các ô m u xám ư c hi n th rõ ràng và có s khác bi t thì có nghĩa là màn hình c a b n ã ư c căn ch nh úng.
 4. So sánh Canon và Nikon Hi, NguoiThangLong, Xem trên TTVNOL box nhi p nh và forum này th y c u có v c xúy cho D70 quá, không bi t có gi ng chuy n 1 moderator c a dpreview post unfairplay v D70 không ? 1. Nikon luôn i sau Canon v công ngh máy nh s . 2. B n có hi n ang s d ng các bodies Canon 300D , 10D, hay D70, D100 không ? vì t t c bài vi t b n g n như collect trên m ng các site như dcreviews, dpreview, outbackphoto..... và các hình nh b n l y minh ho u không do b n ch p mà toàn l y trên pbase.com và m t s trang khác. N u vào các forum c a photo.net, dpreview...(ch c ch n b n cũng ã t ng vào các site này) ho c các site tương t , tôi nghĩ c n góp ý v i b n như sau : Nh ng ngư i nhi p nh (amateur và Prof.) khi s d ng máy nh 35mm thư ng dùng h u h t máy nh và ng kính thu c hai hãng Canon và Nikon. Khi chuy n sang máy s dang D-SLR thì 90% ph i ti p t c nâng c p body máy s v n theo hi u máy mình ang s d ng vì trư c ó khi còn dùng máy SLR h ã u tư khá (không nói là r t nhi u) cho các ng kính. N u chuy n sang máy s mà ph i bán l i hoàn toàn bodies film 35mm, và các lenses... sau ó l i i mua thân máy nh s c a hi u khác và ng kính c a hi u ó ( t tr l i hi u qu cao nh t v tính tương thích và ch t lư ng hình nh, công ngh ....) thì g n như c c kỳ ít ngư i dám làm như v y. Vì sao : Vì khi mua thì 10 ng, khi bán ch có 4-6 ng là thành công l m r i, sau ó l i u tư thêm nhi u n a cho máy s như bodies, lenses ,.... r i thêm
 5. Máy tính, Memory cards, và m t m th linh tinh khác không th thi u. Phi lý nh . Ai l i th . Do ó, ngư i nhi p nh (amateur cũng như Prof) 90 % ch n cách chơi thêm máy nh s c a hãng ch t o body film 35mm mà mình ang xài t n d ng s lư ng lenses ( ng kính) hi n có, r i t n d ng luôn cái body film ang xài làm backup (n u i u ki n ti n b c và m t vài lý do khác...) và s ti n u tư sang máy s ương nhiên "kh thi" hơn. Mà khi xài r i thì ít ai ch u chê cái máy mình ang xài khi nó là lo i semi- pro D-SLR. (t i sao thì d hi u thôi mà) Tôi may m n s h u ư c c Canon EOS 300D, EOS 10D và Nikon D100, D70 ( preorder và có ngay sau khi PMA 2004 b m c). S d ng , test chán chê r i nên cũng gom góp ư c khá nhi u cái hay d c a các bodies nói trên. Do ó tôi nghĩ r ng c n góp ti ng nói thêm cho "chuyên m c này" qua m t s ph n b n ã nh n xét trên. Các o n trong v ch ngang là trích t bài c a b n ------------------------------------------------------------------------------------- 1. M ch i n t c m quang: K t qu cân b ng. Tuy hai máy dùng hai lo i khác nhau nhưng i u này không ph i là quan tr ng t i ch t lư ng nh l m (Canon dùng CMOS, Nikon dùng CCD)? Nikon có ưu th hơn chút xíu kích thư c c a m ch i n t l n hơn Canon. --------------------------------------------------- ----------------------------------- + Canon và NIKON dùng hai công ngh chip c m quang khác nhau, trong ó CANON s d ng công ngh CMOS, Nikon dùng công ngh CCD. i v i các
 6. dòng máy c a Canon và Nikon ư c xem là các c p ư c s n xu t c nh tranh nhau như Canon EOS 10D Nikon D100 Canon EOS 300D Nikon D70 Thì k t qu v m ch di n t c m quang chưa bao gi g i là b ng nhau ư c. Vì sao ? M c dù các c m bi n quang h c trên chip c m quang di n tích b ng hay tương ng nhưng ti n b c a công ngh CMOS c a Canon c th qua 2 c p i bodies nói trên v n cao hơn công gnh CCD c a Nikon. C th là khi ch p nh, mode RAW hay JPEG, lưu và card, t card copy nguyên g c vào máy tính r i xem nguyên m u (chưa ư c x lý convert b ng các công c như C1, Breeze, Nikon View, Canon File Viewer , photoshop (7.0 or 8.0 CS)....) - nên lưu ý là ch dùng các ti n ích view nh xem thông tin EXIF thì b n s th y ngay là file nh c a Canon luôn cho phân gi i 180x180 dpi , còn c a Nikon là 72x72 dpi. Như v y trên cùng m t di n tích c m quang, Khi lưu d ng thô, Thi t k c a CANON v n cho phân gi i cao hơn các bodies c a Nikon tương ng mà không s d ng các thu t toán n i suy (trư ng h p test t t nh t là dùng RAW format). ây là m t i m mà m i ngư i u b qua khi so sánh các c p bodies Canon và Nikon DSLR. Do v y tôi th y nh n xét c a b n có v quá ch quan chăng ? ------------------------------------------------------------------------------------- 10. Ch phơi sáng: K t qu cân b ng. Không có s chênh lêch l n dù Canon có ch DEP. 11. Màn ch p: L i th cho Nikon Canon: 1/4000 t i 30 giây, t c ch p èn flash 1/200. Ch p t ng 20 giây. Nikon: 1/8000 t i 30 giây, flash 1/500, t ng t 2-20 giây. Nikon th ng i m rõ ràng không ch t c
 7. ch p cao mà căn b n kh năng synchro-X 1/500! ------------------------------- ----------------------------------------------------- Vi c ch p nh v i t c 1/4000 th c s có c n thi t và có chính xác là s n i b t không ? B n nên lưu ý : V i các bodies mà c u trúc cơ ph n bên trong g n như 98% b ng nh a thì vi c màn tr p tt c 1/4000 ch là y u t mang tính thương mãi mà thôi. T i sao ? Khi các bodies ph n cơ h c b ng nh a, vi c s d ng t c cao tr6n 1/3000 thư ng gây ra vi c hư hay bung màng tr p và gương ph n chi u. Hơn n a ngư i dùng amateur cũng r t ít khi y lên trên t c này vì h r t ít có tình hu ng ch p c n t c shutter cao như v y. Các máy SLR hay D- SLR (Canon 10D hay D100) v n có th tt c cao hơn 1/4000 nhưng t i sao nhà s n xu t không ch t o trong khi h dư s c làm vì cơ ph n b ng cơ khí ch u ng l c tác ng t t hơn so v i b ng nh a như 300D hay D70. B n có bao gi ch p th c s b ng 1/8000 và 1/4000, hình nh k t qu khác nhau th y ư c b ng m t không ? l y gì ch ng minh ư c ? (t c viên n ?????) ----------------------------------------------------------------------------------- 14. c-qui: L i th cho Nikon Nikon có l i th hơn m t chút v năng lư ng c a pin. Thêm kh năng dùng pin CR-2. 15. K t n i v i máy tính: K t qu cân b ng C hai u không có USB 2.0 và FireWire! 16. Kích thư c, tr ng lư ng: K t qu cân b ng Canon nh hơn m t chút và th p hơn. Zoom 18-70 c a Nikon khá n ng nhưng ch t lư ng cao. -------------------------------------------------------------------------------------- 14. Dân chơi nh lâu năm film hay s u không thích dùng thêm CR-2. T i sao ? Vì b n s t n thêm t 70-210.000 VN (c th VN) cho CR-2. Th t s n u là hi u năng v năng lư ng c a Canon 300D hơn h n D70 vì 300D ch dùng m t lo i BP-511 và 300D có th mua thêm Battery Grip dùng liên ti p 2 pin BP-511. Trong khi ó D70 không có grip bán thêm.
 8. Hi u năng s d ng như b n nh n xét cũng ch tương i vì tùy thu c b n có s d ng LCD Preview hay không, Khi ch p b n dùng Zoom trên lense quá nhi u (cho composition, c zoom ra zoom vào mà không quy t nh ư c shot) . Tôi ã t ng dùng Canon 300D , t t Preview LCD, Zoom c c ít, và ch v i 1 pin kèm máy tôi ã shot trên 500 shots y. Sure 100%. 16. Khi so sánh D-SLR ai l i so sánh Kit pack bao gi , 18-50 Canon Kit Lense và 18-70 nikon Kit thì u làm b ng nh a, n ng hơn do có tiêu c dài hơn ahy v nh a làm c hơn ? Trư c ây tôi ã t ng s d ng cái lense AF-S G 24-85 f:3.5-4.5 ED IF c a Nikon dù nh hơn Nikon AF-D 24-85 2.8-4.0 IF nhưng ch t lư ng nh thì l i "c c kỳ" sharp và trung th c hơn. So sánh b ng gram v i ng kính âu nói lên ư c cái gì. âu có như ngày xưa ư c mà ng kính n ng thì t t hơn ng kính nh . ------------------------------------------------------------------------------------- Tóm l i, hãy khoan k t lu n hơn thua mà cái quan tr ng là anh dùng như th nào và xem xét ã k càng t nhi u góc chưa. B n nên bi t các site reviews trên internet thư ng "gây nhi u" thông tin. Ngoài ra chính hãng SX cũng t o ra m t s "l u n, bom mìn" ca ng i SP c a mình, gián ti p hay tr c ti p chê SP hãng khác. N u mu n khuyên các b n khác v so sánh thì b n hãy khuyên ngư i ó dùng th i và xem nh ch p v i các k khách quan tương ng nhau, Ánh sáng, ph i c nh.... r i nh n xét t quy t nh ch b n "phán" như th có v ch quan và không công b ng , chính xác y. V y nhé.
 9. Ngư iSàigòn. u tiên NTL xin có l i c m ơn v bài vi t r t chi ti t và nh ng ý ki n khác bi t c a b n v máy nh và k thu t s nói chung. R t vui ư c trao iv ib n nh ng ý ki n c a cá nhân mình. Trong lĩnh v c k thu t không có ch cho c m tính ch có ti ng nói c a các thông s và k t qu cu i cùng. ti n tr l i b n "Ngư i Sài Gòn" mình s trích d n l i bài vi t c a b n và tr l i theo t ng v n b ng ch m u xanh nhé. Hi, NguoiThangLong, Xem trên TTVNOL box nhi p nh và forum này th y c u có v c xúy cho D70 quá, không bi t có gi ng chuy n 1 moderator c a dpreview post unfairplay v D70 không ? Tr l i: Cá nhân mình sau khi nghiên c u D70 thì th y r ng ây th t s là m t trong nh ng bư c ti n vư t b c c a công ngh k thu t s . Tuy nhiên D70 chưa ph i là hoàn ch nh, nó m i ch tho mãn a ph n các nhu c u c a nhi p nh nghi p dư cao c p. Nhưng so v i các dSLR ương i cùng ng c p thì D70 có nhi u cái hay hơn như mình ã d n ch ng bài vi t trư c. Mình không h b nh hư ng c a các bài test trên vô s sites v nhi p nh. Có th tham kh o thêm khi có th i gian v y thôi. 1. Nikon luôn i sau Canon v công ngh máy nh s . Tr l i: B n có th t s ch c ch n v v n này không? b n d a trên cơ s nào kh ng nh như v y? K thu t s ang trên à phát tri n như vũ bão. Các tiêu chu n và ch t lư ng thay i không ng ng. Ai dám kh ng nh r ng ch t lư ng hình nh ki u m u c a các máy Canon dCam trong năm 2003 s v n là chu n m c cho ngày mai?
 10. 2. B n có hi n ang s d ng các bodies Canon 300D , 10D, hay D70, D100 không ? vì t t c bài vi t b n g n như collect trên m ng các site như dcreviews, dpreview, outbackphoto..... và các hình nh b n l y minh ho u không do b n ch p mà toàn l y trên pbase.com và m t s trang khác. Tr l i: Mình ã s d ng Canon 300D, Nikon D100 và D70 v i m c ích th nghi m v k thu t. R t ti c là b n chưa có th i gian c k lư ng nh ng bài test c a mình. Chúng không h ư c "sưu t m trên m ng" như b n nói và n u như mình có s d ng ngu n tư li u nào thì u có ghi chú chi ti t cho các b n ti n theo dõi. Không ph i lúc nào mình cũng có th i gian v a post bài v k thu t và v a ch p nh minh ho (mình thư ng hay b sung sau, khi có d p ) nên vi c nghiên c u l i nh th nghi m c a nh ng ngư i khác ch p là m t gi i pháp t m th i. Xét v phương di n k thu t s thì không có gì khác bi t quá nhi u v k t qu . N u vào các forum c a photo.net, dpreview...(ch c ch n b n cũng ã t ng vào các site này) ho c các site tương t , tôi nghĩ c n góp ý v i b n như sau : Tr l i: Mình cũng có th nh tho ng vào các sites v nhi p nh nhưng g n ây do hi n tư ng post bài theo c m tính nhi u quá nên ít khi tham kh o chi ti t k thu t mà thư ng ch tìm ki m nh minh ho mà thôi. Nh ng ngư i nhi p nh (amateur và Prof.) khi s d ng máy nh 35mm thư ng dùng h u h t máy nh và ng kính thu c hai hãng Canon và Nikon. Khi chuy n sang máy s dang D-SLR thì 90% pah3i ti p t c nâng c p body máy s v n theo hi u máy mình ang s d ng vì trư c ó khi còn dùng máy SLR h ã u tư khá (không nói là r t nhi u) cho các ng kính. N u chuy n sang máy s mà
 11. ph i bán l i hoàn toàn bodies film 35mm, và các lenses... sau ó l i i mua thân máy nh s c a hi u khác và ng kính c a hi u ó ( t tr l i hi u qu cao nh t v tính tương thích và ch t lư ng hình nh, công ngh ....) thì g n như c c kỳ ít ngư i dám làm như v y. Vì sao : Vì khi mua thì 10 ng, khi bán ch có 4-6 ng là thành công l m r i, sau ó l i u tư thêm nhi u n a cho máy s như bodies, lenses ,.... r i thêm Máy tính, Memory cards, và m t m th linh tinh khác không th thi u. Phi lý nh . Ai l i th . Do ó, ngư i nhi p nh (amateur cũng như Prof) 90 % ch n cách chơi thêm máy nh s c a hãng ch t o body film 35mm mà mình ang xài t n d ng s lư ng lenses ( ng kính) hi n có, r i t n d ng luôn cái body film ang xài làm backup (n u i u ki n ti n b c và m t vài lý do khác...) và s ti n u tư sang máy s ương nhiên "kh thi" hơn. Mà khi xài r i thì ít ai ch u chê cái máy mình ang xài khi nó là lo i semi-pro D-SLR. (t i sao thì d hi u thôi mà) Tr l i: Trong các bài test mình ch c p t i khía c nh k thu t và ch t lư ng c a máy nh ch ng h n mà thôi. Vi c u tư và s d ng như th nào l i là v n c a t ng cá nhân. Không ph i là c th y trên th trư ng xu t hi n m t lo i máy nh m i ư c ca ng i là bán h t cũ i mua ngay. Máy nh không gi ng th i trang chút nào c . B n có ng ý v i mình không? B n thiên v c m tính quá nhi u khi nói r ng không th ch p nh n nh ng y u i m c a chính chi c máy mà mình ang s d ng. Dù b n có ch p nh n hay không thì nh ng y u i m này v n t n t i m t cách khách quan. Mà xét cho cùng có gì là hoàn h o 100%? Cái chính là mình bi t cách khai thác nh ng i m m nh c a máy nh ch không ph i em chung ra...khoe. Tôi may m n s h u ư c c Canon EOS 300D, EOS 10D và Nikon D100, D70 ( preorder và có ngay sau khi PMA 2004 b m c). S d ng , test chán chê r i nên cũng gom góp ư c khá nhi u cái hay d c a các bodies nói trên. Do ó tôi
 12. nghĩ r ng c n góp ti ng nói thêm cho "chuyên m c này" qua m t s ph n b n ã nh n xét trên. Tr l i: Nghe b n nói mà mát c ru t nhé b i vì không ph i ai cũng có th s h u nhi u máy nh t t và t ti n như th . B n ch c có nhi u nhu c u v ch p nh l m? N u b n là nhi p nh gia chuyên nghi p n a thì th t là may m n cho HNC. Li u b n có th giúp mình post vài b c nh ch p m u c a t ng lo i máy nói trên không? chúng mình cùng nh n xét và ánh giá chính xác hơn n a. + Canon và NIKON dùng hai công ngh chip c m quang khác nhau, trong ó CANON s d ng công ngh CMOS, Nikon dùng công ngh CCD. i v i các dòng máy c a Canon và Nikon ư c xem là các c p ư c s n xu t c nh tranh nhau như Canon EOS 10D Nikon D100 Canon EOS 300D Nikon D70 Thì k t qu v m ch di n t c m quang chưa bao gi g i là b ng nhau ư c. Vì sao ? Tr l i: Vi c tranh lu n v kh năng và ch t lư ng c a hai lo i m ch i n t c m quang CCD và CMOS luôn là v n nóng b ng t nhi u năm nay. Trong cu c chi n chưa ngã ngũ này thì câu tr l i s do s phát tri n c a k thu t cùng v i th i gian quy t nh. T m th i b n có th tham kh o nh ng links k thu t chuyên ngành dư i ây. Trong ph m vi m t bài vi t v nhi p nh mà trình bày quá k lư ng v công ngh k thu t s e l c sang tài khác. http://www.siliconimaging.com/cmos_fundamentals.htm M c dù các c m bi n quang h c trên chip c m quang di n tích b ng hay tương ng nhưng ti n b c a công ngh CMOS c a Canon c th qua 2 c p i bodies nói trên v n cao hơn công gnh CCD c a Nikon. C th là khi ch p nh, mode RAW hay JPEG, lưu và card, t card copy nguyên g c vào máy tính r i xem nguyên m u (chưa ư c x lý convert b ng các công c như C1, Breeze, Nikon
 13. View, Canon File Viewer , photoshop (7.0 or 8.0 CS)....) - nên lưu ý là ch dùng các ti n ích view nh xem thông tin EXIF thì b n s th y ngay là file nh c a Canon luôn cho phân gi i 180x180 dpi , còn c a Nikon là 72x72 dpi. Tr l i: R t ti c ây b n l i có m t nh m l n căn b n v k thu t s . úng là phân gi i trong nh ch p c a Canon 300D là 180 ppi (pixels per inch) ch không ph i "dpi - dots per inch" là khái ni m i m c a k thu t in n. Và trong thu t ng k thu t s ngư i ta nói v phân gi i c a m t t m nh b ng s pixel trên ơn v tuy n tính "inch" ch không ph i là "inch...vuông" âu nhé. B n thân trong c u t o c a các CCD và CMOS thì các t bào c m quang l i có hình ch nh t ch không ph i là hình vuông gi ng như hi n th c a màn hình máy tính. Như v y trên cùng m t di n tích c m quang, Khi lưu d ng thô, Thi t k c a CANON v n cho phân gi i cao hơn các bodies c a Nikon tương ng mà không s d ng các thu t toán n i suy (trư ng h p test t t nh t là dùng RAW format). ây là m t i m mà m i ngư i u b qua khi so sánh các c p bodies Canon và Nikon DSLR. Tr l i: úng là s pixel càng nhi u thì nh càng chi ti t nhưng ch t lư ng hình nh cho ra b i các CCD hay CMOS còn ph thu c r t nhi u vào chương trình x lý tín hi u i n t c a t ng hãng n a. phân gi i 180 ppi c a Canon không làm nên s khác bi t mà m t con ngư i có th phân bi t ư c (gi ng như b n có nói v t c c a m t viên n nào ó...) Thêm n a phân gi i m i ch là m t y u t quy t nh ch t lư ng c a nh mà thôi, còn m t y u t n a r t quan tr ng ó là "chi u sâu" c a m u s c. Khi ta nói v phân gi i thì thư ng hay có liên quan n kích thư c c a hình nh.
 14. Do v y tôi th y nh n xét c a b n có v quá ch quan chăng ? Tr l i: Th t s ó là nh n xét c a cá nhân mình v i nh ng hi u bi t còn h n h p v k thu t s , d a trên vi c so sánh v k thu t. N u b n có nh ng thông tin chi ti t hơn thì chúng mình s cùng trao i ti p nhé. Vi c ch p nh v i t c 1/4000 th c s có c n thi t và có chính xác là s n i b t không ? B n nên lưu ý : V i các bodies mà c u trúc cơ ph n bên trong g n như 98% b ng nh a thì vi c màn tr p tt c 1/4000 ch là y u t mang tính thương mãi mà thôi. T i sao ? Khi các bodies ph n cơ h c b ng nh a, vi c s d ng t c cao tr6n 1/3000 thư ng gây ra vi c hư hay bung màng tr p và gương ph n chi u. Hơn n a ngư i dùng amateur cũng r t ít khi y lên trên t c này vì h r t ít có tình hu ng ch p c n t c shutter cao như v y. Các máy SLR hay D- SLR (Canon 10D hay D100) v n có th tt c cao hơn 1/4000 nhưng t i sao nhà s n xu t không ch t o trong khi h dư s c làm vì cơ ph n b ng cơ khí ch u ng l c tác ng t t hơn so v i b ng nh a như 300D hay D70. B n có bao gi ch p th c s b ng 1/8000 và 1/4000, hình nh k t qu khác nhau th y ư c b ng m t không ? l y gì ch ng minh ư c ? (t c viên n ?????) Tr l i: ây b n l i không c k bài vi t c a mình r i nhé. Ưu th c a D70 n m t c synchro-X 1/500 ch không ph i ch vì t c 1/8000 âu nhé. Mình ã có nh ch p th v i 300D t c 1/4000 r i y, ngoài tr i n ng, ng kính 50 mm, f/1,8. Còn chuy n thân máy b ng nh a và b ng kim lo i y mà thì b n ng lo nhé vì chi c D70 s không b ...v vì t c 1/8000 âu. Dân chơi nh lâu năm film hay s u không thích dùng thêm CR-2. T i sao ? Vì b n s t n thêm t 70-210.000 VN (c th VN) cho CR-2. Th t s n u
 15. là hi u năng v năng lư ng c a Canon 300D hơn h n D70 vì 300D ch dùng m t lo i BP-511 và 300D có th mua thêm Battery Grip dùng liên ti p 2 pin BP-511. Trong khi ó D70 không có grip bán thêm. Tr l i: Ưu i m c a b pin "ch a cháy" CR-2 là ch khi b n n nh ng nơi mà không tìm âu ra ngu n i n s c pin trong khi l i c n ch p nh ngay. N u b n so sánh vi c t n m y trăm nghìn cho m t b pin CR-2 d tr thì b n có th cho mình bi t giá mua m t b "grip" cho 300D là bao nhiêu tri u ng ư c không? D70 không th l p thêm "grip" ch không ph i hãng Nikon không làm "grip" cho D70 nhé. Hi u năng s d ng như b n nh n xét cũng ch tương i vì tùy thu c b n có s d ng LCD Preview hay không, Khi ch p b n dùng Zoom trên lense quá nhi u (cho composition, c zoom ra zoom vào mà không quy t nh ư c shot) . Tôi ã t ng dùng Canon 300D , t t Preview LCD, Zoom c c ít, và ch v i 1 pin kèm máy tôi ã shot trên 500 shots y. Sure 100%. Tr l i: Mình cũng ng ý ki n v i b n v chuy n tương i trong th nghi m năng lư ng c a pin. Nhưng l i th c a máy nh s là có th ki m tra ngay k t qu ch p mà b n l i không c n dùng LCD thì phí quá. Khi so sánh D-SLR ai l i so sánh Kit pack bao gi , 18-50 Canon Kit Lense và 18-70 nikon Kit thì u làm b ng nh a, n ng hơn do có tiêu c dài hơn ahy v nh a làm c hơn ? Trư c ây tôi ã t ng s d ng cái lense AF-S G 24-85 f:3.5- 4.5 ED IF c a Nikon dù nh hơn Nikon AF-D 24-85 2.8-4.0 IF nhưng ch t lư ng nh thì l i "c c kỳ" sharp và trung th c hơn. So sánh b ng gram v i ng kính âu nói lên ư c cái gì. âu có như ngày xưa ư c mà ng kính n ng thì t t hơn ng kính nh .
 16. Tr l i: B n l i không c k bài vi t c a mình r i. Mình không h so sánh ng kính c a 300D và D70 v i nhau. ơn gi n ch có nh n xét là ng kính m i c a Nikon n ng nhưng hình nh p v y thôi. Tr ng lư ng là m t y u t khá quan tr ng khi b n i ch p nh ngoài tr i và i xa y. Ai l i em tr ng lư ng v t lý ra ánh giá ch t lư ng quang h c bao gi ? Tóm l i, hãy khoan k t lu n hơn thua mà cái quan tr ng là anh dùng như th nào và xem xét ã k càng t nhi u góc chưa. B n nên bi t các site reviews trên internet thư ng "gây nhi u" thông tin. Ngoài ra chính hãng SX cũng t o ra m t s "l u n, bom mìn" ca ng i SP c a mình, gián ti p hay tr c ti p chê SP hãng khác. N u mu n khuyên các b n khác v so sánh thì b n hãy khuyên ngư i ó dùng th i và xem nh ch p v i các k khách quan tương ng nhau, Ánh sáng, ph i c nh.... r i nh n xét t quy t nh ch b n "phán" như th có v ch quan và không công b ng , chính xác y. Tr l i: Vi c k t lu n D70 hay hơn 300D là ý ki n ch quan c a cá nhân mình d a trên các y u t k thu t ơn thu n và nh ng th nghi m nh. B n có th trao i v i mình ánh giá c a b n ư c không? Như th chúng mình s cùng hoàn thi n hơn y. Nhi p nh l i là b môn ngh thu t c n n y u t con ngư i và sáng t o. B n có m t chi c máy nh t t nh t trên th gi i nhưng ch bi t s d ng nó mà không bi t dùng nó sáng t o thì n i dung nh ch p ra ch ng hơn gì m y cái máy nh t ng. Thêm n a vi c dùng lo i máy nào? C n ch c năng gì còn ph thu c vào nhu c u c a b n. Nh ng i m m nh hay y u c a k thu t là có t n t i. V n là b n s khai thác chúng như th nào có k t qu t t cho mình mà thôi.
nguon tai.lieu . vn