Xem mẫu

  1. Ch p Macro b ng m t c DVD • S d ng m t cc a u DVD h ng g n vào máy nh i n tho i, b n s có ư c nh ng b c nh macro y n tư ng. • Theo trang web DIY Photography, n u trong nhà b n còn u c DVD h ng v n v n b v t xó, hãy t n d ng m t c c a nó cho thú vui nhi p nh c a mình. • Trư c tiên, l y tô vít tháo u DVD ra, b n s nhìn th y m t cn m ngay gi a khay ĩa. Hãy tháo nó ra kh i u. Do m t c này cũng là m t d ng th u kính, nên có th t n d ng làm thành m t ng kính macro. Tuy nhiên, vì kích thư c nh nên t t nh t b n nên dùng v i máy nh trên i n tho i phù h p v kích c ng kính.
  2. Dùng m t c u DVD g n vào máy nh. nh: DIY Photography. Dùng gi y và băng dính c nh m t c này ra phía ngoài c a camera máy nh. Máy nh c a b n gi ã s n sàng ch p macro. B n ch vi c ưa máy vào sát i tư ng c n ch p, xê d ch ra vào tìm kho ng nét nh t và b m máy.
  3. S n sàng cho vi c ch p macro. nh: DIY Photography. Dư i ây là m t s b c nh macro ư c ch p theo phương pháp này. B n cũng có th th nghi m v i các m t c c a các u CD hay th m chí là m t c c a CD-Rom trong máy tính.
nguon tai.lieu . vn