Xem mẫu

  1. Ch p hoa, nh ng v n quan tr ng bài trư c ã hư ng d n các b n cài t ch ch p t ng cho máy, cách l p phim...Hôm nay chúng ta s b t u ch p nh ng t m nh u tiên. M t ch chúng ta có th b t u ó là HOA. B n có th g p hoa m i nơi : quanh nhà, trên ư ng ph , trong công viên... tuy hiên b n ph i có s l a ch n c n th n khi ch p hoa.Trư c h t b n ph i t mình tìm ra tìm ư c cánh hoa n tư ng. Y u t này ph thu c vào cá nhân b n. K n chú ý tránh nh ng cánh hoa b d p nát hay sâu ăn... ôi khi in hình xong l i b nh ng l i nh làm h ng không áng nên b n ph i chú ý.Chu n b s ng sàng r i.Bây gi b t u ch p.
  2. L n u ch p nên có r t nhi u v n i v i b n nhưng b n s t p trung vào ba i m chính góc , tiêu c và b c c. Hai b c nh trên là m t ví d . GÓC Trư c h t b n tìm góc nhìn hoa p nh t. Ch n góc t hoa vào phông n n thích h p. Hoa s p hơn n u tìm ư c m t góc nhìn thích h p. u tiên là b n ph i quan sát b ng m t c a mình. Trong lúc quan sát b n c n thi t ph i i xung quanh. N u là hoa c m hay tr ng trong ch u nh thì b n có th xoay hoa quan sát vòng quanh. Sau khi xem xét xung quanh b n s quan sát theo t ng cao, xem ch p t trên xu ng hay t dư i lên ... cao nào thì p. Góc thu nh không ch ph thu c vào bông hoa mà còn ch u nh hư ng c a y u t phông n n h u c nh. tránh làm loãng ch không nên ch n m t phông n n h n t p. G p trư ng h p m t t nhi u chi ti t l n x n thì b n có th gi m ph n t, thêm vào n n tr i xanh... Chú ý ch n phông n n tránh s trùng h p màu s c, ánh sáng v i
  3. ch . Cu i cùng là chú ý nh ng chi ti t ph làm h ng n i dung b c nh như dây i n, thùng rác.... C LY: C ly hay kho ng cách ch p ư c tính t b n m t film n i m l y nét trên ch . Kh ang cách này càng g n thì kích thư c bông hoa càng l n, càng lui xa thì càng thu nh . Tuy nhiên b n ch ti n n g n trong ph m vi t i thi u mà ng kính còn có th l y nét ư c. Khi nh thu nh thì s lư ng hoa vào nh s tăng lên.
  4. Tuy nhiên có m t cánh hoa n tư ng thì b n s ch p hoa càng l n càng t t. Trư c khi l y nét, b n t máy kh ang cách g n nh t còn l y nét ư c. Ch nh nét b ng ch AF vào i m c n l y nét trên hoa, dùng ch c năng AF lock gi nguyên kh ang cách ã l y nét. ây là ph n luy n t p l y nét. B c c: Ch p hoa theo b c c 1/3 B c c là v trí t ch trong hình.Không ch có nh phong c nh m i quan tâm n b c c. Ngay c khi b n ch p m t bông hoa, n u áp d ng úng b c c thì cũng làm cho b c nh khá lên.Th i gian g n ây máy ch p nh AF tr nên ph thông, vi c l y nét ngay t i i m trung tâm hình nh khi n cho ngư i ch p có thói quen ăt ch vào gi a nh l y nét r i ch p,vô tình t o ra b c c trung tâm.Cách t ch ngay trung tâm nh ôi khi cũng thích h p nhưng ph n l n là không t o ra n tư ng. làm quen, chúng ta hãy b t u t b c c 1/3. Trên khung nh, k hai ư ng d c và hai ư ng ngang chia nh thành 3 ph n d c và
  5. ngang b ng nhau. B n ư ng th ng này giao nhau t i b n i m. Theo b c c 1/3 thì ngư i ta s t ch theo nh ng ư ng th ng hay nh ng i m này. Tuy nhiên ch p theo b c c này thì b n ph i c n th n v i ch c năng AF vì ch không còn t gi a nh,ch c năng AF có th l y nét vào h u c nh phía sau. B n có th xem l i cách l y nét AF trong bài trư c. N u ch p quen thì b n có th ki m tra l i vi c l y nét qua ng ng m b ng m t c a mình. B c c 1/3 áp d ng cho c nh ngang và ng.
nguon tai.lieu . vn