Xem mẫu

  1. Ch p hoa, lá, cành
  2. ch p cây c i, hoa lá p, khi ch p ph i ch n t c nhanh, dùng chân máy ch ng rung. Ngoài ra, ch n ngày nhi u mây nh không b cháy sáng. 1. S d ng chân máy S d ng chân máy ngoài vi c ch ng rung, còn giúp ngư i ch p t p trung hơn vào i tư ng c n ch p. N u c m tay, b n d phân tâm, b qua nh ng kho nh kh c do có th quay máy nh i b t c âu. Khi ã l p chân máy, ngư i ch p s có xu hư ng suy nghĩ k hơn v khung hình nh ch p. 2. Ch n ngày nhi u mây Ánh m t tr i tr c ti p s t o ánh sáng g t, d làm nh b cháy sáng. Vì th t t nh t là ngư i ch p nên ch n nh ng ngày tr i u ám. Khi ó, các ám mây s có vai trò như là nh ng t m t n sáng hoàn h o, giúp cân b ng l i lư ng ánh sáng rơi trên m i bông hoa. N u không th ch n nh ng ngày này, hãy ch n ngày nhi u mây, i lúc các ám mây che i ánh m t tr i. ây cũng là th i i m khá hi u qu cân b ng ánh sáng. 3. t máy nh song song theo m t ph ng v i hoa
  3. Khi ch p nh, luôn có m t m t ph ng mà t i ó, các i m s nét nh t. Vì th t o nét t i a khi ch p hoa, hãy tìm v trí t máy sao cho c m bi n máy nh n m trên m t m t ph ng song song v i bông hoa nh ch p. 4. S d ng t c 1/200 tr lên Do bông hoa r t m ng m nh và d b gió lay ng nên b c nh không nhòe. Hãy s d ng t c c a tr p t i thi u là 1/200 giây. N u ánh sáng không , có th i u ch nh ISO lên kho ng 200 ho c 400.
  4. 5. Tìm c nh n n thích h p Dù ng kính m l n có th xóa phông t t, nhưng khi ch p hoa cũng nên chú ý t i h u c nh. M t h u c nh t t có th tôn lên r t nhi u v p c a bông hoa ư c ch p. Vì th , n u có th l a ch n, hãy ch n nh ng bông có c nh n n tương ph n v i hoa ho c không có nhi u nh ng chi ti t gây sao lãng. 6. Tìm bông hoa có dáng p Do ch p g n v i i tư ng chính là hoa nên b n hãy ch p nên ch n nh ng bông có dáng p và màu s c r c r . Cùng m t vư n hoa, cùng m t loài hoa nhưng có nh ng bông s p hơn các bông còn l i. i u quan tr ng là ngư i ch p kiên nh n tìm. 7. S d ng ng tele kho ng cách g n M t ng kính tele v i m l n s giúp xóa phông hi u qu hơn. Và t t nh t là hãy ch p kho ng cách l y nét g n nh t có th sao cho bông hoa chi m di n tích khung hình l n nh t, làm n i b t t ng chi ti t.
  5. 8. S d ng RGB histogram thay vì màn LCD Khi ch p ngoài tr i, ánh sáng màn hình LCD thư ng trông s sáng hơn th c t . Vì th , có ư c ánh sáng chu n, hãy chuy n sang dùng tính năng RGB histogram. Dù ây là m t tính năng ph c t p và ph i c n nhi u ch bàn th o, nhưng v cơ b n, nó cho phép ngư i ch p th y ư c cân b ng ánh sáng th c (theo t ng kênh màu cơ b n) c a i tư ng c n ch p, t ó có th i u ch nh phơi sáng cho phù h p.
nguon tai.lieu . vn