Xem mẫu

  1. Ch p flash ng b ch m nâng cao B n ã c bài vi t Ch p p ngư i và c nh ban êm: ch nh èn ng b ch m và ã có ư c b c nh ch p êm ưng ý. Tuy nhiên vi c s d ng èn flash v i ch c năng ng b ch m chưa d ng l i ó, bài vi t dư i ây s hư ng d n cho b n vi c s d ng èn flash ng b ch m nâng cao t o nên nh ng b c nh c áo hơn. Đ ng b ch m nâng cao ch p gì? Có th b n s th c m c b c nh dư i ây ư c ch p ra sao? Miêu t C u t o màn tr p c a máy nh thư ng có 2 màn (curtain): 1 màn che b c m bi n trư c khi phơi sáng và 1 màn che b c m bi n sau khi phơi sáng. Ph n l n th i gian, flash s ánh ngay sau khi màn tr p 1 di chuy n b c m bi n phơi sáng và sau ó màn tr p 2 di chuy n ch n ánh sáng l i.
  2. Nhưng i u gì s x y ra khi s d ng t c ch p ch m? Khi flash ch p – ngay khi màn tr p 1 m ra b c m bi n phơi sáng, ho c ch trư c khi màn tr p 2 k t thúc quá trình phơi sáng? Và curtain hoàn toàn có th i u ch nh nhi u dòng máy h tr Đ ng b trư c (Front Curtain Sync) Flash s b t ính ch th ngay khi Máy b t u phơi sáng (màn tr p 1 v a m ). Khi s d ng t c ch p ch m, v t m do ch th chuy n ng s xu t hi n phía trư c ch th . V i cách ch p này, ta s có c m giác ch th i lùi ra phía sau.
  3. K t qu s là: Đ ng b sau (Rear Curtain Sync) Như tên g i, máy nh s ánh flash tíc t c trư c khi k t thúc phơi sáng. Quá trình phơi sáng s ghi l i v t di chuy n c a ch th và flash s b t dính ch th tíc t c cu i cùng khi k t thúc phơi sáng. Các b n s hi u rõ hơn v i ví d sau:
  4. Và k t qu s là: Lưu ý • N u khi ch p nh không dùng tripod, ch c ch n r ng b n ang b t ch ch ng rung. Có l b n c n ph i dùng MF (l y nét tay) và m kh u. Và quy t nh nên ch p ng b trư c hay sau. • V i ng b sau, m màn tr p khi i tư ng b t u vào khung hình. Gi máy c nh và i cho n khi flash ch p và màn tr p óng l i.
  5. • N u s d ng ng b trư c, m màn tr p khi i tư ng n úng v trí b n ch n trong khung hình. Flash ch p b t dính ch th trong khi máy v n ti p t c phơi sáng. • B n nên th c t p vài l n n m ư ct c ch p b t dính i tư ng trong khung hình úng lúc.
nguon tai.lieu . vn