Xem mẫu

 1. Ch p close up và nh hoa Trong ti ng Anh ta v n hay g p thu t ng “Macro Photography » còn trong ti ng Pháp thì là « La Proxi-photographie » chúng u có ý nghĩa chung ch th lo i nh ch p c ly r t g n ch th mà phóng ib t u t 1:1 ho c l n hơn. cho ti n chúng mình cùng th ng nh t g i là « nh Macro » nhé. V y thì t i sao l i c n có nh Macro ? C câu h i và câu tr l i u r t lý thú. Ta v n quan sát và c m nh n th gi i xung quanh qua ôi m t và trí não c a c a mình m t cách hoàn toàn t nhiên và ôi khi là vô th c. Có nh ng i u ta nhìn th y, hay ơn gi n là chúng p vào m t ta, và có nh ng i u ta không « th y » ơn gi n b i nhi u lý do : h n ch c a th giác, kích thư c c a chúng quá nh …ho c b n hoàn toàn không quan tâm ( ?) L n u tiên ư c s h u m t chi c máy nh b n b ng khám phá ra m t khía c nh m i m c a th gi i qua khuôn ng m nh xíu mà kỳ o. Hình như t t c b ng p hơn lên qua lăng kính y ? B n cũng như mình háo h c tìm cách ghi l i nh ng i u p y - nh ng m nh v n c a m t th c t hoàn toàn o giác. Th r i ta l i càng háo h c mu n bi t th c chân c a nh ng hình nh y - i u g n như là không th ( ?) Có nhi u cách, b ng tr i nghi m, b ng nghiên c u chi ti t, m x v n …Ta t t mình vào trong nh ng th gi i m i v i nh ng kích thư c a chi u m i m và mư ng tư ng v nh ng i u bí n chưa có l i gi i áp. M t trong nh ng th gi i y là MACRO. Nơi mà t tc u là nh bé, nơi mà chi c máy nh c a b n b ng tr thành m t v t th l như UFO (Unidentified Flying Object)v i nh ng cư dân tí hon c a nó. Mình ã s ng s (và tin r ng b n cũng th ) khi l n u tiên c m nh n ư c v p tuy t v i c a th gi i nh bé y. M t chi c nh hoa, m t chú ki n càng, m t chi c ch i non…và ánh sáng, ánh sáng di u kỳ. Càng ti p xúc thì b n s l i càng mu n i
 2. g n hơn n a, th y rõ hơn n a nh ng chi ti t nh bé y cùng v i m t ni m am mê không l i. Có nhi u cách ch p nh MACRO Vi c u tiên b n có th tham kh o là gõ trên bàn phím « Google… » v i t khóa « Macro photo… » ho c ghé l i m t ti m sách u ph , hay l i « Amazon… » Th gi i thông tin r ng m cho phép b n t i g n hơn nh ng chân tr i xa l . NTL xin ư c trình bày ây nh ng hi u bi t có h n c a mình v lĩnh v c ch p nh y khó khăn và tinh t này. Không quan tr ng là b n ang có trong tay m t chi c máy ch p phim « Compact » hay SLR, b n ang có m t chi c dCam, BCam hay lý tư ng hơn n a là dSLR…MACRO luôn là có th trong t m tay c a b n. L i th c a máy nh k thu t s là nó cho phép b n th nghi m…mi n phí (tr th i gian và…m hôi nhé !) Dư i ây là nh ng phương pháp căn b n ch p nh Macro : 1. Ch p nh Macro qua m t th u kính trung gian : - Dùng kính lúp có phóng il n - Ch p qua kính hi n vi 2. K t h p m t ng kính thư ng v i kính "Close-up" l p thêm: “Lentille de proximité” (Attachement Lens) 3. o ngư c ng kính bình thư ng dùng vòng n i chuyên d ng “Bague d’inversion” (Reversing Ring) 4. Dùng ng kính chuyên d ng Macro: ng kính cho máy SLR và dSLR 5. K t h p ng kính v i vòng n i làm tăng phóng i c a hình nh “Bague allonge auto” (Auto Extension Ring)
 3. 6. Dùng kh u n i làm tăng tiêu c c a ng kính “Téléconvertisseur” (Teleconverter) 7. Dùng thêm bu ng n i m m “Soufflet” (Bellow) g n thân máy và ng kính. 8. Dùng ch c năng ch p nh Macro c a máy nh dCam, BCam. M i phương pháp u có ưu và như c i m c a nó. N u b n ch ơn thu n là tò mò mu n bi t chi ti t l n hơn c a m t v t nào ó thì chi c kính lúp có phóng i l n là cách ơn gi n và ít t n kém nh t. Dĩ nhiên là ch t lư ng hình nh không th cao ư c r i. N u b n có i u ki n ti p xúc v i nh ng thi t b k thu t cao c p thì vi c s d ng kính hi n vi ch p nh Macro ã t ng là i u bí n mà c th gi i i tìm y nhé (Nikon có thi t b c bi t cho phép l p máy nh vào kính hi n vi ch p nh) Thu t ng chuyên môn c a nó g i là «photomicrography», có th nói r ng nó là m t ph n tách ra t ch p nh Macro nhưng l i l n n m c tr thành m t lĩnh v c c l p hoàn toàn mà phóng i có th lên t i x40. Ti n thêm m t bư c n a, khi b n s h u m t chi c máy nh cơ SLR thì ơn gi n và kinh t nh t là mua thêm m t chi c kính "Close-up” dung ch p nh Macro (Cokin có làm lo i này: s 103, Close-up 3D hay Hoya v i AC +1 n +5…). Ưu th c a lo i thi t b này là giá thành r và d s d ng. B n ch c n l p vào u ng kính và thao tác bình thư ng v i AF. Tuy nhiên ch t lư ng c a th u kính và các l p trang ph có nh hư ng r t nhi u t i ch t lư ng c a nh. Khi b n ã có m t tay ngh khá ch c thì vi c ch p nh Macro b ng cách o ngư c ng kính cũng cho m t k t qu r t p. Ưu th c a nó là ch t lư ng c a ng kính không b nh hư ng b i ch t lư ng c a các thi t b l p thêm. Mua thêm m t chi c vòng chuyên d ng không h t nhưng phương pháp này òi h i công
 4. phu và kinh nghi m vì t t c các thao tác u làm b ng tay, k c tính toán v ánh sáng. Cách “ ơn gi n” mà ch t lư ng cao nh t chính là dùng m t ng kính chuyên d ng cho th lo i nh Macro. Giá thành cho lo i ng kính này thư ng r t t vì chúng ư c thi t k c bi t riêng cho nh ch p c ly g n và có ch t lư ng hình nh r t cao. Ưu i m v tính năng t ng tính bù sáng theo kho ng cách gi a ng kính và ch th s cho phép b n tho i mái t p trung hơn vào sang tác. B n hoàn toàn có th k t h p lo i ng kính macro này v i các thi t b ph tr khác. Trong hai phương pháp dùng kh u n i thì giá thành c a lo i vòng n i “Bague allonge auto” r hơn so v i lo i kh u n i làm tăng tiêu c c a ng kính. Lo i “Bague allonge auto” làm tăng phóng i c a hình nh trong khi v n cho phép b n thao tác v i s hi u ch nh t ng ánh sáng b ng TTL. Nhưng các ch ch p b h n ch Manuel và Av. Tiêu c ch nh Manual. Kh u n i “Téléconvertisseur” không nh ng ch làm tăng dài c a tiêu c mà ng th i nó cũng làm tăng phóng i c a hình nh. S d ng lo i kh u n i này chi c ng kính c a b n có th t ng hoàn toàn như khi ư c l p tr c ti p vào thân máy. Các máy nh dSLR nghi p dư hi n t i u có h s ng kính vào kho ng 1,5 n 1,6 nghĩa là tiêu c trên ng kính c a b n s có giá tr th c g p x1,5 hay 1,6 l n y nhé. Ví d như chi c ng kính 50mm s thành 75mm hay 80mm khi dung v i dSLR. Ngư i có l i nh t chính là b n!
 5. Thi t b c bi t nhà ngh trong ch p nh Macro chính là chi c h p n i m m có hình èn x p g n gi a ng kính và thân máy nh “Soufflet”. Nó cho phép ta tt i phóng i l n nh t và r t d s d ng. ư c thi t k s d ng v i nhi u lo i ng kính khác nhau (xuôi chi u cũng như ngư c chi u) “Soufflet” cho phép t phóng i t x1 n x11 tùy theo ng kính mà b n s d ng. “Soufflet” ư c s d ng v i m t chi c giá chuyên d ng “Banc d'approche” cho phép b n thao tác v i chính xác cao. Giá thành c a lo i thi t b này r t t. V i k nguyên c a k thu t s thì ch p nh Macro ang tr thành m t i u r t ph thông và d thao tác v i các máy nh dCam, BCam. B n ch c n ơn gi n ch n ch ch p nh Macro (thư ng là có hình bi u tư ng m t bông hoa), ch n tiêu c s s d ng, tin tư ng AF và b m máy! B n có th tham kh o thêm lo t bài vi t v ch p nh hoa Macro b ng máy dCam trong chuyên m c này nhé. Các khái ni m căn b n trong nh Macro* 1. phóng i c a hình nh (« Magnification Ratio » hay « Rapport de Reproduction »)
 6. phóng i này xác nh t l gi a kích thư c th t c a v t th và hình nh c a nó ghi l i trên phim 24x36mm (ho c sensor). Nó ư c tính b ng kho ng cách gi a m t ph ng phim và v t th v i tiêu c c a ng kính. Ví d như khi hình nh c a v t th trên phim có kích thư c b ng kích thư c th t bên ngoài, ta nói phóng i là 1 :1 hay 1x. N u hình nh l n g p ôi v t th t thì phóng i là 2 :1 hay 2x. có th có ư c m t phóng i chính xác c a v t th thì u tiên ta ph i ch n ch s này và sau ó ti n hành canh nét b ng cách d ch chuy n máy nh cho n khi tìm ư c i m nét ưng ý. 2. Hi u ch nh k t qu o sáng (« Exposure Correction » hay « Correction d’exposition ») Khi kho ng cách ch nh nét gi m i thì nó cũng kéo theo s suy gi m c a ánh sáng, ây là m t nh lu t trong quang h c. Khi b n ch p nh bình thư ng thì s suy gi m ánh sáng này là không áng k nhưng trong ch p nh Macro thì nó l i c n có thêm s hi u ch nh v k t qu o sáng bù l i lư ng sáng b thi u này. V i h th ng o sáng TTL thì vi c hi u ch nh ư c làm hoàn toàn t ng. 3. nét sâu c a trư ng nh (« Depth of Field » hay « Profondeur de champ ») Khái ni m này ám ch vùng nh nét phía trư c và phía sau c a i m mà b n canh nét. Trong ch p nh Macro thì nét sâu óng m t vai trò c bi t quan tr ng và nó thay i tùy theo phóng i c a hình nh và kh u m c a ng kính. phóng i càng l n và kh u ng kính càng r ng thì nét sâu c a trư ng nh càng bé. phóng i nh cùng v i kh u ng kính khép sâu s cho D.O.F l n. B n có th ki m tra D.O.F b ng m t nút b m n m phía trư c c a thân máy nh.
 7. 4. o ngư c ng kính (“Reversed a Lens” hay “Inverser l’Objectif”) Khi ch p nh thông thư ng thì ch th thư ng xa ng kính còn phim (ho c sensor) thì l i r t g n. Khi ta ti n l i g n ch th thì tương quan gi a hai kho ng cách này thay i d n t i làm gi m ch t lư ng hình nh. N u b n dung m t ng kính không thu c lo i chuyên d ng cho nh Macro v i phóng il n thì b n có th làm tăng kh năng c a ng kính b ng cách l p ngư c nó vào than máy nh b ng m t vòng n i g i là “Reversing Ring” hay “Bague d’inversion”. 5. C ly ch p nh ây ta ang nói v kho ng cách gi a u c a ng kính và v t th . Khi c ly ch nh nét càng g n thì kho ng cách này càng ng n l i và như th ng kính có th làm c n tr m t ph n ánh sáng chi u t i v t th . Khi b n thao tác ch p nh quá g n s làm cho các loài v t s ng tr nên khích ng và khó ch p hơn. Trong trư ng h p này b n nên s d ng m t chi c ng kính có tiêu c l n hơn có th ch p t xa. 6. rung c a thân máy nh Khi ch p nh Macro thì ngay nh ng rung ng nh nh t cũng s làm nh hư ng t i s c nét và làm gi m ch t lư ng c a hình nh. Như th b n nên dùng chân máy nh hay m t h th ng cơ khí cho phép gi b t ng máy nh ng th i dùng dây b m m m ho c i u khi n t xa có th t ư c s c nét cao nh t. N u máy nh c a b n không th l p thêm dây b m m m thì b n nên ch p b ng ch t ng. Trong trư ng h p b n ch ng ch p c m tay thì nên s d ng t c cao nh t có th . * Tham kh o tài li u c a Nikon Thi t b dùng trong ch p nh MACRO
 8. Trong bài vi t này NTL xin dành riêng cho k thu t ch p nh Macro v i máy SLR hay dSLR. Các thi t b c a Nikon ư c dùng minh h a, b n hoàn toàn có th tìm th y các thi t b tương ương v i Canon, Minolta… 1. Thân máy nh (“Body” trong ti ng Anh, “Boîtier” trong ti ng Pháp) ây là b ph n khá quan tr ng nhưng nó l i không có ti ng nói quy t nh l n nh t trong ch t lư ng hình nh. Thêm n a khi ch p nh Macro b n s ch nh b ng tay là ch y u và t c ch p không có nghĩa lý gì ây c . Tuy nhiên vi c có m t chi c thân máy nh v i kh năng tương thích v i nhi u lo i thi t b ch p nh Macro cũng là i u c n thi t. B n nên ch n lo i thân máy nh có i u khi n t xa (b ng dây n i hay tia h ng ngo i) ho c có th l p thêm giây b m m m. 2. ng kính (“Lens” hay “Objectif”) Trên lý thuy t thì t t c các lo i ng kính u “có th ” dùng ch p nh Macro nhưng b n cũng nên lưu ý r ng có nh ng ng kính ư c thi t k chuyên cho m t th lo i nh nh t nh như chi c 85mm f/1,4D dùng cho nh chân dung, l i không cho hình nh c c kỳ s c nét và chi ti t như chi c PC Micro-Nikkor 85mm f/2,8D. B n nên ưu tiên nh ng ng kính có kh u m c nh (zoom ho c tiêu c c nh) vì chúng s cho b n kh năng thao tác r t l n trong m i i u ki n ánh sáng và ch t lư ng nh cũng cao hơn. Ch ng h n như m t chi c 50mm f/1,4D dùng ch p nh Macro s cho k t qu r t p. Bên c nh ó thì b n có m t gam ng kính chuyên d ng cho nh Macro c a các hãng l n như Nikon, Canon, Pentax… ng th i các “FOR” c a Sigma, Tamron cũng khá ch t lư ng và giá thành r . Dư i ây là các ng kính ch p nh Macro c a Nikon:
 9. - AF Micro-Nikkor 60mm f / 2.8D B n s h i minh là t i sao l i dùng nh ng chi c ng kính t ti n này trong khi có th ch p nh Macro ư c b ng nhi u phương pháp khác nhau? Câu tr l i chính xác và ng n g n nh t là: ch t lư ng và ti n nghi. Không nh ng chúng ư c thi t k b ng nh ng th u kính c bi t có ch t lư ng cao mà vi c x lý các l p trang ph cũng như h th ng “CRC” (hi u ch nh cho nh ch p c ly g n) tr giúp r t hi u qu cho ch t lư ng nh ch p. Trong m i chi c ng kính Macro này u có m t b x lý 4-bits ư c n i v i h th ng x lý trung tâm c a thân máy nh. Như th t t c các phép tính ph c t p c a nh Macro ư c hoàn thành trong vòng m t vài ph n nghìn giây! B n ch vi c t p trung vào khuôn hình và b m máy. B n cũng có th th y trong m t s ng kính zoom có ch c năng Macro (như Sigma 28-135mm f/3.8-5.6 Aspherical IF Macro) i u này có nghĩa là b n hoàn toàn có th s d ng nó ch p nh Macro. Tuy nhiên phóng i c a nh không l n, thư ng là t l 1:3 tùy theo ng kính, nhưng thao tác r t d dàng. 3. Kính “Close-up” (“Lentille de proximité”)
 10. B n có th dung t ng chi c r i hay k t h p chúng v i nhau và g n ngay lên u ng kính gi ng như m t chi c kính l c UV bình thư ng. Nh vào v trí này mà nó không h làm nh hư ng n các tính năng t ng c a ng kính như AF, AE. Kính “Close-up” có th dung v i ng kính tiêu c c nh, zoom ho c Tele. phóng i là c nh v i t ng lo i kính b n ch vi c ch nh tiêu c mà thôi. Thông thư ng thì khi s c a kính “Close-up” càng cao thì b n có th ch p nh càng g n ch th . Ch ng h n như gam kính Close-up c a Nikon có các s t N°0 n N°6T; trong ó các s 0, 1, 2 dùng cho các tiêu c t i 55mm còn t 3T n 6T chuyên cho các ng kính tele (chúng ư c thi t k b ng th u kính kép). 4. Vòng n i (“Auto Extension Ring” hay “Bague Allonge Auto”) Nh ng chi c “Ring” này cho phép b n tăng kho ng cách gi a ng kính và thân máy nh, i u này có nghĩa là làm tăng phóng i c a hình nh. Thư ng có nhi u kích thư c c a các vòng n i khác nhau tùy theo nhu c u s d ng. Chúng có th ư c dùng riêng r hay k t h p l i v i nhau. Cách s d ng nh ng vòng n i này s xác nh phương pháp o sáng c a b n ư c dùng kh u ng kính m c c i hay m t ch s th c. Trong c hai trư ng h p này thì k thu t TTL s t ng hi u ch nh lư ng sáng cho dài thêm c a vòng n i. B n s ch p hoàn toàn b ng “Manuel” ho c Av v i tiêu c ch nh b ng tay. Nikon có các vòng n i sau: PK-11A, PK-12, PK-13, PN-11. 5. Kh u n i “Teleconverter” (“Téléconvertisseur”) M i m t kh u n i này tương thích v i m t lo i ng kính nh t nh và làm ch c năng g n gi a ng kính và thân máy. Không nh ng nó cho phép tăng thêm tiêu c c a ng kính mà “Teleconverter còn cho phép b n thao tác ch p nh “Close-up”. Các ch t ng phơi sáng và TTL ư c gi nguyên. Nikon có các kh u n i sau:
 11. - TC-301: dùng cho ng kính có tiêu c nh nh t là 300mm ho c l n hơn. c bi t dung ư c cho Micro-Nikkor 200mm f/4 IF. - TC-201: dùng cho ng kính có tiêu c b ng ho c nh hơn 200mm - TC-14A: dùng cho ng kính có tiêu c b ng ho c nh hơn 200mm - TC-14B: dùng cho ng kính có tiêu c b ng ho c l n hơn 300mm 6. H p n i m m (“Bellow” hay “Soufflet”) Ưu i m c a lo i thi t b này là nó có th dung ư c v i r t nhi u ng kính khác nhau và ơn gi n trong thao tác. Tùy theo thân máy mà có th b n s ph i dùng thêm vòng n i “Extension Ring” như n i SLR Nikon F5 ho c F100 v i Bellow PB-6. Khi F5 hay F3 dùng mô-tơ MD-4 thì b n l i c n thêm thi t b PB- 6D. Cũng gi ng như các lo i kh u n i trên, b n hoàn toàn có th n i các “Soufflet” v i nhau, ch ng h n như n i thêm PB-6E vào PB-6 làm tăng g p ôi phóng i. V i m t chi c ng kính 20mm l p ngư c b n có th t t i phóng i x24 v i h th ng này! i kèm v i Soufflet có khá nhi u các thi t b ph tr như dùng sao chép phim dương b n, âm b n (PS-6) hay giá cho m u v t (PB-6M)…cũng như dây b m m m (AR-7), giá ch nh tiêu c “Focusing Stage” (Banc d’approche) PG-2. 7. Vòng n i ngư c (“Reversing Ring” hay “Bague d’inversion”) Lo i vòng n i ngư c BR-2A cho phép b n l p ngư c m t ng kính có ư ng kính 52mm vào thân máy nh hay m t chi c Soufflet PB-6. Trong khi ó chi c BR-5 l i dùng cho ng kính 62mm n i v i BR-2A và l p vào thân máy. 8. Dây b m m m hay i u khi n t xa. (« Cable Release, Telecommande » hay “Déclencheur mécanique, Télécommande”)
 12. Chúng có tác d ng làm nh i các thao tác khi ch p nh, tránh làm rung máy d n n nh nét không căng. 9. èn Flash ơn gi n hóa vi c chi u sáng trong ch p nh Macro thì h u như các hãng u có chi c èn Flash chuyên d ng dành cho vi c này. Ch ng h n như Nikon có chi c SB-29s. C u t o c a nó g m hai ngu n sáng nh cl p hai bên nh m làm gi m b t bóng m t chi u như khi ta ch p v i m t èn ơn l . B n có th kích ho t ng th i c hai èn này hay ch dùng duy nh t m t èn. Dĩ nhiên là b n có th thay i cư ng ánh sáng c a èn. Bên c nh ó thì chi c flash mà b n v n hay s d ng hoàn toàn có th là m t ngu n sáng lý tư ng cho nh Macro,ch ng h n chi c SB-800 v i k thu t i-TTL. B n nên dùng m t dây n i TTL thay i v trí èn flash trên nóc máy nh cũng như k t h p nhi u èn flash cùng m t lúc. làm gi m b t g t c a ánh sáng èn Flash ngư i ta hay dùng thêm nh ng thi t b làm tán x ánh sáng như “Diffusion Dome”, “Reflector”…Tuy nhiên b n c n ph i tính l i cư ng ánh sáng c a èn tùy theo thi t b . 10. Các t m ph n x và thi t b ph tr úng như v i tên g i c a chúng, các t m ph n x s giúp b n cân b ng t t hơn ánh sáng t i v t th . 11. Kính l c phân c c (“Circular Polarizer” hay “Polarisant Circulaire”) Lo i kính này không nh ng ch có tác d ng xóa i nh ng ph n x không c n thi t mà nó còn làm tăng bão hòa c a m u s c, r t c n thi t trong nh Macro.
 13. 12. Khuôn ng m chuyên d ng ây là nh ng thi t b c bi t òi h i nh ng thân máy nh PRO có kh năng thay i khuôn ng m (Viewfinder) như Nikon F5. NTL xin ư c gi nguyên tên g c b ng ti ng Anh cho ti n vi c tra c u : DE-3 High-Eyepoint, DW-3 Waist- level & DW-4 6x Magnifying Finders, DP-30 High-Eyepoint, DW-30 Waist-level & DW-31 6x Magnifying Finders, DR-4 Right-Angle Finder. Tác d ng c a chúng là giúp cho vi c khuôn hình d dàng và tho i mái hơn trong m i tư th ch p c a nh Macro. 13. Chân máy nh (« Tripod » hay «Trépied”) Tiêu chu n u tiên là ch c ch n (thư ng i kèm v i tr ng lư ng khá n ng) m b o gi n nh thân máy trong quá trình tháo tác cũng như ch p nh. ti n d ng cho vi c ch nh nét thì b n nên dùng thêm m t chi c “Focusing Stage” (Banc d’approche). 14. Sách tham kh o : Sách ti ng Anh : - Nature Photography Close Up: Macro Techniques in the Field by Paul Harcourt Davies & Peter Parks: $31.60 - The Complete Guide to Close Up & Macro Photography by Paul Harcourt Davies: $26.36 - Macro and Close-Up Photography Handbook by Stan Sholik & Ron Eggers: $31.60 - Complete Guide to Close-Up & Macro Photography by Paul Harcourt Davies: 31,72€
 14. - Closeups in Nature by John Shaw: $15.75 - Macrophotography: Learning from a Master by Gilles Martin & Ronan Loaec: $27.20 - Close-up Photography by Alan R. Constant: $28.53 - Digital Nature Photography by Jonathan Cox: $16.97 - Digital Abstract and Macro Photography by Ken Milburn: $29.99 - 100 Flowers by Harold Feinstein - Art and Science of Butterfly Photography by William Folsom - Flower by Lynn Goldsmith - Flowers: Portraits of intimacy by Adam Kufeld - Foliage by Harold Feinstein - How to Photograph Close-ups in Nature by Nancy Rotemberg & Michael Lustbader - How to Photograph Insects & Spiders by Larry West - The Metamorphosis of Flowers by Claude Nuridsany & Marie Perennou - Hidden Beauty: Microworlds revealed by France Bourely - Searchings: Secret Lanscapes of Flowers by Barbara Bordnick - The Garden by Freeman Patterson
 15. Sách ti ng Pháp: - Pratique de la macro photo de Durand. - La macro photographie de Paul Harcourts Davies. - La macro photographie de Gilles Martin et Ronan Loaëc - La macrophotographie au fil des saisons de Gérard Blondeau. - Mieux photographier en gros plan de Michael Busselle. V y thì ưu i m c a các máy dCam trong ch p macro là gì? - Giá ti n r mà có ch c năng macro. - D s d ng - - nét sâu: cái này có c hai m t l i h i. V i nh ng ngư i ch p macro nghi p dư thì vi c tính toán nét sâu và b c c c a i m nét là ph c t p. nét sâu c a dCam cho phép b n ch p nh p mà không s b sai nét. Th nhưng bên c nh ó nó l i th hi n m t như c i m c c l n là không th làm m phông hình d n t i vi c không làm n i b t ư c ch th . Tuy nhiên ta v n có th tìm m o kh c ph c ư c. - M t t m nh macro thư ng d em l i cho ta n tư ng trong cái nhìn thoáng qua ban u nhưng th t s thành công thì b n ph i tìm tòi v b c c th hi n ch th m t cách c áo. V y ch p macro v i dCam thì nên canh nét vào âu trên m t bông hoa ch ng h n? Câu tr l i l i ph thu c vào ch ý c a b n. Ch ng h n n u b n ch p m t bông hoa ang n và mu n th hi n các cánh hoa thì vi c canh nét vào chúng là h p lý, trong trư ng h p b n mu n th hi n nh ng nh hoa thì i m nét ph i t
 16. vào ây. Nên lưu ý r ng c ly r t g n thì nét sâu có th thay i theo t ng mm. Nhưng cho dù b n ã ch nh nét chính xác như th nào chăng n a thì vi c ki m tra l i nh ch p trên màn hình máy tính là c n thi t. Màn hình LCD c a dCam hay cho ta c m giác nh m v nét c a nh. Trong ví d dư i ây hình nh trên LCD là hoàn toàn làm b n hài lòng nhưng k t qu l i không th t s như ý mu n. Giá tr c a sâu trư ng nh n m âu? Như mình ã nói trên thì ngoài vi c làm n i b t ch th sâu trư ng nh còn có th t o n tư ng v không gian chi u sâu cho nh macro. B n có th d dàng nh n th y v i các máy dCam thì b n luôn có hai kho ng cách tương ng v i hai v trí c a ng kinh Zoom. B n s ch p ư c c ly g n nh t khi ng kính là góc r ng, b n s ph i ch p c ly xa hơn khi ch n v trí ng kính télé. V y có gì khác nhau ây? Câu tr l i th t ơn gi n: DOF - Deep Of Field, sâu trư ng nh. Ta nh n th y rõ n n xanh c a c phía sau hoàn toàn m i nhưng v n ta nhìn th y nh ng m hoa m u tr ng. Ch th hoàn toàn n i b t, m t b c c ơn gi n và chính xác trong nh macro. M t trong nh ng m o t o phông m trong nh macro v i ng kính góc r ng là ch n hư ng ch p v i h u c nh th t xa!Khi ch p Macro v trí ng kính góc r ng thì nét r t sâu, i u này l i có l i khi b n mu n th hi n m t nh hoa có b c c r ng. nét s bao ph g n như toàn b khuôn hình, ch nh ng chi ti t m t kho ng cách xa m i b m i. Khi b n ch p macro v trí ng kính télé thì ta r t d dàng c m th y ngay nh ng khó khăn k thu t: th nh t là kho ng cánh gi a máy nh và hoa xa hơn, khó canh nét hơn và ng kinh télé cũng kém nh y sáng hơn, òi h i t c ch p cao hơn tránh rung. N u có th thì b n nên dùng chân máy nh ho c tìm m t i m t a thích h p có th .
 17. Th hình dung n u mình s d ng v trí ng kính góc r ng ch p macro trong trư ng h p này thì các bông hoa phía sau cũng s khá nét d n t i vi c không làm n i b t ư c bong hoa ti n c nh do phông b r c r i. Macro v trí ng kính télé là m t gi i pháp khá hi u qu cho t t c các máy dCam. Trong ph n ti p theo này NTL s cùng b n tìm hi u cách o sáng và cách hi u ch nh ánh sáng có ư c m t b c nh macro p như ý mu n. Tuy nhiên ta cũng ch gi i h n trong ph m vi macro cho dCam và k thu t amateur mà thôi. Chi ti t v o sáng xin ư c dành m t topic khác sau này. u tiên là l a ch n ánh sáng. B n ch p macro b ng ánh sáng t nhiên hay ánh sáng nhân t o? có dùng èn flash hay không? B n ch p hoa t nhiên hay hoa c m và có b c c? NTL s gi i h n trong lĩnh v c ch p hoa ngoài tr i v i ánh sáng t nhiên vì có l ây là i u b n hay làm trên ư ng i du l ch. Ánh sáng nào p nh t ch p hoa? Ánh sáng thích h p nh t ch p hoa ngoài tr i là ánh sáng t n cho tương ph n u và khá d u. Ánh n ng chói chang thư ng hay gây n tư ng b t m t v i b n nhưng ch p nh hoa macro thì l i là i u không hay ơn gi n vì chênh sáng quá l n, khó x lý i v i dCam. N u b n nh t thi t mu n ch p hoa ngoài tr i n ng thì có th che b t ánh sáng tr c ti p i b ng m t t m v i m ng m u ghi nh t, b n s có hi u qu khá thú v y. Th i ti t y mây l i là lý tư ng cho ch p nh hoa vì b n thân các ám mây này ã là m t chi c kính l c ánh sáng cho b n r i. Vi t nam thì ánh sáng vào lúc cu i bu i chi u r t p, hay là ánh sáng ngay sau m t cơn mưa cũng r t p cho nh hoa macro. V i dCam thì nên ch n ch cân b ng tr ng nào?
 18. Mình dùng "Daylight" có th tái t o l i m u s c trung th c nh t. Các ch tăng cư ng hi u qu ngh thu t thư ng làm cho hình nh không chính xác v i các dCam, b n không nên dùng. Ch n ch o sáng nào ch p hoa? c ly g n như v y thì mình hay s d ng cách o sáng ph c h p c a máy, cách này g n gi ng v i các thi t b o sáng c m tay, hơn n a c ly g n ch th choán g n h t khuôn hình b n s không s l i o sáng quá l n. Tuy nhiên vi c hi u ch nh ánh sáng l i là c n thi t. V y ta nên hi u ch nh ánh sáng như th nào? Các máy nh dCam thư ng có xu hư ng o th a sáng, i n hình là các máy c a Canon, kh u chênh l ch khá nh 1/3Ev nhưng nhi u khi cũng làm b n không hài lòng. Thêm n a ph n x ánh sáng c a m i m u hoa cũng khác nhau. N u ta nói ph n x ánh sáng chu n là 18% thì v i các lo i hoa m u tr ng và m u v ng ph n x này l i l n hơn nhi u. Do ó c n hi u ch nh ánh sáng.
nguon tai.lieu . vn