Xem mẫu

  1. Ch p chân dung th nào cho p
  2. ơn gi n hóa, s p t c nh trư c… là m t s m o nh giúp b n có ư c nh ng b c hình chân dung ưng ý. Dư i ây là m t s m o ng n g n do t p chí Digital Photography School t ng h p, giúp ngư i ch p có th áp d ng ư c ngay khi ch p nh chân dung. 1. Càng ơn gi n càng t t Ph i c nh càng ph c t p thì càng khó có th t ư c m c tiêu. Hãy ch n làm sao cho c ti n c nh và h u c nh ơn gi n, không r i r m. Dùng t t c các hình th c ánh sáng t nhiên nh t có th . N u ph i dùng thêm èn, thì cũng nên r t h n ch . 2. S p t trư c c nh Hãy chu n b th t k khung c nh trư c khi i tư ng n. N u b i c nh là ch p studio thì h th ng èn, máy nh và chân máy ph i luôn tư th s n sàng. N u ph i ch p dã ngo i, hãy tìm hi u nơi d nh ch p. Hãy n trư c, th trư c m t vài ki u và ch nh các thông s cho phù h p. V i s
  3. chu n b k càng, khi nhân v t n có th ch p ư c ngay lúc h ang vui v nh t thay vì m t m i vì ch ib ns px p oc . 3. T n d ng ngư c sáng Ch p chân dung ngoài tr i v i ánh sáng ngư c s khi n ngư i ư c ch p n i b t hơn v i vi n sáng bao quanh. T t nhiên là v i ki u ch p này, s ph i c n t i loa ng kính và k thu t bù èn i tr ng ánh sáng. 4. Ch p h t Khi ch p chân dung, ngư i ch p nên hơi cúi sao cho máy nh dư i ư ng m t c a nhân v t m t chút và ch p h t lên t o hình không gian, tránh c m giác "b t" c a nh. Ánh sáng cũng v y, nên ư c chi u hơi th p t dư i h t lên hơn là t trên xu ng.
nguon tai.lieu . vn