Xem mẫu

  1. Ch p nh tr i mưa, gió
  2. B n là ngư i ưa dùng phim c i n? Gi i pháp ơn gi n là l a ch n các phim có tông màu m và tương ph n cao như: Fuji Velvia 50, Kodak Elitechrome ExtraColor 100 có kh năng ghi hình t t nh ng tương ph n th p và gi m b t tông màu l nh c a tr i mưa. B n dùng máy nh k thu t s (dSLR)? làm cho hình nh m áp hơn thì vi c l a ch n v trí cân b ng tr ng (WB) Mây mù là thích h p. Trong trư ng h p máy nh c a b n cho phép ch nh c bão hoà m u, m u s c...thì b n nên th h t tìm ra m t cách hi u qu nh t cho hình nh c a mình. Nên xem l i hình nh b ng màn hình máy tính ã ư c ch nh màu chu n có th bi t chính xác k t qu . B n mu n ch p nh h t mưa ang rơi? Ý tư ng c áo y! t ư c hi u qu mong mu n thì t c ch p ph i l n hơn 1/500. N u tr i v n còn sáng s a thì ngay c v i th lo i ng kính amateur kém nh y sáng th b n v n có th ghi ư c hình nh p v i kh u ng kinh m r ng và phim có nh y cao. S tr giúp c a èn Flash trong ch "fill-in" (cân b ng v i ánh sáng c a không gian) s t o nên m t hi u qu thú v c a nh ng h t mưa ánh lên m t l p sáng d u dàng. tránh hi n tư ng nh ng h t mưa v trí ti n
  3. c nh b th a sáng b n nên lùi l i m t chút có m t kho ng cách thích h p v i làn mưa. Tuy nhiên n u b n s d ng các lo i èn flash nhà ngh thì v n này không ph i là ph c t p l m. Nh ng h t mưa cũng hoàn toàn có th ư c ghi l i b ng t c ch m (1/30)khi ó chúng s em l i c m giác liên t c như m t dòng nư c ch y. B n có th th ch p c nh mưa v i nh ng t c ch m hơn n a có m t b c nh v i m t màn nư c x i x y n tư ng. Cách x lý này c bi t t hi u qu cao khi ch p trong êm t i v i ánh sáng c a phông t n ra, loé lên qua nh ng h t mưa.... Ch p nh khi tr i gió Ngư i ta thư ng hay nói "mưa gió" vì hai y u t này luôn g n li n v i nhau và cho dù b n s d ng m t chi c máy SLR hay dSLR thì các m ch i nt bên trong chúng không h ...tương thích v i s ...ng m nư c m t chút nào h t c ! Trong hoàn c nh này thì m t kính l c trung tính là c n thi t b o v b m t ng kính c a b n và nên s d ng m t chi c túi ni-lông bao b c l y toàn b thi t b ch p nh. N u b n nh t thi t ph i ch p nh khi tr i mưa thì vi c dán thêm m t chút băng dính ph n u ng kính v i túi ni- lông s h n ch áng k s th m nư c không c n thi t y.
  4. Tr i gió to thì m i v t u chuy n ng: mây, cây c i, nh ng v t nh ...Như th tái t o l i n tư ng này thì t c ch m là gi i pháp tuy t v i nh t. Thêm vào ó gió to s làm c nh v t chao o và làm sai s áng kêt nét, như th hoá l i hay vì ta s có nh ng t m nh r t...ngh thu t! N u như ánh sáng t nhiên quá m nh khi n cho b n không th s d ng t c ch m thì ch c n dùng thêm m t kính l c phân c c (Polariseur) gi m t c xu ng 2 n c. N u b n mu n ch p nh nh ng cơn sóng quay cu ng trong gió l n thì t c cao 1/500 s giúp b n b t ư c hình nh nh ng con sóng p d d i. Kinh nghi m cho th y c n quan sát k trư c hư ng gió và hình dáng các con sóng t xa, so sánh chúng v i nh ng con sóng n trư c và nh t thi t c n ph i b m máy m t kho nh kh c trư c khi con sóng v tan vào các t ng á hay b bi n. làm sinh ng thêm t m nh c a mình b n nên ch n m t v trí p mà t ó có th l y thêm vào trong c nh hình các ngôi nhà, hình ngư i hay nh ng v t th quen thu c làm chu n so sánh v i kích thư c c a các con sóng. Còn v vi c o sáng thì b n hoàn toàn có th tin c y giao phó cho máy o sáng t ng ch "Multizone" - o sáng ph c h p, l y ư c các chi ti t. N u b n l i mu n ưu tiên ánh sáng cho m t ch th c nh thì
  5. có th o sáng trư c vào ó và ch u hy sinh chi ti t trong ng n sóng b th a sáng. Sau khi ch p nh xong thì vi c u tiên b n c n làm là s y khô các túi máy, dùng các lo i khăn a d ng lau chùi th t c n th n v máy nh sau ó dùng khăn khô b ng v i m m lau s ch các v t b n và nư c ng trên máy nh.
nguon tai.lieu . vn