Xem mẫu

  1. Ch p nh thu • Ch p nh mùa thu thư ng luôn p ch y u do ch t lư ng c a ánh sáng t nhiên, vì th hãy c t n d ng nó. nh minh h a: ePhotozine.
  2. Mùa thu p b i r t nhi u lý do, không ch có s c màu c a lá mà còn nhi t màu c a ánh sáng, nh ng y u t r t quan tr ng i v i nhi p nh. Ánh sáng dù c a bu i sáng s m hay chi u mu n u có th t o nên s c màu m áp như h phách, vàng hay . Cánh r ng, công viên d y là vàng rơi hay nh ng con ư ng nh … luôn là a i mt t ch p nh ng b c nh như v y. Theo nhi p nh gia Chris Hanley ngư i M , nh p thông thư ng s là nh ng hình ki u như tia n ng chi u r c r qua m t vòm cây lá vàng, tr con ném lá vào nhau, hay các ôi tình nhân h t tung nh ng n lá… M c dù ây u là c nh khá khuôn m u, nhưng nh ng ki u này v n luôn t hàng. nh minh h a: ePhotozine.
  3. Theo ePhotozine, ch p nh mùa thu thư ng luôn p ch y u do ch t lư ng c a ánh sáng t nhiên, vì th hãy c t n d ng nó. N u mu n s d ng thêm èn ngoài, hãy tìm hi u xem có th t èn âu trư c. N u ch p nh tr em, hãy nh r ng, chúng thư ng ch có kho ng th i gian t p trung r t ng n, vì th , khi l p t èn, t t nh t b n chúng chơi ho c ăn cái gì ó trong lúc ch i. Khi a i m ch p nh là m i, b n nên d n ó tham quan trư c. Xem trư c a i m chu n b ch p hình s giúp b n ki m tra xem ánh sáng ó như th nào, có c n ánh thêm èn ngoài hay không, m t tr i chi u sáng ra sao, hay n u mưa thì th nào… M t m o n a là dù ang i, ôi khi cũng nên nhìn l i, b i l nhi u lúc c nh p nh t l i là phía sau. M t i m áng lưu ý là khi ch p nh mùa thu v i lá vàng và n ng vàng r c r , b n c n tư v n cho ngư i ch p m c qu n áo màu gì cho h p. C nh mùa thu thư ng s d ng màu c a lá là màu n n m , vì th , m t b c nh ch p m t a tr i mũ và quàng khăn b ng ng 135 mm m f/4 v i kho ng cách kho ng 3 mét trư c m t b c tư ng y cây dây leo s t o thành m t khung c nh th t tuy t v i.
  4. nh minh h a: ePhotozine. K c lúc sáng s m hay chi u mu n thì ây v n là nh ng th i i m ch p nh t t. V p c a nh ng c nh mùa thu ch thu ng m t tr i luôn v trí th p nên ánh sáng không bao gi quá m nh có th làm h ng b c hình. Ánh sáng có th khá chói trong m t bu i sáng sương mù se l nh, nhưng s d ng nó t o hi u ng và ch p ngư c sáng v i ch bù sáng thêm 3-stop s t o nên nh ng b c nh m c n tư ng v n r t thông d ng nh ng năm 1970 và gi ang quay l i tr thành th i thư ng. M t trong nh ng ng kính khá phù h p cho ch p c nh thu là ng 70 - 200 mm v i m kho ng t f/4 b i tiêu c và m này khi n cho c nh n n như ư c cô l i và màu s c và ánh sáng tr nên n i b t. V i nh ng
  5. c nh r ng hơn, có th lùi l i cho v a khung hình thay vì ch n nh ng ng tiêu c ng n như 18-55 mm. Hãy ch p v i ISO th p nh t có th và c g ng t c nhanh khi ch p chuy n ng, nh t là ch p tr con.
nguon tai.lieu . vn