Xem mẫu

  1. Ch p nh th t p trong ánh sáng t i
  2. Sinh nh t b n gái, b n mu n ch p m t t m nh th i n n lung linh trong bóng t i nhưng “tác ph m” th t t h i. Câu tr l i th t đơn gi n, b i ch p nh trong nhà và thi u ánh sáng không đơn gi n ch là “point and shoot”. Vài m o hay sau đây s giúp b n. Dùng đèn flash có v như là gi i pháp lý tư ng c a h u h t ngư i dùng khi c n ch p nh trong đi u ki n ánh sáng t i. Tuy nhiên, nh flash có nhi u đi m y u riêng. Đèn flash v a “phá đám” kho nh kh c tr ng đ i c a nhân v t chính lúc đó v a làm bi n d ng màu s c và làm thay đ i tông màu n n c a b c hình. R c r i này ch c ch n x y ra v i nh ng đèn flash r ti n tích h p trong các dòng máy nh s compact hi n nay. V y lúc này c n thay th b ng ch c năng nào? Có l t t nh t lúc này là nên cài đ t ISO c a máy ch đ “nh y sáng” - “light sensitivity”. V i máy nh dùng phim nh a truy n th ng có đ nh y sáng cao (ISO 800 tr lên) phù h p v i đi u ki n ánh sáng t i như th này. Phim đ nh y sáng cao có th ch p nh trong đi u ki n ánh sáng y u và nh chuy n đ ng nhanh nhưng nh s có đ h t l n. Ch đ này có th t o hi u ng ngh thu t. Tuy
  3. nhiên, ch đ ISO cao trên máy nh s s t o đ nhi u (noise) màu – có đôi chút đ m xanh đ phân tán trên nh. H u h t các máy nh “point and shoot”, th m chí c nh ng máy có ch c năng ch nh b ng tay, đ u cho nh r t x u khi ch p v i đ nh y sáng trên 400 ISO. Vì th , b n nên gi m ISO nhưng như th có nghĩa là b n ph i ch p nh n t c đ phơi sáng hơi lâu. “Xóa s ” nh b m Đ phơi sáng dài s khi n cho t m nh ch p b m cho dù đ i tư ng ch p có di chuy n hay không. Vài th thu t sau đây s giúp b n lo i b đư c nh ng b c nh b m . - Hãy b t đ u b ng kh u đ - đ m ng kính (aperture) l n nh t mà camera cho phép. S d ng ch đ ưu tiên aperture n u máy nh c a b n có ch c năng này và đ t m c f/1.8 ho c th p nh t có th . Kh u đ l n cho phép chúng ta ch p nh môi trư ng thi u ánh sáng nhưng v n đ m b o đ sáng cho b c nh và không c n ph i b t flash hay kích ISO lên cao.
  4. - N u có ng zoom thì zoom nh nh đ n m c có th . Lúc đó, ánh sáng s thu đư c nhi u hơn v c m bi n và th i gian phơi sáng s gi m xu ng. - N u th i gian phơi sáng v n dài và b n s ch p nh b rung thì nên dùng giá đ ba chân. - Đ tránh rung tay khi ch p thì b n nên dùng ch c năng ch p h n gi . H u h t các máy ánh ch p nh h n gi trong 2 giây cho ch t lư ng khá t t, đ c bi t khi ph i đ ch đ phơi sáng dài. Cân b ng tr ng M t khó khăn n a khi ch p trong các trư ng h p có đi u ki n ánh sáng t i là ÁNH SÁNG. Các ánh đèn neon trên các d i ph s khi n cho nh ch p có tông màu vàng ho c xanh. Lúc này, b n nên ch nh l i ch đ cân b ng tr ng (white balance) cho máy nh. B n nên ch n các ch đ có s n trong máy đ tìm ra cân b ng tr ng phù h p đ t o các tông màu trung tính. N u các tùy ch n đư c thi t l p s n không v a ý b n thì b n ph i t ch nh cân b ng tr ng b ng tay và ph i s d ng ph n m m ch nh s a nh, như Photoshop, đ h tr .
  5. Gi m đ nhi u (noise) nh Ch đ ISO cao thư ng khi n cho nh ch p b noise. Có nhi u cách đ tránh r c r i này. Ph n m m Photoshop có th l c đư c đ nhi u c a nh, làm mư t các đi m nh. Ph n m m chuyên dùng đ di t noise, như Noise Ninja, có th lo i b hoàn toàn đ nhi u này, tăng ch t lư ng nh ch p đáng k mà không làm m nh hay nh hư ng đ n các hi u ng khác.