Xem mẫu

  1. Ch p nh pinhole • Ch p nh qua l kim (pinhole) là hình th c nhi p nh ơn gi n và "c " nh t cho t i nay do thi t b ghi hình không h ch a th u kính như máy nh hi n t i. Máy nh pinhole có th ư c ch t o t v h p. nh: Zedomax. Th c ch t, thi t b ghi hình ch bao g m m t h p kín ư c cm t l r t nh trên thành ánh sáng l t vào. Phía i di n v i l t m t màn h ng m xem tr c ti p, ho c s d ng phim hay c m quang (CCD) thu nh. Như v y, l nh trên thành h p (pinhole) óng vai trò như m t th u kính máy nh v i m c c nh . Th i gian phơi sáng khá dài, t vài giây cho t i hàng gi , th m chí hàng tháng. N p y l sáng óng vai trò
  2. như màn tr p, giúp ngăn không cho ánh sáng l t vào thi t b ghi nh n hình nh. Trong a s trư ng h p, n p y này ư c v n hành b ng tay vì không òi h i th i gian phơi sáng quá nhanh. M t b c nh ch p b ng k thu t pinhole v i th i gian phơi sáng 20 giây, s d ng phim Fuji 120. nh: Wikipedia. Hi n tư ng t o nh qua khe h p ã ư c nhi u h c gi Hy L p như Aristotle và Euclid phát hi n vào th k th 4 trư c công nguyên. Công ngh này ti p t c ư c phát tri n nhưng d m chân trong m t th i gian dài do h n ch c a k thu t ghi hình th i b y gi . Mãi t i năm 1850, b c nh u tiên ch p b ng máy nh pinhole m i ư c hoàn thi n b i nhà khoa h c ngư i Scotland, Sir David Brewster. Thu t ng "ch p nh l kim" (pinhole hay pin-hole) cũng ư c ông nh c n l n u tiên trong cu n "The Stereoscope" xu t b n năm 1856.
  3. nh pinhole òi h i chính xác cao và b c c r t ch t ch . nh: Smh, Lowtechmagazine. Kích thư c l sáng quy t nh tính ch t nh thu ư c. L sáng càng nh , nh càng nét. Th m chí, n u thành h p nơi l sáng i qua càng m ng thì nh s có càng nhi u chi ti t (phân gi i cao hơn). Tuy nhiên, l sáng quá nh (c micromet) s khi n nh b nhi u x n ng n do giao thoa ánh sáng. Các pinhole ngày nay thư ng có d ng tròn hoàn h o do ư c c b ng
  4. laser và s n xu t t m nh v t li u m ng. Kích thư c l ư c tính r t chính xác b ng thu t toán Lord Rayleigh. Thông thư ng, " m " c a lo i máy nh thô sơ này nh hơn 1/100 kho ng cách gi a l và màn h ng sáng. sâu trư ng nh v cơ b n là vô h n. K thu t không gây ra méo hình, nhưng b s c sai khá l n. nh: Thelifeofluxury. sâu trư ng nh (DOF) trong k thu t pinhole v cơ b n là vô h n, tuy nhiên, v n x y ra quang m trong m t s trư ng h p. K thu t cũng có th t o ra hình nh v i trư ng nhìn r t r ng mà không h x y ra hi n tư ng méo. Tuy nhiên, b s c sai khá l n. nh pinhole hơi m và có th b en góc (vignetting). Nói chung, thành th o ngh thu t tư ng ch ng như thô sơ này, ngư i ch p ph i bi t nhi u v ki n th c v t lý, c bi t là các công th c liên quan t i bư c sóng ánh sáng và kh u c a thi t b quang h c.
  5. c m t l nh trên n p b o v r i g n vào thân máy thay cho ng kính, b n ã có m t máy nh pinhole k thu t s . nh: Anttila. a ph n máy nh pinhole ư c ch t o th công cho t ng m c ích c th , ch ng h n nhi p nh phong c nh, theo dõi m t tr i trong th i gian dài (Solargraphy) hay nghiên c u các tia b c x năng lư ng cao. Nh ng máy nh phim ã h ng có th ư c tái s d ng làm máy nh pinhole b ng cách thay ng kính b ng m t m nh bìa m ng có cl chính gi a. Th m chí, k thu t này cũng có th áp d ng hi u qu trên máy nh DSLR do ưu i m cho phép o sáng và xem trư c k t qu v i chính xác cao. Ngư i m i t p chơi nên b t u ch p nh ng i tư ng ơn gi n v i hình d ng v a ph i ho c có màu s c r c dư i ánh sáng m t tr i. Khi ã thành th o, b n có th ch p phong c nh hay i thư ng v i m t chút khó khăn ban u do th i gian phơi sáng khá lâu.
nguon tai.lieu . vn