Xem mẫu

 1. Ch p nh phá cách • Ch p nh là thú chơi sáng t o v i ư ng nét, màu s c, hình kh i… Nhưng khi làm ch t m hình v i các nguyên t c cơ b n, b n s nhanh chóng i n thành công hơn và d tìm ki m s … phá cách hơn.
 2. 1. Nguyên t c chia 3 ây là nguyên t c căn b n và ph bi n nh t. M t khung hình s ư c chia làm 3 ph n ngang và d c. ư ng ngang và d c g i là ư ng m nh, i m giao gi a hai ư ng này g i là i m m nh. Khi ch p, có th áp d ng quy t c này trong các b c nh phong c nh. Ví d , t ư ng chân tr i, m t bi n, m t sông, v ch ư ng… theo ư ng m nh; các i tư ng t i m m nh.
 3. Do ó, không nên t ư ng chân tr i n m ngang như chia ôi b c nh thành hai ph n b ng nhau. Cũng không t i tư ng trung tâm b c nh l n (tr các ki u ch p c n c nh). 2. ơn gi n các thành ph n Ngay c trư c khi áp d ng nguyên t c chia 3, b n ã ph i chú ý n nguyên t c này. B c nh c n làm rõ ch th và ý tư ng, do ó các chi ti t th a ph i lo i b tuy t i. Có hai i m c n làm ơn gi n hóa các thành ph n: o Ti p c n sát i tư ng ưa ch th vào khung hình m t cách g n gàng, d nh t là zoom vào th t g n i tư ng lo i b nh ng chi ti t gây nhi u xung quanh. T t nhiên, b c nh v n có m t n i dung, b c c cân ch nh.
 4. Có th xung quanh chú ong này là nhi u th v t vãnh khác như lá cây, cành cây ang trôi trên m t nư c, nhưng khi ti p c n sát hơn, ch th ư c n i b t và không b làm “phi n nhi u”. o D n d p cho h u c nh g n gàng Trong trư ng h p ch p l y phong c nh r ng, các y u t gây nhi u r t nhi u. ó là lý do t i sao nh ng ngư i ch p nh ngh thu t r t khó tính d n d p m i th cho quang ãng mà v n không làm b c nh m t i v t nhiên. M t cách n a là t o sâu trư ng nh làm m h u c nh, khi n các chi ti t “nh c m t” không làm nhi u n ch th , nghĩa là m t ngư i xem không b phân tán ra các hình thù khác. 3. Dùng ư ng d n Các ư ng th ng, ư ng cong trong th c t r t nhi u và có th làm b c nh s ng ng hơn khi t úng ch . Khái ni m “leading line” ( ư ng
 5. d n) có nghĩa là ư ng ó s d n m t ngư i xem i t i m này n i m kia m t cách có ch ích, ch không d n i lung tung. o T o sâu v không gian Dùng các ư ng d n trong t nhiên như con ư ng ngo n ngoèo i v phía chân tr i s t o ra c m giác v chi u sâu. o D n n ch th
 6. B n có th dùng ư ng d n ưa m t ngư i xem n ch th mà b n mu n nh n m nh. o Làm b c nh có tính ng hơn
 7. Không h n m t v ch k s làm ư c ư ng d n trong nh. Các i tư ng gi ng nhau x p theo hàng cũng tr thành ư ng d n. b c nh ng hơn, có th b trí ư ng d n d ng chéo trên b c nh. 4. “Khung nh” trong t nhiên
 8. Có nhi u y u t trong t nhiên s làm “khung” cho b c nh, ch c n chúng t o dáng hai c nh c a nh, d ng ch U, ch L, hình tròn hay b t kỳ hình nào làm ư c khung. Khung này s làm cho b c nh có chi u sâu hơn, làm n i rõ ch th . 5. T o s tương ph n, il p N u mu n ch th n i b t, b n ph i t o ra s khác bi t c a nó so v i các chi ti t khác trong nh. Có nhi u cách làm ư c i u này. Thư ng thì b n s nh n ra s tương ph n gi a ánh sáng và bóng t i, màu l nh và màu nóng. th hi n rõ hơn tương ph n sáng t i, b n có th chuy n tông thành en-tr ng
 9. th hi n khác bi t v gam màu, hãy dùng s i ch i màu s c n i b t Ngoài ra, các nhi p nh gia còn tìm n ch tương ph n sâu s c hơn như v ng chãi và chênh vênh, tròn và vuông, cao và th p, giàu và nghèo… 6. t góc nhìn Góc nhìn c a ngư i ch p không có nghĩa là t ng kính th nào cũng ư c. Tùy t ng i tư ng, b n s t o ra cách nhìn l v nó, khác bi t so v i cách ngư i thư ng hay nhìn. Có nh ng ngư i theo thói quen c ng tư th nào thì ch p như th . Th c ra, không ph i ng u nhiên mà các phó nháy v t v bò lăn ra ư ng, xoay ngư i ki u có khung hình ưng ý. Dư i ây là 3 góc ch p ph bi n:
 10. o T trên xu ng Có nh ng lúc b n ph i trèo lên th t cao ch p xu ng. o T dư i lên Ngang t m m t i tư ng
 11. 7. Nh p i u Cách b c c này là th hi n s l p l i c a các chi ti t m t cách có ch ý, làm n i b t s s p x p t nhiên c a chúng trong không gian.