Xem mẫu

  1. Ch p nh mùa thu p • Mùa thu luôn t o c m h ng cho nh ng ngư i c m máy b ng nh ng gam màu như vàng hay c a lá cây v i n n tr i trong xanh hay trên m t th m c xanh mư t. Dư i ây là m t s g i ý có ư c b c nh thu như ý theo trang web v nhi p nh Digital-photography. Dư i tán cây, ch p t i Nh t B n. nh: Black Dog Photography.
  2. S d ng kính l c phân c c. bão hòa màu s c trong các b c nh s th t s tuy t v i khi s d ng kính l c phân c c (Polarizer filter). Nó c bi t phát huy tác d ng khi ch p m t b u tr i xanh trong và gi m ư c mây mù xu t hi n trong b c nh, i u thư ng g p vào th i i m này trong năm. Ch n th i gian ch p thích h p nh t. Th i gian ch p ph thu c vào ch b c nh mà b n ch n. Tuy nhiên, kho nh kh c p nh t b m máy c a mùa thu thư ng là cu i ngày, ngay trư c khi hoàng hôn buông xu ng. ây là th i i m ánh sáng v i s c vàng p nh t nên s giúp làm b c nh n i b t s c vàng và , th m chí còn nhi u hơn so nh ng gì nhìn th y bên ngoài. ng b qua nh ng ngày u ám. M t s ngư i thư ng gi máy nh trong túi vào nh ng ngày không th y m t tr i, nhưng ó v n có th là ngày t t. Ngày u ám có th di n t góc tâm tr ng mà ngày n ng p không th có ư c. Nh ng b c nh cũng tr nên p, phong phú, c bi t hơn trong tông màu.
  3. Lá vàng, ch p t dư i lên, hư ng lá v phía m t tr i. nh: Clearly Ambiguous. Tìm ki m s tương ph n. M t trong nh ng cách nh n m nh nh ng gam màu vào trong nh là tìm ki m khung hình th hi n rõ ư c s tương ph n gi a các màu s c khác nhau. Ví d , m t chi c lá vàng trên b u tr i trong xanh, ho c m t chi c lá trên n n c xanh tươi.
  4. Tránh ch p th ng vào m t tr i. Vi c ch p th ng vào m t tr i s làm cho nh có nhi u bóng, b t i, bão hòa màu và tác ng c a màu s c vào nh gi m i áng k . Vào nh ng ngày n ng, n u v n mu n gi m t tr i trong khuôn hình, nên s d ng loa ch n sáng (hood) ho c t m ch n sáng dùng ch n nh ng tia sáng ngư c chi u vào m t ng kính. i u ch nh cân b ng tr ng. ôi khi ch p trong ch t ng cân b ng tr ng s không cho k t qu p nh t. Th ch nh l i ch này cho màu s c m lên m t chút b ng cách tăng nhi t màu (nhưng không quá nhi u). B n có th tăng ch s Kelvin ho c l a ch n thi t l p như "cloudy" n u máy nh ã cài t ch bán t ng. Lá r ng, ch p b ng máy Canon 40D. nh: Harold.lloyd.
  5. S d ng kính l c s c m. Hi n nay, ít ngư i còn dùng lo i kính l c này do b c nh ch p có th x lý v i hi u ng g n tương t b ng cách s d ng Photoshop. Tuy nhiên, nó v n còn h u d ng v i máy film, giúp nh có ánh sáng m áp hơn. Lưu nh v i nh d ng RAW. B ng cách ch n th i gian phơi sáng h p lý, b n s th y nh có chi u sâu và bão hòa màu s c cũng cao hơn. i u này cũng có th th c hi n trong Photoshop tuy nhiên, s d dàng hơn n u b n ch p nh d ng RAW. Vì v y, v i nh ng b c t i m nh n vào màu s c, nh d ng RAW s h tr r t nhi u trong vi c ch nh s a sau khi ch p.
nguon tai.lieu . vn