Xem mẫu

  1. Ch p nh macro - khó mà d Có l các b n thích ch p hình đã t ng nghe qua c m t " nh macro" hay " nh close-up" ít nh t 1 l n. V y macro và close-up là th lo i nh như th nào? macro và close-up gi ng nhau hay khác nhau? làm sao đ ch p? Bài vi t nh m chia s k thu t và kinh nghi m ch p nh closeup và macro.Bài vi t này t p trung vào máy nh chuyên nghi p,nhưng nh ng b n có máy nh KTS cũng nên xem qua. I. Th nào là macro? close-up? - Close-up: di n t vi c b n ch p đ i tư ng ch p nh 1 c ly g n/r t g n
  2. - Macro: ch p l i đ i tư ng v i đ phóng đ i cao, ho c ít nh t th hi n đúng kích thư c c a đ i tư ng ch p trong tương quan v i kích thư c c a t m film/sensor máy nh. - Do đ c đi m này mà k thu t ch p nh macro thư ng đư c dùng đ ch p các v t th nh , các lo i côn trung, hay các s n ph m trong qu ng cáo (kim hoàn, m ph m,....).Ví d : V y đ ch p đư c nh macro, b n c n trang b nh ng gì? 1. Máy nh: Ph n l n các máy nh đang bán trên th trư ng đ u có trang b ch đ Macro và/ho c Super Macro (Sony, Olympus, Panasonic). Tuy nhiên các b n nên lưu ý ch đ macro cài đ t s n c a nhà s n xu t, các b n thư ng ch ch p đư c nh close-up mà thôi, tr 1s
  3. dòng máy c a SOny, Olympus v i ch đ Super Macro cho phép b n l y nét g n v t nh t 5cm đ n 1cm có th cho b n đ phóng đ i cao hơn (ch đ này ch h u hi u khi b n s d ng máy tiêu c r ng nh t c a máy). Tips: khi ch n mua máy, b n nên lưu ý ch n các lo i máy cho phép l y nét càng g n càng t t, ho c các dòng máy mà nhà s n xu t cho phép b n s d ng lens adapter (vòng n i ng - d ch nôm) 2. M t chân máy nh (tripod) tips: nên ch n lo i chân máy t t, không có ch c ba gi a, và cho phép b n h th p góc máy. Chân máy không ph i là ph ki n b t bu t v i th lo i nh này, nh t là đ i v i các b n thích ch p nh côn trùng. Ví d như lo i Slik Sprint Pro.
  4. 3. Đèn flash: do nh macro đòi h i có đ sâu trư ng nh khá sâu, và đ nét cao nên kh u đ ch p khá th p thư ng m c f/8-f/16, th m chí đ n f/22. Do đó t c đ ch p thư ng khá ch m. Flash s là 1 gi i pháp khá h u hi u đ giúp ta v n duy trì đư c DOF sâu, t c đ ch p không quá ch m gây ra tình tr ng rung máy, m t nét. Ngoài ra, flash còn giúp t o catch-light trong 1 s trư ng h p, giúp nh sinh đ ng hơn.
  5. Tips: do đèn flash c a máy PnS không đi u ch nh đư c góc đánh cùng v i vi c áp sát đ i tư ng khi ch p s khi n cho ánh sáng c a flash trên v t nh r t g t, th m chí làm nh "cháy", m t chi ti t. Nên khi dùng b n có th dùng thêm flash diffuser (t m t n sáng) nh m m c đích làm ánh sánh d u hơn, t a ra đ u và r ng hơn. N u máy nh có s n c a b n không có ch đ Super Macro hay không cho phép b n l y nét g n hơn 20cm, b n v n có th chơi nh macro v i các ph ki n sau: a. Close-up filter: Th c ch t đây là 1 th u kính l i, như 1 kính lúp giúp thu ng n kho ng cách gi a máy và v t nh, đ ng th i tăng đ phóng đ i nh. các filter này thư ng đư c ký hi u +1, +2, .. hay x1, x4 đ th hi n đ phóng đ i c a filter này (ký hi u này tùy theo hãng s n xu t filter).
  6. b. Close-up lens: th c ch t đây cũng là 1 lo i close-up lens có đ phóng đ i cao, ch t lư ng th u kính t t. Lo i lén đư c nhi u ngư i nh c đ n là lens Raynox. dư i đây là hình c a Raynox M250 ngoài 2 cách nói trên, ngư i ta còn có th dùng đ o đ u 1 lens có tiêu c c đ nh c a máy nh ng kính r i. trư ng h p này khá gi ng v i close-up lens nói trên, nhưng do đ phóng đ i r t cao nên đòi h i ngư i ch p ph i bi t cách kh ng ch DOF t t và r t kiên nh n nên tôi m n phép không nh c đ n trong bài này.
nguon tai.lieu . vn