Xem mẫu

  1. Ch p nh lúc ch ng v ng • M t b c nh ch p tr i ch ng v ng òi h i b n ph i có "công th c" ch nh các thông s c a máy cho phù h p v i t ng i u ki n c th . V p lãng m ng c a c nh lúc ch ng v ng. nh: ePhotozine.
  2. Khung c nh vào nh ng bu i sáng s m hay chi u mu n luôn t o ngu n c m h ng b t t n cho nh ng ai yêu thích và am mê nhi p nh. Phương pháp ch p nh lúc tr i ch ng v ng tuy có nh ng yêu c u khá kh t khe, nhưng chính vì th mang l i nh ng b c hình mang y tính ngh thu t v i các y u t như màu s c, bóng ... cho v p v a lãng m n v a bí n. Theo trang nhi p nh ePhotozine, c g ng ch n ngày mà b n c m th y ánh sáng lúc ch ng v ng là p nh t. M t b c nh ch p lúc này òi h i b n ph i có "công th c" ch nh các thông s cho phù h p v i t ng i u ki n c th . Trong m i trư ng h p, ngư i ch p nên hình dung trư c b c c và màu s c b c nh, vì th i i m t t b m máy s qua r t nhanh.
  3. Ch n ngày mà b n c m th y ánh sáng lúc ch ng v ng là p nh t. nh: ePhotozine. Ti p theo, nh ng gì b n c n là m t chi c máy nh có th thay i ư c thông s , như ISO, t c màn tr p, kh u và m t giá (tripod) giúp n nh v trí c a máy nh, tránh vi c nh b nhòe do ch p trong i u ki n ánh sáng y u.
  4. Ngày nay, các máy nh i m i ã giúp vi c ch p c nh trong i u ki n ánh sáng y u d dàng hơn. Tuy nhiên, ch t lư ng ng kính v n gi m t vai trò r t quan tr ng. Ch khi ánh sáng mà b n c m th y p nh t. nh: ePhotozine. Trư c khi ch p, nên xác nh rõ ràng ch , sau ó tìm ki m khung c nh, a i m t máy thích h p. ưa máy nh v ch i u ch nh tay hoàn toàn, ISO t m c càng th p càng t t, kh u nên thi p l p trong kho ng t f8 n f13, thi t l p cân b ng tr ng cho phù h p v i tông màu mà b n mu n. Khóa nét vào ph n c nh ư c cho là
  5. ch ch t c a b c nh, t t ch c năng l y nét t ng (autofocus). Vi c còn l i là ch khi ánh sáng mà b n c m th y p nh t và b m máy. không làm h ng b c m bi n c a máy nh (sensor), nên ch khi ánh sáng mà m t ngư i nhìn không g t hãy ch p.
nguon tai.lieu . vn