Xem mẫu

  1. Ch p nh khuôn m t có ư c m t b c nh khuôn m t hoàn thi n, ngư i ch p ph i quan tâm t i nhi u y u t , trong ó quan tr ng nh t là i u ti t ánh sáng và t p trung i m nhìn m t cách h p lý. Ngay c v i dân chuyên nghi p, nhi p nh khuôn m t (headshot) luôn là m t th thách "khó nh n" vì th lo i này yêu c u cao v thi t b cũng như k thu t c a ngư i c m máy. M t vài g i ý sau s giúp b n d dàng làm quen và có ư c nh ng b c nh ch p khuôn m t ưng ý. 1. T p trung vào ánh m t ôi m t là c a s c a tâm h n. M t ôi m t trong v t, tinh ngh ch luôn thu hút ư c s chú ý và gây nhi u thi n c m i v i ngư i xem. Vì v y, hãy c g ng l y nét vào ánh m t nh m th hi n m t ph n n i tâm và tính cách c a i tư ng trên nh.
  2. Ánh m t t o nên s c h p d n cho th lo i nh c n khuôn m t. nh: Sophia Field. 2. Chú ý góc nhìn c a nh V i nh ng thư c ch p c n, góc nhìn nh hư ng l n n cách xem và c m nh n ý tư ng. Ngoài ra, góc ch p còn quy t nh hư ng và cư ng ánh sáng chi u vào khuôn m t. i v i ph n , b n nên ch p hư ng t trên xu ng nh m t o c m giác ôi m t to hơn, c m và hai má thanh tú hơn. i v i nam gi i, có th ch p hơi ch ch lên trên nh n m nh vào các ư ng nét và góc c nh trên khuôn m t.
  3. Ch p hư ng t trên xu ng nh n m nh ôi m t, ng th i giúp c m và hai má thanh tú hơn. nh: Sophia Field. 3. S d ng ánh sáng khu ch tán Thành ph n quan tr ng nh t trong nh chân dung là màu da. da m n và h ng hào, b n nên s d ng ánh sáng khu ch tán tr ng có cư ng v a ph i. Góc chi u ph i hơi xiên ph nh lên da nh m làm n i b t các ư ng nét bao quanh khuôn m t nhưng không làm hi n rõ các như c i m.
  4. 4. Thêm ánh sáng biên Ánh sáng biên t o ra chi u sâu và tách h n m u ra kh i h u c nh. nh: Photobucket. tăng chi ti t cho nh ng thư c ch p c n khuôn m t, b n có th thêm m t chút ánh sáng biên chi u tr c di n t phía sau, xuyên qua mái tóc. Ánh sáng biên còn giúp t o ra chi u sâu cho b c nh và tách h n m u kh i h u c nh. Có th t o ánh sáng biên b ng cách dùng èn flash r i ho c t n d ng ánh m t tr i bu i sáng.
  5. 5. S d ng ng kính Nh ng ng kính góc r ng và siêu r ng thư ng gây ra hi n tư ng méo hình khá n ng n khi ch p c n. Vì v y, lo i ng kính này ch ư c s d ng trong m t vài trư ng h p hãn h u như nh chân dung bi m h a. i v i th lo i nhi p nh khuôn m t thông thư ng, nên s d ng ng fix tiêu c dài (90 mm ho c l n hơn) ti p c n i tư ng t xa và t o hi u ng xóa phông hi u qu . 6. T o không khí tho i mái
  6. T o không khí tho i mái là nguyên t c u tiên trong nhi p nh khuôn m t. nh: Flickr. Nguyên t c u tiên c a nhi p nh khuôn m t là ph i t o không khí làm vi c tho i mái gi a ngư i ch p và m u. Có như v y, b c hình thu ư c m i th t s t nhiên, sinh ng. B n có th tranh th h i han hay k vài m u truy n cư i trong quá trình ch p. Hãy s n sàng máy nh "b t" nhanh nh ng kho nh kh c ng n ng i như lúc m u ang cư i hay ang t p trung suy nghĩ.
nguon tai.lieu . vn