Xem mẫu

  1. Ch p nh khi tuy t rơi M t hôm b n m c a ra và b ng nhiên th y tuy t rơi, c m giác th t tuy t v i! Hay l n nào ó nghe ài báo trên Sapa có tuy t th là c h i khăn gói lên ư ng ch kho nh kh c kỳ di u y. B n c n ph i th t kh n trương có th b t ư c nh ng kho nh kh c p nh t trư c khi tuy t tan. V n c a ch p nh tuy t thì có l ai cũng ã bi t ó là l i o thi u sáng c a máy trong trư ng h p c nh ch p r ng m c dù h th ng o sáng multizone r t hi u qu trong a s các trư ng h p. tránh cho t m nh c a b n không b quá t i nh ng vùng không có tuy t thì b n nên hi u ch nh ánh sáng thêm +1 t i +1,5 kh u sáng và nh ng ám tuy t c a b n s ánh lên m t m u tr ng tinh khôi di u kỳ.
  2. M i mê ch p nh nhưng b n không ư c quên mang thêm trong hành lý c a mình ít pin d tr nhé vì th i ti t l nh s làm gi m tu i th c a pin áng k y. Kinh nghi m cho th y là b n nên i pin ch p liên t c thì c b pin s ch p ư c lâu hơn. N u b n ch p b ng phim c i n thì c n lưu ý nhi t th p s làm cho phim b c ng l i, r t giòn và s c n a. Th nên b n c n tua phim l i b ng t c ch m tránh phim b gãy ho c nh ng r i ro áng ti c. Ch p nh bi n
  3. Bi n khơi là m t t i ch p nh tuy t v i nhưng vi c tìm tòi b c c l i không h ơn gi n khi b n mu n có m t t m nh c áo. B n hãy t o cho mình thói quen t ư ng chân tr i 1/3 nh phía trên hay phía dư i. ư ng chân tr i vào trung tam s làm m t i hi u qu không gian và không nh ư c hư ng nhìn. V i ng kính góc r ng thì ti n c nh là m t y u t vô cùng quan tr ng vì nó s thu hút i m nhìn chính. S hi n h u c a ti n c nh s t o thêm chi u sâu c a hình nh và t o s tương quan h p lý v i nh ng ch th b y ra xa do tác d ng c a ng kính góc r ng. Thư ng thì m t ti n c nh có m u s c phong phú, tương ph n v i tông màu c a bi n s cho m t k t qu r t kh quan. S tương ph n i l p v kích thư c và m u s c có m t vai trò quan tr ng trong vi c tái t o l i không gian bao la c a i dương, nh t là khi b n in nh kh nh . M t con t u m u nh xíu ngoài khơi xa trên nh ng ng n sóng, dáng hình c a m t ng n èn h i ăng l loi trên bi n, m t vài ngư ph tráng ki n s em l i t l so sánh m t cách t nhiên cho hình nh. Nh ng b c c ki u như th này ch có th t h t hi u qu c a nó khi phóng ra nh kh 60x80 cm hay l n hơn mà thôi. i dương và ánh sáng k t h p v i nhau t o ra nh ng s a d ng b t t n c a các ki u ánh sáng thêm vào ó l i là s thay i b t thư ng c a th i ti t luôn làm ta b t ng . Do ó s quen thu c v i th i ti t t i nơi mìng mu n ch p nh s giúp b n oán trư c ư c ph n nào nh ng s thay i y.Trên bi n ánh sáng có tương ph n r t cao và hay t o nên nh ng hi u qu tuy t v i trên nh ng cánh bu m. Nhưng tia sáng b t ch t r ch nh ng ám mây cũng là m t trong nh ng tài yêu thích bi n. có th tái t o l i chính xác nhwũng gì b n nhìn th y thì c n ph i ch n i m o sáng vào vùng ánh sáng m nh. Vi c x lý o sáng úng s m ng l i cho nh ng t m nh c a b n cái th n và v p ngh thu t. S hi u ch nh nh sáng khá thông d ng là tăng 1 kh u sáng +1Ev v i nh ng t m nh ch p thuy n bè có b c c h p có th ghi l i m u tr ng th t s c a nh ng cánh bu m. Ngư c l i cho nh ng nh ch p toàn c nh i dương
  4. thì b n gi m i -1 Ev hay nhi u hơn n a tt i tương ph n cao c a hình dáng nh ng con tàu trên n n sáng. Có r t nhi u cách o sáng khi ch p nh i dương nhưng có l ph bi n nh t v n là o sáng ph c h p Multizone r i hi u ch nh ánh sáng t ư c k t qu mong mu n. Cách làm này r t ơn gi n mà hi u qu l i p n không ng . N u b n c u kỳ hơn thì ch o sáng i m Spot t i nh ng chi ti t quan tr ng s giúp b n làm ch s a d ng c a ánh sáng b ng cách hi u ch nh Ev hay thay i ch s Kh u sáng/t c ch p. B n cũng có th o sáng vào nhi u i m khác nhau c a hình nh r i tính toán kh u thích h p cho toàn nh. Sau khi ã nói v nh ng nguyên t c chung nh t c a ch p nh bi n thì bây gi chúng ta s cùng nhau i vào nh ng ch chi ti t hay g p khi ra bi n. u tiên là ch p nh nh ng con tàu. Trên bi n nh ng con tàu chuy n ng ôi khi r t nhanh và i u này l i không h thu n l i cho nhi p nh. Chính vì th mà b n c n ch nh nét b ng tay trư c vào m t i m trên hư ng i c a con t u, có th là m t con sóng l n ch ng h n, r i quan sát th t k trong khuôn ng m khi con t u i vào vùng nét. Trư c ó b n ph i ch c ch n r ng kh u m c a ng kính cho phép nét sâu c a toàn b v t th . B ng kinh nghi m cá nhân b n có th d dàng gi m nét sâu và b m máy khi ph n quan tr ng nh t c a con t u i vào vùng nét.
  5. Khi th i ti t p thì nh ng cánh bu m trên bi n s là m t c nh p l ng l y và b n hoàn toàn có th s d ng ch tiêu c t ng liên t c AF-Continu bám theo i tư ng mà i m ng m u tiên d chon l a nh t khi con tàu nh neo. Th nhưng ch AF-C này cũng l i có nh ng như c i m ó là khi la m kh u ng kính l n, nét sâu kém và AF-C l i b t vào m t chi ti t ph c a con tàu n m phía trư c chi ti t chính thì nh ng ngư ph s b m . Chính trong trư ng h p này thì kh năng AF a i m l i t o nên ưu th . B n ch c n ch n i m nét bên c nh c a khuôn ng m m b o nét cho các chi ti t ph còn i m l y nét trung tâm s căn vào ngư ph . N u như b n ch s d ng duy nh t tiêu i m trung tâm c a AF thì ph i ghi nh ch s nét vào i m c n ch p trư c khi khuôn l i hình và b m máy. Cách ch p này có l i th là b n l a ch n ư c chính xác i m l y nét trong i u ki n con tàu chuy n ng ngang trên bi n và kho ng cách v i b là không i. C n chú ý không các thi t b k thu t che khu t m t ngư ph cũng như nh ng bóng x u nh t là khi ư ng chân tr i th p hơn i m nhìn. C nh bi n nhìn t b cát. Không c n ph i trên tàu thì b n m i có th có ư c nhưng b c nh v i dương tuy t v i. Ngay t bãi bi n cát tr ng ta có th làm i u ó. C n ph i tìm ư c m t cái nhìn t t và m t ng kính télé m nh (t 200-300 mm cho c nh r ng) và m t ng kính góc r ng cho nh phong c nh. V i m t ng kính télé b n có
  6. th ép nh ng ng n sóng cùng m t ph ng v i nh ng con tàu r i t t c l i in lên m t n n tr i và nh ng hòn o xa. Cũng v i góc nhìn như th bây gi b n thay b ng ng kính góc r ng (17-28 mm) ghi l i hình dáng th t p c a nh ng con sóng ti n c nh và t n cùng c a phông là b bi n duyên dáng u n cong mình. B n có th m t em bé ch y trên sóng nư c ti n c nh, dùng flash "fill-in" và ch c ch n b n s có m t t m nh k ni m tuy t v i. C n chú ý: có th t ư c ánh sáng p như nhi p nh chuyên nghi p thì b n nên ch p th v i kh u sáng -1 Ev nhé, nó s có tác d ng làm tăng ánh sáng m c a hình nh, tăng tương ph n.
nguon tai.lieu . vn