Xem mẫu

  1. Ch p nh p v i máy nh b t kỳ Nh ng ngư i m i chơi thư ng m c ph i tâm lý "m c c m" khi cho r ng máy nh du l ch mình ang c m trong tay không th ch p p b ng " àn anh" DSLR h m h . T t nhiên, m i thi t b u có ưu như c i m riêng và u nh hư ng không nh t i b c nh cu i cùng. Nh ng ngư i m i chơi thư ng m c ph i tâm lý "m c c m" khi cho r ng máy nh du l ch mình ang c m trong tay không th ch p p b ng " àn anh" DSLR h m h . T t nhiên, m i thi t b u có ưu như c i m riêng và u nh hư ng không nh t i b c nh cu i cùng. Tuy v y, cũng không nên b qua vai trò c a ngư i c m máy trong vi c t o ra "cái h n" cho tác ph m, th hi n cách ch n i m nhìn và th i kh c b m máy. V i m t chút tinh ý và s thu n th c trong k năng s d ng thi t b , b n hoàn toàn có th t o ra nh ng thư c ch p p dù ang c m lo i máy nh nào i chăng n a. Sau ây là m t vài g i ý nh . 1. Làm ch thi t b
  2. N u b n ang d nh mua máy nh, hãy tính n m c ích s d ng nó sau này. Không nên b m t kho n ti n l n mua máy nh "kh ng" mà cu i cùng ch dùng ch p nh lưu ni m cho gia ình và b n bè. Máy nh du l ch phân gi i trong kho ng t 8 n 12 Megapixel là quá cho h u h t các nhu c u in n và c t cúp thông thư ng. phân gi i vư t ngư ng này có th làm nh b sai l ch màu s c và khá nhi u n u ch p thi u sáng. Ngoài ra, nh có phân gi i l n cũng khi n b n m t thêm nhi u dung lư ng lưu tr trên th nh và c ng. Khi ã s h u m t chi c máy nh trong tay, hãy c qua hư ng d n s d ng c a nhà s n xu t. Đây là cách ng n nh t làm quen v i b tính năng phong phú c a máy và ti n t i làm ch hoàn toàn thi t b . N u là ngư i m i chơi, nên b t u v i nh ng ch c năng t ng và h th ng m c c nh có s n. Khi ã thu n th c thì hãy ti n t i các ch c năng ch nh tay ph c t p hơn. Ba thông s quan tr ng luôn ph i nh là nh y sáng ISO, th i gian phơi sáng và kh u ng kính.
  3. 2. Tìm i tư ng "b t hình" V i nh ng ngư i m i chơi, ch p nh gia ình và b n bè luôn là cách ti p c n ơn gi n nh t. nh lưu ni m không quá gò bó v m t k thu t cũng như b c c. M t s ngư i l i b t u v i th lo i nhi p nh phong c nh, tĩnh v t ho c khám phá th gi i macro vì s phong phú v m t tài cũng như s thích b n thân. B n nên ch p nhi u xây d ng cho mình m t i m nhìn h p lý và quen d n v i vi c ph n x nhanh trư c các tình hu ng. Ch p nhi u cũng giúp b n d dàng l a ra nh ng b c nh p x lý và in n sau này.
  4. 3. N m v ng các quy t c b c c Xét v m t k thu t, m t b c nh p luôn ph i tuân theo các quy t c b c c ch t ch . L i "thi u u, th a uôi" r t hay x y ra, k c v i dân chuyên nghi p khi ch p nh phong c nh, ki n trúc và chân dung. B n có th kh c ph c b ng cách xoay ho c c t cúp l i nh, nhưng không ph i bao gi cách này cũng có tác d ng. Hãy c g ng nh m t vài quy t c b c c căn b n nh t (như quy t c m t ph n ba, quy t c ư ng chéo...) và t t o cho mình trách nhi m v i t ng cú b m máy. M t khi làm ư c i u nay, b n coi như ã n m ch c 90% thành công. 4. Thay i k thu t ch p tùy theo th lo i V i th lo i nhi p nh chân dung, i m nh n m nh luôn là khuôn m t. M t i tư ng quá t i có th phá h ng hoàn toàn b c nh dù b n có b c c có t t n âu i chăng n a. Do v y, nên lưu ý n khâu i u ti t ánh sáng trư c khi ch p. Không nên ch p ngư c sáng, có th bù thêm m t vài Ev ho c s d ng èn flash trong trư ng h p ánh sáng môi trư ng quá m nh làm t o bóng trên m t m u. N u có th , b n nên t p trung vào ôi m t vì ây là nơi bi u t m i c m xúc và suy nghĩ c a con ngư i. Mu n như v y, hãy t
  5. máy ngang m t i tư ng và t n d ng kh năng zoom c a ng kính n u có th . V i th lo i nhi p nh ng v t, b n có th ch p khi chúng ang ng , nô ùa hay săn m i. Thay i góc nhìn và t p trung vào m t b ph n nào ó trên cơ th cũng là m t cách r t hay nh n m nh v p cũng như s ng nghĩnh d thương c a con v t. V i th lo i nhi p nh phong c nh, b n nên c g ng i u ti t sáng và tương ph n gi a các i tư ng (b u tr i - m t t, dư i nư c - trên c n...) b ng cách bù tr sáng ho c b t tính năng t i ưu hóa d i tương ph n ng (n u có). Lưu ý khép kh u sâu nh ng v t th kho ng cách khác nhau so v i máy v n có th nét. B n cũng nên nâng nét và màu s c lên m t chút b ng các công c ngay trong máy nh th hi n ư c nhi u chi ti t và tr nên b t m t hơn. V i th lo i nhi p nh tĩnh v t và macro, b n nên lưu ý nhi u t i i u ki n ánh sáng cũng như nét c a i tư ng trên nh. H u c nh nên ng nh t làm n i b t ch th .
  6. 5. H c cách s d ng các ph n m m ch nh s a V i m t chút ý tư ng c ng thêm v i s khéo léo, b n hoàn toàn có th bi n b c nh x u xí ban u tr thành m t tác ph m tuy t p nh vào nh ng ph n m m ch nh s a nh. N u là ngư i m i t p chơi, nên bi t m t s thao tác cơ b n như c p cúp và xoay nh, gi m phân gi i và nén nh, tăng sáng và tương ph n... Công ngh x lý ngày càng tinh vi giúp thu h p d n kho ng cách gi a gi a máy compact và DSLR nhưng không th nào thay th vai trò c a ngư i ch p trong vi c sáng t o ra cái "h n" cho b c nh.
  7. 6. M t chút may m n và ng u h ng Trong nhi p nh, m t chút may m n có th giúp b n "b t" ư c nh ng kho nh kh c ng n ng i mà vô cùng t giá. Khi ã ch p nhi u, b n s t luy n ư c cho mình cái g i là "c m giác b m máy", t c là kh năng d oán trư c tình hu ng và ph n x ch p vào úng th i i m. Ngoài ra, m t chút phá cách ôi khi cũng em l i nh ng ki u b c c và nh ng góc nhìn m i l v ch th . Hãy t p quan sát và ch p nhi u hơn n a. Bi t âu, nh ng b c nh th t b i có th cho b n nhi u kinh nghi m quý báu sau này.
nguon tai.lieu . vn