Xem mẫu

  1. Ch p nh chân dung (Ph n 6) 9.Góc ch p Ngoài vi c áp d ng ki u cách và i m ch p thu n l i còn c n chú ý n góc ch p tránh m i s bi n d ng hình nh do như c i m c a th u kính gây nên, m t khác góc ch p còn có tác d ng kh c ph c ư c m t s như c i m m t cân i c a nhân v t, bi t l i d ng thích h p s r t thu n ti n, nh t là khi ch p chân dung ng. V trí c a máy ch p t cao hay th p u có nh hư ng n m c chính xác c a hình nh, ch ng khác nào th giác, khi nhìn ta có thói quen là nhìn ngang t m m t, do ó góc nhìn th ng là m t th t nhiên bình thư ng nh t. Nhưng khi ng t dư i th p ngư c nhìn lên (th giác lư t theo b d c) ta l i c m th y v t ta nhìn có v to cao, ngư c l i trên cao nhìn xu ng th p ta l i th y v t lùn bé l i (nh t là nhìn th ng t nh u xu ng - nhìn i nh). Do ó th máy khi ch p cao hay th p quá t l ngư i s sai l ch hình nh, nh t là ch p c ly g n. V i góc ch p chân dung, n u máy cao quá s t o ra nhi u vùng t i khuôn m t làm ng n chùm m t l i, máy th p quá thì ph i ch p h t lên làm l rõ c hai l mũi trông r t thô và m t có th dài ra, c m to h n lên. Ch p nh bán thân (ki u ch ng minh thư) ng kính nên t ngang t m m t i tư ng. i v i ngư i mũi h ch cho máy cao lên m t chút, còn ngư i c ng n ta h b t máy m t chút.
  2. Ch p già n a hay c ngư i (ki u 2/3 và toàn thân) nên ng kính ngang t m c ho c ng c i tư ng. Trư ng h p ch p chân dung ng, ngư i g n li n v i ho t ng c a h (như lo i nh ngư i t t vi c t t ch ng h n) c n theo sát cách ho t ng và tư th ng tác c a i tư ng, do ó góc cũng ph i b thay i cho phù h p v i ý ch p. Khi ó máy t âu, cao hay th p là tuỳ thu c vào hư ng ho t ng và hư ng chi u sáng c a i tư ng. Khuôn m t c a nhân v t nên chính di n, 3/4 hay bán di n c n ph i dùng khuôn ng m c a máy ng m l a ch n cho thích h p tránh nh ng ư ng gãy khúc làm cho ư ng vi n c a khuôn m t thành góc c nh, l i lõm. C g ng phát hi n các nét c bi t v hình thái và các chi ti t giúp cho vi c di n t n i tâm. Nh ng quy t c v góc k trên là cơ s có phương hư ng sáng t o trong áp d ng th c t , không nh t thi t r p khuôn máy móc, d theo phương pháp thích ng biên ch ra ch c ch n s không ph m sai l m v cách s d ng góc ch p. 10.C ly ch p C ly ch p là kho ng cách gi a ng kính và i tư ng khi ch p. C ly ch p gi a b ph n g n nh t và b ph n xa nh t c a nhân v t i v i gn kính u có nh hư ng n s cân i thăng b ng c a hình nh. N u tay hay chân nào c a i tư ng quá g n ng kính, nh s to ra, mà xa thì bé l i. Ngay cùng trong khuôn m t, n u khi ch p i tư ng vươn c m v ng kính thì nh c m s phình ra như b sưng, trán s ng n l i. ó là c tính c a th u kính. Nói chung, tr trư ng h p c t c n thi t, không nên máy vào g n i tư ng quá vì 2 lý do: - i tư ng s m t t nhiên, d lúng túng, m t c v chân th t nét m t.
  3. - Ch p quá g n d méo hình và nh do s sai l ch c a c tính vi n c n. Nh ng ph n sát ng kính như: mũi, c m, s to lên r t nhi u so v i các b ph n khác, nh t là 2 bàn tay, nhi u khi to n n i trông r t chư ng m t. Nhưng cũng không c ng nh c c ph i t máy xa. Có nh ng ki u ct nh trông r t h p d n. Cái khó là làm th nào gi i quy t ư c 2 như c i m k trên ngư i trong nh không b th u kính làm bi n d ng và khi ch p không làm i tư ng m t t nhiên là ư c. Th c t ưa ng kính vào g n i tư ng hình nh s càng rõ nét, sinh ng, n ib t ư c y chi ti t, d gây c m xúc cho ngư i xem nh (như ghé nhìn sát t n m t). Trư ng h p này dùng ng kính có tiêu c dài s gi i quy t ư c 2 như c i m trên tuy hình nh có kém en tr ng và không ư c m ng l m. 11.B c c và b i c nh B c c trong nh chân dung là cách s p x p l a ch n các ng tác tư th c a nhân v t cho ăn kh p v i ki u cách ã l a ư c. C n chú ý nhi u n ư ng nét c a khuôn m t, thân hình, hai tay hai chân, làm sao cho toàn b b c nh cân i nh p nhàng, tuỳ theo th ch t c a i tư ng mà th hi n m m m i d u dàng hay kho m nh ch c n ch. Trư ng h p trong ki u nh có t 2 i tư ng tr lên, l i ang th ng thì b c c s khó khăn ph c t p, ư c ngư i này d h ng ngư i kia. i u cơ b n c n n m v ng là làm th nào các nhân v t g n bó m t thi t v i nhau n u kh«ng toàn v n v hình th c v m t th hi n tình c m, tâm tr ng tránh r i r c không g n bó v i nhau m t m i. i v i th chân dung tĩnh mà ch p nhi u ngư i chung m t ki u, tránh các i tư ng t do l n x n thành t n m n, nh t là trong ó l i có nh ng ôi nh ng t p có c m tình riêng thích ng ng i sát c nh nhau, chú ý s c c u màu da và qu n áo k c n cao th p và v m t t ng ngư i, không thì r t d x y ra hi n tư ng m t cân x ng cho ki u nh .
  4. B i c nh không nên quá rư m rà, c u kỳ và quá l li u. C n t o ra b i c nh ng màu, d u, m nh t. Nh ng b i c nh n i b t rõ en tr ng ơn thu n u không áp d ng vào nh câhn dung. N u b i c nh là màu tr ng có sáng l n chi u vào s là m t i tư ng b en, trái l i b i c nh en m s làm cho tóc và áo qu n màu s m l n v i b i c nh và t m nh s có s c quá en tr ng. c bi t chú ý là c nh ph i h p v i ngư i, ch ng h n ch p ngư i nông dân thì ph i l y c nh nông thôn hay các v t có liên quan n h mà ph ho . Ch p công nhân l i ph i l y c nh nhà máy, công trư ng, thành th b i c nh ph hay công viên m i phù h p, v trí c a i tư ng và c hư ng ng kính thu hình, không nên trên u ho c phía sau, dư i t có nh ng v t linh tinh như dây phơi qu n áo, c t èn, cây c i... 12. Tĩnh và ng T khi con ngư i phát minh ra nhi p nh, khó có lo i hình ngh thu t nào miêu t v chân dung con ngư i sát th c như nhi p nh. Và tài chân dung ngh thu t v con ngư i luôn ư c các ngh s nhi p nh chú ý nhi u nh t. R t ơn gi n vì i tư ng chính c a VHNT (trong ó có nhi p nh) là con ngư i. Nhưng m c ích c a nh chân dung ngh thu t là con ư ng d n t i c m xúc, c mơ, vui sư ng hay au kh cũng như n i lo âu c a con ngư i ư c hi n h u trên t m hình, vư t ra ngoài cái hi n th c thông thư ng ta v n nhìn th y hàng ngày. Ngư i ch p nh chân dung ngh thu t là ngư i i tìm hơi th c a cu c s ng con ngư i. Nhưng t ư c m t b c nh chân dung ngh thu t, ngư i ngh sĩ ph i bi t tìm nh ng nét i n hình c a nhân v t trên khuôn m t như ôi m t, cái mi ng hay c ch c a ôi tay. Van G c víet : "m c ích c a tôi không ph i là v mm t cánh tay tay mà là v m t ng tác...". Công vi c chính c a ngư i ch p nh chân dung ngh thu t là ngư i i tìm ư ng nét i n hình, cá tính và khái quát nó lên hình tư ng ngh thu t, có th là c t hay tr u tư ng, nh công c chi c máy nh b ng cách dàn d ng hay "ch p" l y hình tư ng i n hình ó.
  5. Ch p nh chân dung ngh thu t, ngư i ch p có th th c hi n theo hai phương pháp ch ng dàn d ng ch quan hay "ch p". nh chân dung ngh thu t cũng thư ng chia làm hai lĩnh v c: tĩnh và ng. 1. nh chân dung tĩnh là i tư ng ư c ch p trong hoàn c nh không ho t ng. Thư ng có s dàn d ng hay can thi p tr c ti p c a ngư i ngh s trong ó cũng có c nh ng kho nh kh c, cú "ch p" c a ngư i ch p. L i ch p nh này thư ng ư c c t hình 2/3 hay g n như c t , c n c nh. Cách ch p này nhi u NSNA c a ta r t thành công cho dù s ngăn cách gi a ngư i ch p và ngư i ư c ch p là chi c máy nh và cũng vì có s ngăn cách c a chiéc máy nh mà thi u cái nhìn tinh t v cách ch n nh ng nét i n hình c a nh chân dung mà nhi u nhà nhi p nh hao s c, tón phim v lo i nh này. Tóm l i ngư i NSNA ch p nh chân dung ngh thu t f tĩnh hay ng u ph i khám phá cho ư c nét i n hình c a chân dung con ngư i. 2. nh chân dung ng là i tư ng ư c ch p vào tr ng thái ghi hình tr c ti p ang ho t ng, làm vi c cũng như sinh ho t (víd : m t ngư i th ang v n hành máy, m t ngư i nông dân ang lao ng... ). Lo i nh chân dung ng thư ng ư c b t hình ki u phóng s nh báo chí v con ngư i. Th lo i nh này c n s k t h p hài hoà gi a s c thái con ngư i và g n li n v i công vi c, c ch , ng tác, c t hình có th là bán thân hay c ngư i và cũng có th c nhóm ngư i. Ngày nay máy móc ã ơn gi n hoá các thao tác k thu t ghi hình như v ánh sáng, ch nh nét t ng giúp cho ngư i NS, chú tâm vào nh ng cú ch p xu t th n. Nhưng xem ra l i mòn c a nh chân dung ngh thu t v n khá ph bi n. Con ư ng i tìm tính i n hình c a nh chân dung ngh thu t n m trong cái nhìn và s c m nh n c a m i chúng ta. nh chân dung ng s r t hi u qu khi nhà nhi p nh bi t d ng l i m t n cư i hay m t c ch yêu, ghét, h n d i rõ ràng nh t, ó là giây phút i n hình ngh thu t c a nh chân dung.
nguon tai.lieu . vn