Xem mẫu

  1. Ch p nh chân dung (Ph n 4) 6.Tư th : Tư th là các v tư ng trưng cho thái , c tính c a con ngư i phát l ra thành i u b , dáng d p b ngoài c a hình thái toàn thân. Khác h n v i h i ho ch c n th t gi ng v b m t, còn tư th i tư ng tha h hư c u tuỳ ý ho sĩ v th nào nên th ; nh chân ung b t bu c ph i ghi l i m t cách chân th c úng như tư th nhân v t, vì ch c năng c a nh là khích l thuy t ph c con ngư i b ng phương pháp tái hi n hi n th c. N u không ph n ánh y hi n th c khách quan thì làm sao kh i ng ư c c m xúc chân thành c a i tư ng và khán gi ? Hơn n a, tư th c a con ngư i không ch h tr c l c cho các v m t trong vi c bi u l , nh n m nh v thái phong cách, tâm tr ng, mà còn eo kh năng di n xu t ư c nhi u tr ng thái tình c m c th ; bi t v n d ng nó càng làm cho cách miêu t con ngư i thêm tinh t , d gi i quy t nh ng trư ng h p v m t i tư ng khó b c l tâm tư, tình c m. V i th th t cân b ng c a hai vai khi n Lg ng c vươn lên v a ph i, t l v nghiêm túc, s n sàng; v i hai tay khoanh vòng trư c ng c, khi xi t ch t l i t i m c co rúm hai vai, rõ ràng là thái khúm núm, khu t ph c; nhưng n u n i l ng vòng tay h trên ng c, l i t ra khiêm t n, chín ch n, l ng nghe; ho c dáng ngư i ng th ng, d ng chân, ch ng tay lên háng n u không ph i o tính khí
  2. ngang tàng t là b t ch ra i u k c ; ho c Lg ng c vươn n l ch vai d th y ngay v thách th c t hào... Cái tình ti t t tư th con ngư i phát l ra như th ó! D a vào kh năng, c trưng c a tư th , ngư i phương Tây thư ng t n d ng nó trong vi c mô t các lo i nh tâm lý ngh thu t như: nh ng bư c chân suy nghĩ, m c th m thi t c a cánh tay ghì ri t thân nhau, ho c s au n qu n qu i b ng thân hình co qu p hay ư n c ng, nghiêng, ng ... Cũng như h i ho miêu t nhân v t, nh chân dưng ã d a theo c tính th hi n tâm tr ng c a con ngư i thư ng k t h p v i b m t cu c s ng th c t chia thân hình con ngư i thành các th : bán thân, 2/3 ho c toàn thân, cho ti n theo t ng cách di n t n i tâm; và m i hình th này l i tuỳ theo c i m v phong cách, thân hình i tư ng và yêu c u m c ích c a ki u nh, k t h p v i b m t x p t cho nhân v t ng, ng i, n m, chúi v phía trư c, nghiêng ng sang hai bên hay vươn mình u n éo... R i, chính t các tư th cơ b n này ã s n sinh ra vô vàn ki u cách theo ý sáng t o khác nh m c t theo ý th c c a nh ng ngư i c m máy. 6.1.Th bán thân Ngư i ta t tên cho th này là chân dung bán thân vì ng kính ch thu hình n a ph n trên c a con ngư i vào nh. Th c ra, mu n cho nh chân dung th này th t cân i, thư ng ch ch p t ngang túi áo ng c tr lên, hơn n a m c ích ch di n t t p trung b m t, vai và ng c, thông thư ng ch cho cân x ng v i o n c và u. Chân dung bán thân là m t th nh c t trung bình, ph n nhi u ư c th hi n theo ki u chân phương ng n, tuy cũng nhi u khi s d ng c t tình c m c a nét m t theo phong cách ngh thu t, nhưng vì nó thoát ra ngoài khuôn kh b m t b c c t o hình ph c t p (nh t là b i c nh), cho nên nó thích h p v i ngư i l n hơn là tr em. Trong th c t , i tư ng ưa chu ng th nh này nh t là l a tu i t trung niên tr lên.
  3. Nói chung, th chân dung bán thân hi n nay v n r t thông d ng, thích ng trong nhi u trư ng h p, ph c v c l c cho các yêu c u v nh: căn cư c, h chi u, ch ng minh thư, nh lãnh t , nh gi i thi u các nhân v t i n hình trên báo ch th m chí c nh qu ng cáo và nh lưu ni m ho c c t ngh thu t cũng r t c n thi t th nh này, vì v i cách di n t t p trung vào b m t, các chi ti t c i m c a v m t ư c bi u l y rõ ràng cho vi c th hi n b t kỳ hoàn c nh nào, l i không b khuôn kh h n ch dù v i yêu c u nh h p nh t v khuôn c v n m b o chính xác d nh n. Tuy nói là nh chân dung bán thân thu n ti n cho vi c th hi n như: không b th i gian và không gian h n ch khi ch p, i tư ng ch c n s a so n b tóc và cái áo, không òi h i c u kỳ toàn b trang ph c, không câu n c ph i ng hay ng i mà c lúc ang n m v n ch p ư c vì ch c n có m t và b ng c, không m t nhi u công ch nh n các ng tác tư th khó nh t c a tay chân... nhưng th c ra, ch p ư c ki u nh chân dung bán thân t yêu c u ngh thu t không ph i là vi c gi n ơn, và ngay c v i lo i chân dung lưu ni m bình thư ng mu n cho b c nh thu n m t, ưa nhìn, cũng không d dàng. Ngoài vi c ch y u căn c vào các ư ng nét c i m t chu vi hình th n t ng chi ti t b m t i tư ng như: gò má, c p m t, g trán, s ng mũi, cái mi ng, vành tai, n c cái c , cái c m, l mũi, mái tóc, k t h p v i v b c l tình c m trên nét m t nghiêm trang, ch t phác, khô khan thô b o hay hóm h nh, duyên dáng, d u hi n, theo m i c nh bu n, vui, căm thù, ph n n , tin tư ng, hy v ng, mãn nguy n, ngưng i... x p ki u cho thích h p; mà còn ph i d a theo dáng d p c a thân hình, i u ki n ánh sáng cho phép, c n l a tu i c a i tư ng n a, ch n l c, ch nh n tư th cho cân x ng m i có th l a hình ăn kh p v i khuôn c nh t yêu c u c a th nh này. V i i tư ng l n tu i, nhân v t c bi t, lãnh t hay nh căn cư c, ch ng minh thư, h chi u, ho c tương t , c n l y tư th ngay ng n ch nh t cho phù h p v i phong cách ng n, nghiêm trang, t nh . Tuỳ theo cách th hi n, có th l y
  4. th hơi ch ch bên sư n cho ng c nghiêng, hay nghiêng h n, hay vuông v c hai vai, nhưng c n cho thân nhi u hơn m t m t chút (chi u cao c a thân kho ng g p rư i m t là v a). N u tư th th ng vuông v n cân b ng hai vai nên chú ý ch p v i góc hơi ch ch ngang m t chút cho nh c ng. i tư ng là thanh thi u niên, n u xét th y b ng c không có l i gì thêm cho m c m ho c không c n ph i k t h p v m t v i bàn tay ho c cánh tay nh n rõ n i tâm tình c m, nên rút ng n thân hình l i cho kh m t cao to hơn. N u mu n di n t nét n nang c a Lg ng c, có th l y t ngang t m vú tr lên k c nam l n n , và th hơi nghiêng ho c nghiêng h n cho n i b t ( th này ngư i ta thư ng thu hình th p xu ng phía dư i vú cho kh m t nh l i trong khuôn khi in phóng nh d c t cúp l i theo úng ngh thu t). Khi c n l y bán thân th t dài cho m t nh b t i, t o các th nghiêng ng a cho duyên dáng, h p d n, ngư i ta cũng có th áp d ng cách ch p thu nh l i cho khuôn r ng rãi d c t cúp khi in phóng nh. Nên lưu ý r ng: th nghiêng ng a, vươn ng c thư ng thích h p v i ph n , và th nghiêng chúi v phía thư c thư ng thích h p v i nam hơn. V i tr em, k c hài nhi, n u có th gi cho ngưng ng ngu y lúc ch p, v n có th dùng th bán thân th c hi n miêu t chân dung như ngư i l n. N u ch u khó b c c t o hình, c t cúp và tài hóm h nh, nhi u khi t ư c nh ng ki u nh có tính g i c m m nh và r t c áo v ngh thu t chân dung bán thân. 6.2.Th 2/3 ngư i nh chân dung ch p 2/3 ngư i thư ng ư c s d ng cho các trư ng h p và i u ki n như: -V m t i tư ng chưa di n t n i tâm theo m c ích yêu c u c a tài, c n k t h p thêm tư th dáng d p, nh t là ôi tay cho th t rõ ý nghĩa. - Thân hình i tư ng có nhi u ư ng nét h p d n m c m, có tư th b c l rõ n i tâm và phong thái.
  5. - o nt u g i xu ng bàn chân i tư ng không có dáng d p gì có l i cho di n t như: thô x u, d m t t nhiên... ho c dư i chân và quanh chân i tư ng có nh ng chư ng ng i nh hư ng không t t n n i dung và hình th c b c nh. - Nh nhàng, mu n l y t u n chân nhưng không lùi máy ư c mà l i không có ng kính góc r ng y xa hình nh. - Mu n cho thân hình và khuôn m t to y trong khuôn hơn thì ch p c khuôn hình. Khi ch p th nh chân dung này, ngư i ta thư ng l y t trên u g i m t ít tr lên (t c là g n h t toàn b chi u dài ùi c a nhân v t), nhưng ôi khi tuỳ theo ý thích c a i tư ng k t h p v i nhà nhi p nh, còn có th ch p c t ngang gi a ùi ho c cao hơn (t i ngang hông là cùng n u rút ng n t b ng tr lên s thành th bán thân). Th nh này ch thích h p v i i tư ng có thân hình cân i, n nang, tư th duyên dáng ho c ĩnh c ư ng b , dáng d p ưa nhìn; còn i v i nhân v t g y y u hom hem thân hình m t cân d i, ph n có mang, àn ông b ng ph , c v i ngư i m c qu n áo lôi thôi dúm dó u không th áp d ng th ch p này. Ch p 2/3 ngư i h u h t l y th ng cho d th hi n, th ng i và n m ch áp d ng cho lo i chân dung ng k t h p v i b i c nh mà không th cho ng d y ư c, còn r t hãn h u dùng n. C n l a ch n th ng cho thích h p v i t ng i tư ng, ví d như ngư i có b ng c n nang, c p mông tròn trĩnh, m t b u bĩnh, qu n áo th t g n có n p là p nên ng nghiêng; n u không t yêu c u như v y t t ph i ng hư ng b m t thân hình vào ng kính, th ng quan tr ng nh t là ôi tay, ph i căn c vào phong thái i tư ng b c c m i thích h p, không nên máy móc tuỳ ti n, ai
  6. cũng ch ng tay lên háng ho c khoanh tay trư c ng c, ho c cho i tư ng c m nh ng v t ngư c c nh, c ng ... N u nhân v t th p lùn ho c cao quá kh , có th áp d ng th máy ch p ngư c lên, chúc xu ng t o r t m vóc theo ý mu n. Nh ng trư ng h p có b i c nh thêm ngư i hay phong c nh, không nên cho i tư ng nhô lên n n tr i quá cao vì nh s gây cho ngư i xem c m giác như nhân v t vươn lên kh i, thoát ly cu c s ng ho c quá cao nhân v t. Dùng bóng in vào phông cũng có khi gây ư c hi u qu ngh thu t v i i tư ng nào thích h p. Nên nh r ng bóng n m trên m t t không th dùng cho th chân dung 2/3 này. 6.3.Th toàn thân Chân dung toàn thân là th lo i nh dùng di n t t ng h p v con ngư i b ng cách cho nhân v t b c l tình c nh t v m t k t h p v i tư th ng tác c a thân hình và các chân tay, nhi u khi l i liên k t v i c i m c a hình thái, v trí i tư ng xu t hi n th hi n n i tâm và ý nghĩa n i dung b c nh. Th nh này thư ng ch p các lãnh t , nhân v t i n hình, c bi t ho c chân dung lưu ni m có k t h p thêm c nh v t có ý nghĩa, th này ph n nhi u ngư i ta cho i tư ng ng và ng i hơn là tư th n m. Khi ch p không nên nóng v i và cũng không nên s a tư th quá nhi u, c n i tư ng th t tho i mái theo phong cách thư ng ngày, sau ó nh n xét l a ch n góc ch p k t h p hư ng d n cho i tư ng ch nh n l i, và khi th y n nh t yêu c u là k p th i b m máy. Tuỳ theo v m t, dáng ngư i, tâm tr ng và thói quen c a i tư ng mà cho hư ng m t theo góc thích h p, tránh gò ép l y ư c. Vi c khó nh t khi th hi n là làm sao cho chân tay i tư ng bi u l ư c tình c m ra ng tác tư th mà v n gi ư c v t nhiên. Cho nên, trư c khi b trí
  7. ch p c n hi u rõ th thích h p s n, nhanh chóng ch nh n, l a ki u cách cho h và ph i ch ng n u không i u khi n ư c con ngư i thì nên dùng th pháp k thu t cho ng kính thu hình k p th i úng lúc m i d t hi u qu t t. Ch p chính di n t i ky i tư ng ng i trên gh u ho c ng i nghiêm ch nh mà lưng không có cái t a (ra nh s gi ng như ngư i ng i x m). nh chân dung dĩ nhiên là ph i l y vi c mô t b m t là chính, nhưng n u th này mà c loay hoay v cách l a ki u m t, s lãng quên m t vi c ch nh l i tư th chân tay cho i tư ng, r i, ch c n m t chi ti t nh v ng tác ngây ngô ng ngh ch c a i tư ng s làm phí c v m t r t p ã l a ch n. kh c ph c như c i m này, trư c h t là ta s a tư th , b c c cho tay chân i tư ng th t t nhiên ăn kh p v i nhau xong r i hãy t p trung vào khuôn m t, và khi s p b m máy c n ki m tra l i toàn b cho th t y m i không x y ra hi n tư ng áng ti c. i v i các c già, dù ng i hay ng ur td n c tay chân, nên ã có không ít các '' nh th '' các c thư ng xoè 10 ngón tay bày hàng ra phía trư c trông như.tư ng g , ho c ngư c l i, l rõ v gò bó c ng ơ theo tư th ư c hư ng d n, còn i v i thanh niên, n u ta không gi i thích cho h rõ tư th l b ch ph n m thu t, t t khó tránh kh i tình tr ng ngh ch ng m c n ng n c òi ch p theo ''th t nhiên'' m t cách không thích h p v i kh năng thu hình c a ng kính, s h ng ki u nh như chơi, ch ng h n như tay ch p ra sau lưng mà c òi ch p chính di n t ra nh s thành cô hay c u thương binh, hay cái v ng i ''b què" tư ng là duyên dáng, nhưng ã vô tình b t ng kính c t c t c 2 chân. Trư ng h p k t h p ngư i v i c nh nên ch n ch c nh nào ít r m r p b c nh sáng s a n i b t ngư i. Ch nên l a l y m t ph m vi c bi t kh năng tiêu bi u cho a i m, ch vì c nh s c h u tình mà tham l y quá nhi u c nh d thành nh phong c nh, m t ý nghĩa t ngư i c a nh chân dung; và, có m t i u c n cao c nh giác trư ng h p này là ''nh ng màu s c và hình tư ng m t ta nh n th y p, r t có th ch là nh ng m h n n tr ng en khi ra nh kia y''.
nguon tai.lieu . vn