Xem mẫu

  1. Ch p nh chân dung (Ph n 2) 4.Th hi n n i tâm trong nh chân dung ngh thu t. Mu n hình nh con ngư i th t gi ng ho c tr ra, m ng và tươi th m lên không ph i là khó i v i ngư i có trình k thu t nhi p nh thành th o. Nhưng ch l t t ư c y cái v gi ng b ngoài c a con ngư i chưa ph i là th hi n m t b c chân dung hoàn ch nh, vì ngh thu t không ph i là s sao chép ơn thu n, mà chính là s chuy n hoá t ngư i m u thành hình tư ng ngh thu t, t c là dùng hình th c di n t n i dung, m c ích c a tác ph m trong ó nhà nhi p nh b c l tâm tình và b n lĩnh c a mình. Nhi m v chính c a nh chân dung th c i v i ho sĩ cũng như iv i ngh sĩ nhi p nh là bi u hi n cho ư c không ch gi ng b ngoài mà còn ph i khám phá cho ư c cái th gi i bên trong c a con ngư i b ng phương ti n t o hình Mu n như v y trư c h t nhà nhi p nh chân dung ph i làm quen v i nhân v t nh th hi n, tìm hi u tâm tư h , hoà mình v i h , yêu m n h , kiên nh n ch i th i cơ, và nh y c m k p th i phát hi n nh ng nét c áo có th ch thoáng qua m t l n trên b m t i tư ng "ch p g n" l y b ng trình k thu t chính xác. Ngoài ra l i c n bi t khêu g i kích ng bi u l nh ng tình c m th m kín c a i tư ng khi c n thi t, khi n cho nó b c l ra m t cách t nhiên, chân th t. ó là trách nhi m c a nhà nhi p nh ngh thu t i v i nhân v t, ví như nhà thơ ti p xúc, g n gũi qu n chúng g i c m, tìm hi u, cô úc, chu n b cho tài sáng tác. Còn chính b n thân tác gi c a tác ph m nh chân dung cũng không nên
  2. b t ng kính ph i thu hình m t cách gư ng ép, ch p b ng ư c ph i t t o l y ni m h ng thú phát huy sáng t o và khi ã xúc c m ph i d n h t tâm tình, tài năng vào vi c th hi n m t cách nhi t tình như nhà thơ ã l a ch n ư c tiêu c n tranh th m i c m xúc d n ra ngòi bút. Có như v y m i k p th i giành ư c kho nh kh c quý báu và m i th hi n ư c tác ph m th c t , chân th t, nh là m t ngh thu t miêu t tr c di n và chính xác nh t. Trong vi c miêu t con ngư i nh chân dung ph i bi u hi n ư c cá tính, nhân cách, di n t ư c th gi i n i tâm c a nhân v t m i t yêu c u c a ngh thu t. ó là òi h i c a ngh thu t nhi p nh trong xu th vươn lên ngang t m v i các ngành ngh thu t khác. Ch p chân dung mà bi u l ư c th gi i n i tâm c a i tư ng t c là ã trang b thêm ph n h n cho b c nh. M t b c nh có h n nghĩa là t nh ng ư ng nét c a ngư i trong nh n i b t s c s ng chân th t, khi n khi ngư i ng m nh có c m giác như ngư i trong nh ang t thái , tâm s v i ta, g i cho ta th y như ang ti p xúc v i ngư i b ng da b ng th t, òi ta ph i l ng nghe tâm tình c a h . ây là v n òi h i n c m xúc, k t h p v i tài hoa c a tác gi . Trong nh chân dung cũng như trong hình th con ngư i, ôi m t, cái mi ng và hai bàn tay là nh ng b ph n quan tr ng nh t b c l thái và tình c m. ó là các tr ng i m c n t p trung miêu t . 4.1.V ôi m t nh chân dung có gi ng, có p, t yêu c u ngh thu t hay không là do các ư ng nét th hi n trên khuôn m t quy t nh và trong toàn b gương m t, ôi m t là m c thư c tiêu bi u nh t c a tâm h n. Qua ôi m t ngư i ta d dàng phát hi n rõ tâm tư, tình c m, hi u ư c t ng ni m vui ánh lên tươi t n, n i bu n r u au kh trong vành mi trĩu n ng x u xu ng, ho c s căm thù gi n d làm giãn ng t , chau lông mày.
  3. Cũng t ôi m t d nh n rõ s thương yêu trìu m n c a ngư i m , thái nghiêm kh c c a ngư i cha, lòng quy t tâm c a ngư i chi n sĩ, v ph n ch n h h i sau khi hoàn thành nhi m v , khát v ng, hoài bão, s c u c u, van lơn... T t c m i i u th m kín nh t u r c lên ho c ng l i trong khoé m t. Nhà nhi p nh ph i bi t phân bi t cho rành rõ, t o hình thích h p, nh y bén v i nh ng v phát l tiêu bi u t tâm tr ng nhân v t m i b m máy úng kho nh kh c ánh lên t ôi m t. Có ngư i thư ng tránh không i tư ng nhìn th ng vào ng kính máy nh b t kỳ ki u cách nào. T t nhiên là có nh ng ki u nh không th òi h i i tư ng nhìn vào ng kính ư c, nhưng n u m i trư ng h p u áp d ng như v y là r p khuôn máy móc, d làm cho s bi u l ôi m t b h n ch , th m chí có khi còn gi m thi u nhi u tác d ng ho c ph n l i ý miêu t c a ngư i ch p. Ch p ngư i ang ho t ng dĩ nhiên là t m m t b t bu c ph i hư ng vào phía có s vi c liên quan, nhưng ch p ngư i ang tr ng thái tĩnh, không có b i c nh nào c n thi t ph i cho i tư ng hư ng v ó, sao l i không th cho ôi m t h nhìn th ng vào ng kính, m t ngư i trong nh b t g p ánh m t ngư i xem nh, có d gây ra s lôi cu n thu hút hơn không ? Chính nh ánh m t g p nhau d t o ra s h p d n, giao lưu tình c m gi a ngư i trong nh v i ngư i xem. Ngay b n thân chúng ta, vì th khi nh n ư c m t b c chân dung c a ngư i thân yêu lâu ngày xa v ng mà nhìn th y m t trong nh chi u th ng vào ta, ai không ít nhi u xúc ng, và như c m th y ngư i thân ang g i ánh m t vào trong nh nh ng n i ni m tuỳ theo liên tư ng m i lúc ta ng m nhìn. ôi m t th t s là sâu s c, th t là c i m , th t là n ng cháy, di u kỳ. B c chân dung có h n hay không ph n l n là do s di n t v ôi m t. 4.2.V c p môi Sau c p m t ph i nói n cái mi ng, mà chính là vành môi. Tình c m do c p môi bi u hi n ''ăn kh p ng b '' v i ôi m t. Hai b ph n ph i h p h u cơ
  4. v i nhau. M t n i gi n t mi ng chúm l i hay vành môi mím l i. M t d u dàng trìu m n thì vành môi giãn dài ra làm môi căng dài sang hai bên, m t bu n th m thì c p môi ch ch c méo x ch, m t d u dàng ưng thu n thì môi như mu n hé m , m t ngơ ngác kinh ng c thì mi ng d m r ng thành há h c v.v... Có nh ng c p môi th hi n r t rõ tâm tính con ngư i như: nũng n u, n ng cháy trên nét m t, chúm chím như n hoa ch m n và chín m ng ng t ngào mi ng u thơ, hay ng b cùng khoé m t ưa tình; ch b u cong c n c a k anh á dành hanh; bĩu ra khinh b c a k t cao t i, coi thư ng ngư i khác... Có khi ch c n c t t vành mũi tr xu ng h t cái c m, xem nh cũng có th hình dung ư c ph n nào tính n t ngư i trong nh n u tác gi khó l t t ư ng nét. 4.3.V ôi bàn tay Khi ôi m t cái mi ng ư c coi như c p bài trùng, g n v i nhau như hình v i bóng? Thì k th 3: hai bàn tay ư c coi là y u t ph - nhưng chính chúng cũng góp m t ph n áng k làm cho b c nh chân dung thêm sinh ng và h p d n, tuy là y u t ph nhưng ch coi thư ng. Ph i nghiên c u hình dáng, tư th , màu s c và v trí cho chúng, ng chúng làm nh hư ng ho c át m t tình c m c a nét m t, nhưng cũng ng làm cho chúng thành ngư ng ngh u ho c th a không bi t gi u i âu. n ây ch c nhi u Bác t t câu h i: Cái gì mình n tư ng nh t, thư ng là th mình ng m nhìn u tiên, và ó m i là cái n tư ng nh t c a b c nh ch ? Các cu c thăm dò, i u tra trên th gi i u cho cùng m t k t lu n là àn ông chúng ta khi g p m t ngư i ph n , b ph n mà chúng ta ng m nhìn u tiên và ý nh t là ôi m t (theo trư ng phái c i n) và m t th khác (theo trư ng phái hi n i) không ph i là mi ng hay tay . Là cái gì thì m i Bác t có k t qu nhé, ây ch là s g i ý mà thôi...
  5. Trong các nguyên nhân v s th t b i c a nh chân dung, m t ph n cũng do hai bàn tay vô v , c ng ơ như g , như k m t h n. Nhà o c h c Montaigne ngư i Pháp r t n i ti ng v tài vi t ti u lu n ã t ôi tay r ng: '' ôi tay ư ? Chúng van xin, h a h n, kêu g i, xua u i, do n t, thách th c, n nh hót, ch gi u...'' Vi t Nam ta có câu: ''Khôn ngoan hi n ra nét m t, què qu t hi n ra chân tay". Nghĩa què qu t ây là nói bóng v s v ng v . N i tâm c a con ngư i, nhi u khi ánh m t, c p môi th hi n ra chưa , mà còn nh thêm s b c l c a ôi tay m i di n t ý t c a thái và tâm tr ng: ngón tay cái ư n cong vươn lên rõ ràng là m t d u hi u giao ư c b o m; ngón tay tr chĩa th ng yàơ i phương là c m t hành ng khinh mi t, v ch m t ch tên, ho c gí sát trán ai là hi n tư ng chua ngoa s n s . Khi n o tính toán, lao lung suy nghĩ ta thư ng gõ u hai ngón tay; khi t c gi n th nào cũng n m ch t, n i gân gu c và khi c m ng th nào bàn tay cũng th y run run... M t s nhà nhi p nh n i ti ng ã dành thì gi ghi l i các dáng i u, tư th thân thư ng, tháo vát và g i c m c a ôi tay trong các công vi c hàng ngày c a i s ng nhân dân. Nhi u khi xem i n nh ho c xem bi u di n sân kh u chúng ta có d p ư c ch ng ki n nh ng i u mà ôi tay có th nói thay l i ư c, m c d u ôi khi có v cư ng i u; nhưng ''không ai có th c m s cư ng i u theo hư ng c a s chân th t'' Cũng như b t c ngư i ngh sĩ nào, nhà h i ho không th ch v m t cách bình thư ng cái dáng d p bên ngoài c a i tư ng mà còn ph i ph n ánh cho ư c m i quan h c a mình v i nhân v t y, n u không như v y thì nh ng sáng tác c a h làm sao thuy t ph c n i qu n chúng ngoài t m v i thô ư c bôi màu trên giá v ! Ngư i ngh sĩ ch p nh chân dung hoàn toàn không ph i ch gi i thi u cái v t ch t bên ngoài c a nhân v t mà trư c h t c n gi i thích cho ư c cái th gi i
  6. n i tâm c a h . Trong lúc tái hi n hình dáng m t con ngư i c th b ng nh ng phương ti n k thu t nhi p nh, nhà nhi p nh chân dung ngh thu t còn ph i bi u hi n c s hi u bi t c a mình v tính cách c a con ngư i mình ch p, hay nói cách khác ngư i ngh sĩ nhi p nh không th là ho sĩ d ng dưng. Ch p riêng b nh v ôi bàn tay i v i ngư i yêu thích nhi p nh cũng là m t tài h p d n, ch ng h n v i nh ng ngh như thêu, tu ng, chèo... Bác nào th ch p nhé!
nguon tai.lieu . vn