Xem mẫu

  1. Ch p nh bi n • Bi n bao la là nơi các nhi p nh gia d rung c m và sáng tác nên nh ng t m hình th lo i phong c nh tuy t p. B n cũng có th làm ư c i u ó v i nh ng lưu ý v th i gian, b c c, kh u … Không quá khó các tay máy m i vào lĩnh v c ch p nh có “tác ph m’ c a riêng mình. i u trư c tiên là h c n… d y s m vì bình minh là th i gian quý báu c a nh phong c nh. th i gian này, h u như các t nh d c duyên h i c a nư c ta u có nh ng v ng m t tr i m c tuy t p, xê d ch t 4h30-5h sáng, tùy t ng nơi. Còn bu i chi u (kho ng 6h30-7h30) là lúc b n có th ghi l i v p c a hoàng hôn. Không ch ơn thu n là b m máy và ch p, n u b n mu n có tính ngh thu t trong nh c a mình, hãy kiên nh n ch i và chu n b cho nh ng gi phút “vàng” mà gi i săn nh luôn tìm ki m.
  2. Ch n th i i m là hoàng hôn, ngư i ch p s có nh ng m ng màu tuy t p trên bi n Khi n v i bi n, ch c ch n là b n s ch p nh thu c th lo i phong c nh b i không gian bi n r ng l n và tráng l . ây là ưu th c a bi n nhưng thách th c v i các tay máy là ph i tìm ư c m t không gian th c s “s ch”, không có nh ng chi ti t th a (rác, các c a hàng l n x n, dây r …), tr phi b n n v i ch cá ven bi n và ây l i là v n khác. Do ó, khi lên k ho ch ch p, t t nh t là b n nên ưu tiên nh ng i m n còn hoang sơ ho c ít b bàn tay con ngư i can thi p vào. i u này c n khá nhi u kinh nghi m c a nh ng ngư i ưa du l ch và b n nên tham kh o t h . ôi khi, trong m t khu bãi bi n “l n x n” có nh ng bãi á khá p ghi hình. Ngư i ch p cũng nên mang theo chân máy lo i n ng ch ng rung vì m i tay ho c gió th i, hood c n các tia sáng “ i l c” gây ra v t m trên nh, kính l c phân c c làm m s c trong trư ng h p ánh sáng còn quá “tươi”.
  3. Tìm b c c trong khi ch p bi n cũng không quá khó. Cách ơn gi n nh t là theo quy t c 1/3, nghĩa là t ư ng chân tr i vào ư ng 1/3 ho c 2/3, tùy vào ý thích nh n m nh bi n hay b u tr i. Lúc này cũng chú ý t kho ng vô c c chu n kho ng nét t i ưu nh t. N u trên ư ng chân tr i có v ng m t tr i, b n có th t m t tr i vào i m 1/3. V i nh ng b bi n p, ngư i ch p nên t n d ng lo i ư ng cong hình ch C, ch S t o b c c m m m i cho nh. N u nh n th y nh ng chi ti t n i b t, b n cũng không nên b qua b c c dùng “leading line” nh n m nh ch th b ng ư ng d n là b bi n ho c v t cát. t ư ng chân tr i 1/3 phía trên nh, m t tr i i m m nh 1/3
  4. Khi xoay ngư i ngang v i hư ng n ng chi u, b n có th ghi l i s ph n chi u màu n ng trên các con sóng. nh này dùng ch ch p ch m, dùng hood ch n sáng và làm các tia n ng tung bay như pháo hoa cùng con sóng Khe cát t o thành hình cong ch S m m m i bên bi n bi n, sóng luôn là m t ch h p d n. N u bi t ch ng t c c a tr p
  5. và kh u , b n s làm nh ng con sóng tr nên tuy t p. Ví d , v i phong c nh không có ngư i di chuy n, ngư i ch p có th tt c màn tr p ch m m t chút, t máy trên giá , kho ng ½ giây hay 1 giây nh ng con sóng tr nên m m m i như t m voan tr ng ôm l y các m m á en. N u ai ó mu n t o dáng bên sóng, h c n ng i yên b n ch p sóng m m v n lên theo ki u này. Nhưng n u có i tư ng di chuy n trên các con sóng như v n ng viên lư t ván, ngư i chơi trò lư t ván do ca nô kéo thì b n ph i dùng t c nhanh ghi hình. n các vùng duyên h i, các “phó nháy” cũng không nên b qua sinh ho t c a ngư i dân làng chài. Dù các c nh kéo lư i, ánh cá khá quen thu c, khi có nh ng b c nh v ch này c a riêng mình, b n s th y r t có ý nghĩa. Hơn n a, nh ng con m t tinh tư ng s không bao gi th y c n c m h ng nơi ây. Sóng cu n tung lên khá nhanh nên có th dùng t c c a tr p nhanh ghi l i cao c a con sóng
  6. T c c a tr p h nhanh ghi c nh di chuy n trên bi n T c c a tr p ch m sóng m m m i như voan
  7. C nh chài lư i luôn mang l i c m xúc sâu l ng. Ngu n nh: Betterphotos
nguon tai.lieu . vn