Xem mẫu

  1. Chương4:Chương trình quét bàn phím ma trận 4X4 và nhập số liệu từ bàn phím: ;================================================== ========= === NUMBER_A1:;DO KHONG NHAY DUOC LJMP NUMBER_A SCAN_KEYPAD: CLR KEYPRESS SCAN_KEYPAD1: ;KEYPAD = P2 MOV KEYPAD,#0FFH;QUET HANG 1 CLR P2.0 NOP MOV A,KEYPAD JNB ACC.4,NUMBER_7 JNB ACC.5,NUMBER_8 JNB ACC.6,NUMBER_9 JNB ACC.7,NUMBER_A1 MOV KEYPAD,#0FFH;QUET HANG 2 CLR P2.1 NOP MOV A,KEYPAD JNB ACC.4,NUMBER_4
  2. JNB ACC.5,NUMBER_5 JNB ACC.6,NUMBER_6 JNB ACC.7,NUMBER_B MOV KEYPAD,#0FFH;QUET HANG 3 CLR P2.2 NOP MOV A,KEYPAD JNB ACC.4,NUMBER_1 JNB ACC.5,NUMBER_2 JNB ACC.6,NUMBER_3 JNB ACC.7,NUMBER_C MOV KEYPAD,#0FFH;QUET HANG 4 CLR P2.3 NOP MOV A,KEYPAD JNB ACC.4,KEY_ENTER JNB ACC.5,NUMBER_0 JNB ACC.6,KEY_ESC JNB ACC.7,NUMBER_D JB KEYPRESS,EXIT_SCAN LJMP SCAN_KEYPAD1 NUMBER_1:
  3. MOV R4,#1H SETB KEYPRESS LJMP SCAN_KEYPAD1 NUMBER_2: MOV R4,#2H SETB KEYPRESS LJMP SCAN_KEYPAD1 NUMBER_3: MOV R4,#3H SETB KEYPRESS LJMP SCAN_KEYPAD1 NUMBER_4: MOV R4,#4H SETB KEYPRESS LJMP SCAN_KEYPAD1 NUMBER_5: MOV R4,#5H SETB KEYPRESS LJMP SCAN_KEYPAD1 NUMBER_6: MOV R4,#6H SETB KEYPRESS
  4. LJMP SCAN_KEYPAD1 NUMBER_7: MOV R4,#7H SETB KEYPRESS LJMP SCAN_KEYPAD1 NUMBER_8: MOV R4,#8H SETB KEYPRESS LJMP SCAN_KEYPAD1 NUMBER_9: MOV R4,#9H SETB KEYPRESS LJMP SCAN_KEYPAD1 NUMBER_0: MOV R4,#00H SETB KEYPRESS LJMP SCAN_KEYPAD1 NUMBER_A: MOV R4,#0AH SETB KEYPRESS LJMP SCAN_KEYPAD1 NUMBER_B:
  5. MOV R4,#0BH SETB KEYPRESS LJMP SCAN_KEYPAD1 NUMBER_C: MOV R4,#0CH SETB KEYPRESS LJMP SCAN_KEYPAD1 NUMBER_D: MOV R4,#0DH SETB KEYPRESS LJMP SCAN_KEYPAD1 KEY_ENTER: MOV R4,#13H SETB KEYPRESS LJMP SCAN_KEYPAD1 KEY_ESC: MOV R4,#27H SETB KEYPRESS LJMP SCAN_KEYPAD1 EXIT_SCAN: ;thoat khoi quet ban phim MOV A,R4 RET
nguon tai.lieu . vn