Xem mẫu

  1. chương3: chương trình hiện thị ra led7: 1. quét giờ phút giây + thứ 2. quét ngày tháng năm +thư ;QUET LED DISPLAY_CLOCK_LED: MOV A,DAY CLR EN1 MOV P1,A SETB EN1;CHOT DU LIEU MOV A,HOUR ANL A,#0F0H SWAP A CLR EN2 MOV P1,A SETB EN2;CHOT DU LIEU LCALL DELAY_LED
  2. MOV A,HOUR ANL A,#0FH CLR EN3 MOV P1,A SETB EN3 MOV A,MINUTE ANL A,#0F0H SWAP A CLR EN4 MOV P1,A SETB EN4;CHOT DU LIEU MOV A,MINUTE ANL A,#0FH CLR EN5 MOV P1,A SETB EN5;CHOT DU LIEU
  3. MOV A,SECOND ANL A,#0F0H SWAP A CLR EN6 MOV P1,A SETB EN6;CHOT DU LIEU MOV A,SECOND ANL A,#0FH CLR EN7 MOV P1,A SETB EN7;CHOT DU LIEU RET DISPLAY_DAY_LED: MOV A,DAY CLR EN1 MOV P1,A SETB EN1;CHOT DU LIEU
  4. MOV A,DATE ANL A,#0F0H SWAP A CLR EN2 MOV P1,A SETB EN2;CHOT DU LIEU LCALL DELAY_LED MOV A,DATE ANL A,#0FH CLR EN3 MOV P1,A SETB EN3 MOV A,MONTH ANL A,#0F0H SWAP A CLR EN4 MOV P1,A SETB EN4;CHOT DU LIEU
  5. MOV A,MONTH ANL A,#0FH CLR EN5 MOV P1,A SETB EN5;CHOT DU LIEU MOV A,YEAR ANL A,#0F0H SWAP A CLR EN6 MOV P1,A SETB EN6;CHOT DU LIEU MOV A,YEAR ANL A,#0FH CLR EN7 MOV P1,A SETB EN7;CHOT DU LIEU
  6. RET
nguon tai.lieu . vn