Xem mẫu

 1. Chương VII: KINH TẾ VĨ MÔ TRONG NỀN KINH TẾ MỞ    
 2. Mục tiêu của chương • Trình bày bảng cán cân thanh toán • Trình bày các khái niệm về tỷ giá hối đoái • Trình bày các chế độ tỷ giá và cơ chế xác định tỷ giá trong từng chế độ tỷ giá • Trình bày các tác động của sự thay đổi tỷ giá đối với nền kinh tế.    
 3. Mục tiêu của chương • Trình bày bảng cán cân thanh toán • Trình bày các khái niệm về tỷ giá hối đoái • Trình bày các chế độ tỷ giá và cơ chế xác định tỷ giá trong từng chế độ tỷ giá • Trình bày các tác động của sự thay đổi tỷ giá đối v ới nền kinh tế.  
 4. Bảng cán cân thanh toán • Bảng cán cân thanh toán ghi chép lại một cách có hệ thống toàn bộ những giao dịch kinh tế giữa cư dân trong nước với thế giới bên ngoài trong một thời kỳ. – Thời kỳ báo cáo thường là một năm tài khóa    
 5. Bảng cán cân thanh toán • Ví dụ các loại giao dịch: – Giao dịch mua bán hàng hóa và dịch vụ • Người VN mua hàng của Mỹ • Người Mỹ mua hàng của VN – Giao dịch đầu tư vốn • Người Mỹ mang vốn tới đầu tư tại VN • Người VN gửi tiền ra nước ngoài – Viện trợ     •
 6. Bảng cán cân thanh toán • Bảng cán cân thanh toán được chia thành 3 nhóm 1. Tài khoản vãng lai (current account) – Phản ánh giao dịch mua bán H & DV ở khu vực tư nhân 1. Tài khoản vốn (capital account) – Phản ánh giao dịch vốn ở khu vực tư nhân 1. Tài khoản tài trợ chính thức (Official Settlement Account) – Phản ánh giao dịch vốn của NHTW    
 7. Bảng cán cân thanh toán • Cách ghi chép các giao dịch – Các giao dịch nào mang lại tiền cho quốc gia được ghi là KHOẢN MỤC CÓ và mang dấu (+) – Các giao dịch nào làm tiền đi ra khỏi quốc gia (trả cho phía nước ngoài) được ghi là KHOẢN     MỤC NỢ và mang dấu (-)
 8. Bảng cán cân thanh toán 1. Tài khoản vãng lai  Tài khoản vãng lai bao gồm các tiểu khoản sau: i. Cán cân thương mại • Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ (+) • Nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ (-) i. Thu nhập từ đầu tư nước ngoài ròng – Tiền lãi và cổ tức nhận được từ phía nước ngoài (+) – Tiền lãi và cổ tức phải trả cho phía nước ngoài (-)    
 9. Bảng cán cân thanh toán 1. Tài khoản vãng lai i. Chuyển khoản ròng: giao dịch một chiều không có đối ứng • Người nước ngoài viện trợ hoặc gửi tiền, quà tặng về cho người trong nước (+) • Người trong nước viện trợ hoặc gửi tiền, quà tặng cho người nước ngoài (-)    
 10. Bảng cán cân thanh toán 1. Tài khoản vốn  Tài khoản vốn bao gồm các khoản mục sau − Vay nước ngoài dài hạn và trung hạn (+) Đầu tư − Cho nước ngoài vay dài hạn và trung hạn (-) gián tiếp − Vay nước ngoài ngắn hạn (+) − Cho nước ngoài vay ngắn hạn (-)    
 11. Bảng cán cân thanh toán 1. Tài khoản vốn  Tài khoản vốn bao gồm các khoản mục sau Đầu − Đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào trong nước tư trực (+) tiếp − Đầu tư trực tiếp từ trong nước ra nước ngoài (-)    
 12. Bảng cán cân thanh toán • Cán cân tổng thể (Overall Balance) bằng cán cân tài khoản vãng lai cộng với cán cân tài khoản vốn    
 13. Bảng cán cân thanh toán 1. Tài khoản tài trợ chính thức  Bằng với cán cân tổng thể về giá trị tuyệt đối nhưng có dấu ngược lại  Phản ánh sự thay đổi tài sản dự trữ ngoại tệ của ngân hàng trung ương một quốc gia • Tài khoản này mang dấu (-) hàm ý rằng tài sản dự trữ ngoại tệ của NHTW tăng lên • Tài khoản này mang dấu (+) hàm ý rằng tài sản dự trữ ngoại tệ của NHTW giảm xuống.    
 14. Bảng cán cân thanh toán • Tài khoản vãng lai cộng tài khoản vốn cộng tài khoản tài trợ chính thức bằng 0. – Tại sao nó lại bằng 0? – Nó bằng 0 hàm ý điều gì?    
 15. Bảng cán cân thanh toán • Chúng ta sẽ xem xét 5 ví dụ sau để hiểu tại sao tổng ba tài khoản trên luôn bằng 0    
 16. Bảng cán cân thanh toán Cán cân TT Mỹ Cán cân TT Anh • Ví dụ 1 Mỹ xuất khẩu 100 triệu đôla hàng hóa Tài khoản vãng lai Tài khoản vãng lai sang Anh, nhà nhập khẩu XK + 100 NK -100 triệu triệu người Anh trả bằng tài USD USD Tài khoản vốn Tài khoản vốn khoản tiền gửi ngân hàng của anh ta ở Mỹ Giảm nợ -100 Giảm tài +100 nước ngoài triệu sản ở triệu • Tổng hai tài khoản bằng USD nước ngoài USD   0.  
 17. Bảng cán cân thanh toán • Ví dụ 2 Mỹ xuất khẩu Cán cân TT Mỹ Cán cân TT Anh 100 triệu đôla hàng hóa Tài khoản vãng Tài khoản vãng sang Anh để đổi lại lai lai XK + 100 NK -100 100 triệu đôla tiền dịch hàng triệu hàng triệu vụ. USD USD NK -100 XK +100 • Tổng hai tài khoản dịch vụ triệu dịch vụ triệu     bằng 0. USD USD
 18. Bảng cán cân thanh toán • Ví dụ 3 Một nhà đầu tư Anh Cán cân TT Mỹ Cán cân TT Anh mua 100 triệu USD tín phiếu Tài khoản vốn Tài khoản vốn Kho bạc Mỹ và thanh toán bằng tài khoản của anh ta tại Tăng nợ + 100 Tăng tài -100 ngân hàng Anh, khoản tiền (tín phiếu) triệu sản (tín triệu của nước USD phiếu) của USD này được chuyển vào tài ngoài nước khoản Kho bạc Mỹ đặt tại ngoài London Tăng tài -100 Giảm tài +100 • T  ng hai tài khoản bằng 0. ổ sản  ền (ti triệu sản (tiền triệu
 19. Bảng cán cân thanh toán Cán cân TT Mỹ Cán cân TT Anh • Ví dụ 4 Mỹ trao tặng lô hàng trị giá 100 triệu đôla Tài khoản vãng lai Tài khoản vãng lai Mỹ cho một tổ chức từ XK + 100 NK -100 triệu triệu USD USD thiện của Anh. Viện trợ -100 Nhận viện +100 nước triệu trợ nước triệu • Tổng hai tài khoản bằng ngoài USD ngoài USD 0.    
 20. Bảng cán cân thanh toán Cán cân TT Mỹ Cán cân TT Anh • Ví dụ 5 C.ty Mỹ trả lợi nhuận và cổ tức cho nhà đầu Tài khoản vãng lai Tài khoản vãng lai tư Anh là 100 triệu USD Chi trả - 100 Thu nhập +100 bằng tài khoản của c.ty tại tiền lãi cho triệu từ tiền lãi triệu nước USD đầu tư ở USD ngoài nước NH Mỹ, khoản tiền chuyển ngoài Tài khoản vốn Tài khoản vốn vào tài khoản NH của Anh đặt tại Mỹ Tăng nợ -100 Tăng tài -100     nước triệu sản đầu tư triệu • Tổng hai tài khoản bằng 0. ngoài (tiền USD ở nước USD