Xem mẫu

 1. Bài giảng Chương Trình Xử lý Hình Ảnh GNU
 2. Chương Trình Xử lý Hình Ảnh GNU Cẩm nang người dùng GIMP Bản quyền © 2002, 2003, 2004, 2005 Nhóm biên soạn tài liệu GIMP Coppy at http://www.lehoanggia.com/saylinux/gimp/en/ Coppy by ducgiang_8888@yahoo.com.vn and vietnguyentrong94@yahoo.com Ghi chú Pháp lý Được phép sao chép, phân phối và/hoặc thay đổi tài liệu này theo các điều khoản về giấy phép tài liệu miễn phí GNU, phiên bản 1.2 hoặc bất kỳ phiên bản nào sau này được Hiệp hội Phần mềm Tự do công bố; không có các phần không được thay đổi, không có nội dung trang bìa trước, không có nội dung trang bìa sau. Bản sao của giấy phép này được đính kèm trong phần có tiêu đề Giấy phép Tài liệu Tự do GNU.   1
 3. Table of Contents Chương Trình Xử lý Hình Ảnh GNU ....................................................................1 Cẩm nang người dùng GIMP ................................................................................................... 1 Chương 1. Giới thiệu .............................................................................................20 1. Chào mừng bạn đến với GIMP ............................................................................................. 21 1.1. Các nền hệ điều hành được biết ................................................................................................... 21 1.2. Hệ thống trợ giúp của GIMP........................................................................................................ 21 1.3. Ngôn ngữ ..................................................................................................................................... 21 1.4. Các tính chất và các khả năng...................................................................................................... 22 1.5. Các tác giả .................................................................................................................................... 22 2. Có gì mới trong GIMP?......................................................................................................... 22 2.1. Mới trong GIMP 2.2 .................................................................................................................... 23 2.2. Điểm mới trong GIMP 2.0 ........................................................................................................... 26 3. Lịch sử GIMP........................................................................................................................ 31 4. Báo cáo lỗi và yêu cầu các cải tiến........................................................................................ 32 4.1. Đảm bảo rằng đó là một lỗi.......................................................................................................... 33 4.2. Báo cáo lỗi ................................................................................................................................... 35 4.3. Điều gì xảy ra với một báo cáo lỗi sau khi bạn gửi ..................................................................... 36 Chương 2. Các Khái niệm về Gimp .....................................................................39 1. Khởi động GIMP lần đầu tiên ............................................................................................... 40 2. Chạy GIMP ........................................................................................................................... 43 Các đối số Dòng lệnh .......................................................................................................................... 44 3. Sử dụng GIMP căn bản ......................................................................................................... 45 3.1. Giới thiệu ..................................................................................................................................... 46 3.2. Hộp Công cụ Chính ..................................................................................................................... 48   2
 4. 3.3. Cửa sổ Ảnh .................................................................................................................................. 49 3.4. Các Hộp thoại và Gắn .................................................................................................................. 52 3.5. Các Khái niệm căn bản về GIMP................................................................................................. 58 4. Làm việc với các Ảnh ........................................................................................................... 61 4.1. Các loại Ảnh ................................................................................................................................ 61 4.2. QuickMask................................................................................................................................... 63 4.3. Các Lớp........................................................................................................................................ 64 4.4. Phép chọn..................................................................................................................................... 68 4.5. Quay ngược lệnh .......................................................................................................................... 70 4.6. Ô lưới và Đường chỉ dẫn.............................................................................................................. 73 4.7. Đường dẫn.................................................................................................................................... 76 4.8. Các cọ vẽ ...................................................................................................................................... 80 4.9. Gradient........................................................................................................................................ 89 4.10. Kiểu............................................................................................................................................ 91 4.11. Bảng màu ................................................................................................................................... 94 4.12. Chữ và Phông chữ ...................................................................................................................... 97 4.13. Đánh một phép chọn hoặc đường dẫn........................................................................................ 98 5. Plugin .................................................................................................................................... 98 5.1. Giới thiệu ..................................................................................................................................... 98 5.2. Sử dụng Plugin............................................................................................................................. 99 5.3. Cài đặt các Plugin mới ............................................................................................................... 100 5.4. Viết các Plugin........................................................................................................................... 102 6. Sử dụng các Tập lệnh Script-Fu .......................................................................................... 102 Script-Fu?.......................................................................................................................................... 102 Cài đặt các Script-Fu......................................................................................................................... 102 Những điều Nên và Không nên......................................................................................................... 103   3
 5. Các loại Script-Fu khác nhau ............................................................................................................ 103 Các tập lệnh độc lập .......................................................................................................................... 103 Các Tập lệnh phụ thuộc vào ảnh....................................................................................................... 105 Chương 3. Sử dụng Gimp................................................................................... 106 1. Làm thế nào thiết lập Tile Cache ........................................................................................ 108 2. Các Hộp thoại và Dock ....................................................................................................... 110 2.1. Tạo các Hộp thoại ...................................................................................................................... 110 2.2. Loại bỏ các Thẻ .......................................................................................................................... 112 3. Sử dụng Quickmask .......................................................................................................... 112 4. Tạo các Lớp mới ................................................................................................................ 112 5. Các Đường dẫn.................................................................................................................... 113 5.1. Đánh một đường dẫn.................................................................................................................. 113 5.2. Chuyển đổi Đường dẫn .............................................................................................................. 114 6. Thêm các cọ vẽ mới ........................................................................................................... 115 7. Chữ ...................................................................................................................................... 116 7.1. "Trang điểm" cho Chữ ............................................................................................................... 116 7.2. Thêm các phông chữ .................................................................................................................. 117 7.3. Các trục trặc về Phông chữ ........................................................................................................ 118 8. Thể hiện (render) một lưới ............................................................................................... 119 9. Tập tin ................................................................................................................................. 119 9.1. Tạo các tập tin mới..................................................................................................................... 119 9.2. Mở các tập tin ............................................................................................................................ 120 9.3. Lưu các tập tin............................................................................................................................ 123 10. Gỡ rối ................................................................................................................................ 123 10.1. Mắc kẹt! ................................................................................................................................... 124 10.2. Những nguyên nhân phổ biến khiến GIMP bị "treo"............................................................... 124   4
 6. 11. Làm việc với hình chụp từ máy ảnh số ............................................................................. 128 11.1. Giới thiệu ................................................................................................................................. 129 11.2. Cải thiện bố cục ....................................................................................................................... 129 11.3. Cải thiện màu sắc ..................................................................................................................... 130 11.4. Điều chỉnh độ sắc nét (Sharpness) ........................................................................................... 134 11.5. Loại bỏ các đối tượng không mong muốn khỏi một ảnh ......................................................... 136 11.6. Lưu các kết quả của bạn........................................................................................................... 137 12. Chuẩn bị các ảnh của bạn cho web ................................................................................... 138 12.1. Ép nhỏ kích thước tập tin thêm chút nữa ................................................................................. 139 13. Một hướng dẫn sử dụng Script-Fu .................................................................................... 140 13.1. Làm quen với Scheme.............................................................................................................. 140 13.2. Các Biến và các Hàm số .......................................................................................................... 143 13.3. Danh sách, Danh sách và lại thêm Danh sách.......................................................................... 145 13.4. Tập lệnh Script-Fu đầu tiên của bạn ........................................................................................ 149 13.5. Cho tập lệnh của chúng ta vài thứ có giá trị ............................................................................. 153 13.6. Mở rộng tập lệnh Text Box...................................................................................................... 157 Chương 4. Hộp Công cụ ..................................................................................... 160 1. Hộp Công cụ........................................................................................................................ 162 1.1. Các tùy chọn công cụ ................................................................................................................. 163 2. Các Công cụ Chọn............................................................................................................... 164 2.1. Tính chất chung.......................................................................................................................... 164 2.2. Công cụ chọn Hình chữ nhật...................................................................................................... 168 2.3. Công cụ chọn hình Ellipse ......................................................................................................... 170 2.4. Công cụ chọn Tự do (Lasso)...................................................................................................... 173 2.5. Công cụ chọn Fuzzy (Cây đũa thần) .......................................................................................... 175 2.6. Công cụ Chọn theo Màu ............................................................................................................ 177   5
 7. 2.7. Công cụ Kéo .............................................................................................................................. 179 3. Các Công cụ Cọ vẽ .............................................................................................................. 181 3.1. Tính chất chung.......................................................................................................................... 181 3.2. Các Công cụ Vẽ (Pencil, Paintbrush, Airbrush) ........................................................................ 185 3.3. Công cụ Pencil ........................................................................................................................... 188 3.4. Công cụ Paintbrush .................................................................................................................... 191 3.5. Công cụ Eraser ........................................................................................................................... 194 3.6. Công cụ Airbrush ....................................................................................................................... 196 3.7. Công cụ Ink................................................................................................................................ 199 3.8. Công cụ Clone............................................................................................................................ 201 3.9. Công cụ Convolve (Làm mờ/Nét).............................................................................................. 205 3.10. Công cụ Dodge-Burn ............................................................................................................... 208 3.11. Công cụ Smudge ...................................................................................................................... 210 4. Các Công cụ Chuyển đổi..................................................................................................... 212 4.1. Công cụ Move............................................................................................................................ 212 4.2. Công cụ Crop ............................................................................................................................. 214 4.3. Công cụ Rotate........................................................................................................................... 217 4.4. Scale Tool .................................................................................................................................. 219 4.5. Công cụ Shear ............................................................................................................................ 222 4.6. Công cụ Perspective................................................................................................................... 224 4.7. Công cụ Flip............................................................................................................................... 226 5. Các Công cụ Màu sắc.......................................................................................................... 227 5.1. Công cụ Color Balance .............................................................................................................. 228 5.2. Công cụ Hue-Saturation............................................................................................................. 229 5.3. Công cụ Colorize ....................................................................................................................... 230 5.4. Công cụ Brightness-Contrast ..................................................................................................... 231   6
 8. 5.5. Công cụ Threshold ..................................................................................................................... 232 5.6. Công cụ Levels .......................................................................................................................... 233 5.7. Công cụ Curves.......................................................................................................................... 236 5.8. Công cụ Posterize ...................................................................................................................... 238 6. Các Công cụ khác................................................................................................................ 239 6.1. Công cụ Path .............................................................................................................................. 239 6.2. Công cụ Bucket Fill ................................................................................................................... 243 6.3. Công cụ Gradient ....................................................................................................................... 245 6.4. Công cụ Color Picker................................................................................................................. 249 6.5. Công cụ Magnify ....................................................................................................................... 251 6.6. Công cụ Measure ....................................................................................................................... 252 6.7. Texttool ...................................................................................................................................... 254 7. Màu và vùng Chỉ thị màu.................................................................................................... 257 Vùng màu.......................................................................................................................................... 257 Vùng chỉ thị....................................................................................................................................... 258 Chương 5. Các Hộp thoại ................................................................................... 258 1. Giới thiệu về Hộp thoại ....................................................................................................... 261 2. Hộp thoại Layers ................................................................................................................. 261 2.1. Kích hoạt Hộp thoại ................................................................................................................... 262 2.2. Sử dụng hộp thoại Layer ............................................................................................................ 262 2.3. Các mặt nạ lớp ........................................................................................................................... 265 3. Hộp thoại Channels ............................................................................................................. 266 3.1. Gọi hộp thoại.............................................................................................................................. 268 3.2. Sử dụng hộp thoại Channels ...................................................................................................... 268 3.3. Menu Channels .......................................................................................................................... 270 3.4. Các mặt nạ chọn......................................................................................................................... 271   7
 9. 3.5. Mặt nạ nhanh.............................................................................................................................. 272 4. Hộp thoại Paths ................................................................................................................... 275 4.1. Gọi hộp thoại.............................................................................................................................. 275 4.2. Sử dụng Hộp thoại Paths............................................................................................................ 276 4.3. Các nút lệnh ............................................................................................................................... 277 4.4. Menu Paths................................................................................................................................. 279 5. Hộp thoại Indexed Palette ................................................................................................... 282 Các Bản đồ màu và các Ảnh chỉ mục ............................................................................................... 283 6. Hộp thoại Histogram ........................................................................................................... 285 Về các Biểu đồ (Histogram) ............................................................................................................. 286 7. Hộp thoại Navigation .......................................................................................................... 289 Tổng quát .......................................................................................................................................... 289 Kích hoạt hộp thoại........................................................................................................................... 290 Sử dụng hộp thoại Navigation .......................................................................................................... 290 8. Hộp thoại Undo History ...................................................................................................... 290 Sử dụng Hộp thoại Undo History ..................................................................................................... 292 9. Hộp thoại Colors ................................................................................................................. 292 Tổng quát .......................................................................................................................................... 293 Kích hoạt Hộp thoại .......................................................................................................................... 293 Trình chọn GIMP.............................................................................................................................. 293 CMYK .............................................................................................................................................. 293 Triangle ............................................................................................................................................. 293 Watercolor......................................................................................................................................... 293 Scales ................................................................................................................................................ 293 Color picker ...................................................................................................................................... 293 10. Hộp thoại Brushes ............................................................................................................. 294   8
 10. Các chế độ Grid/List ......................................................................................................................... 295 Sử dụng hộp thoại Brushes (Chế độ Grid) ........................................................................................ 295 Sử dụng hộp thoại Brushes (Chế độ List) ......................................................................................... 296 Trình Chỉnh sửa Cọ vẽ ...................................................................................................................... 297 11. Hộp thoại Patterns ............................................................................................................. 297 Các chế độ Grid/List ......................................................................................................................... 298 Sử dụng hộp thoại Patterns (chế độ Grid)......................................................................................... 298 Sử dụng Hộp thoại Patterns (xem ở chế độ List) .............................................................................. 299 12. Hộp thoại Gradients .......................................................................................................... 299 12.1. Các chế độ Grid/List ................................................................................................................ 300 12.2. Sử dụng hộp thoại Gradients.................................................................................................... 301 12.3. Trình Chỉnh sửa Gradient ........................................................................................................ 302 13. Các bảng màu (Palettes).................................................................................................... 309 13.1. Hộp thoại.................................................................................................................................. 309 13.2. Menu Palettes........................................................................................................................... 311 13.3. Palette Editor............................................................................................................................ 313 13.4. Menu Palette Editor ................................................................................................................. 315 14. Hộp thoại Fonts ................................................................................................................. 316 Các chế độ Grid/List ......................................................................................................................... 317 Sử dụng hộp thoại Fonts ................................................................................................................... 317 15. Hộp thoại Buffers .............................................................................................................. 318 Các chế độ Grid/List ......................................................................................................................... 319 Sử dụng hộp thoại Buffers ................................................................................................................ 319 16. Hộp thoại Document History ............................................................................................ 320 Các tùy chọn ..................................................................................................................................... 320 17. Hộp thoại Tools................................................................................................................. 321   9
 11. Các chế độ Grid/List ......................................................................................................................... 321 Sử dụng hộp thoại Tools ................................................................................................................... 322 18. Preferences ........................................................................................................................ 322 18.1. Giới thiệu ................................................................................................................................. 323 18.2. New Image Preferences ........................................................................................................... 324 18.3. Default Image Grid .................................................................................................................. 325 18.4. User Interface - Giao diện người dùng..................................................................................... 326 18.5. Theme - Chủ đề ........................................................................................................................ 328 18.6. Help System-Hệ thống Trợ giúp .............................................................................................. 329 18.7. Tool Options ............................................................................................................................ 331 18.8. Toolbox- Hộp Công cụ ............................................................................................................ 333 18.9. Image Windows-Cửa sổ Ảnh ................................................................................................... 335 18.10. Image Window Appearance-Diện mạo cửa sổ ảnh................................................................ 337 18.11. Image Window Title and Statusbar Tiêu đề cửa sổ ảnh và Thanh trạng thái............... 338 18.12. Display-Hiển thị ..................................................................................................................... 340 18.13. Window Managment-Quản lý cửa sổ .................................................................................... 343 18.14. Environment-Môi trường ....................................................................................................... 345 18.15. Folders-Các thư mục.............................................................................................................. 347 18.16. Các Thư mục Dữ liệu............................................................................................................. 349 Chương 6. Các Menu .......................................................................................... 350 1. Menu Hộp Công cụ ............................................................................................................. 354 2. Menu File ............................................................................................................................ 357 2.1. New ............................................................................................................................................ 358 2.2. Lệnh Open.................................................................................................................................. 362 2.3. Lệnh Open Recent...................................................................................................................... 363 2.4. Save............................................................................................................................................ 363   10
 12. 2.5. Save as ....................................................................................................................................... 363 2.6. Save a Copy ............................................................................................................................... 365 2.7. Save as Template ....................................................................................................................... 366 2.8. Revert......................................................................................................................................... 366 2.9. Close .......................................................................................................................................... 366 2.10. Quit .......................................................................................................................................... 367 3. Edit ...................................................................................................................................... 367 3.1. Undo........................................................................................................................................... 368 3.2. Redo ........................................................................................................................................... 368 3.3. Undo History.............................................................................................................................. 369 3.4. Cut.............................................................................................................................................. 369 3.5. Copy........................................................................................................................................... 369 3.6. Copy Visible .............................................................................................................................. 369 3.7. Paste ........................................................................................................................................... 370 3.8. Paste Into.................................................................................................................................... 370 3.9. Paste as New .............................................................................................................................. 371 3.10. Buffers...................................................................................................................................... 371 3.11. Clear......................................................................................................................................... 372 3.12. Fill with.................................................................................................................................... 372 3.13. Fill with FG Color.................................................................................................................... 372 3.14. Fill with BG Color ................................................................................................................... 373 3.15. Fill with Pattern........................................................................................................................ 373 3.16. Stroke Selection ....................................................................................................................... 374 3.17. Stroke Path ............................................................................................................................... 376 4. Select ................................................................................................................................... 378 4.1. Select All.................................................................................................................................... 378   11
 13. 4.2. None........................................................................................................................................... 379 4.3. Invert .......................................................................................................................................... 379 4.4. From Path................................................................................................................................... 379 4.5. Float ........................................................................................................................................... 380 4.6. By Color..................................................................................................................................... 380 4.7. Feather........................................................................................................................................ 380 4.8. Sharpen ...................................................................................................................................... 381 4.9. Shrink......................................................................................................................................... 381 4.10. Grow ........................................................................................................................................ 382 4.11. Border ...................................................................................................................................... 382 4.12. Toggle QuickMask................................................................................................................... 382 4.13. Save to Channel ....................................................................................................................... 383 4.14. To Path ..................................................................................................................................... 383 5. View .................................................................................................................................... 383 5.1. New View .................................................................................................................................. 384 5.2. Dot for Dot................................................................................................................................. 385 5.3. Zoom .......................................................................................................................................... 385 5.4. Shrink Wrap ............................................................................................................................... 386 5.5. Full Screen ................................................................................................................................. 387 5.6. Cửa sổ thông tin Ảnh ................................................................................................................. 387 5.7. Cửa sổ Navigation...................................................................................................................... 388 5.8. Show Selection - Hiển thị Phép chọn......................................................................................... 389 5.9. Show Layer Boundary-Hiển thị ranh giới lớp............................................................................ 389 5.10. Show Guides - Hiện thị đường chỉ dẫn .................................................................................... 389 5.11. "Cắn" vào đường chỉ dẫn ......................................................................................................... 390 5.12. Hiển thị Lưới............................................................................................................................ 390   12
 14. 5.13. "Cắn" vào lưới.......................................................................................................................... 390 5.14. Hiển thị thanh menu................................................................................................................. 390 5.15. Hiển thị Thước đo .................................................................................................................... 390 5.16. Hiển thị các Thanh cuộn .......................................................................................................... 391 5.17. Hiển thị Thanh trạng thái ......................................................................................................... 391 6. Image................................................................................................................................... 391 6.1. Duplicate .................................................................................................................................... 392 6.2. Mode .......................................................................................................................................... 392 6.3. Transform................................................................................................................................... 395 6.4. Canvas Size-Kích thước Canvas ................................................................................................ 396 6.5. Scale Image................................................................................................................................ 398 6.6. Crop Image................................................................................................................................. 400 6.7. Autocrop Image ......................................................................................................................... 401 6.8. Merge Visible Layers................................................................................................................. 401 6.9. Flatten Image ............................................................................................................................. 402 6.10. Configure Grid-Cấu hình Lưới ................................................................................................ 403 7. Layers .................................................................................................................................. 403 7.1. Menu chính ................................................................................................................................ 404 7.2. Stack........................................................................................................................................... 407 7.3. Colors......................................................................................................................................... 409 7.4. Mask........................................................................................................................................... 412 7.5. Transparency.............................................................................................................................. 415 7.6. Transform................................................................................................................................... 416 8. Tools.................................................................................................................................... 418 8.1. Tools .......................................................................................................................................... 419 9. Filters-Các bộ lọc ................................................................................................................ 419   13
 15. Repeat Last-Lặp lại lệnh cuối cùng................................................................................................... 421 Re-show Last - Hiển thị lại lệnh lần cuối.......................................................................................... 421 Reset All Filters- Tái lập lại tất cả các bộ lọc ................................................................................... 421 Chương 7. Các Bộ lọc ......................................................................................... 422 1. Giới thiệu về Bộ lọc ............................................................................................................ 426 2. Các bộ lọc Blur.................................................................................................................... 427 2.1. Giới thiệu ................................................................................................................................... 427 2.2. Blur ............................................................................................................................................ 429 2.3. Gaussian Blur............................................................................................................................. 429 2.4. Selective Gaussian Blur ............................................................................................................. 430 2.5. Motion Blur................................................................................................................................ 431 2.6. Pixelise....................................................................................................................................... 432 2.7. Tileable Blur .............................................................................................................................. 433 3. Color filters ......................................................................................................................... 434 3.1. Color filters introduction............................................................................................................ 434 3.2. Adjust FG-BG Điều chỉnh màu tiền cảnh-hậu cảnh ............................................................ 434 3.3. Alien Map .................................................................................................................................. 435 3.4. Alien Map 2 ............................................................................................................................... 437 3.5. Two Colors Exchange-Hoán đổi hai màu .................................................................................. 438 3.6. Colormap Rotation-Xoay Bản đồ Màu ...................................................................................... 440 3.7. Map Color Range-Sắp xếp phạm vi màu ................................................................................... 442 3.8. Sample Colorize......................................................................................................................... 443 3.9. Gradient Map ............................................................................................................................. 446 3.10. Border Average-Trung bình đường biên.................................................................................. 446 3.12. Color Cube Analysis ................................................................................................................ 447 3.13. Colorify .................................................................................................................................... 448   14
 16. 3.14. Color to Alpha-Màu thành kênh alpha..................................................................................... 448 3.15. Compose .................................................................................................................................. 449 3.16. Decompose - Phân tách............................................................................................................ 450 3.17. Filter Pack ................................................................................................................................ 452 3.18. Hot............................................................................................................................................ 454 3.19. Max RGB ................................................................................................................................. 455 3.20. Semi-Flatten ............................................................................................................................. 456 3.21. Smooth Palette ......................................................................................................................... 457 3.22. Value invert.............................................................................................................................. 457 4. Các Bộ lọc gây nhiễu .......................................................................................................... 458 4.1. Giới thiệu các bộ lọc gây nhiễu-chưa viết.................................................................................. 458 4.2. Hurl ............................................................................................................................................ 458 4.3. Noisify........................................................................................................................................ 459 4.4. Pick ............................................................................................................................................ 460 4.5. Scatter HSV ............................................................................................................................... 461 4.5. Scatter HSV ............................................................................................................................... 462 4.5. Scatter HSV ............................................................................................................................... 464 5. Các Bộ lọc phát hiện mép ................................................................................................... 465 5.1. Giới thiệu việc phát hiện mép .................................................................................................... 465 5.2. Edge ........................................................................................................................................... 466 5.3. Difference of Gaussians ............................................................................................................. 467 5.4. Laplace....................................................................................................................................... 468 5.5. Sobel .......................................................................................................................................... 469 6. Các Bộ lọc cải tiến .............................................................................................................. 469 6.1. Giới thiệu các bộ lọc cải tiến...................................................................................................... 469 6.2. Deinterlace ................................................................................................................................. 469   15
 17. 6.3. Despeckle-Khử đốm .................................................................................................................. 470 6.4. Destripe-Khử sọc ....................................................................................................................... 471 6.5. NL Filter..................................................................................................................................... 473 6.6. Sharpen ...................................................................................................................................... 475 6.7. Unsharp Mask ............................................................................................................................ 476 7. Các bộ lọc tổng quát............................................................................................................ 477 7.1. Giới thiệu các bộ lọc tổng quát .................................................................................................. 477 7.2. Convolution matrix-Ma trận chập.............................................................................................. 478 7.3. Dilate-Giãn................................................................................................................................. 482 7.4. Erode-Ăn mòn............................................................................................................................ 484 8. Các Bộ lọc các hiệu ứng Kính............................................................................................. 484 8.1. Giới thiệu các bộ lọc các hiệu ứng kính..................................................................................... 484 8.2. Apply Lens-Áp dụng thấu kính.................................................................................................. 485 8.3. Glass Tile-Gạch thủy tinh .......................................................................................................... 486 9. Các Bộ lọc các hiệu ứng ánh sáng....................................................................................... 486 9.1. Giới thiệu các bộ lọc các hiệu ứng ánh sáng.............................................................................. 486 9.2. FlareFX ...................................................................................................................................... 487 9.3. Gflare ......................................................................................................................................... 488 9.4. Lighting Effects ......................................................................................................................... 492 9.5. Sparkle ....................................................................................................................................... 495 9.6. SuperNova.................................................................................................................................. 497 10. Các Bộ lọc gây méo .......................................................................................................... 498 10.1. Giới thiệu các bộ lọc gây méo.................................................................................................. 498 10.2. Blinds ....................................................................................................................................... 499 10.3. Curve Bend .............................................................................................................................. 500 10.4. Emboss..................................................................................................................................... 503   16
 18. 10.4. Emboss..................................................................................................................................... 504 10.6. Mosaic...................................................................................................................................... 505 10.7. Page Curl.................................................................................................................................. 507 10.8. Polar Coords............................................................................................................................. 508 10.9. Ripple....................................................................................................................................... 510 10.10. Shift........................................................................................................................................ 511 10.11. Newsprint............................................................................................................................... 512 10.12. Video...................................................................................................................................... 515 10.13. Value Propagate ..................................................................................................................... 516 10.14. Waves..................................................................................................................................... 519 10.15. Whirl and Pinch ..................................................................................................................... 520 10.16. Wind....................................................................................................................................... 522 11. Các Bộ lọc Nghệ thuật ...................................................................................................... 525 11.1. Giới thiệu các Bộ lọc Nghệ thuật............................................................................................. 525 11.2. Apply Canvas........................................................................................................................... 525 11.3. Cubism ..................................................................................................................................... 526 11.4. GIMPressionist ........................................................................................................................ 527 11.5. GIMPressionist- Orientation Map Editor Trình Chỉnh sửa Bản đồ Định hướng ............. 532 11.6. GIMPressionist- Size Map Editor Trình Chỉnh sửa Bản đồ Kích thước......................... 534 11.7. Oilify ........................................................................................................................................ 535 12. Các bộ lọc Render ............................................................................................................. 535 12.1. Giới thiệu các bộ lọc render ..................................................................................................... 536 12.2. Plasma ...................................................................................................................................... 536 12.3. Solid Noise............................................................................................................................... 537 12.4. Flame........................................................................................................................................ 539 12.5. IFS Compose............................................................................................................................ 543   17
 19. 12.6. Diffraction Patterns.................................................................................................................. 548 12.7. Grid .......................................................................................................................................... 549 12.8. Jigsaw....................................................................................................................................... 551 12.9. Maze......................................................................................................................................... 553 12.10. QBist ...................................................................................................................................... 555 12.11. Sinus....................................................................................................................................... 556 13. Các Bộ lọc kết hợp (Combine).......................................................................................... 558 13.1. Giới thiệu về các bộ lọc kết hợp .............................................................................................. 559 13.2. Depth Merge ............................................................................................................................ 559 13.3. Film .......................................................................................................................................... 560 Chú giải thuật ngữ .............................................................................................. 563 A........................................................................................................................................................ 563 B ........................................................................................................................................................ 563 C ........................................................................................................................................................ 564 D........................................................................................................................................................ 568 F ........................................................................................................................................................ 568 G........................................................................................................................................................ 569 H........................................................................................................................................................ 570 I ......................................................................................................................................................... 570 J ......................................................................................................................................................... 571 L ........................................................................................................................................................ 573 M ....................................................................................................................................................... 574 P ........................................................................................................................................................ 579 S ........................................................................................................................................................ 581 T ........................................................................................................................................................ 581 U........................................................................................................................................................ 581   18
 20. X........................................................................................................................................................ 582 Tài liệu tham khảo................................................................................................................... 582 Sách................................................................................................................................................... 582 Các nguồn trực tuyến ........................................................................................................................ 582 Appendix A. GNU Free Documentation License ................................................................... 583 Version 1.2, November 2002 ............................................................................................................. 583 Phụ Lục B. (Một phần giúp đỡ bị thiếu) ............................................................................. 589 Chỉ mục ................................................................................................................................... 590 A........................................................................................................................................................ 590 B ........................................................................................................................................................ 590 C ........................................................................................................................................................ 590 D........................................................................................................................................................ 590 E ........................................................................................................................................................ 592 F ........................................................................................................................................................ 592 G........................................................................................................................................................ 595 I ......................................................................................................................................................... 596 L ........................................................................................................................................................ 597 M ....................................................................................................................................................... 597 N........................................................................................................................................................ 597 O........................................................................................................................................................ 597 P ........................................................................................................................................................ 597 Q........................................................................................................................................................ 598 R ........................................................................................................................................................ 598 S ........................................................................................................................................................ 598 T ........................................................................................................................................................ 599 U........................................................................................................................................................ 601   19
nguon tai.lieu . vn