Xem mẫu

  1. Chương trình điều khiển đèn giao thông ĐÈN GIAO THÔNG ĐIỀU KHIỂN TẠI 1 NGÃ TƯ  ĐẶT VẤN ĐỀ: _Bạn có nghĩ tại 1 ngã tư không có đèn giao thông sẽ như thế nào? Khi đó việc lưu thông sẽ trở nên khó khăn trong lưu thông, dễ gây ùn tắt…Để cho việc lưu thông trở nên dễ dàng hơn ta cần có đèn giao thông. Đèn giao thông sẽ giúp cho việc điều tiết xe lưu thông qua ngã tư thuận tiện hơn, tránh gây ra việc ùn tắt tại giao lộ.  Làm thế nào để hiển thị các đèn đỏ-xanh-vàng? _Làm thế nào để hiển thị giá trị trên led 7 đoạn ? Và đếm ngược giá trị như thế nào? _ Dạng dữ liệu xuất ra port điều khiển( hiển thị trên led 7 đoạn) dạng BCD hay 7 đoạn? _Cho các đèn sáng như sau: ĐÈN THỜI GIAN DO2 39S VANG2 4S XANH2 25S DO1 29S VANG1 4S XANH1 35S _Thời gian DO2 sáng = thời gian XANH1sáng + thời gian VANG1 sáng=39s
  2. _ Thời gian DO1 sáng = thời gian XANH2 sáng + thời gian VANG2 sáng=29s  Cách thực hiện: _Đầu tiên, ta gán các địa chỉ cho các nhãn sau: _ XANH1 EQU P1.2 VANG1 EQU P1.1 DO1 EQU P1.0 XANH2 EQU P1.5 VANG2 EQU P1.4 DO2 EQU P1.3 _ Nạp giá trị cho R0(=35h),R1(=39h), cho đèn DO2 sáng(39s), đèn XANH1 sáng(35s), giảm các giá trị R0, R1(mỗi lần đi 1), xuất các giá trị R0, R1 ra hiển thi trên led 7 đoạn qua các port P2, P3. Sau khi R0 giảm tới 0h (lúc đó R1=4h) ta nạp R0=4h và cho đèn XANH1 tắt, cho đèn VÀNG1 sáng(4s) cùng đèn DO2. _ Khi R0, R1 bằng 0h, đèn DO2 và đèn VANG1 tắt, nạp giá trị cho R0(=29h), R1(=25h) đồng thời cho đèn DO1 sáng(29s) và đèn XANH2 sáng(25s), giảm giá trị R0, R1 và hiển thị các trị R0, R1 trên led 7 đoạn qua port P2, P3. Khi R1 giảm đến 0h, cho đèn XANH2 tắt, nạp R1=4h và cho đèn VANG2 sáng(4s) cùng đèn DO1, khi R0,R1 bằng 0h, đèn DO1 và VANG2 tắt, sau đó quay trở lại thực hiện bước trên.Hai quá trình trên lặp đi lặp lại. _ Do dạng dữ liệu xuất ra led 7 đoạn là dạng BCD nên khi giảm đến số 0 ta phải xét điều kiện ở các giá trị ( 02Fh, 01Fh,00Fh,0h) cho R0, R1(không để hiển thị số hexa); mỗi lần như vậy ta nạp lại giá trị cho R0, R1, rồi xuất các giá trị R0, R1 ra P2, P3 cho hiển thị lên led 7 đoạn.Xuất trực tiếp giá trị BCD ra led 7 đoạn không cần vi mạch giải mã. _Mỗi số hiển thị trên led 7 đoạn trong 1s. *Sơ đồ bố trí đèn giao thông tại 1 ngã tư.(hai đường không ưu tiên).
  3. *Lưu đồ giải thuật của chương trình chính *Sơ đồ chương trình tạo trễ delay1s *Tập lệnh chương trình: ;CHUONG TRINH DIEU KHIEN DEN GIAO THONG TAI 1 NGA TU $MOD51 ORG 00H XANH1 EQU P1.2 VANG1 EQU P1.1 DO1 EQU P1.0 XANH2 EQU P1.5 VANG2 EQU P1.4 DO2 EQU P1.3 MAIN: MOV R0,#35H ;BIEN DEM SO TRANG THAI HIEN THI MOV R1,#39H LAP: MOV P1,#00H ;XOA P1 SETB DO2 ;DEN DO2 SANG 39S SETB XANH1 ;DEN XANH1 SANG 35S MOV P2,R0 ;HIEN THI
  4. MOV P3,R1 ;HIENTHI DEC R0 ;GIAM GIA TRI DEC R1 LCALL DELAY1S ;TAO TRE 1S CJNE R0,#02FH,LAP ;KIEM TRA R0=02FH? MOV R0,#29H ;NAP LAI BIEN DEM CHO R0 MOV R1,#33H LL: MOV P2,R0 ;HIEN THI MOV P3,R1 ;HIENTHI DEC R0 ;GIAM GIA TRI DEC R1 LCALL DELAY1S CJNE R1,#02FH,LL ;KIEM TRA R1=02FH? MOV R0,#25H ;NAP LAI BIEN DEM CHO R1 MOV R1,#29H LL1: MOV P2,R0 MOV P3,R1 DEC R0 DEC R1 LCALL DELAY1S CJNE R0,#01FH,LL1 ;KIEM TRA R0=01FH? MOV R0,#19H ;NAP LAI BIEN DEM CHO R0 MOV R1,#23H LL2: MOV P2,R0
  5. MOV P3,R1 DEC R0 DEC R1 LCALL DELAY1S CJNE R1,#01FH,LL2 ;KIEM TRA R1=01FH? MOV R0,#15H ;NAP LAI BIEN DEM CHO R1 MOV R1,#19H LL3: MOV P2,R0 MOV P3,R1 DEC R0 DEC R1 LCALL DELAY1S CJNE R0,#0FH,LL3 ;KIEM TRA R0=0FH? MOV R0,#09H ;NAP LAI BIEN DEM CHO R0 MOV R1,#13H LL4: MOV P2,R0 MOV P3,R1 DEC R0 DEC R1 LCALL DELAY1S CJNE R1,#00FH,LL4 ;KIEM TRA R1=0FH? MOV R0,#05H ;NAP LAI BIEN DEM CHO R0 MOV R1,#09H LL5: MOV P2,R0 MOV P3,R1 DEC R1
  6. DEC R0 LCALL DELAY1S CJNE R0,#00H,LL5 ;KIEM TRA R0=00H? MOV R0,#04H ;NAP LAI BIEN DEM CHO R0 LAP1: CLR XANH1 ; DEN XANH1 TAT SETB VANG1 ; DEN VANG1 SANG 4S MOV P3,R1 MOV P2,R0 DEC R1 DEC R0 LCALL DELAY1S CJNE R1,#00,LAP1 ;KIEM TRA R1=00H? MOV R0,#29H ;NAP LAI BIEN DEM CHO R0 MOV R1,#25H ;NAP LAI BIEN DEM CHO R1 LAP2: MOV P1,#00H SETB DO1 ;DEN DO1 SANG 29S SETB XANH2 ;DEN XANH2 SANG 25S MOV P2,R0 MOV P3,R1 DEC R0 DEC R1 LCALL DELAY1S CJNE R1,#01FH,LAP2
  7. MOV R1,#19H MOV R0,#23H LT0: MOV P2,R0 MOV P3,R1 DEC R0 DEC R1 LCALL DELAY1S CJNE R0,#01FH,LT0 MOV R0,#19H MOV R1,#15H LT1: MOV P2,R0 MOV P3,R1 DEC R0 DEC R1 LCALL DELAY1S CJNE R1,#00FH,LT1 MOV R0,#13H MOV R1,#09H LT2: MOV P2,R0 MOV P3,R1 DEC R0 DEC R1 LCALL DELAY1S CJNE R0,#00FH,LT2 MOV R0,#09H MOV R1,#05H LT3: MOV P2,R0 MOV P3,R1 DEC R0 DEC R1 LCALL DELAY1S
  8. CJNE R1,#00H,LT3 MOV R1,#04 ;NAP LAI BIEN DEM CHO R1 LAP3: CLR XANH2 ;DEN XANH2 TAT SETB VANG2 ;DEN VANG2 SANG 4S MOV P3,R1 MOV P2,R0 DEC R1 DEC R0 LCALL DELAY1S CJNE R1,#00H,LAP3 ;KIEM TRA R1=00H? LJMP MAIN ;LAP LAI ;**********CHUONG TRINH TAO TRE THOI GIAN 1S******* DELAY1S: PUSH 00H MOV R0,#100 MOV TMOD,#10H LOOP: MOV TH1,#0D8H MOV TL1,#0F0H SETB TR1 JNB TF1,$ CLR TR1 CLR TF1 DJNZ R0,LOOP POP 00H RET END
nguon tai.lieu . vn