Xem mẫu

 1. Ch ương trình Auto-CAD ( Bài 1 )
 2. • MỤC TIÊU:   • 1- Biết sử dụng phần mềm AutoCAD để vẽ các bản vẽ kỹ thuật (2chiều) trong mọi ngành, theo TCVN, phục vụ làm đồ án môn học và đồ án tốt nghiệp, cũng như các nhu cầu khác • 2- Biết cách in bản vẽ trên các máy in thường có trên thị trường. • 3- Biết kiểm tra và sửa lỗi (nếu có) cho các bản vẽ của đồng nghiệp. • 4- Biết cỏch dựng ACAD-3D để vẽ một số vật thể đừn giản và biết cỏch quan sỏt chỳng ở cỏc tý thế.
 3. Bài 1 Các khái niệm cơ bản •1-1 Giới thiệu chung về AutoCAD •Auto :Tự động; •C :Computer - Máy tính; •A : Aided - Trợ giúp; •D :Design - Thiết kế ( Hoặc Drawing - Vẽ); •R :Release - Phiên bản; • Vậy : AutoCAD-R14 có nghĩa là “ Tự động thiết kế ( hoặc vẽ) có sự trợ giúp của máy tính, phiên bản thứ 14. AutoCAD ra đời năm 1982.Vào Vi ệt Nam từ phiên bản R10,11,12,13,14,2000,2002,2004,2005,2007, •2008,2009… •1-2 Cách khởi động AutoCAD • Có 2 cách thường dùng : • 1) - Pick đúp vào biểu tượng AutoCAD trên màn hình nền. • 2) – Dựng chuột dịch mũi tờn của con trỏ vào biểu týợng AutoCAD , nhấn phớm phải của chuột và pick vào chữ Open •Cả hai cách trên đều đưa màn hình đến chế độ “ Màn hình Graphíc”.
 4. Bài 1 Các khái niệm cơ bản •Cả hai cách trên đều đưa ra màn hình có một bảng nhỏ như sau : •( Nếu không có bảng này , ta có thể pick vào chữ File ở MENU dọc, sau đó pick tiếp vào chữ New
 5.  Bµi 1      C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n • ến đây ta làm nh ư s au: Đ • - Pic k vào ô c ó c hữ • tart fro m S tratc h(ô th ứ 2) S • đ ể đ ặt đ ơn v ị đo là Me tric . • ếu đ ơn v ị đo là Me tric . N • Hệ mé t ) Màn hình s ẽ c ó ( • kíc h th ước 420x297. • Chiều c ao c ủac h ữ viết và • c h ữ s ố kíc h th ước là 2.50 • ếu đ ơn v ị đo làEng lis h N • Hệ Anh qu ốc ) Màn hình ( • s ẽ c ó kíc h th ước 12x9 . • Chiều c ao c ủac h ữ viết và • c h ữ s ố kíc h th ước là 0.18
 6.  Bµi 1      C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n • - Pick vào ô có chữ • Use a Template • (Ô thứ 3) để mở một • bản vẽ mẫu có phần • mở rộng là DWT. • Ví dụ : bản vẽ có tên • A3-ck.Dwt • Trong bản vẽ mẫu • thường đã được cài • đặt các kiểu chữ viết, • các loại nét vẽ theo • TCVN, các lớp vẽ và • các kiểu ghi kích thước. • Sau khi đặt đơn vị đo hoặc pick vào tên bản vẽ mẫu, ta pick
 7. Bµi 1      C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n (tiÕp­1) • 1-3 Màn hình Graphic và màn hình Text • Màn hình Graphic để vẽ. • - Màn hình TEXT để xem thêm thông tin • - Phím F2 để chuyển đổi giữa 2 loại màn hình • Màn hình Graphic có 4 vùng : • - Vùng 1: để soạn thảo văn bản ( để vẽ), khi con trỏ ở vùng này, nó có dạng dấu cộng , giao điểm của 2 sợi tóc chỉ toạ độ hiện tại của con trỏ. • - Vùng 2: Hàmg trên cùng, màu xanh và tên
 8.  Bµi 1      C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n (tiÕp­2) • 1-4 Cấu trúc chung của lệnh AutoCAD • Các tên lệnh viết tắt • Tên lệnh Lệnh mặc nhiên [ Lệnh con 1/Lệnh con 2…]: • Tên lệnh bằng tiếng Anh (Có thể có tên viét tắt) • LINE Để vẽ đoạn thẳng Lệnh tắt là: L CIRCLE Để vẽ đường tròn Lệnh tắt là: C ZOOM Phóng to, thu nhỏ Lệnh tắt là: Z
 9.  Bµi 1      C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n (tiÕp­3) VÝ dô 2: Co mmand: LINE (L ) _line Specify first point:NhËp to¹ ®é ®iÓm ®Çu cña ®o¹n th¼ng vµ  nhÊn phÝm ENTER .                 Specify next point or [Undo]:NhËp to¹ ®é ®iÓm tiÕp theo .                 Specify next point or [Undo]:NhËp to¹ ®é ®iÓm tiÕp theo   hoÆc nhÊn phÝm ENTER ®Ó døt lÖnh hoÆc gâ ch÷ C vµ nhÊn phÝm  ENTER ®Ó ®ãng kÝn ®­êng gÊp khóc. VÝ dô 3: Co mmand: ARC (Lệnh vẽ cung tròn) 1­5    C¸c c¸ch gäi lÖnh.   Cã 3 c¸ch gäi lÖnh:      C¸ch 1:        ­ Gâ trùc tiÕp tªn lÖnh ( hoÆc tªn viÕt t¾t) sau ch÷                                Command: vµ  nhÊn phÝm ENTER.      C¸ch 2 :       ­ Pick  vµo biÓu t­îng ë thanh c«ng cô.      C¸ch 3 :       ­ Pick  vµo MENU däc, sau ®ã pick vµo tªn lÖnh vµ c¸c lùa                               chän.      
 10.  Bµi 1      C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n (tiÕp 5) • 1-6 Toạ độ trong AutoCAD • Trên màn hình Graphic người ta lấy điểm ở góc dưới bên trái của màn hình làm gốc toạ độ (0,0).Trục nằm ngang là trục X , trục thẳng đứng là trục Y, trục vuông góc với màn hình là trục Z. • Trong AutoCAD , có 3 loại toạ độ: • - Toạ độ Đề Các tuyệt đối (X,Y), lấy điểm (0,0) làm gốc toạ độ. • - Toạ độ Đề Các tương đối (∆ X, ∆ Y), lấy toạ độ điểm cuối cùng của con trỏ làm gốc toạ độ.
 11.  Bµi 1      C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n (tiÕp 6) • 1-7 Cách nhập dữ liệu cho lệnh Có 3 cách nhập dữ liệu : • Cách 1: - Gõ trực tiếp toạ độ vào dòng nhắc và nhấn phím • ENTER. • ( Chú ý: gõ toạ độ X trước, gõ dấu ”,”(dấu phẩy), gõ tiếp toạ độ Y và ấn phím ENTER, nếu toạ độ là số thập phân thì phần nguyên và phần thập phân cách nhau bằng dấu chấm). • Ví dụ : Specify next point or [Undo]:100.5,25.32 • Nếu gõ toạ độ Đề Các tương đối thì nhất
 12.  Bµi 1      C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n (tiÕp 7) 1­8    Mét sè lÖnh truy b¾t ®iÓm th­êng dïng         1)  ­  §Þnh nghÜa c¸c ®iÓm cÇn truy b¾t:    ENDpoint             : §iÓm cuèi .    INTersection        : §iÓm giao nhau .    MIDpoint               : §iÓm gi÷a .     CENter                  : T©m ®iÓm ( cña ®­êng trßn hoÆc cung  trßn)    TANgent               : §iÓm tiÕp tuyÕn .    QUAdrant             : §iÓm 1/4 (Giao ®iÓm cña ®­êng trßn víi c¸c                                      trôc th¼ng ®øng hoÆc trôc n»m ngang) .    NEArest                : §iÓm gÇn nhÊt .    PERpendicular     : Ch©n ®­êng vu«ng gãc .    INSsert                  : §iÓm chÌn .
 13.  Bµi 1      C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n (tiÕp 8) • 2) - Cách truy bắt điểm nhanh bằng tay: • Có 3 cách thường dùng: • Cách 1: Pick vào biểu tượng của điểm cần truy bắt trên thanh công cụ. • Cách 2: Nhấn đồng thời phím Shift và phím phải của chuột, xuất hiện một bảng nhỏ có tên của các điểm cần truy bắt. Muốn truy bắt điểm nào thì pick vào tên của điểm đó. • Cách 3: Gõ 3 chữ cái đầu tiên của tên điểm cần truy bắt vào dòng nhắc (Ba chữ cái in hoa ở phần trên) và nhấn phím ENTER.
 14.  Bµi 1      C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n (tiÕp 9) • 3) - Điều kiện để truy bắt được điểm: • a) - Dòng cuối của máy đang ở chế độ chờ nhập toạ độ hoặc chọn đối tượng • ( Select Objest ). • b) - Đối tượng chọn phải có điểm cần truy bắt. • c) - Ô vuông của con trỏ phải chạm vào đối tượng có điểm cần truy bắt.
 15.  Bµi 1      C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n (tiÕp 10) • 1-9 Ghi bản vẽ thành File - Các loại File bản vẽ - • Khi chưa có tên : Dùng lệnh SAVE….AS • Khi đã có tên : Dùng Lệnh SAVE • 1-10 Thoát khỏi AutoCAD • Có 2 cách thường dùng: • 1)- Pick vào dấu nhân màu đỏ ở góc trên bên phải màn hình . • 2)- Pick vào File ở MENU dọc, sau đó píck vào chữ Exit. • Cả 2 cách trên, nếu bản vẽ chưa sửa đổi thì
 16.  Bµi 1      C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n (tiÕp 11) • 1-12 Thực hành (60 phút): • 1) -Khởi động AutoCAD.Mở bản vẽ mẫu A3CK.DWG • 2) - Dùng lệnh SAVE As… để ghi tên bản vẽ theo ý muốn • ( Họ và tên của người vẽ, gõ bằng tiếng Việt không có dấu . Ví dụ : Nguyen Van Thang ). • 3) – Dùng các lệnh vẽ LINE,CIRCLE, ARC vàà cách truy bắt điểm nhanh để vẽ các hình vẽ theo mẫu , không cần ghi kích thước. • 4) - Cứ 10 phút lại dùng lệnh SAVE để cập