Xem mẫu

 1. I. Chủ nghĩa xã hội hiện thực. II. Sự khủng hoảng, sụp đổ của mô hình CNXH Xô Viết và nguyên nhân của nó III. Triển vọng của CNXH.
 2. I. Chủ nghĩa xã hội hiện thực. 1. Cách mạng tháng Mười Nga và mô hình Chủ nghĩa xã hội hiện thực đầu tiên trên thế giới a) Cách mạng tháng Mười Nga – quá trình tất yếu khách quan của lịch sử
 3. 1. Cách mạng tháng Mười Nga và mô hình Chủ nghĩa xã hội hiện thực đầu tiên trên thế giới a) Cách mạng tháng Mười Nga – quá trình tất yếu khách quan của lịch sử Cách mạng tháng Mười Nga là thắng lợi vĩ đại nhất của GCCN, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức, dưới sự lãnh đạo của GCCN thông qua đội tiên phong là ĐCS Bônsnêvích. Cách mạng tháng Mười dùng bạo lực CM đánh đổ GCTS & PK địa chủ, lập nên chính quyền của những người lao động, xây dựng XH hoàn toàn mới – không có tình trạng người bóc lột người.
 4. a) Cách mạng tháng Mười Nga Nga – quá trình tất yếu khách quan của lịch sử Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười mở ra thời đại mới – thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới. “M ét kû nguyª n m í ® ∙ ë r i  m a  t ong l r Þch sö t  gii N h© n  hÕ í. l i ang vøt o¹ ®  bá hình  høc  t cuèi ng cña chÕ  ® é n« l ,  cï Ö   chÕ   é  l   ­ b¶n  ® n«  Ö t  hay  chÕ   ® é  l   µm   huª   n«  Ö l t . Tho¸   t khái  ® ­î c chÕ  ® é n« l  ® ã, Ç n  Ö  l tª nh© n o¹    ­í vµo  ® Ç u  i n  l isÏb c  t   t do  hêikú ù  ch© n  chÝnh”
 5. 1. Cách mạng tháng Mười Nga và mô hình Chủ nghĩa xã hội hiện thực đầu tiên trên thế giới a) Mô hình CNXH hiện thực đầu tiên trên thế giới Từ sau Cách mạng tháng Mười đến kết thúc chiến tranh thế giới thứ II, Liên Xô là nước XHCN duy nhất. Điều kiện xây dựng chế độ mới cực kì khó khăn, phức tạp:  KT lạc hậu, bị tàn phá nặng nề trong CTTG I, nội chiến, chiến tranh can thiệp của 14 nước ĐQ, bị bao vây cấm vận KT  1914 – 1921 phải thực hiện chính sách cộng sản thời chiến  3/ 1921 nội chiến kết thúc, ĐH X ĐCS Nga đã đề ra chính sách KT mới (NEP) => Nga nhanh chóng khắc phục tình trạng suy sụp KT sau chiến tranh, ngăn chặn nảy sinh tự phát của nền SX nhỏ - mầm mống phục hồi CNTB; thấy sự quan trọng, cần thiết của sự tồn tại CNTB nhà nước dưới điều kiện chuyên chính vô sản.
 6. a) Mô hình CNXH hiện thực đầu tiên trên thế giới  Leni ất đường l i đúng đắn này không  Sau khi n m , ố  được  quán ri  hực  ện  y  . t êtt hi đầ đủ N hững năm  20 – 30 của X X , ri u chứng 1 cuộc   t ệ C TTG  ngày càng bộc l  rõ… => phải ộ  nhanh chóng  ế bi n N ga thành cường quốc công nghi p, để xây  ệ   dựng  ơ  ở  ật chất của  N X H , xóa  c s v     C   nghèo nàn  ạc  l hậu  chuẩn  ị  iphó  ến ranh. và  b đố   chi t N hà  ước  ô  i t không  hể  n X Vế  t không  dụng  ơ  ế  áp  c ch kế  ạch  ho hóa  ập  rung    ên  ô  hành  t t cao.Li X t công  ực  r rỡ.
 7. 1. Sự ra đời của hệ thống XHCN và những thành tựu của nó a) Sự ra đời và phát triển của hệ thống các nước XHCN Sau CTTG II, hệ thống các nước XHCN thế giới ra đời bao gồm: Liên Xô, Cộng hòa DC Đức, Hungari, Rumani, Tiệp Khắc, Anbani, Mông Cổ, Trung Quốc, Triều Tiên, Việt Nam (sau này thêm Cuba)
 8. 1. Sự ra đời của hệ thống XHCN và những thành tựu của nó a) Những thành tựu của CNXH hiện thực T ừng  ước  a  b đư nhân dân ao  ng ên àm   ủ  H ,t l độ l l ch X   húc  đẩy rào ưu  u ranh  t   D C  rên oàn hế  ới t l đấ t cho ự do  t t t gi . Trong  ơn  năm   h 70  xây  ựng  N X H ,Li X ô  các  ước  d C   ên  và  n X H C N  đạt được phát ri n m ạnh m ẽ về tềm  l c K T,    t ể i ự   xây  ựng  ơ  ở  ậtchấtcủa  N X H  rên  m ô ớn,t nh  d c s v     C t quy  l  rì độ hi n đại đảm  bảo ngày càng t  hơn đời ống vật ệ , ố  s   chất i t ần  nhân   Li X ô t ở hành  t ,tnh h cho  dân.( ên   r t 1 rong  2  s êu  ường  … ) i c TG V ới s   ớn  ạnh  oàn  ện, C N X H   nh  ưởng  âu  ắc   ự l m t di   ả h s s trong  is ng  nh  rị  ,đóng    rò  ết định  i đờ   ố chí t TG   vait quy   đố   vớis   ụp    ủa  ệ hống huộc  icủa  N ĐQ ,m ở    ự s đổ c h t t đạ   C   ra  kỉ nguyên  ới–  c âp  m   độ l dân ộc  quá   ên  N X H  rên  t và  độ l C t phạm    oàn hế  ới vit t gi .
 9. a) Những thành tựu của CNXH hiện thực… Sức  ạnh  ủa  ủ  ĩa  hộihi n hực  óng   rò  m c ch ngh xã    ệ t đ vait quyếtđịnh  y ùinguy  ơ  ến ranh  ủy  ệt  ảo    đẩ l   c chi t h di ,b vệ  bì TG . hòa  nh  N gay  ại các  ước  ương  t   n ph Tây,nhân    l độ   dân  ao  ng  được  ức  ấp  ẫn  hực  ế  ủa  N X H   ã  u  ranh  s h d t t c C đ đấ t đòi các  ền    quy dân  i   s nh,dân  ủ,phúc  ợi X H …   ới ch   l   v   s c  ép  ủa  nước  H C N ,các  ước  ương  ứ   c các  X   n ph Tây  đã  ảinhượng  ộ  chấp  ận  hực  ế  ất nhi u  ph   b và  nh t t r   ề s đ yêu ách  ó.   CNXH hiện thực trải qua thời kì phát triển rực rỡ, có thành tựu to lớn, phát huy tác dụng mạnh mẽ đến tiến trình phát triển lịch sử loài người.
 10. I. Sự khủng hoảng, sụp đổ của mô hình CNXH Xô Viết và nguyên nhân của nó 1. Sự khủng hoảng, sụp đổ của mô hình CNXH Xô Viế h     C Sau t ấtbạicủa  ông  Pari  ộc  ủng  ảng  u i xảy  t xã  ,cu kh ho đầ tên  ra  Q uốc  ế    an    hưng  ừ  rong  ủng  ảng,s   –  t I t rã.N t t kh ho   ự phát  t ển ý  uận  hờikìnày  ri l l t     phá  ỡ  ế  ắc  ỏng  v b t t PTC N   t =>  hành  ậ Q I  1889) l p  T I( . C uốiX I    u  X ,C N TB    X ­đầ X   chuyển  ang  aiđoạn  Q C N ,đặc  s gi   Đ   ệ  ừ s khiEngel   đời  X H C N  âm   khủng  ảng  bi tt   au    s qua  ,PT  l vào  ho ầ I ,Q I   l n  I  T  I phân  t rã hành  pháihữu,pháit   pháigi a.T ừ        ả và    ữ   s C M .10,dướis  ãnh  o  ủa  au       ự l đạ c Leni   T  I   Q TC S  n,Q I I –  được  thành ập,chấm   ứtkhủng  ảng ần I l   d   ho l I. C uốinhững  ăm   –  X ,Li X ô  các  ước  H C N   ông  u    n 60  X   ên  và  n X Đ Â đivào  ủng  ảng.4/   kh ho   1989  ự    ỡ  ễn  lên  i p    ông  s đổ v di ra i tế ở Đ Â u.  => 9/ 1991 chế độ X H C N  ở Liên X ô &  Đông Â u s p đổ  ụ hoàn t oàn. ự đổ vỡ cũng di n ra t ng t  ở M ông C ổ,  S ễ ươ ự   A nbani  am   ư. ,N T
 11. 1. Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng, sụp đổ  a) Nguyên nhân sâu xa là những sai lầm thuộc về mô hình phát triển của CNXH Xô Viết  Leni ất chí Sau khi n m , nh sách N EP không được t ực  h ệ m chuyển  ang  ế  ạch  t p rung  độ,t   hi n  à  s k ho hóa ậ t cao   ừ bỏ  cách  ủ  1  ch quan  duy  chínền  T  ý    K hàng    ơ  ế  hóa,c ch t ị t ường t ực hi n bao cấp t h r h ệ ràn l  t ệt i í an, ri  têu tnh  chủ  ng, s độ   áng  ạo  ủa  ười l động… ; C hậm   i t c ng   ao    đổ   m ớicơ  ấu  T,hệ hống  ản í   t   c K   t qu l… => hua    rệt kém rõ    trong công  ệ  năng uấtl động. ngh và  s  ao  Sai l m   ủ    ầ ch quan  nghi   rọng  êm t kéo    ó  cản  rở  dài đ =>  t đổi m ới –      nguyên nhân  âu  l   ế    H C N   uy  s xa  àm ch độ X s yếu,khủng  ảng,s p  .Đó    ho   ụ đổ   không  ảido  ản  ất ph   b ch   chế    à  quan  ệm   áo  i u  ề  N X H . độ m do  ni gi đ ề v C
 12. 1. Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng, sụp đổ  a) Nguyên nhân chủ yếu và trực tiếp dẫn đến sự sụp đổ Mi khai  or lG bachev
 13. a) Nguyên nhân chủ yếu và trực tiếp dẫn đến sự sụp đổ Trong  ảit ,ĐC S  ên  ô  ắc  ail m   c  ổ   Li X m s  ầ nghi  rọng  êm t về  đường  ốiC T,t   ưởng,t   ức  hữu  l    ư t   ổ ch –  khuynh,  cơ  ộixét l it ể  ện    ững  ườil h    ạ   h hi ở nh ng đạ cao   ãnh  o  nhất .  C N ĐQ  can  hi p  oàn  ện,tnh  ,t ắng  rợn,t ực  t ệ t di   i vi  r t  h hi n  ễn  ến  bì ệ “di bi hòa  nh”  ngay rong  ộibộ  ên  ô  t n   Li X và các  ước  ông  u. C hí bọn  ơ  ội    ại và  n Đ Â   nh  c h , xét l   phản  ội  ất cảnh  ác  M   rong  b ,m   gi C t hàng  ũ  ững  ng nh người C S  ạo  ơ  ội vàng    t c h   cho  N ĐQ   C “chi n  hắng  ế t m à không  ần  ến ranh”. c chi t ⇒C ơn ốc  nh rị  l chí t phá ập    X H C N . s ngôinhà  ⇒C ác  ước  H C N   l iphảicảit ,cảicách… n X còn ạ      ổ    
 14. I. Triển vọng của CNXH. 1. CNTB – không phải là tương lai của XH loài người B ản  ất của  N TB  ch   C không  hay  i  ế    ếm   t đổ : ch độ chi hữu t  nhân TBC N  gây những ung nhọt ư  không t ể  h chữa khỏi D o bi t ự đi u chỉnh và t ch ứng”, . ế  “t ề hí    C N TB  ẫn  khả  ăng  v còn  n phátt ển,có   rò ớn  i  ri   vait l đố   vớilch  ử   ị s phát t ển    ri nhân oạinhưng  ản  ất bóc  l   b ch   l t phản D C , ộ,  vô nhân đạo không t hay đổi N hững  . m âu huẫn  t t bên rong  không hể  ắc  ục. t kh ph C ác yếu t  X H C N  đã xuất ện t ố  hi rong lòng X H TB :  những  ếu ố  ủa  M   ậu  y t c V h công  nghi p,K T rit ức, ệ   t  h   tnh  ất xã  ộicủa  ở  ữu  í ch   h   s h càng  a  ăng,đi u  i t gi t   ề tế   của  nhà  ước  ivớit ị rường  n đố    h t càng  ữu  ệu,tnh  h hi  í nhân  dân  X H   ủa  và  c nhà  ước  ăng ên,phúc ợiX H , n t l   l     m ôit ường…    r được  ảiquyếtngày  gi     càng ốthơn. t  
 15. 1. CNXH – tương lai của XH loài người a) Liên Xô và Đông Âu sụp đổ không có nghĩa là sự cáo chung của CNXH. Sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu là sự sụp đổ của 1 mô hình của CNXH trong quá trình đi tới mục tiêu XHCN. Nó không đồng nghĩa với sự cáo chung của CNXH với tư cách 1 HTKT – XH mà loài người đang vươn tới.
 16. a) Các nước XHCN còn lại đang tiến hành cải cách, đổi mới, mở cửa và ngày càng đạt được những thành tựu to lớn  Trên  ơ  ở  ận  ụng  áng ạo,phátt ển  ủ  ĩa  arx  c s v d s t    ri ch ngh M –  Leni vào  i u  ện  ụ hể  ỗinước,Trung  uốc  N   2  n  đ ề ki c t m     Q vàV –  nước i n  tế hành  công  ộc  ảicách,m ở  ủa  đổim ới  t cu c     c và    ,đạ   nhi u  hành  ựu.C ông  ộc  ảicách,m ở  ửa      công  ề t t   cu c     c ở TQ và  cuộc  im ớiở  N   những   ương  ng: đổ     V có  nétt đồ  Đã  ừ  ỏ  ô  nh  T  ế  ạch  ập  rung  t b m hì K k ho t t chuyển  ang  T  s K t ị rường  H C N  TQ )hoặc heo  nh  ướng  H C N  V N ) h t X (   t đị h X ( .  X ây  ựng  nước  d nhà  pháp  ền  H C N . quy X  X ây  ựng  d các  ổ  ức  H     nh  ủ  a  ạng: các  ội t ch X phi chí ph đ d   h   nghề  nghi p,văn  ệ   hóa,t gi   H … ngày    ôn  áo,X cáng  vait t có    rò  o  l n rong  lnh  ực  à  nước  ớ t các ĩ v m nhà  không  ớit t i v  ay ớ  H ộinhập  T âu  ộng.   Q s r  Đảm   ảo ự  ầm   ền  l đạo  ủa  C S. b s c quy và ãnh  c Đ
 17. a) Đã xuất hiện xu hướng đi lên CNXH T ừ những năm  90 t ế kỉ X X , ở M arxỹ Latnh đã  h   i xuất ện xu t ế t ên t  và ngày càng phát ri n   hi h hi ả  t ể m ạnh,nhi u  ước uyên  ố  il C N X H :V ênêxuêl     ề n t b đ  ên    a, Ecuađo,N i   carago… N hi u  ước  ỹ  i t ề n M Latnh  uyên  ố  N X H   à  c  ơ  b C l ướ m của  dân ộc  ỹ  i   các  t M Latnh.  Thể hiện sự tác động sâu xa và sức sống mãnh liệt của CNXH hiện thực, thể hiện bước tiến mới của CNXH trên TG, củng cố niềm tin, lý tưởng CSCN.  CNXH thế giới từ những bài học thành bại và sự thức tỉnh của các dân tộc, nất định có bước phát triển mới, theo quy luật khách quan của lịch sử, loài người nhất định sẽ tiến tới CNXH.